Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

P RESENTE M EDIO /P ASIVO I NDICATIVO 1s λύομαι 2s λύ ῃ 3s λύεται 1p λυόμεθα 2p λύεσθε 3p λύονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "P RESENTE M EDIO /P ASIVO I NDICATIVO 1s λύομαι 2s λύ ῃ 3s λύεται 1p λυόμεθα 2p λύεσθε 3p λύονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 P RESENTE M EDIO /P ASIVO I NDICATIVO 1s λύομαι 2s λύ ῃ 3s λύεται 1p λυόμεθα 2p λύεσθε 3p λύονται

3 P RESENTE M EDIO /D EPONENTE I NDICATIVO 1s δ ύ ναμαι 2s δύνῇδύνῇ 3s δ ύ ναται 1p δυν ά μεθ α 2p δ ύ νασθε 3p δ ύ νανται P RESENTE M EDIO /P ASIVO I NDICATIVO 1s λύομαι 2s λύ ῃ 3s λύεται 1p λυόμεθα 2p λύεσθε 3p λύονται

4 132. γ ί νομαι: ser, estar, llegar a ser o estar, nacer, haber (669) 133. ἔ ρχομαι: ir, venir, llegar (636) 134. ἀ ποκρ ί νομαι: responder (231) 135. δ ύ ναμαι: poder (210) 136. ἐ ξ έ ρχομαι: salir (218)

5 137. ε ἰ σ έ ρχομαι: entrar (194) 138. πορε ύ ομαι: ir (154) 139. ἀ π έ ρχομαι: irse, abandonar (117) 140. κ ά θημαι: estar sentado, sentarse (91) 141. ἄ ρτος, -ου, ὁ : pan (97)

6 142. προσ έ ρχομαι: venir o ir hacia, acercarse a (86) 143. προσε ύ χομαι: orar (85) 144. φοβ έ ομαι: temer (95) 145. ἀ σπ ά ζομαι: saludar (59)

7 P RESENTE M EDIO /D EPONENTE I NDICATIVO Forma VerbalTraducción 1s δ ύ ναμαι voy 2s δύνῇδύνῇ vas 3s δ ύ ναται va 1p δυν ά μεθα vamos 2p δ ύ νασθε van 3p δ ύ νανται van

8 I MPERFECTO M EDIO /D EPONENTE I NDICATIVO Forma VerbalTraducción 1s hvrco,m hn iba 2s h;rcou ibas 3s h;rceto iba 1p hvrco,m eqa íbamos 2p h;rcesqe iban 3p h;rconto iban

9 o` avpo,stoloj e;rcetai tw/| oi;kw|)

10 P M / D I 3S

11 o` avpo,stoloj e;rcetai tw/| oi;kw|) El apóstol va a la casa. P M / D I 3S

12 o` avpo,stoloj e;rcetai tw/| oi;kw|) El apóstol va a la casa. oi` a;nqrwpoi eivsh,rconto tw/| i`e,rw|) P M / D I 3S

13 o` avpo,stoloj e;rcetai tw/| oi;kw|) El apóstol va a la casa. oi` a;nqrwpoi eivsh,rconto tw/| i`e,rw|) P M / D I 3S I M / D I 3P

14 o` avpo,stoloj e;rcetai tw/| oi;kw|) El apóstol va a la casa. oi` a;nqrwpoi eivsh,rconto tw/| i`e,rw|) Los hombres entraban al templo. P M / D I 3S I M / D I 3P

15 o` avpo,stoloj e;rcetai tw/| oi;kw|) El apóstol va a la casa. oi` a;nqrwpoi eivsh,rconto tw/| i`e,rw|) Los hombres entraban al templo. tw/| lo,gw| tou/ kuri,ou gi,nesqe maqhtai. auvtou/) P M / D I 3S I M / D I 3P

16 o` avpo,stoloj e;rcetai tw/| oi;kw|) El apóstol va a la casa. oi` a;nqrwpoi eivsh,rconto tw/| i`e,rw|) Los hombres entraban al templo. tw/| lo,gw| tou/ kuri,ou gi,nesqe maqhtai. auvtou/) P M / D I 3S I M / D I 3P P M / D I 2P

17 o` avpo,stoloj e;rcetai tw/| oi;kw|) El apóstol va a la casa. oi` a;nqrwpoi eivsh,rconto tw/| i`e,rw|) Los hombres entraban al templo. tw/| lo,gw| tou/ kuri,ou gi,nesqe maqhtai. auvtou/) Por la palabra del Señor ustedes llegan a ser sus discípulos. P M / D I 3S I M / D I 3P P M / D I 2P

18 Lc. 15:10 ο ὕ τως, λ έ γω ὑ μ ῖ ν, γ ί νεται χαρ ὰ ἐ ν ώ πιον τ ῶ ν ἀ γγ έ λων το ῦ θεο ῦ ἐ π ὶ ἑ ν ὶ ἁ μαρτωλ ῷ μετανοο ῦ ντι. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὑμῖνὑμῖν γ ί νεται χαρ ὰ

19 Lc. 15:10 ο ὕ τως, λ έ γω ὑ μ ῖ ν, γ ί νεται χαρ ὰ ἐ ν ώ πιον τ ῶ ν ἀ γγ έ λων το ῦ θεο ῦ ἐ π ὶ ἑ ν ὶ ἁ μαρτωλ ῷ μετανοο ῦ ντι. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὑμῖνὑμῖν 2PD σύ a ustedes γ ί νεται χαρ ὰ

20 Lc. 15:10 ο ὕ τως, λ έ γω ὑ μ ῖ ν, γ ί νεται χαρ ὰ ἐ ν ώ πιον τ ῶ ν ἀ γγ έ λων το ῦ θεο ῦ ἐ π ὶ ἑ ν ὶ ἁ μαρτωλ ῷ μετανοο ῦ ντι. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὑμῖνὑμῖν 2PD σύ a ustedes γ ί νεται P M/DM/D I3S γίνομα ι hay χαρ ὰ

21 Lc. 15:10 ο ὕ τως, λ έ γω ὑ μ ῖ ν, γ ί νεται χαρ ὰ ἐ ν ώ πιον τ ῶ ν ἀ γγ έ λων το ῦ θεο ῦ ἐ π ὶ ἑ ν ὶ ἁ μαρτωλ ῷ μετανοο ῦ ντι. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὑμῖνὑμῖν 2PD σύ a ustedes γ ί νεται P M/DM/D I3S γίνομα ι hay χαρ ὰ SFN χαρά gozo

22 Lc. 15:10 ο ὕ τως, λ έ γω ὑ μ ῖ ν, γ ί νεται χαρ ὰ ἐ ν ώ πιον τ ῶ ν ἀ γγ έ λων το ῦ θεο ῦ ἐ π ὶ ἑ ν ὶ ἁ μαρτωλ ῷ μετανοο ῦ ντι. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὑμῖνὑμῖν 2PD σύ a ustedes γ ί νεται P M/DM/D I3S γίνομα ι hay χαρ ὰ SFN χαρά gozo “así mismo, les digo: hay gozo delante de los ángeles de Dios sobre un pecador arrepentido/que se arrepiente”.

23 Jn 4:25 λ έ γει α ὐ τ ῷ ἡ γυν ή · ο ἶ δα ὅ τι Μεσσ ί ας ἔ ρχεται ὁ λεγ ό μενος χριστ ό ς· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción αὐτῷαὐτῷ ἔ ρχεται ἐ κε ῖ νος ἡμῖνἡμῖν

24 Jn 4:25 λ έ γει α ὐ τ ῷ ἡ γυν ή · ο ἶ δα ὅ τι Μεσσ ί ας ἔ ρχεται ὁ λεγ ό μενος χριστ ό ς· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción αὐτῷαὐτῷ 3SMD α ὐ τός a él ἔ ρχεται ἐ κε ῖ νος ἡμῖνἡμῖν

25 Jn 4:25 λ έ γει α ὐ τ ῷ ἡ γυν ή · ο ἶ δα ὅ τι Μεσσ ί ας ἔ ρχεται ὁ λεγ ό μενος χριστ ό ς· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción αὐτῷαὐτῷ 3SMD α ὐ τός a él ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομ αι viene ἐ κε ῖ νος ἡμῖνἡμῖν

26 Jn 4:25 λ έ γει α ὐ τ ῷ ἡ γυν ή · ο ἶ δα ὅ τι Μεσσ ί ας ἔ ρχεται ὁ λεγ ό μενος χριστ ό ς· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción αὐτῷαὐτῷ 3SMD α ὐ τός a él ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομ αι viene ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἡμῖνἡμῖν

27 Jn 4:25 λ έ γει α ὐ τ ῷ ἡ γυν ή · ο ἶ δα ὅ τι Μεσσ ί ας ἔ ρχεται ὁ λεγ ό μενος χριστ ό ς· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción αὐτῷαὐτῷ 3SMD α ὐ τός a él ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομ αι viene ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἡμῖνἡμῖν 1PD ἐ γώ a nosotros

28 Jn 4:25 λ έ γει α ὐ τ ῷ ἡ γυν ή · ο ἶ δα ὅ τι Μεσσ ί ας ἔ ρχεται ὁ λεγ ό μενος χριστ ό ς· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. “Dice a él la mujer: sé que el Mesías viene, llamado El Cristo. Cuando aquel venga, dirá a nosotros todas las cosas”. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción αὐτῷαὐτῷ 3SMD α ὐ τός a él ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομ αι viene ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἡμῖνἡμῖν 1PD ἐ γώ a nosotros

29 P RESENTE A CTIVO I MPERATIVO Forma VerbalTraducción 2s λῦ ελῦ ε suelta (tú) / suelte (ud.) 3s λυ έ τω suelte 2p λ ύ ετε suelten (soltad) 3p λυ έ τωσαν suelten

30 P RESENTE M EDIO -P ASIVO I MPERATIVO Forma Verbal Traducción: voz media Traducción: voz pasiva 2s λ ύ ου suéltate (tú) sé soltado 3s λυ έ σθω suéltese (él, ella) sea soltado 2p λ ύ εσθε suéltense (uds) sean soltados 3p λυ έ σθοσαν suéltense (ellos) sean soltados

31 pisteu,e evn tw/| kuriw/| VIhsou/ cristw/| TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción pisteu,e

32 pisteu,e evn tw/| kuriw/| VIhsou/ cristw/| TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción pisteu,e P A M 2 S pisteu,w cree

33 pisteu,e evn tw/| kuriw/| VIhsou/ cristw/| TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción pisteu,e Cree en el Señor Jesucristo. P A M 2 S pisteu,w cree

34 mh. lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj

35 mh. lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj P A M 2 P lamba,nw reciban

36 mh. lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj P A M 2 P lamba,nw reciban P M A kako,j los malos

37 mh. lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj P A M 2 P lamba,nw reciban P M A kako,j los malos P M A profh,thj profetas

38 mh. lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción lamba,nete tou.j kakou,j profh,taj No reciban a los malos profetas. P A M 2 P lamba,nw reciban P M A kako,j los malos P M A profh,thj profetas

39 Mc. 5:36 Μ ὴ φοβο ῦ, μόνον (solamente) πίστευε. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φοβο ῦ πίστευε

40 Mc. 5:36 Μ ὴ φοβο ῦ, μόνον (solamente) πίστευε. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φοβο ῦ πίστευε P M / D M 2 S φοβέομαι temas

41 Mc. 5:36 Μ ὴ φοβο ῦ, μόνον (solamente) πίστευε. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φοβο ῦ πίστευε P M / D M 2 S φοβέομαι temas P A M 2 S πιστευω cree

42 Mc. 5:36 Μ ὴ φοβο ῦ, μόνον (solamente) πίστευε. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φοβο ῦ πίστευε No temas, solamente cree. P M / D M 2 S φοβέομαι temas P A M 2 S πιστευω cree

43 Mc. 9:19 φέρετε (φέρω : traer) α ὐ τ ὸ ν πρός με. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φέρετε

44 Mc. 9:19 φέρετε (φέρω : traer) α ὐ τ ὸ ν πρός με. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φέρετε P A M 2 P φέρω traigan

45 Mc. 9:19 φέρετε (φέρω : traer) α ὐ τ ὸ ν πρός με. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φέρετε “Traíganmelo”. P A M 2 P φέρω traigan

46 Mc. 6:50 ἐ γώ ε ἰ μι· μ ὴ φοβε ῖ σθε. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἰ μι φοβε ῖ σθε

47 Mc. 6:50 ἐ γώ ε ἰ μι· μ ὴ φοβε ῖ σθε. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἰ μι φοβε ῖ σθε P A I 1 S ε ἰ μί soy

48 Mc. 6:50 ἐ γώ ε ἰ μι· μ ὴ φοβε ῖ σθε. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἰ μι φοβε ῖ σθε P A I 1 S ε ἰ μί soy P M / D M 2 P φοβέομαι teman

49 Mc. 6:50 ἐ γώ ε ἰ μι· μ ὴ φοβε ῖ σθε. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἰ μι φοβε ῖ σθε Yo soy, no teman. P A I 1 S ε ἰ μί soy P M / D M 2 P φοβέομαι teman

50 Mc. 4:9 κα ὶ ἔ λεγεν, Ὃ ς ἔ χει ὦ τα (oídos) ἀ κούειν (oír) ἀ κουέτω. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ λεγεν ἔ χει ἀ κουέτω

51 Mc. 4:9 κα ὶ ἔ λεγεν, Ὃ ς ἔ χει ὦ τα (oídos) ἀ κούειν (oír) ἀ κουέτω. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ λεγεν ἔ χει ἀ κουέτω I A I 3 S λέγω decía

52 Mc. 4:9 κα ὶ ἔ λεγεν, Ὃ ς ἔ χει ὦ τα (oídos) ἀ κούειν (oír) ἀ κουέτω. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ λεγεν ἔ χει ἀ κουέτω I A I 3 S λέγω decía P A I 3 S ἔ χω tiene

53 Mc. 4:9 κα ὶ ἔ λεγεν, Ὃ ς ἔ χει ὦ τα (oídos) ἀ κούειν (oír) ἀ κουέτω. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ λεγεν ἔ χει ἀ κουέτω I A I 3 S λέγω decía P A I 3 S ἔ χω tiene P A M 3 S ἀ κούω oiga

54 Mc. 4:9 κα ὶ ἔ λεγεν, Ὃ ς ἔ χει ὦ τα (oídos) ἀ κούειν (oír) ἀ κουέτω. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ λεγεν ἔ χει ἀ κουέτω y decía, El que tiene oídos (para) oír, que oiga. I A I 3 S λέγω decía P A I 3 S ἔ χω tiene P A M 3 S ἀ κούω oiga

55 Mc. 4:9 κα ὶ ἔ λεγεν, Ὃ ς ἔ χει ὦ τα (oídos) ἀ κούειν (oír) ἀ κουέτω. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ λεγεν ἔ χει ἀ κουέτω y decía, El que tiene oídos (para) oír, que oiga. I A I 3 S λέγω decía P A I 3 S ἔ χω tiene P A M 3 S ἀ κούω oiga Y añadió: “El que tiene oídos para oír, que oiga.” (NBLH)

56 Mc. 12:29 Ἄ κουε, Ἰ σραήλ, κύριος ὁ θε ὸ ς ἡ μ ῶ ν κύριος ε ἷ ς (uno) ἐ στιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ἄ κουε κύριος ἐ στιν

57 Mc. 12:29 Ἄ κουε, Ἰ σραήλ, κύριος ὁ θε ὸ ς ἡ μ ῶ ν κύριος ε ἷ ς (uno) ἐ στιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ἄ κουε PAM2S ἀ κούω oye ἡμῶνἡμῶν ἐ στιν

58 Mc. 12:29 Ἄ κουε, Ἰ σραήλ, κύριος ὁ θε ὸ ς ἡ μ ῶ ν κύριος ε ἷ ς (uno) ἐ στιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ἄ κουε PAM2S ἀ κούω oye ἡμῶνἡμῶν 1PG ἐ γω de nosotros ἐ στιν

59 Mc. 12:29 Ἄ κουε, Ἰ σραήλ, κύριος ὁ θε ὸ ς ἡ μ ῶ ν κύριος ε ἷ ς (uno) ἐ στιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ἄ κουε PAM2S ἀ κούω oye ἡμῶνἡμῶν 1PG ἐ γω de nosotros ἐ στιν PAI3S ε ἰ μί es

60 Mc. 12:29 Ἄ κουε, Ἰ σραήλ, κύριος ὁ θε ὸ ς ἡ μ ῶ ν κύριος ε ἷ ς (uno) ἐ στιν. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios el Señor uno es. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ἄ κουε PAM2S ἀ κούω oye ἡμῶνἡμῶν 1PG ἐ γω de nosotros ἐ στιν PAI3S ε ἰ μί es

61 Ef. 5:1 γίνεσθε ο ὖ ν μιμητα ὶ το ῦ θεο ῦ ὡ ς τέκνα ἀ γαπητ ὰ TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción γίνεσθε μιμητα ὶ θεο ῦ τέκνα

62 Ef. 5:1 γίνεσθε ο ὖ ν μιμητα ὶ το ῦ θεο ῦ ὡ ς τέκνα ἀ γαπητ ὰ TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción γίνεσθε P M/DM/D M2P γίνομαιsean μιμητα ὶ θεο ῦ τέκνα

63 Ef. 5:1 γίνεσθε ο ὖ ν μιμητα ὶ το ῦ θεο ῦ ὡ ς τέκνα ἀ γαπητ ὰ TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción γίνεσθε P M/DM/D M2P γίνομαιsean μιμητα ὶ PMN μιμητής imitadore s θεο ῦ τέκνα

64 Ef. 5:1 γίνεσθε ο ὖ ν μιμητα ὶ το ῦ θεο ῦ ὡ ς τέκνα ἀ γαπητ ὰ TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción γίνεσθε P M/DM/D M2P γίνομαιsean μιμητα ὶ PMN μιμητής imitadore s θεο ῦ SMG θεός de Dios τέκνα

65 Ef. 5:1 γίνεσθε ο ὖ ν μιμητα ὶ το ῦ θεο ῦ ὡ ς τέκνα ἀ γαπητ ὰ TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción γίνεσθε P M/DM/D M2P γίνομαιsean μιμητα ὶ PMN μιμητής imitadore s θεο ῦ SMG θεός de Dios τέκνα PNN τέκνον hijos

66 Ef. 5:1 γίνεσθε ο ὖ ν μιμητα ὶ το ῦ θεο ῦ ὡ ς τέκνα ἀ γαπητ ὰ TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción γίνεσθε P M/DM/D M2P γίνομαιsean μιμητα ὶ PMN μιμητής imitadore s θεο ῦ SMG θεός de Dios τέκνα PNN τέκνον hijos Sean pues imitadores de Dios como hijos amados.

67 1 Co. 11:28 δοκιμαζέτω (δοκιμάζω: probar, examinar) δ ὲ ἄ νθρωπος ἑ αυτ ὸ ν κα ὶ ο ὕ τως ἐ κ το ῦ ἄ ρτου ἐ σθιέτω κα ὶ ἐ κ το ῦ ποτηρίου πινέτω· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción δοκιμαζέτω ἐ σθιέτω πινέτω

68 1 Co. 11:28 δοκιμαζέτω (δοκιμάζω: probar, examinar) δ ὲ ἄ νθρωπος ἑ αυτ ὸ ν κα ὶ ο ὕ τως ἐ κ το ῦ ἄ ρτου ἐ σθιέτω κα ὶ ἐ κ το ῦ ποτηρίου πινέτω· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción δοκιμαζέτω ἐ σθιέτω πινέτω P A M 3 S δοκιμάζω que pruébe

69 1 Co. 11:28 δοκιμαζέτω (δοκιμάζω: probar, examinar) δ ὲ ἄ νθρωπος ἑ αυτ ὸ ν κα ὶ ο ὕ τως ἐ κ το ῦ ἄ ρτου ἐ σθιέτω κα ὶ ἐ κ το ῦ ποτηρίου πινέτω· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción δοκιμαζέτω ἐ σθιέτω πινέτω P A M 3 S δοκιμάζω que pruébe P A M 3 S ἐ σθίω coma

70 1 Co. 11:28 δοκιμαζέτω (δοκιμάζω: probar, examinar) δ ὲ ἄ νθρωπος ἑ αυτ ὸ ν κα ὶ ο ὕ τως ἐ κ το ῦ ἄ ρτου ἐ σθιέτω κα ὶ ἐ κ το ῦ ποτηρίου πινέτω· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción δοκιμαζέτω ἐ σθιέτω πινέτω P A M 3 S δοκιμάζω que pruébe P A M 3 S ἐ σθίω coma P A M 3 S πίνω beba

71 1 Co. 11:28 δοκιμαζέτω (δοκιμάζω: probar, examinar) δ ὲ ἄ νθρωπος ἑ αυτ ὸ ν κα ὶ ο ὕ τως ἐ κ το ῦ ἄ ρτου ἐ σθιέτω κα ὶ ἐ κ το ῦ ποτηρίου πινέτω· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción δοκιμαζέτω ἐ σθιέτω πινέτω Pero el hombre pruébese a sí mismo y de esta manera del pan coma y de la copa beba. P A M 3 S δοκιμάζω que pruébe P A M 3 S ἐ σθίω coma P A M 3 S πίνω beba (NBLH) Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa.

72

73

74 Práctica

75 avkou,onta i

76 P M / P I 3P

77 la,mbane

78 PAM 2S

79 e;rcou

80 P M / D M 2S

81 poreue,sqwsa n

82 P M / D M 3P

83 pisteu,esqe (2 opciones)

84 P M / P I 2P

85 pisteu,esqe (2 opciones) P M / P I 2P P M / P M 2P

86 avkou,etai

87 P M / P I 3S

88 proshuco,mh n

89 I M / D I 1S

90 evgi,nou

91 I M / D I 2S

92 ginwsko,me qa

93 PM/PI 1P

94 avpekri,non to

95 I M / D I 3P

96 evduna,mh n

97 I M / D I 1S

98 avkoue,sq w

99 P M / P M 3S

100 evble,pej

101 IAI 2S

102 gra,fete (2 opciones)

103 PAI 2P PAM 2P

104 prose,rcetai

105 P M / D I 3S

106 h=|rou

107 I M / P I 2S

108 poreu,esqe (2 opciones)

109 poreu,esqe P M / D I 2P (2 opciones)

110 poreu,esqe P M / D I 2P (2 opciones) P M / D M 2P

111 eivsh,rcesq e

112 I M / D I 2P

113


Κατέβασμα ppt "P RESENTE M EDIO /P ASIVO I NDICATIVO 1s λύομαι 2s λύ ῃ 3s λύεται 1p λυόμεθα 2p λύεσθε 3p λύονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google