Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος τηλ: 210.3278046.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος τηλ: 210.3278046."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος dtassios@epeaek.grdtassios@epeaek.gr τηλ: 210.3278046

2 2 Νόμος 2860/2000 «Διαχείριση παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ» Άρθρο 11, §5 «Η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται από τις διαχειριστικές αρχές στα Ε.Π. του ΚΠΣ ή των κοινοτικών πρωτοβουλιών, καθώς και για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, είναι δημόσιες επενδύσεις».

3 3 …συνέχεια Ν.2860/2000 Άρθρο 11& 3: Οι πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων διακρίνονται σε: α. Άμεσες πληρωμές: Είναι οι πληρωμές από τους φορείς των Σ.Α. σε αναδόχους έργων παροχής αγαθών κλπ. β. Έμμεσες πληρωμές: Είναι οι πληρωμές επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων σε νομικά πρόσωπα.

4 4 Σε περίπτωση έμμεσων πληρωμών: Οι πιστώσεις κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι πληρωμές των πράξεων. Στο λογαριασμό αυτό κατατίθενται και τα έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη αιτία και τα οποία χρησιμοποιούνται υπέρ της πράξης. Κυριότερες κατηγορίες εσόδων:  Τόκοι καταθέσεων  Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών  Ποινικές ρήτρες  Πρόστιμα αναδόχων …συνέχεια Ν.2860/2000

5 5 Υποχρεώσεις Φορέων I. Οι φορείς που διαχειρίζονται τους ανωτέρω λογαριασμούς έχουν υποχρέωση παροχής στοιχείων κίνησης των λογαριασμών των πράξεων στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος και στην Αρχή Πληρωμής. II. Με απόφαση του υπουργείου οικονομίας και οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου.

6 6 Λογιστικός χειρισμός των εσόδων Με την έννοια ότι τα έσοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση της πράξης παραμένουν στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποιούνται υπέρ της πράξης δεν αποτελούν έσοδο του Τελικού Δικαιούχου αλλά υποχρέωσή του στον φορέα χρηματοδότησης. Με βάσει τα ανωτέρω οι πιστωτικοί τόκοι, ποινικές ρήτρες, καταπτώσεις εγγυήσεων κτλ δεν εμφανίζονται στα έσοδα του Τελικού Δικαιούχου (Λογ.76.03 η 81.01) αλλά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (Λογ.53 Πιστωτές Διάφοροι). Εμφάνιση εσόδων στα λογιστικά βιβλία του Τελικού Δικαιούχου. ΠΙΣΤΩΣΗ 38. 03Καταθέσεις Όψεως ΧΡΕΩΣΗ 53.98Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.


Κατέβασμα ppt "ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος τηλ: 210.3278046."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google