Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 20. Participles, Tenses & Translation Participle Main Verb PRESENT FUT will be saved PRES are being saved Believing, they.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 20. Participles, Tenses & Translation Participle Main Verb PRESENT FUT will be saved PRES are being saved Believing, they."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 20

2 Participles, Tenses & Translation Participle Main Verb PRESENT FUT will be saved PRES are being saved Believing, they IMPF were being saved AOR were saved πιστευοντες PERF have been saved PLPF had been saved

3 Participles, Tenses & Translation Participle Main Verb AORIST FUT will be saved PRES are being saved Having believed, they IMPF were being saved AOR were saved πιστευσαντες PERF have been saved PLPF had been saved

4 GENITIVE ABSOLUTE While the teacher was teaching, the students were sleeping. Greek uses the genitive case to express this clause. This Genitive Absolute is oftentimes used to express a temporal reference. (When / While / After / As)

5 Mark 14.22-24 Κα ὶ ἐ σθι ό ντων α ὐ τ ῶ ν λαβ ὼ ν ἄ ρτον ε ὐ λογ ή σας ἔ κλασεν κα ὶ ἔ δωκεν α ὐ το ῖ ς κα ὶ ε ἶ πεν, Λ ά βετε, το ῦ τ ό ἐ στιν τ ὸ σ ῶ μ ά μου

6 Mark 14.22-24 κα ὶ λαβ ὼ ν ποτ ή ριον ε ὐ χαριστ ή σας ἔ δωκεν α ὐ το ῖ ς, κα ὶ ἔ πιον ἐ ξ α ὐ το ῦ π ά ντες.

7 Mark 14.22-24 κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ το ῖ ς, Το ῦ τ ό ἐ στιν τ ὸ α ἷ μ ά μου τ ῆ ς διαθ ή κης τ ὸ ἐ κχυνν ό μενον ὑ π ὲ ρ πολλ ῶ ν.

8 PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODESCASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass)3rd τ - masc and neut PF active3rd σ - fem active (and AOR pass)1st μεν - PRES and PF mid/pass/dep;| 2nd for FUT mid / dep and pass;| masc & nt FUT mid / dep and pass;| masc & nt AOR mid and dep| 1st for fem AOR mid and dep| 1st for fem

9 ANALYZE λυθ έ ντος λυθε ί σαις λελυκ ό τες λελυκυ ῖ αν λελυμ έ νος λελυμ έ νας

10 AORIST PASSIVE PTCP STEMΤENSE(Theme) PTCP CODE GNC ENDING λυθεθειθε-ντσντ 3 rd 1 st 3 rd

11 AORIST PASSIVE PTCP λυθε ί ς λυθε ῖ σαλυθ έ ν λυθ έ ντοςλυθε ί σης λυθ έ ντος λυθ έ ντιλυθε ί σ ῃ λυθ έ ντι …

12 PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODESCASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass)3rd τ - masc and neut PF active3rd σ - fem active (and AOR pass)1st μεν - PRES and PF mid/pass/dep;| 2nd for FUT mid / dep and pass;| masc & nt FUT mid / dep and pass;| masc & nt AOR mid and dep| 1st for fem AOR mid and dep| 1st for fem

13 PERFECT ACTIVE PTCP REDUPSTEMΤENSE(Theme) PTCP CODE GNC ENDING λελυκουιοτ-τ 3 rd 1 st 3 rd

14 PERFECT ACTIVE PTCP λελυκως λελυκυιαλελυκος λελυκοτος λελυκυιας λελυκοτος λελυκοτιλελυκυι ᾳ λελυκοτι …

15 PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODESCASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass)3rd τ - masc and neut PF active3rd σ - fem active (and AOR pass)1st μεν - PRES and PF mid/pass/dep;| 2nd for FUT mid / dep and pass;| masc & nt FUT mid / dep and pass;| masc & nt AOR mid and dep| 1st for fem AOR mid and dep| 1st for fem

16 PERFECT MID/PASS PTCP REDUPSTEMΤENSE(Theme) PTCP CODE GNC ENDING λελυ--μεν 2 nd 1 st 2 nd

17 PERFECT ACTIVE PTCP λελυμενος λελυμενηλελυμενον λελυμενου λελυμενης λελυμενου …

18 Periphrastic = Supplementary Participles διδ ά σκω ἐ διδασκον ἤ μην διδ ά σκων

19 Periphrastic = Supplementary Participles καθ ὼ ς γ έ γραπται καθ ώ ς ἐ στιν γεγραμμ έ νον καθ ώ ς ἐ στιν γεγραμμ έ νον

20 Lesson 20 - Vocabulary

21 Croy 19 - Exercises P&R: 4, 8 P&R: 4, 8 NT: 1 NT: 1 Croy 20 - Exercises P&R: 1-6 P&R: 1-6 NT: 1-5 NT: 1-5

22 Quiz on Friday 2 sentences to translate 2 sentences to translate 1 participle in each to analyze 1 participle in each to analyze Vocab in sentences from Lessons 18-19 Vocab in sentences from Lessons 18-19 ε ἰ σελθ ό ντος το ῦ κυρ ί ου ε ἰ ς τ ὸ ν ο ἶ κον τ ὰ δαιμ ό νια ἔ φυγεν. for the following verbs in PTCP mood GNDR M F N NMBR S, P CASE NGDA TENSE Pres, Fut, Impf, Aor, Perf, Plpf VOICE Act, Mid, Dep, Pass Rough Transl. ε ἰ σελθ ό ντος


Κατέβασμα ppt "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 20. Participles, Tenses & Translation Participle Main Verb PRESENT FUT will be saved PRES are being saved Believing, they."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google