Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Λογιστική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Λογιστική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Λογιστική
Σ.Καραγιλάνης

2 Σύστημα Πληροφόρησης της Διοίκησης για τα Οικονομικά Δρώμενα.
Λογιστική Σύστημα Πληροφόρησης της Διοίκησης για τα Οικονομικά Δρώμενα. Σ.Καραγιλάνης

3 Απαραίτητες Οικονομικές Πληροφορίες για τη Διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ.
Απαραίτητες Οικονομικές Πληροφορίες για τη Διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ. ανά πάσα στιγμή :  την οικονομική κατάσταση  περιουσία  υποχρεώσεις ανά μονάδα χρόνου  το αποτέλεσμα της δραστηριότητας Σ.Καραγιλάνης

4 Η δομή της περιουσίας της οικονομικής μονάδας-ο ισολογισμός
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πάγιο ενεργητικό Ίδια κεφάλαια κυκλοφορούν αποθέματα Μακρ.υποχρεώσεις ξένα απαιτήσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις Χρηματικά διαθέσιμα Σ.Καραγιλάνης

5 Τρέχουσες υποχρεώσεις
Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα

6 Τρέχουσες υποχρεώσεις
Μορφές Περιουσίας Π Α Γ Ι Α  Οικόπεδα  Κτίρια  Τεχνικά Έργα  Μηχανήματα  Μεταφορικά Μέσα  Έπιπλα & Σκεύη Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα Σ.Καραγιλάνης

7 Μορφές Περιουσίας (συνέχεια…)
Μορφές Περιουσίας (συνέχεια…) Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α  Εμπορεύματα  Πρώτες Ύλες  Προϊόντα  Υλικά Έργων  Αναλώσιμα  Ανταλλακτικά Παγίων Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα Σ.Καραγιλάνης

8 Μορφές Περιουσίας (συνέχεια…)
Μορφές Περιουσίας (συνέχεια…) Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Από Δημόσιο  Από τρίτους Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α  Ταμείο  Τράπεζες Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα Σ.Καραγιλάνης

9 Κατηγορίες Υποχρεώσεων
Πάγιο ενεργητικό αποθέματα απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια κεφάλαια Μακρ.υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις κυκλοφορούν ξένα  Προμηθευτές  Τράπεζες  Πιστωτές Διάφοροι  Εφορία  Ασφαλιστικά Ταμεία Σ.Καραγιλάνης

10 Ανάλυση Υποχρεώσεων Μακροχρόνιες : Οι υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει
Μακροχρόνιες : Οι υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να πληρωθούν σε διάστημα από τέλος επόμενης χρήσης και μετά. Βραχυχρόνιες : Οι υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να πληρωθούν σε διάστημα μικρότερο από το τέλος της επόμενης χρήσης. Σ.Καραγιλάνης

11 Ι ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000 Λογιστική Ταυτότητα Ε = Π + Κ.Θ
Περιουσία  Ενεργητικό Υποχρεώσεις  Παθητικό Διαφορά Αυτό που ανήκει στο Ν.Π.Δ.Δ. Καθαρή Περιουσία Λογιστική Ταυτότητα Ε = Π + Κ.Θ Σ.Καραγιλάνης

12 Επειδή ισχύει πάντοτε αυτό σημαίνει ότι :
Λογιστική Ταυτότητα Ε = Π + Κ.Θ. Επειδή ισχύει πάντοτε αυτό σημαίνει ότι : Μια μεταβολή σε ένα μέγεθος του ισολογισμού, δημιουργεί ταυτόχρονα μια συνολικά ισόποση μεταβολή σε κάποιο άλλο μέγεθος Σ.Καραγιλάνης

13 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σ.Καραγιλάνης

14 Κύκλος Παραγωγής - Πωλήσεων
Αρχικά Μετρητά Πάγια + Υλικά Έξοδα κόστος + Έξοδα Προϊόν ή Υπηρεσία Πώληση (έσοδο) Απαίτηση είσπραξη μετρητά εξόφληση παλαιών υποχρ/σεων Αγορά νέων παγίων- Υλικών- εξόδων Σ.Καραγιλάνης

15 Η συνεχής εναλλαγή μας δημιουργεί την ανάγκη για ένα συστηματικό τρόπο παρακολούθησης των οικονομικών δρώμενων και της πληροφόρησης της διοίκησης από αυτών. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σ.Καραγιλάνης

16 Βασικά Ζητούμενα του Συστήματος
Πως πρέπει να είναι ενιαίο για όλους Πρέπει να ορίζει ποια μεγέθη θα παρακολουθούνται και σε τι επίπεδο ανάλυσης (Λογιστικό Σχέδιο 205) Πρέπει να ορίζει τη μορφή με την οποία θα απεικονίζονται τα μεγέθη (Μορφή Λογαριασμού) Πρέπει να ορίζει τη μέθοδο με την οποία θα καταγράφεται η ταυτόχρονη μεταβολή των μεγεθών (Χρέωση – Πίστωση – Συνδεσμολογία ) Σ.Καραγιλάνης

17 Ποια μεγέθη πρέπει να παρακολουθούνται και σε τι επίπεδο ανάλυσης
Ποια μεγέθη πρέπει να παρακολουθούνται και σε τι επίπεδο ανάλυσης ΕΞΟΔΑ - εργατικά - ελεύθεροι επαγγελματίες - διάφορες παροχές - φόροι-τέλη - διάφορα έξοδα - χρηματοοικονομικά έξοδα - αποσβέσεις ΕΣΟΔΑ - πωλήσεις ανά κατηγορία υλικού - παροχή υπηρεσιών - χρηματοοικονομικά έξοδα - επιχορηγήσεις πλήρη ανάλυση στο Π.Δ 205 Σ.Καραγιλάνης

18 Μορφή με την οποία απεικονίζονται τα μεγέθη (μορφή λογαριασμού)
Βασικά Ζητούμενα Δυνατότητα απεικόνισης τόσο των αυξήσεων όσο και των μειώσεων ενός μεγέθους Δυνατότητα πλήρους και άμεσης πληροφόρησης για κάθε μεμονωμένο γεγονός (πότε, που, γιατί, πόσο) Δυνατότητα ελέγχου - αρχή του παραστατικού - μονοπάτι ελέγχου Δυνατότητα συγκέντρωσης της πληροφορίας κατά ομάδες πληροφοριών Σ.Καραγιλάνης

19 Σχηματική μορφή λογαριασμού
Χρέωση Πίστωση Σ.Καραγιλάνης

20 Η πλήρης μορφή του λογαριασμού
Προμηθευτής Α ημ/νία Αρ.παρ. Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 10/10 230 Αγορά γραφικής ύλης 20.000 30/10 2345 Εξόφληση προμηθευτή Σ.Καραγιλάνης

21 μέθοδος με την οποία καταγράφεται η ταυτόχρονη μεταβολή των μεγεθών
μέθοδος με την οποία καταγράφεται η ταυτόχρονη μεταβολή των μεγεθών Ε = Π + ΚΘ Όπου ΚΘ = Κεφάλαιο + Αποτέλεσμα Περιόδου Αποτέλεσμα Περιόδου = Έσοδα - Έξοδα Ε = Π + ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ Ε + ΕΣΟΔΑ = Π + ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΕΣΟΔΑ όπου Ε = περιουσία Π = υποχρεώσεις ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ + ΕΞΟΔΑ = ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΕΣΟΔΑ Σ.Καραγιλάνης

22 Αύξηση  Χρέωση Μείωση  Πίστωση Αύξηση  Πίστωση Μείωση  Χρέωση
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ + ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΕΣΟΔΑ Αύξηση  Χρέωση Μείωση  Πίστωση Αύξηση  Πίστωση Μείωση  Χρέωση Σ.Καραγιλάνης

23 Καθημερινή Ρουτίνα Οικονομικό παραστατικό 
Λογιστικά απεικόνιση των πραγματικών περιστατικών που αποτυπώνονται στο οικονομικό παραστατικό (λογιστική εγγραφή) Χρονολογική καταγραφή σε κεντρικό μητρώο και λήψη αριθμού μητρώου (ημερολογιακή εγγραφή) Μεταφορά στους καθ’ ύλην λογαριασμούς του κατώτερου δυνατού βαθμού (καταχώρηση στα αναλυτικά καθολικά) Σ.Καραγιλάνης

24 Περιοδική Ρουτίνα Συγκέντρωση κατωτεροβάθμιων στους ανωτεροβάθμιους.
Σύνταξη όπου περιλαμβάνονται όλοι οι λογαριασμοί με το σύνολο των κινήσεων τους και τα υπόλοιπά τους στο τέλος της περιόδου (ισοζύγιο). Σ.Καραγιλάνης


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Λογιστική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google