Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 19 - 02 - 2008 7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 19 - 02 - 2008 7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 19 - 02 - 2008 7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

2 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Γ’ ΚΠΣ Εισηγητής : Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος Μονάδας Γ΄ Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

3 3 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ Ευθύνη της ΕΥΔ Στόχος η σύνταξη της τελικής έκθεσης υλοποίησης του ΠΕΠ Υποχρέωση των Τελικών Δικαιούχων Θεσμοθετημένες διοικητικές ενέργειες ανά υποέργο Επίσπευση διαδικασιών 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

4 4 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ Γενικός Κανόνας Η ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειμένου μιας πράξης που ανατίθεται με σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου επιτυγχάνεται με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των υποέργων της, ενώ το οικονομικό αντικείμενο περαιώνεται με την έκδοση του τελευταίου παραστατικού αποπληρωμής και του τελευταίου υποέργου. 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

5 5 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (1) Υποδομές – εργολαβίες με σύμβαση ανάθεσης 1η περίπτωση: Φ.Α.: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Ο.Α.: Τελικός Λογαριασμός 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

6 6 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (1) Υποδομές – εργολαβίες με σύμβαση ανάθεσης 2η περίπτωση: Φ.Α.: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής Ο.Α.: Προτελικός Λογαριασμός 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

7 7 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (1) Υποδομές – εργολαβίες με σύμβαση ανάθεσης 3η περίπτωση: Φ.Α.: Έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης έργου Ο.Α.: Πραγματοποιημένες πληρωμές 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

8 8 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (2) Έργα που εκτελούνται με ίδια μέσα – Αυτεπιστασίες Φ.Α.: Κατακύρωση του πρακτικού παραλαβής Ο.Α.: Εξόφληση τελευταίων τιμολογίων 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

9 9 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (3) Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών - προμηθειών Φ.Α.: οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των ειδών Ο.Α.: Εξόφληση δημοπρατούμενων ειδών 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

10 10 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (4) Μελέτες Φ.Α.: Έκδοση εγκριτική απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για το σύνολο της μελέτης Ο.Α.: Έκδοση παραστατικού πληρωμής τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

11 11 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (4.1) Υπηρεσίες κατά το Ν. 3316/05 Φ.Α. & Ο.Α.: Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

12 12 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (5) Κρατικές ενισχύσεις και πράξεις ΕΚΤ Φ.Α.: Έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης όλων των υποέργων Ο.Α.: Έκδοση παραστατικού αποπληρωμής και του τελευταίου υποέργου 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

13 13 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ Ενέργειες ολοκλήρωσης πράξης (1) (1) Υποβολή δήλωσης ολοκλήρωσης από τον Τελικό Δικαιούχο (2) (2) Επιβεβαίωση - Επαλήθευση ολοκλήρωσης από την ΕΥΔ (3) (3) Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

14 14 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (1) Υποβολή Δήλωσης Ολοκλήρωσης Συνημμένα έγγραφα: (1) (1) Τελικό ΤΔΕ/Υ (2) (2) Αντίγραφα στοιχείων ολοκλήρωσης (3) (3) Λογιστική μερίδα (4) (4) Τραπεζικός λογαριασμός (5) (5) Στοιχεία για ΕΣΠΕΛ (6) (6) Συμμόρφωση συστάσεων (7) (7) Τελικό ΜΔΔΔ (8) (8) Άλλα στοιχεία 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

15 15 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (2) Επιβεβαίωση – επαλήθευση Ολοκλήρωσης Ενέργειες: (1) (1) Στοιχεία προγενέστερων ελέγχων (2) (2) Τεκμήρια ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου (3) (3) Τεκμήρια ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

16 16 Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων Γ΄ ΚΠΣ (3) Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων Τελευταία διοικητική πράξη για το έργο Υποχρεωτικό για όλες τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις Τήρηση στοιχείων έργου έως το 2012 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006


Κατέβασμα ppt "1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 19 - 02 - 2008 7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google