Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

2 α) Έλεγχοι προληπτικού χαρακτήρα •σε έργα υποδομών του ν. 1418/84, όπου ελέγχονται τα επιμέρους στάδια εξέλιξης των έργων • σε έργα ύστερα από συνεργασία – αίτημα από τις Μονάδες Β΄ β)Έλεγχοι με επιτόπιες επισκέψειςκατά την εκτέλεση των έργων οπωσδήποτε σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους β) Έλεγχοι με επιτόπιες επισκέψεις κατά την εκτέλεση των έργων οπωσδήποτε σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους γ)Έλεγχοισε όλα τα έργα με επιτόπιες επισκέψειςμετά την ολοκλήρωσή τους γ) Έλεγχοι σε όλα τα έργα με επιτόπιες επισκέψεις μετά την ολοκλήρωσή τους ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Προγραμματισμός ελέγχων Προγραμματισμός ελέγχων γίνεται ανά εξάμηνο για τις επιτόπιες τακτικές επισκέψεις κατά την εκτέλεση των έργων σε επίπεδο τελικού δικαιούχου. Έκτακτος έλεγχος Έκτακτος έλεγχος με διακοπή χρηματοδότησης προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν.2860/2000, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών.

4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  Προληπτικοί έλεγχοι Διενεργήθηκαν Διενεργήθηκαν α) 25 α) 25 έλεγχοι σε έργα ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ν.1418/84, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας των σταδίων εξέλιξης των έργων (δημοπράτηση, συμβάσεις) β) β) 8 έλεγχοι σε έργα ΕΚΤ  Έλεγχοι κατά την εκτέλεση Διενεργήθηκαν 25 έλεγχοι σε 22 τελικούς δικαιούχους και 20 πράξεις ΕΚΤ και 5 πράξεις ΕΤΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 172.365.197,71 ευρώ και σύνολο δαπανών 77.958.767,25 ευρώ.

5 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (ενδεικτικές περιπτώσεις) Ι. Καταγράφηκαν ως μη επιλέξιμες δαπάνες από τη μη τήρηση των ρυθμίσεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας α) όσον αφορά το χρόνο που αυτές (δαπάνες) πραγματοποιήθηκαν β) όσον αφορά στη φύση της δαπάνης αυτής καθ΄αυτής με την έννοια της συμβολής της στη σωστή υλοποίηση του έργου γ) όσον αφορά την κάλυψη του κόστους της Δημόσιας Αρχής (Τελικός Δικαιούχος) για την εκτέλεση της πράξης (διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο) δ) σχετικά με τις διαδικασίες αναθέσεων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών ε) επίσης κρίθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη συμπληρωματικών συμβάσεων

6 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ.Έγιναν συστάσεις συμμόρφωσης προς τους Τελικούς Δικαιούχους για περιπτώσεις: α) υποχρέωσης τήρησης των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 1159/2000 για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα β) υποχρέωσης για θέση σε λειτουργία και ιδιαίτερα διαφύλαξης της λειτουργικότητας με την έννοια της χρησιμότητας και της αποδοτικότητας του έργου γ) ευθύνης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου, με την έννοια της συνέχισης της λειτουργίας του και μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Πρόγραμμα

7 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ δ ) υποχρέωσης τήρησης μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης που θα εξασφαλίζει αποτελεσματικό έλεγχο ποιότητας και ποσότητας υπηρεσιών και τελικού παραδοτέου αποτελέσματος ε) υποχρέωσης τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την εκτέλεση της πράξης για τρία (3) έτη μετά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από την Επιτροπή στ) υποχρέωσης για πλήρη και επαρκή περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων μίσθωσης έργου, με σαφή προσδιορισμό των παραδοτέων, προκειμένου να πιστοποιείται η ολοκλήρωσή του και να αντιστοιχίζεται με το κόστος και το χρόνο παράδοσης του έργου ζ) τήρησης ξεχωριστής λογιστικής κωδικοποίησης για τις πράξεις και ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για κάθε πράξη

8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ Ι. Από Εθνικές Ελεγκτικές Αρχές  ΕΔΕΛ (14/9/01 σε επίπεδο ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ) Παρατηρήσεις  Ελλείψεις προσωπικού στη Μονάδα Γ΄  Αύξηση των οργανικών θέσεων της ΕΥΔ και διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού  Ενέργειες προσαρμογής του ΟΠΣ στη λογική του ΕΚΤ, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του ΟΠΣ

9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 2. ΕΔΕΛ (24-28/02/03 σε επίπεδο τελικού δικαιούχου / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη σχετικά πορίσματα) 3. Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο (2-4/09/02 σε επίπεδο ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και σε 2 τελικούς δικαιούχους α) ΥΠΕΠΘ/ΔΣΔΕ και β) ΟΕΕΚ) Παρατηρήσεις  Έκδοση και έγκριση του «Οδηγού Διαχείρισης» έργων Γ΄ΚΠΣ  Τήρηση υποχρεώσεων για υποβολή των μηνιαίων δελτίων προόδου των έργων

10 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.Από Κοινοτικές Ελεγκτικές Αρχές 1.Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 16η ΓΔ (26-30/11/01 σε επίπεδο ΕΥΔ ΚΠΣ) 2.Ευρωπαϊκή Επιτροπή –5η ΓΔ (10-13/12/02 σε επίπεδο ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ) Παρατηρήσεις  Διαπιστώθηκε καθυστέρηση στη δήλωση δαπανών ορισμένων Τελικών Δικαιούχων  Έγινε παρατήρηση για την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων της Διαχειριστικής Αρχής και ιδίως της Μονάδας Γ΄  Επισημάνθηκε η τήρηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1159/2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των διαρθρωτικών ταμείων, στην προβολή των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων / έργων

11 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 3. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ( 18-21/11/2003 σε επίπεδο ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και επιτόπιες επισκέψεις σε 6 τελικούς δικαιούχους α) ΔΠΘ, β) ΕΜΠ, γ)ΚΕΕ, δ) ΥΠΕΠΘ/ΔΣΔΕ, ε) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου & Λειβαδιάς) Παρατηρήσεις  Κατανομή (μερισμός) των γενικών εξόδων (5%) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1685/2000  Διενέργεια ελέγχου μετά την ολοκλήρωση των έργων  Διορθώσεις σε δήλωση δαπανών (ΜΔΔ) εκ των υστέρων  Προμήθεια βιβλίων σε μεγαλύτερο αριθμό από τους επιμορφούμενους


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google