Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Voz Activa Carlos come la torta. Daniel lee el libro. Jorge tira la pelota. En español.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Voz Activa Carlos come la torta. Daniel lee el libro. Jorge tira la pelota. En español."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Voz Activa Carlos come la torta. Daniel lee el libro. Jorge tira la pelota. En español

3 Voz Activa Carlos come la torta. Daniel lee el libro. Jorge tira la pelota. Voz Pasiva La torta es comida por Carlos. El libro es leído por Daniel. La pelota es tirada. En español

4 Voz Activa Carlos come la torta. Daniel lee el libro. Jorge tira la pelota. Voz Pasiva La torta es comida por Carlos. El libro es leído por Daniel. La pelota es tirada. (por Jorge) En español

5 Voz Reflexiva La torta se cayó. El libro se mojó. Jorge se tiró. Voz Activa Carlos come la torta. Daniel lee el libro. Jorge tira la pelota. Voz Pasiva La torta es comida (por Carlos). El libro es leído (por Daniel). la pelota es tirada por Jorge

6 Voz Activa el sujeto del verbo realiza la acción Voz Pasiva la acción del verbo es realizada por un agente sobre el sujeto del verbo En griego

7 Voz Activa el sujeto del verbo realiza la acción Voz Pasiva la acción del verbo es realizada por un agente sobre el sujeto del verbo En griego Voz Media una actividad referida al sujeto en su esfera de acción

8 Voz Activa el sujeto del verbo realiza la acción Voz Pasiva la acción del verbo es realizada por un agente sobre el sujeto del verbo En griego Voz Media una actividad referida al sujeto en su esfera de acción Directa el sujeto dirige la acción a sí mismo – reflexivo. Indirecta el sujeto realiza la acción en su propio provecho [para sí] o por sí mismo, con sus propios medios [por sí]

9 P RESENTE M EDIO -P ASIVO I NDICATIVO Forma Verbal Traducción: voz media Traducción: voz pasiva 1s λύομαι me sueltosoy soltado 2s λύ ῃ te sueltaseres soltado 3s λύεται se sueltaes soltado 1p λυόμεθα nos soltamossomos soltados 2p λύεσθε se sueltan (os soltáis) son soltados (sois soltados) 3p λύονται se sueltanson soltados

10 I MPERFECTO M EDIO -P ASIVO I NDICATIVO Forma Verbal Traducción: voz media Traducción: voz pasiva 1s ἐ λυόμην me soltabaera soltado 2s ἐ λύου te soltabaseras soltado 3s ἐ λύετο se soltabaera soltado 1p ἐ λυόμεθα nos soltábamoséramos soltados 2p ἐ λύεσθε se soltaban (os soltabais) eran soltados (erais soltados) 3p ἐ λύοντο se soltabaneran soltados

11 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ α ὐ το ῦ τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

12 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το IM/PI3P βαπτίζω eran bautizados τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ α ὐ το ῦ τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

13 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το IM/PI3P βαπτίζω eran bautizados τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ α ὐ το ῦ τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

14 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το IM/PI3P βαπτίζω eran bautizados τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ SMD Ἰ ορδάνης el Jordán ποταμ ῷ α ὐ το ῦ τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

15 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το IM/PI3P βαπτίζω eran bautizados τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ SMD Ἰ ορδάνης el Jordán ποταμ ῷ SMD ποταμός río α ὐ το ῦ τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

16 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το IM/PI3P βαπτίζω eran bautizados τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ SMD Ἰ ορδάνης el Jordán ποταμ ῷ SMD ποταμός río α ὐ το ῦ 3SMG α ὐ τός él τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

17 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το IM/PI3P βαπτίζω eran bautizados τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ SMD Ἰ ορδάνης el Jordán ποταμ ῷ SMD ποταμός río α ὐ το ῦ 3SMG α ὐ τός él τ ὰ ς ἁ μαρτίας PFA ἁ μαρτία pecados αὐτῶναὐτῶν

18 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το IM/PI3P βαπτίζω eran bautizados τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ SMD Ἰ ορδάνης el Jordán ποταμ ῷ SMD ποταμός río α ὐ το ῦ 3SMG α ὐ τός él τ ὰ ς ἁ μαρτίας PFA ἁ μαρτία pecados αὐτῶναὐτῶν 3PMG α ὐ τός de ellos

19 κα ὶ ἐ βαπτίζοντο ἐ ν τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ ποταμ ῷ ὑ π’ α ὐ το ῦ ἐ ξομολογούμενοι τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν. (Mt. 3:6) TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ βαπτίζον το IM/PI3P βαπτίζω eran bautizados τ ῷ Ἰ ορδάν ῃ SMD Ἰ ορδάνης el Jordán ποταμ ῷ SMD ποταμός río α ὐ το ῦ 3SMG α ὐ τός él τ ὰ ς ἁ μαρτίας PFA ἁ μαρτία pecados αὐτῶναὐτῶν 3PMG α ὐ τός de ellos “y eran bautizados en el río Jordán por él, confesando sus pecados”

20 ο ἱ λόγοι τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται ὑ πό το ῦ κυρίου Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ λόγοι τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται το ῦ κυρίου

21 ο ἱ λόγοι τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται ὑ πό το ῦ κυρίου Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ λόγοι PMN λόγος las palabras τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται το ῦ κυρίου

22 ο ἱ λόγοι τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται ὑ πό το ῦ κυρίου Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ λόγοι PMN λόγος las palabras τ ῆ ς ε ἰ ρήνης SFG ε ἰ ρήν η de paz λέγονται το ῦ κυρίου

23 ο ἱ λόγοι τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται ὑ πό το ῦ κυρίου Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ λόγοι PMN λόγος las palabras τ ῆ ς ε ἰ ρήνης SFG ε ἰ ρήν η de paz λέγονται P M/P I3P λέγω son dichas το ῦ κυρίου

24 ο ἱ λόγοι τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται ὑ πό το ῦ κυρίου Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ λόγοι PMN λόγος las palabras τ ῆ ς ε ἰ ρήνης SFG ε ἰ ρήν η de paz λέγονται P M/P I3P λέγω son dichas το ῦ κυρίου

25 ο ἱ λόγοι τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται ὑ πό το ῦ κυρίου Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ λόγοι PMN λόγος las palabras τ ῆ ς ε ἰ ρήνης SFG ε ἰ ρήν η de paz λέγονται P M/P I3P λέγω son dichas το ῦ κυρίου SMG κυρίο ς el Señor

26 ο ἱ λόγοι τ ῆ ς ε ἰ ρήνης λέγονται ὑ πό το ῦ κυρίου Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ λόγοι PMN λόγος las palabras τ ῆ ς ε ἰ ρήνης SFG ε ἰ ρήν η de paz λέγονται P M/P I3P λέγω son dichas το ῦ κυρίου SMG κυρίο ς el Señor “las palabras de paz son dichas por el Señor Jesucristo”

27 ο ἱ κακοί ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο δι ὰ τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ κακοί ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

28 ο ἱ κακοί ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο δι ὰ τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ κακοί PMN κακός, ή, όν malos ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

29 ο ἱ κακοί ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο δι ὰ τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ κακοί PMN κακός, ή, όν malos ἀ νθρώποι PMN ἄ νθρωπο ς hombres ἐ κρίνοντο τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

30 ο ἱ κακοί ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο δι ὰ τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ κακοί PMN κακός, ή, όν malos ἀ νθρώποι PMN ἄ νθρωπο ς hombres ἐ κρίνοντο I M/P I3P κρίνω se juzgaban / eran juzgados τ ὰ ς ἁ μαρτίας αὐτῶναὐτῶν

31 ο ἱ κακοί ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο δι ὰ τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ κακοί PMN κακός, ή, όν malos ἀ νθρώποι PMN ἄ νθρωπο ς hombres ἐ κρίνοντο I M/P I3P κρίνω se juzgaban / eran juzgados τ ὰ ς ἁ μαρτίας PFA ἁ μαρτία los pecados αὐτῶναὐτῶν

32 ο ἱ κακοί ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο δι ὰ τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ κακοί PMN κακός, ή, όν malos ἀ νθρώποι PMN ἄ νθρωπο ς hombres ἐ κρίνοντο I M/P I3P κρίνω se juzgaban / eran juzgados τ ὰ ς ἁ μαρτίας PFA ἁ μαρτία los pecados αὐτῶναὐτῶν 3PMG α ὐ τός de ellos

33 ο ἱ κακοί ἀ νθρώποι ἐ κρίνοντο δι ὰ τ ὰ ς ἁ μαρτίας α ὐ τ ῶ ν TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ο ἱ κακοί PMN κακός, ή, όν malos ἀ νθρώποι PMN ἄ νθρωπο ς hombres ἐ κρίνοντο I M/P I3P κρίνω se juzgaban / eran juzgados τ ὰ ς ἁ μαρτίας PFA ἁ μαρτία los pecados αὐτῶναὐτῶν 3PMG α ὐ τός de ellos “los hombres malos eran juzgados por causa de sus pecados” “los hombres malos se juzgaban por causa de sus pecados”

34 ἡ ψυχή τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ἐ κ ο ὐ ράνου ὑ πό το ῦ θεο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἡ ψυχή τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ο ὐ ράνου το ῦ θεο ῦ

35 ἡ ψυχή τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ἐ κ ο ὐ ράνου ὑ πό το ῦ θεο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἡ ψυχή SFN ψυχή la vida τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ο ὐ ράνου το ῦ θεο ῦ

36 ἡ ψυχή τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ἐ κ ο ὐ ράνου ὑ πό το ῦ θεο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἡ ψυχή SFN ψυχή la vida τ ῶ ν μαθητ ῶ ν PMG μαθητή ς de los discípulos βλέπεται ο ὐ ράνου το ῦ θεο ῦ

37 ἡ ψυχή τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ἐ κ ο ὐ ράνου ὑ πό το ῦ θεο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἡ ψυχή SFN ψυχή la vida τ ῶ ν μαθητ ῶ ν PMG μαθητή ς de los discípulos βλέπεται PPI3S βλέπω es vista ο ὐ ράνου το ῦ θεο ῦ

38 ἡ ψυχή τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ἐ κ ο ὐ ράνου ὑ πό το ῦ θεο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἡ ψυχή SFN ψυχή la vida τ ῶ ν μαθητ ῶ ν PMG μαθητή ς de los discípulos βλέπεται PPI3S βλέπω es vista ο ὐ ράνου SMG οὐρανόςοὐρανός cielo το ῦ θεο ῦ

39 ἡ ψυχή τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ἐ κ ο ὐ ράνου ὑ πό το ῦ θεο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἡ ψυχή SFN ψυχή la vida τ ῶ ν μαθητ ῶ ν PMG μαθητή ς de los discípulos βλέπεται PPI3S βλέπω es vista ο ὐ ράνου SMG οὐρανόςοὐρανός cielo το ῦ θεο ῦ SMG θεός Dios

40 ἡ ψυχή τ ῶ ν μαθητ ῶ ν βλέπεται ἐ κ ο ὐ ράνου ὑ πό το ῦ θεο ῦ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἡ ψυχή SFN ψυχή la vida τ ῶ ν μαθητ ῶ ν PMG μαθητή ς de los discípulos βλέπεται PPI3S βλέπω es vista ο ὐ ράνου SMG οὐρανόςοὐρανός cielo το ῦ θεο ῦ SMG θεός Dios “la vida de los discípulos es vista desde el cielo por Dios”

41 122. ἐ άν: si (con subj.) (351) 123. ἵ να: que, para que (663) 124. ἤ : o (343) 125. ο ὕ τως: así, de esta manera (208) 126. ἰ δού: he aquí (200)

42 127. ν ῦ ν: ahora (147) 128. ο ὐ δέ: ni (143) 129. πάλιν: otra vez (141) 130. μέν: ciertamente; por un lado... (179) 131. ἀ μήν: amén, ciertamente, de cierto (129)

43 Número de palabras en el Nuevo Testamento: 138,162

44 Número de palabras en el Nuevo Testamento: 138,162 Veces que aparecen las palabras aprendidas hasta la fecha: 82,929

45 Número de palabras en el Nuevo Testamento: 138,162 Veces que aparecen las palabras aprendidas hasta la fecha: 82,929 Porcentaje de las palabras del Nuevo Testamento: 60%

46

47 oi` avnqrw,poi swzontai tou/ a`marti,aj auvtw/n dia, avga,phn tou/ qeou/ u`po, Cristou/ TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción oi` avnqrw,poi swzontai tou/ a`marti,aj auvtw/n avga,phn tou/ qeou Los hombres

48 ὁ μαθητής το ῦ προφήτου ὑ πό το ῦ κυρίου α ὐ τ ῶ ν ἐ διδάσκετο TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὁ μαθητής το ῦ προφήτου το ῦ κυρίου αὐτῶναὐτῶν ἐ διδάσκετο

49 ὁ μαθητής το ῦ προφήτου ὑ πό το ῦ κυρίου α ὐ τ ῶ ν ἐ διδάσκετο TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὁ μαθητής SMN μαθητής, ὁ el discípulo το ῦ προφήτου το ῦ κυρίου αὐτῶναὐτῶν ἐ διδάσκετο

50 ὁ μαθητής το ῦ προφήτου ὑ πό το ῦ κυρίου α ὐ τ ῶ ν ἐ διδάσκετο TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὁ μαθητής SMN μαθητής, ὁ el discípulo το ῦ προφήτου SMG προφήτη ς del profeta το ῦ κυρίου αὐτῶναὐτῶν ἐ διδάσκετο

51 ὁ μαθητής το ῦ προφήτου ὑ πό το ῦ κυρίου α ὐ τ ῶ ν ἐ διδάσκετο TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὁ μαθητής SMN μαθητής, ὁ el discípulo το ῦ προφήτου SMG προφήτη ς del profeta το ῦ κυρίου SMG κύριος el señor αὐτῶναὐτῶν ἐ διδάσκετο

52 ὁ μαθητής το ῦ προφήτου ὑ πό το ῦ κυρίου α ὐ τ ῶ ν ἐ διδάσκετο TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὁ μαθητής SMN μαθητής, ὁ el discípulo το ῦ προφήτου SMG προφήτη ς del profeta το ῦ κυρίου SMG κύριος el señor αὐτῶναὐτῶν 3PMG α ὐ τός de ellos ἐ διδάσκετο

53 ὁ μαθητής το ῦ προφήτου ὑ πό το ῦ κυρίου α ὐ τ ῶ ν ἐ διδάσκετο TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὁ μαθητής SMN μαθητής, ὁ el discípulo το ῦ προφήτου SMG προφήτη ς del profeta το ῦ κυρίου SMG κύριος el señor αὐτῶναὐτῶν 3PMG α ὐ τός de ellos ἐ διδάσκετο IPI3S διδάσκω fue enseñado

54 ὁ μαθητής το ῦ προφήτου ὑ πό το ῦ κυρίου α ὐ τ ῶ ν ἐ διδάσκετο TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὁ μαθητής SMN μαθητής, ὁ el discípulo το ῦ προφήτου SMG προφήτη ς del profeta το ῦ κυρίου SMG κύριος el señor αὐτῶναὐτῶν 3PMG α ὐ τός de ellos ἐ διδάσκετο IPI3S διδάσκω fue enseñado El discípulo del profeta por el señor de ellos fue enseñado.

55 to. euagge,lion th/j basilei,aj tou/ qeou/ evdida,sketo evn tai/j evkklesi,aij u`po, tw/n avposto,lwn TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción to. euagge,lion th/j basilei,aj evdida,sketo τα ῖ ς ἐ κκλησίαις tw/n avposto,lwn

56 to. euagge,lion th/j basilei,aj tou/ qeou/ evdida,sketo evn tai/j evkklesi,aij u`po, tw/n avposto,lwn TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción to. euagge,lion SNN ε ὐ αγγέλιον el evangelio th/j basilei,aj evdida,sketo τα ῖ ς ἐ κκλησίαις tw/n avposto,lwn

57 to. euagge,lion th/j basilei,aj tou/ qeou/ evdida,sketo evn tai/j evkklesi,aij u`po, tw/n avposto,lwn TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción to. euagge,lion SNN ε ὐ αγγέλιον el evangelio th/j basilei,aj SFG βασιλεία del reino evdida,sketo τα ῖ ς ἐ κκλησίαις tw/n avposto,lwn

58 to. euagge,lion th/j basilei,aj tou/ qeou/ evdida,sketo evn tai/j evkklesi,aij u`po, tw/n avposto,lwn TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción to. euagge,lion SNN ε ὐ αγγέλιον el evangelio th/j basilei,aj SFG βασιλεία del reino evdida,sketo IPI3S διδάσκω fue enseñado τα ῖ ς ἐ κκλησίαις tw/n avposto,lwn

59 to. euagge,lion th/j basilei,aj tou/ qeou/ evdida,sketo evn tai/j evkklesi,aij u`po, tw/n avposto,lwn TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción to. euagge,lion SNN ε ὐ αγγέλιον el evangelio th/j basilei,aj SFG βασιλεία del reino evdida,sketo IPI3S διδάσκω fue enseñado τα ῖ ς ἐ κκλησίαις PFD ἐ κκλησία las iglesias tw/n avposto,lwn

60 to. euagge,lion th/j basilei,aj tou/ qeou/ evdida,sketo evn tai/j evkklesi,aij u`po, tw/n avposto,lwn TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción to. euagge,lion SNN ε ὐ αγγέλιον el evangelio th/j basilei,aj SFG βασιλεία del reino evdida,sketo IPI3S διδάσκω fue enseñado τα ῖ ς ἐ κκλησίαις PFD ἐ κκλησία las iglesias tw/n avposto,lwn PMG ἀ πόστολο ς los apóstoles

61 to. euagge,lion th/j basilei,aj tou/ qeou/ evdida,sketo evn tai/j evkklesi,aij u`po, tw/n avposto,lwn TiempoVozModoPersona# GéneroCaso Forma léxicaTraducción to. euagge,lion SNN ε ὐ αγγέλιον el evangelio th/j basilei,aj SFG βασιλεία del reino evdida,sketo IPI3S διδάσκω fue enseñado τα ῖ ς ἐ κκλησίαις PFD ἐ κκλησία las iglesias tw/n avposto,lwn PMG ἀ πόστολο ς los apóstoles El evangelio del reino de Dios fue enseñado en las iglesias por los apóstoles.

62 Mat. 12:33 h; (o) poih,sate (hagan) to. de,ndron kalo.n kai. to.n karpo.n auvtou/ kalo,n( h' poih,sate to. de,ndron sapro.n kai. to.n karpo.n auvtou/ sapro,n\ evk ga.r tou/ karpou/ to. de,ndron ginw,sketaiÅ ( de,ndron : árbol; karpo,j : fruto, sapro,j( a,( o,n : malo) o hagan al arbol bueno y su fruto bueno, o hagan al arbol malo y su fruto malo; porque del fruto el arbol es conocido. o sea el arbol bueno y su fruto bueno, o sea el arbol malo y su fruto malo; porque del fruto el arbol se conoce. ginw,sketai : P M / P I3S


Κατέβασμα ppt "Voz Activa Carlos come la torta. Daniel lee el libro. Jorge tira la pelota. En español."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google