Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Athens: historical sketch grk 101. Quiz-Quote... εἶναι δὲ γλυκὺν ὧδε φίλοις, ἐχθροῖσι δὲ πικρόν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Athens: historical sketch grk 101. Quiz-Quote... εἶναι δὲ γλυκὺν ὧδε φίλοις, ἐχθροῖσι δὲ πικρόν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 athens: historical sketch grk 101

2 Quiz-Quote... εἶναι δὲ γλυκὺν ὧδε φίλοις, ἐχθροῖσι δὲ πικρόν

3 Topics… Solonian reforms (xxx) Pisistratus –tyranny (dictatorship) (xxx transitions, counterintuitive aspects) Periclean democracy –radical democracy Various systems

4 palace culture chieftain society aristocracy, oligarchy, tyranny, early democracy radical democracy Periods, Politics Prehistoric –Bronze Age (pre-1000) –Iron Age (ca. 1000-776) Historic –archaic period (ca. 776-461) –classical period (ca. 461- 323)

5 Key Figures Solon –law-giver (νομοθέτης) –early 500s Peisistratus –tyrant (τυραννός) –off/on 561-527 Cleisthenes – democracy-founder (?) – 508/7 Pericles – democracy-leader (π ροστ ά της το ῦ δ ή μου ) – influential 461-429

6 Concept Drill Which is a participle? Why? –The man ransoms his child –The man ransoming his child Ditto… –ὁ ἀνὴρ τὸν παῖδα λυόμενος –ὁ ἀνὴρ τὸν παῖδα λυεται –λυομένη τὸν παῖδα, ὁρῶ τὸν ἄνδρα –ὁρῶ τὸν ἄνδρα λυόμενον τὸν παῖδα

7 Oral Greek indicative forms “I enjoy” – ἥ δομαι “I see” – ὁ ρ ῶ (< ὁ ρ ά ω ) “I ransom the child” – λ ύ ομαι τ ὸ ν π α ῖ δα “I watch plays” – θε ῶ μαι (< θε ά ομαι ) δρ ά ματα (middle) participles “ransoming” – m. λυ ό - μεν - ος – f. λυο - μ έ ν - η – n. λυ ό - μεν - ον “enjoying” – m. ἡ δ ό - μεν - ος – f. ἡ δο - μ έ ν - η – n. ἡ δ ό - μεν - ον “watching” – θε ώ - μεν - ος – θεω - μ έ ν - η – θε ώ - μεν - ον “I enjoy watching plays.” ἥδομαι θεώμενος δράματα. “I see her watching plays.” ὁρῶ αὐτὴν θεωμένην δράματα.


Κατέβασμα ppt "Athens: historical sketch grk 101. Quiz-Quote... εἶναι δὲ γλυκὺν ὧδε φίλοις, ἐχθροῖσι δὲ πικρόν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google