Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π. – Α.Μ.Θ. 2000 - 2006 Τριαντάφυλλος Δελάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π. – Α.Μ.Θ. 2000 - 2006 Τριαντάφυλλος Δελάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π. – Α.Μ.Θ. 2000 - 2006 Τριαντάφυλλος Δελάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Χριστίνα Ταβουλτσίδου Στέλεχος Μονάδας Β’

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Ολοκλήρωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 2. Κατηγορίες Υποέργων 3. Στάδια Ολοκλήρωσης ανά Κατηγορία Υποέργου 4. Ειδικές Περιπτώσεις Σταδίων Ολοκλήρωσης 5. Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

3 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Μία Πράξη θεωρείται ολοκληρωθείσα όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και του τελευταίου από άποψη εξέλιξης υποέργου της οπότε όλα πλέον τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η Πράξη αποδίδει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα

4 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1. Μελέτη 2. Εργολαβία 3. Προμήθεια 4. Παροχή υπηρεσιών εκτός μελέτης 5. Απαλλοτρίωση 6. Αγορά ακινήτου 7. Αυτεπιστασία 8. Ο.Κ.Ω. 9. Ιδιωτικές επενδύσεις αναπτυξιακού Νόμου 10. Αποφάσεις επιχορήγησης Ε.Κ.Τ. 11. Καθεστώς ενισχύσεων μετά την προκήρυξη 12. Αποφάσεις γεωργικών επιδοτήσεων

5 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. Μελέτη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1.1 Εγκριτική απόφαση για το σύνολο της μελέτης ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1.2 Πληρωμή τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού

6 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2. Εργολαβία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.1 Βεβαίωση περαίωσης ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2.2 Προσωρινή παραλαβή 2.3 Προτελικός λογαριασμός 2.4 Οριστική παραλαβή 2.5 Τελικός λογαριασμός

7 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3. Προμήθεια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.1 Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.2 Έκδοση παραστατικού πληρωμής

8 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4. Παροχή υπηρεσιών εκτός μελέτης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4.1 Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 4.2 Έκδοση παραστατικού πληρωμής

9 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5. Απαλλοτρίωση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5.1 Απόφαση πληρωμής δικαιούχων ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 5.2 Έκδοση παραστατικού πληρωμής

10 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6. Αγορά ακινήτου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6.1 Υπογραφή συμβολαίου ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 6.2 Καταβολή τιμήματος

11 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7. Αυτεπιστασία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7.1 Βεβαίωση περαίωσης ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 7.2 Έκθεση απολογισμού του υποέργου 7.3 Έγκριση πρακτικού παραλαβής

12 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8. Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8.1 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης υποέργου ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 8.2 Πληρωμή υποέργου

13 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9. Ιδιωτικές επενδύσεις αναπτυξιακού Νόμου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9.1 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης υποέργου ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 9.2 Πληρωμή υποέργου

14 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10. Αποφάσεις επιχορήγησης Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10.1 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης υποέργου ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 10.2 Πληρωμή υποέργου 10.3 Δικαιολογητικά πληρωμών

15 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11. Καθεστώς ενισχύσεων μετά από προκήρυξη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11.1 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης υποέργου ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 11.2 Πληρωμή υποέργου

16 3. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12. Αποφάσεις γεωργικών επιδοτήσεων - Αποζημιώσεων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12.1 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης υποέργου ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 12.2 Πληρωμή υποέργου

17 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1. Εργολαβία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1.1 Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου με την προσωρινή παραλαβή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1.2 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου με το παραστατικό πληρωμής του προτελικού λογαριασμού 1 η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Όταν η Οριστική Παραλαβή υπερβαίνει την 31/12/2008) 2.1 Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου με τη βεβαίωση περαίωσης 2.2 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου με τις καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 2 η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Όταν η Προσωρινή Παραλαβή υπερβαίνει την 31/12/2008)

18 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 7. Αυτεπιστασία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7.1 Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου με τη βεβαίωση περαίωσης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 7.2 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου με τις καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες Όταν η Παραλαβή υπερβαίνει την 31/12/2008)

19 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2. Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή 1. Υποβολή Δήλωσης Ολοκλήρωσης Πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο 3. Οριστικοποίηση στοιχείων Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή 4. Έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Υποχρεώσεων από την Διαχειριστική Αρχή

20 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1. Τελικό Τεχνικό Δελτίου Έργου/ Υποέργου (ΤΔΕΥ) Η Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης συνοδεύεται από: 2. Αντίγραφα όλων των εγγράφων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου όλων των υποέργων 3. Εκτύπωση των στοιχείων της λογιστικής μερίδας της Πράξης (Λογιστικές καταστάσεις ή Β.Α.Κ.Χ.Ε.Π.) 4. Επιβεβαίωση αποκατάστασης ελαττωμάτων ελέγχων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 5. Επιβεβαίωση συμμόρφωσης σε συστάσεις ελέγχων άλλων οργάνων (Μονάδα Γ’, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ) 6. Τελικό Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΜΔΔΔ) 7. Δήλωση για την παρακολούθηση του τελικού αποδέκτη (μόνο για Πράξεις καθεστώτων ενίσχυσης)


Κατέβασμα ppt "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π. – Α.Μ.Θ. 2000 - 2006 Τριαντάφυλλος Δελάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google