Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

2 «Μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο, η Δ.Α προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο των ποιοτικών, οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της πράξης, καθώς και σε έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του ΤΔ, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση και την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συντάσσει σχετική βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον Τελικό Δικαιούχο» Α. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Ν.2860/2000 άρθρο 6)

3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Ν.2860/2000 άρθρο 6) Κατά τον επιτόπιο έλεγχο επαληθεύονται : α) τα παραδοτέα σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα έγγραφα παραλαβής, τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων κ.λ.π β) η τήρηση και λειτουργία επαρκούς και αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και σωστής οικονομικής διαχείρισης της πράξης, όπου διασφαλίζεται η διαδρομή ελέγχου

4 Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΌ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ (64516/ 2.10.03) Ολοκληρωμένη Ολοκληρωμένη θεωρείται η πράξη / έργο που έχει τελειώσει τόσο το φυσικό όσο και το οικονομικό αντικείμενο και καλύπτει λειτουργικά τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκε.

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΌ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ  Ειδικά για τις πράξεις υποδομών (δημόσια έργα) διακρίνονται τρία στάδια ολοκλήρωσής τους : 1.Βεβαίωση περαίωσης 2.Προσωρινή παραλαβή 3.Οριστική παραλαβή Ως πέρας, από άποψη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, μπορεί να θεωρηθεί η έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης. Ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου των υποδομών (δημόσια έργα) μπορεί καταρχήν να θεωρηθεί η προσωρινή παραλαβή.

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ  Για τις πράξεις ΕΚΤ ως πέρας ολοκλήρωσης μπορεί να θεωρηθεί το αίτημα για την αποπληρωμή τους, για το φυσικό αντικείμενο και η ημερομηνία (χρόνος) αποπληρωμής τους, για το οικονομικό αντικείμενο.

7 Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Με την ολοκλήρωση της πράξης ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει στη ΔΑ δήλωση ολοκλήρωσης στην οποία διατυπώνεται το αίτημά του για διενέργεια ελέγχου ολοκλήρωση της πράξης

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Στη δήλωση περιλαμβάνονται ενδεικτικά :  Ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  Συνολικό κόστος της πράξης  Στοιχεία εγγράφων πιστοποίησης ολοκλήρωσης όλων των υποέργων (π.χ. βεβαίωση περαίωσης, πρωτόκολλο παραλαβή, κ.ο.κ)

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2. Με την κατάθεση της δήλωσης ολοκλήρωσης διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, όπου εξετάζεται το φυσικό, το οικονομικό αντικείμενο καθώς και η λειτουργικότητα της πράξης, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και τα στοιχεία του ΟΠΣ.

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατά τον έλεγχο επαληθεύονται:  Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των υποέργων  Η επιλεξιμότητα και η νομιμότητα των δαπανών, καθώς και το τελικό κόστος της πράξης σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό  Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της πράξης χωρίς να απαιτούνται συμπληρωματικές ενέργειες / εργασίες

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 3. Έκδοση από τη ΔΑ βεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου. Με τη βεβαίωση συμπληρώνεται το αρχείο της πράξης που τηρεί ο ΤΔ όπου περιέχονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησή της. 2012 Ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος μέχρι το τέλος του 2012. 4. Σύνταξη από τη ΔΑ της συνοπτικής απολογιστικής έκθεσης της πράξης, με αναφορά στην πορεία – υλοποίηση της πράξης, στις τροποποιήσεις, στους δείκτες, κ.λ.π


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google