Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 4Ο

2 Συστατικά μέρη μιας οικονομικής μονάδας
Διαδικασία εφοδιασμού (προμήθεια πρώτων υλών, αναλώσιμα) Παραγωγική Διαδικασία (μετασχηματισμός) Διαδικασία αποθήκευσης (παραγωγικοί συντελεστές αποθέματα) Διαδικασία συντήρησης (επαναφορά παγίων στην αρχική τους αξία) Διαδικασία διάθεσης Χρηματοοικονομική λειτουργία (εξεύρεση κεφαλαίων Διοικητικό-λογιστική διαδικασία (ανάπτυξη μεθόδων- στρατηγικές)

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διάκριση με κριτήριο την νομική μορφή Ατομικής Μορφής Εταιρικής Μορφής Προσωπικού χαρακτήρα ΟΕ, ΕΕ, Συν/σμός Κεφαλαιουχικού χαρακτήρα ΕΠΕ, ΑΕ.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
H ατομικής μορφής επιχείρηση ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, που ευθύνεται για την επιχείρηση με όλη του την περιούσια. Πλεονεκτήματα: ευέλικτη μορφή, προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές της αγοράς Μειονεκτήματα: δεν μπορεί να αναλάβει μεγάλα έργα δεν διαθέτει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα η φερεγγυότητα της περιορίζεται στο πρόσωπο του επιχειρηματία ο κύκλος ζωής της ακολουθεί συνήθως αυτόν του επιχειρηματία

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
H εταιρικής μορφής, ονομάζονται οι επιχειρήσεις που για την ίδρυση και λειτουργία τους συμπράττουν δύο οι περισσότερα άτομα ή ακόμα και επιχειρήσεις. Διακρίνονται σε (α) προσωπικές και (β) κεφαλαιουχικές ανάλογα με το αν κυριαρχούν στην λειτουργία τους τα πρόσωπα ή τα κεφάλαια. Προσωπικές Εταιρίες Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε), είναι εκείνη που τα μέλη της ευθύνονται απεριόριστα και με την προσωπική τους περιουσία για τυχόν οφειλές της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τα κεφάλαια που εισέφερε. Ετερόρρυθμος Εταιρεία (ΕΕ). Στην νομική αυτή μορφή τουλάχιστον ένας εταίρος ευθύνεται προσωπικά και απεριόριστα για ολόκληρες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αφανής Εταιρεία. Αφορά την συμφωνία μεταξύ εταιρών. Η εταιρεία δεν είναι εμφανής στο κοινό μαζί του συναλλάσσεται ο “εμφανής εταίρος”.

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(β) Κεφαλαιουχικές Εταιρίες - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε). Έχει τον χαρακτήρα τόσο της προσωπικής όσο και της κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η διοίκηση ασκείται από την γενική συνέλευση. Τα κεφάλαια της διαιρούνται σε μερίδια και όχι μετοχές. Η ευθύνη των εταιρών περιορίζεται μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους. Υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης των μεριδίων. - Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε). Είναι η πιο σημαντική κεφαλαιουχικού τύπου εταιρία, η οποία μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια, με την μορφή μετοχών. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα. Από άποψης διοίκησης της ΑΕ διακρίνουμε την γενική συνέλευση των μετόχων , το ΔΣ και τους ελεγκτές. Η ευθύνη των εταιρών περιορίζεται μέχρι του ποσό της συμμετοχής τους.

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΑΓΟΡΑ Μερίδιο αγοράς επιχείρησης= Τζίρος Επιχείρησης / Τζίρος Αγοράς Τζίρος επιχείρησης= Ακαθάριστες πωλήσεις Τζίρος αγοράς= Συνολικές πωλήσεις αγοράς

8 Μορφές αγοράς αναλόγως του μεριδίου των επιχειρήσεων
Αριθμός Επιχειρήσεων Μερίδιο Αγοράς Διαφοροποίηση Προϊόντος Ανταγωνισμός Μεγάλος Μικρό Καμία Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ουσιαστική Ολιγοπώλιο Λίγες Μεγάλο Μονοπώλιο Μία Ολόκληρο το μέγεθος της αγοράς.

9 Συνασπισμοί Επιχειρήσεων
Καρτέλ Σύμβαση μεταξύ των επιχειρήσεων μιας αγοράς με θεσμοθέτηση ποινικών ρητρών για τη μη συμμόρφωση ως προς τη σύμβαση. Κονσέρν Δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων με κεφαλαιακή ή διοικητική σχέση. Τράστ Αποτελεί συγχώνευση επιχειρήσεων στην αγορά.

10 Λογιστικές εκθέσεις και λογιστικές καταστάσεις
Οι επιχειρήσεις συντάσσουν συνήθως διάφορες εκθέσεις για την ενημέρωση ή πληροφόρηση διάφορων ομάδων ενδιαφερομένων, όπως είναι πχ οι μέτοχοι, οι πιστωτές, οι τράπεζες, οι κρατικές υπηρεσίες κλπ. Συγκεκριμένα στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων εμφανίζονται και αναλύονται οι τέσσερις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, οι καταστάσεις αυτές είναι ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα. Στην χώρα μας, οι κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν τις τρεις πρώτες.

11 Ισολογισμός Επιχείρησης
Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση η οποία εμφανίζει τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσεως μιας οικονομικής μονάδας σε δεδομένη χρονική στιγμή και σε ενιαίο νόμισμα. Τα συνολικά ποσά που εμφανίζονται στο Ενεργητικό όσο και στο Παθητικό του Ισολογισμού είναι εξ ορισμού ίσα, εφόσον δείχνουν την ίδια πληροφορία από δύο πλευρές. Επομένως η βασική λογιστική εξίσωση του Ισολογισμού είναι: Ενεργητικό = Παθητικό Αξία Περιουσιακών Στοιχείων = Ίδια Κεφάλαια + Ξένα Κεφάλαια

12 Ισολογισμός Επιχείρησης
Ενεργητικό Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών που ανήκουν κατά κυριότητα σε μια οικονομική μονάδα και των οποίων η τιμή μπορεί να προσδιορισθεί κατά αντικειμενικό τρόπο Παθητικό Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν δύο ορισμοί του Παθητικού. Ο θεωρητικά αποδεκτός, ορίζει το παθητικό ως το σύνολο των υποχρεώσεων για παροχή σε τρίτους. Τον ορισμό αυτό δεν ακολουθεί η πράξη, όπου ως παθητικό θεωρείται το σύνολο των υποχρεώσεων προς τους τρίτους και προς τους φορείς της επιχείρησης

13 Στοιχεία Ενεργητικού Τα μέσα δράσεως της επιχείρησης αποτελούν το Ενεργητικό της. Κάποια από αυτά είναι: Κτίρια, μεταφορικά μέσα, εμπορικά σήματα. Εμπορεύματα ή υλικά αγαθά. Συναλλαγματικές και γραμμάτια που οφείλουν τρίτοι στην επιχείρηση. Απαιτήσεις έναντι πελατών. Προκαταβολές προς το προσωπικό. Προκαταβολές προς τους προμηθευτές. Μετρητά που ευρίσκονται στο ταμείο. Καταθέσεις στις τράπεζες. Χρεόγραφα (μετοχές και ομολογίες).

14 Στοιχεία Παθητικού Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τρίτους αποτελεί το Παθητικό της επιχείρησης. Κάποιες από αυτές είναι: Οφειλές προς τους προμηθευτές της. Οφειλές στις τράπεζες και άλλους πιστωτές από λήψη δανείων. Οφειλές προς το προσωπικό της από μισθούς. Συναλλαγματικές και γραμμάτια που οφείλει η επιχείρηση σε τρίτους. Οφειλές από προκαταβολές πελατών.

15 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως είναι η λογιστική κατάσταση η οποία εμφανίζει το αποτέλεσμα το οποίο πέτυχε μία οικονομική μονάδα κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτού του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα, το οποίο ονομάζεται λογιστικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Το θετικό αποτέλεσμα καλείται κέρδος, ενώ το αρνητικό ζημία

16 Πίνακας Διανομής Σε αυτόν τον πίνακα η επιχείρηση εξάγει από τα κέρδη της χρήσης τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για φόρους, να διανεμηθούν στους εταίρους ή μετόχους και τέλος τα ποσά που θα οδηγηθούν σε αποθεματικό και σε κέρδη εις νέον.


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google