Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΡΙΣΤΕΑ ΡΕΚΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ¨ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Κανονισμός 448/2004 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού 1260/1999 όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1145/2003

3 Κανόνας 11 Δαπάνες για τη διαχείριση και τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων Δαπάνες Δημοσίων Διοικήσεων για την εκτέλεση των πράξεων Οι δαπάνες των δημοσίων διοικήσεων είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση εκτός του πλαισίου της τεχνικής βοήθειας εάν σχετίζονται με την εκτέλεση μιας πράξης και δεν απορρέουν από τις εκ του νόμου αρμοδιότητες της δημόσιας αρχής ή από τα καθήκοντα καθημερινής διαχείρισης παρακολούθησης και ελέγχου της δημόσιας αρχής

4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (α) Αμοιβές με μισθοδοτικές καταστάσεις Οι αμοιβές μόνιμου προσωπικού είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:  Αφορούν αντικείμενο που δεν απορρέει από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις  Αφορούν την υλοποίηση της πράξης και συνδέονται με την παραγωγή συγκεκριμένων παραδοτέων

5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΌ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ  Δεν αφορούν δραστηριότητες διοίκησης, διαχείρισης, και παρακολούθησης της πράξης αλλά αφορούν δραστηριότητες υποστήριξης που απαιτούνται για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης  Είναι ανάλογες με την απαιτούμενη ανθρωποαπασχόληση για την παραγωγή των συγκεκριμένων παραδοτέων

6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Υπάρχει απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τελικού δικαιούχου που προσδιορίζει για τις αμοιβές αυτές: τον αποδέκτη, το συγκεκριμένο αντικείμενο των εργασιών, τα παραδοτέα, το χρόνο απασχόλησης και την αμοιβή (τα στοιχεία αυτά μπορεί εναλλακτικά να αναφέρονται στην απόφαση ανάληψης της πράξης) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριακή εργασία για το συμβατικό αντικείμενο του έμμισθου προσωπικού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη Στο πλαίσιο αυτό είναι επιλέξιμες οι αμοιβές των υπευθύνων έργων μόνο όταν συνδέονται με την παραγωγή συγκεκριμένων παραδοτέων

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αμοιβές από συμβάσεις έργου με ΙΚΑ (β) Αμοιβές από συμβάσεις έργου με ΙΚΑ Αφορά προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση έργου με ΙΚΑ. Πρέπει η σύμβαση να αναφέρεται σε συγκεκριμένο αντικείμενο που θα αναληφθεί στο πλαίσιο της πράξης. Αν η σύμβαση αφορά και άλλα αντικείμενα, στον κωδικό χρεώνεται το επιμερισμένο τμήμα των αμοιβών που αφορούν μόνο την πράξη

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι συνολικές ετήσιες μικτές αποδοχές που λαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ και το μόνιμο προσωπικό που συμμετέχουν στην υλοποίηση πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 35% των ετήσιων μικτών αποδοχών τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην πρόσκληση ή με έγγραφη απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ.


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤ- ΕΤΠΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ /"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google