Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ YΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά) ή σε μέρος αυτής και αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Μια σύμβαση ή ισοδύναμο νομικής δέσμευσης μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών έργων. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου)

3 ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο - εξωτερική ανάθεση. Περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που συνάπτονται με εξωτερικούς αναδόχους για την εκτέλεση αυτοτελούς τμήματος του έργου. Με ίδια μέσα του φορέα υλοποίησης χωρίς προσφυγή σε τρίτους - «αυτεπιστασία». Είναι τα τμήματα της δράσης που εκτελούνται με ίδια μέσα του φορέα υλοποίησης. Η υποχρέωση του φορέα να εκτελέσει την πράξη αναλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα (Απόφαση Συγκλήτου ή Πρυτανικού Συμβουλίου) όπου γίνεται ο ορισμός του Υπευθύνου του υποέργου, σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, οι ανθρώπινοι και άλλοι πόροι που θα διατεθούν, ο προϋπολογισμός της πράξης, ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ολοκληρωθεί η δράση και όποια άλλα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για την πράξη.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι ένα σύνολο έργων/ ενεργειών που χαρακτηρίζεται από σχετική ομοιογένεια. Για τα Υποέργα Έρευνας δυνατές Κατηγορίες Ενέργειας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 319 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 327 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 352 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ YΠΟΕΡΓΟΥ
Αναφέρονται συνοπτικά, τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου, με αναφορά στους στόχους των κυριότερων δεικτών εκροής του. (μέχρι 2000 χαρακτήρες).

6 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Επιμέρους τμήματα του Υποέργου βάσει των οποίων μπορεί να γίνει ο συνδυασμένος προγραμματισμός και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δίνουν την δυνατότητα: Ενιαίου τρόπου προγραμματισμού και παρακολούθησης υποέργων. Εκτίμησης της προόδου ενός υποέργου. Σύγκρισης της φυσικής με την οικονομική πρόοδο. Η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική (Καν. 438/2001). Για κάθε κατηγορία ενέργειας τα διακριτά έχουν δομηθεί σε Κύριες Ομάδες (1Ο επίπεδο) και Υποομάδες (2Ο επίπεδο). Το σύνολο του προϋπολογισμού των διακριτών πρέπει να αποτυπώνει τον συνολικό προϋπολογισμό του υποέργου. Οποιαδήποτε εργασία που δεν μπορεί να εκφραστεί άμεσα με αντίστοιχα διακριτά μπαίνει στην κατηγορία Λοιπά. Αν Μονάδα μέτρησης % στο προγραμματικό στάδιο έχει τιμή στόχο πάντα 100. Σχετικοί Πίνακες

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες εκροών Δείκτες αποτελέσματος Δείκτες Επιπτώσεων ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Ονομασία Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Κωδικός ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κωδικοποίηση των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών, με σημείο αναφοράς το Ενιαίο Λογιστικό Σύστημα, για δραστηριότητες έργων/ ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Χρησιμοποιούνται σε επίπεδο Έργου, Υποέργου και παραστατικού. Σχετικοί Πίνακες

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Διάφορα ορόσημα τα οποία χαρακτηρίζουν την προετοιμασία και την εκτέλεση ενός Υποέργου μέχρι την οικονομική του εκκαθάριση και τα οποία διέπονται από κάποια διοικητική πράξη. Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συνέπειας στην υλοποίηση ενός έργου σε σχέση με τον προγραμματισμό καθώς και των μεταβολών οικονομικού αντικειμένου. Το είδος του Υποέργου καθορίζει και την χρησιμοποίηση των διοικητικών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν αυτό το Υποέργο πχ. Αυτεπιστασία, Προμήθεια κλπ. Κωδικοποιούνται με τρία κριτήρια: Αν είναι Δημόσια ή Ιδιωτική η Δαπάνη Το είδος της Νομικής Δέσμευσης Αν ανατίθενται σε ανάδοχο ή εκτελούνται από τον Τελικό Δικαιούχο. Σχετικοί Πίνακες


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google