Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

u`pe,r (acus) Genitivo: movimiento desde ( ἀ πό ) Dativo: estado de reposo ( ἐ ν). Acusativo: movimiento (ε ἰ ς). evpi, u`po, (acus) evn dia, (gen) peri,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "u`pe,r (acus) Genitivo: movimiento desde ( ἀ πό ) Dativo: estado de reposo ( ἐ ν). Acusativo: movimiento (ε ἰ ς). evpi, u`po, (acus) evn dia, (gen) peri,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 u`pe,r (acus) Genitivo: movimiento desde ( ἀ πό ) Dativo: estado de reposo ( ἐ ν). Acusativo: movimiento (ε ἰ ς). evpi, u`po, (acus) evn dia, (gen) peri, (acus) eivj pro,j para, (acus) evk avpo, Las preposiciones

3 Jn 4:4 ἔ δει δ ὲ α ὐ τ ὸ ν διέρχεσθαι δι ὰ τ ῆ ς Σαμαρείας.

4 “y era necesario que él pasara por medio de/a través de Samaria”. Jn 4:4 ἔ δει δ ὲ α ὐ τ ὸ ν διέρχεσθαι δι ὰ τ ῆ ς Σαμαρείας.

5 Jn 7:13 ο ὐ δε ὶ ς μέντοι παρρησί ᾳ ἐ λάλει περ ὶ α ὐ το ῦ δι ὰ τ ὸ ν φόβον τ ῶ ν Ἰ ουδαίων.

6 “Sin embargo, nadie abiertamente hablaba acerca de/respecto a él por causa del temor de los judíos”.

7 Ro. 4:25 ὃ ς παρεδόθη δι ὰ τ ὰ παραπτώματα ἡ μ ῶ ν κα ὶ ἠ γέρθη δι ὰ τ ὴ ν δικαίωσιν ἡ μ ῶ ν.

8 “el cual fue entregado por causa de las transgresiones nuestras, y fue resucitado por causa de la justificación nuestra”.

9 Ya vimos que la “ ν ” que aparece en paréntesis en la tercera persona plural se llama “ ν movible”. Esta se usa al final de la frase o cuando la palabra que sigue empieza con una vocal. Esto evita la pronunciación de dos vocales juntas.

10 También se puede omitir una vocal final corta si la palabra que sigue empieza con una vocal. La omisión se señala con un apóstrofe (escrita con la misma forma del espíritu suave). Esto se llama “elisión.”

11 En español: no se dice – “la alma”

12 En español: no se dice – “la alma” sino – “el alma”

13 En español: no se dice – “la alma” sino – “el alma” pero sí se dice – “las almas”

14 En español: no se dice – “la alma” sino – “el alma” pero sí se dice – “las almas” Se requiere la pronunciación de una consonante entre dos vocales tónicas para evitar cacofonía.

15 ἀ π ὸ ἐ μο ῦ > ἀ π ᾽ ἐ μο ῦ

16 También cuando una preposición termina con una vocal y la siguiente palabra comienza con una vocal mas el espíritu rudo no sólo la vocal cambia por un apóstrofe, pero también la consonante de la raíz.

17 μετ ὰ ἡ μ ῶ ν > μετ ᾿ ἡ μ ῶ ν > μεθ ᾿ ἡ μ ῶ ν

18 τ > θ / π > φ Cambios mas comunes

19 Manzana llena de preposicion es

20 Pronombres demostrativos griegos Inmediato = ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το : este, él

21 SingularPlural MasculinoFemeninoNeutroMasculinoFemeninoNeutro ο ὗ τοςαὕτηαὕτητο ῦ τοο ὗ τοια ὕ ταιτα ῦ τα τούτουταύτηςτούτουτούτων τούτ ῳ ταύτ ῃ τούτ ῳ τούτοιςταύταιςτούτοις το ῦ τον ταύτην το ῦ το τούτουςταύτας τα ῦ τα Pronombres demostrativos griegos Inmediato = ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το : este, él

22 Pronombres demostrativos griegos Remoto = ἐ κε ῖ νος, -η, -ο : ese, aquel, él

23 SingularPlural MasculinoFemeninoNeutroMasculinoFemeninoNeutro ἐ κε ῖ νος ἐ κείνη ἐ κε ῖ νο ἐ κε ῖ νοι ἐ κείναι ἐ κε ῖ να ἐ κείνου ἐ κείνης ἐ κείνου ἐ κείνων ἐ κείν ῳἐ κείν ῃἐ κείν ῳἐ κείνοις ἐ κείναις ἐ κείνοις ἐ κε ῖ νον ἐ κείνην ἐ κε ῖ νο ἐ κε ῖ νους ἐ κείνας ἐ κε ῖ να Pronombres demostrativos griegos Remoto = ἐ κε ῖ νος, -η, -ο : ese, aquel, él

24 Jn 1:34 ο ὗ τ ό ς ἐ στιν ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ.

25 Este es el Hijo de Dios

26 Jn 1:34 ο ὗ τ ό ς ἐ στιν ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ. Este es el Hijo de Dios Jn 9:28 σ ὺ μαθητ ὴ ς ε ἶ ἐ κε ί νου, ἡ με ῖ ς δ ὲ το ῦ Μωϋσ έ ως ἐ σμ ὲ ν μαθητα ί ·

27 Jn 1:34 ο ὗ τ ό ς ἐ στιν ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ. Este es el Hijo de Dios Jn 9:28 σ ὺ μαθητ ὴ ς ε ἶ ἐ κε ί νου, ἡ με ῖ ς δ ὲ το ῦ Μωϋσ έ ως ἐ σμ ὲ ν μαθητα ί · Tú eres discípulo de aquel, pero nosotros somos discípulos de Moisés

28 Jn. 1:10 ἐ ν τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦ ν, κα ὶ ὁ κ ό σμος δι ᾿ α ὐ το ῦ ἐ γ έ νετο (fue), κα ὶ ὁ κ ό σμος α ὐ τ ὸ ν ο ὐ κ ἔ γνω. (conoció) TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦνἦν δι ᾿ ὁ κ ό σμος αὐτὸναὐτὸν

29 Jn. 1:10 ἐ ν τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦ ν, κα ὶ ὁ κ ό σμος δι ᾿ α ὐ το ῦ ἐ γ έ νετο (fue), κα ὶ ὁ κ ό σμος α ὐ τ ὸ ν ο ὐ κ ἔ γνω. (conoció) TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦνἦν δι ᾿ ὁ κ ό σμος αὐτὸναὐτὸν

30 Jn. 1:10 ἐ ν τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦ ν, κα ὶ ὁ κ ό σμος δι ᾿ α ὐ το ῦ ἐ γ έ νετο (fue), κα ὶ ὁ κ ό σμος α ὐ τ ὸ ν ο ὐ κ ἔ γνω. (conoció) TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En τ ῷ κ ό σμ ῳ SMD ὁ κ ό σμος el mundo ἦνἦν δι ᾿ ὁ κ ό σμος αὐτὸναὐτὸν

31 Jn. 1:10 ἐ ν τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦ ν, κα ὶ ὁ κ ό σμος δι ᾿ α ὐ το ῦ ἐ γ έ νετο (fue), κα ὶ ὁ κ ό σμος α ὐ τ ὸ ν ο ὐ κ ἔ γνω. (conoció) TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En τ ῷ κ ό σμ ῳ SMD ὁ κ ό σμος el mundo ἦνἦν IAI3S ε ἶ μι estaba δι ᾿ ὁ κ ό σμος αὐτὸναὐτὸν

32 Jn. 1:10 ἐ ν τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦ ν, κα ὶ ὁ κ ό σμος δι ᾿ α ὐ το ῦ ἐ γ έ νετο (fue), κα ὶ ὁ κ ό σμος α ὐ τ ὸ ν ο ὐ κ ἔ γνω. (conoció) TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En τ ῷ κ ό σμ ῳ SMD ὁ κ ό σμος el mundo ἦνἦν IAI3S ε ἶ μι estaba δι ᾿ G δίαδία Por el ὁ κ ό σμος αὐτὸναὐτὸν

33 Jn. 1:10 ἐ ν τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦ ν, κα ὶ ὁ κ ό σμος δι ᾿ α ὐ το ῦ ἐ γ έ νετο (fue), κα ὶ ὁ κ ό σμος α ὐ τ ὸ ν ο ὐ κ ἔ γνω. (conoció) TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En τ ῷ κ ό σμ ῳ SMD ὁ κ ό σμος el mundo ἦνἦν IAI3S ε ἶ μι estaba δι ᾿ G δίαδία Por el ὁ κ ό σμος SMN el mundo αὐτὸναὐτὸν

34 Jn. 1:10 ἐ ν τ ῷ κ ό σμ ῳ ἦ ν, κα ὶ ὁ κ ό σμος δι ᾿ α ὐ το ῦ ἐ γ έ νετο (fue), κα ὶ ὁ κ ό σμος α ὐ τ ὸ ν ο ὐ κ ἔ γνω. (conoció) TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En τ ῷ κ ό σμ ῳ SMD ὁ κ ό σμος el mundo ἦνἦν IAI3S ε ἶ μι estaba δι ᾿ G δίαδία Por el ὁ κ ό σμος SMN el mundo αὐτὸναὐτὸν 3SMA αὐτόςαὐτός a él En el mundo estaba, y el mundo por él fue, y el mundo a él no conoció.

35 1 Jn. 3:24b κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν ὅ τι μ έ νει ἐ ν ἡ μ ῖ ν, ἐ κ το ῦ πνε ύ ματος ο ὗ ἡ μ ῖ ν ἔ δωκεν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν μ έ νει οὗοὗ ἔ δωκεν

36 1 Jn. 3:24b κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν ὅ τι μ έ νει ἐ ν ἡ μ ῖ ν, ἐ κ το ῦ πνε ύ ματος ο ὗ ἡ μ ῖ ν ἔ δωκεν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν μ έ νει οὗοὗ ἔ δωκεν

37 1 Jn. 3:24b κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν ὅ τι μ έ νει ἐ ν ἡ μ ῖ ν, ἐ κ το ῦ πνε ύ ματος ο ὗ ἡ μ ῖ ν ἔ δωκεν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En το ύ τ ῳ SND ο ὗ τος esto γιν ώ σκομεν μ έ νει οὗοὗ ἔ δωκεν

38 1 Jn. 3:24b κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν ὅ τι μ έ νει ἐ ν ἡ μ ῖ ν, ἐ κ το ῦ πνε ύ ματος ο ὗ ἡ μ ῖ ν ἔ δωκεν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En το ύ τ ῳ SND ο ὗ τος esto γιν ώ σκομεν PAI1P γιν ώ σκω conocemos μ έ νει οὗοὗ ἔ δωκεν

39 1 Jn. 3:24b κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν ὅ τι μ έ νει ἐ ν ἡ μ ῖ ν, ἐ κ το ῦ πνε ύ ματος ο ὗ ἡ μ ῖ ν ἔ δωκεν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En το ύ τ ῳ SND ο ὗ τος esto γιν ώ σκομεν PAI1P γιν ώ σκω conocemos μ έ νει PAI3S μ έ νω el permanece οὗοὗ ἔ δωκεν

40 1 Jn. 3:24b κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν ὅ τι μ έ νει ἐ ν ἡ μ ῖ ν, ἐ κ το ῦ πνε ύ ματος ο ὗ ἡ μ ῖ ν ἔ δωκεν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En το ύ τ ῳ SND ο ὗ τος esto γιν ώ σκομεν PAI1P γιν ώ σκω conocemos μ έ νει PAI3S μ έ νω el permanece οὗοὗ SNG ὅςὅς el cual ἔ δωκεν

41 1 Jn. 3:24b κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ γιν ώ σκομεν ὅ τι μ έ νει ἐ ν ἡ μ ῖ ν, ἐ κ το ῦ πνε ύ ματος ο ὗ ἡ μ ῖ ν ἔ δωκεν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐνἐν D ἐνἐν En το ύ τ ῳ SND ο ὗ τος esto γιν ώ σκομεν PAI1P γιν ώ σκω conocemos μ έ νει PAI3S μ έ νω el permanece οὗοὗ SNG ὅςὅς el cual ἔ δωκεν AAI3S δ ί δωμι dio y en esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu, el cual dio a nosotros.

42 1 Jn. 3:24a κα ὶ ὁ τηρ ῶ ν (el que guarda) τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς ( ἐ ντολ ή : mandamiento) α ὐ το ῦ ἐ ν α ὐ τ ῷ μ έ νει κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ ν α ὐ τ ῷ · TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς ἐνἐν αὐτῷαὐτῷ μ έ νει ἐνἐν αὐτῷαὐτῷ

43 1 Jn. 3:24a κα ὶ ὁ τηρ ῶ ν (el que guarda) τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς ( ἐ ντολ ή : mandamiento) α ὐ το ῦ ἐ ν α ὐ τ ῷ μ έ νει κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ ν α ὐ τ ῷ · TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς PFA ἡ ἐ ντολ ή Los mandamientos ἐνἐν αὐτῷαὐτῷ μ έ νει ἐνἐν αὐτῷαὐτῷ

44 1 Jn. 3:24a κα ὶ ὁ τηρ ῶ ν (el que guarda) τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς ( ἐ ντολ ή : mandamiento) α ὐ το ῦ ἐ ν α ὐ τ ῷ μ έ νει κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ ν α ὐ τ ῷ · TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς PFA ἡ ἐ ντολ ή Los mandamientos ἐνἐν D ἐνἐν en αὐτῷαὐτῷ μ έ νει ἐνἐν αὐτῷαὐτῷ

45 1 Jn. 3:24a κα ὶ ὁ τηρ ῶ ν (el que guarda) τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς ( ἐ ντολ ή : mandamiento) α ὐ το ῦ ἐ ν α ὐ τ ῷ μ έ νει κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ ν α ὐ τ ῷ · TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς PFA ἡ ἐ ντολ ή Los mandamientos ἐνἐν D ἐνἐν en αὐτῷαὐτῷ 3SMD αὐτόςαὐτός él μ έ νει ἐνἐν αὐτῷαὐτῷ

46 1 Jn. 3:24a κα ὶ ὁ τηρ ῶ ν (el que guarda) τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς ( ἐ ντολ ή : mandamiento) α ὐ το ῦ ἐ ν α ὐ τ ῷ μ έ νει κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ ν α ὐ τ ῷ · TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς PFA ἡ ἐ ντολ ή Los mandamientos ἐνἐν D ἐνἐν en αὐτῷαὐτῷ 3SMD αὐτόςαὐτός él μ έ νει PAI3S μ έ νω permanece ἐνἐν αὐτῷαὐτῷ

47 1 Jn. 3:24a κα ὶ ὁ τηρ ῶ ν (el que guarda) τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς ( ἐ ντολ ή : mandamiento) α ὐ το ῦ ἐ ν α ὐ τ ῷ μ έ νει κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ ν α ὐ τ ῷ · TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς PFA ἡ ἐ ντολ ή Los mandamientos ἐνἐν D ἐνἐν en αὐτῷαὐτῷ 3SMD αὐτόςαὐτός él μ έ νει PAI3S μ έ νω permanece ἐνἐν D ἐνἐν en αὐτῷαὐτῷ

48 1 Jn. 3:24a κα ὶ ὁ τηρ ῶ ν (el que guarda) τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς ( ἐ ντολ ή : mandamiento) α ὐ το ῦ ἐ ν α ὐ τ ῷ μ έ νει κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ἐ ν α ὐ τ ῷ · TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς PFA ἡ ἐ ντολ ή Los mandamientos ἐνἐν D ἐνἐν en αὐτῷαὐτῷ 3SMD αὐτόςαὐτός él μ έ νει PAI3S μ έ νω permanece ἐνἐν D ἐνἐν en αὐτῷαὐτῷ 3SMD αὐτόςαὐτός él Y el que guarda los mandamientos de él en él permanece y él en él.

49 Jn 2:21 ἐ κε ῖ νος δ ὲ ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ (να ό ς: templo) το ῦ σ ώ ματος (del cuerpo) α ὐ το ῦ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κε ῖ νος ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ το ῦ σ ώ ματος α ὐ το ῦ

50 Jn 2:21 ἐ κε ῖ νος δ ὲ ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ (να ό ς: templo) το ῦ σ ώ ματος (del cuerpo) α ὐ το ῦ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ το ῦ σ ώ ματος α ὐ το ῦ

51 Jn 2:21 ἐ κε ῖ νος δ ὲ ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ (να ό ς: templo) το ῦ σ ώ ματος (del cuerpo) α ὐ το ῦ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἔ λεγεν IAI3S λ έ γω hablaba περ ὶ το ῦ ναο ῦ το ῦ σ ώ ματος α ὐ το ῦ

52 Jn 2:21 ἐ κε ῖ νος δ ὲ ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ (να ό ς: templo) το ῦ σ ώ ματος (del cuerpo) α ὐ το ῦ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἔ λεγεν IAI3S λ έ γω hablaba περ ὶ G περ ί acerca το ῦ ναο ῦ το ῦ σ ώ ματος α ὐ το ῦ

53 Jn 2:21 ἐ κε ῖ νος δ ὲ ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ (να ό ς: templo) το ῦ σ ώ ματος (del cuerpo) α ὐ το ῦ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἔ λεγεν IAI3S λ έ γω hablaba περ ὶ G περ ί acerca το ῦ ναο ῦ SMG ὁ να ό ς del templo το ῦ σ ώ ματος α ὐ το ῦ

54 Jn 2:21 ἐ κε ῖ νος δ ὲ ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ (να ό ς: templo) το ῦ σ ώ ματος (del cuerpo) α ὐ το ῦ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἔ λεγεν IAI3S λ έ γω hablaba περ ὶ G περ ί acerca το ῦ ναο ῦ SMG ὁ να ό ς del templo το ῦ σ ώ ματος SNG τ ό σ ῶ μα del cuerpo α ὐ το ῦ

55 Jn 2:21 ἐ κε ῖ νος δ ὲ ἔ λεγεν περ ὶ το ῦ ναο ῦ (να ό ς: templo) το ῦ σ ώ ματος (del cuerpo) α ὐ το ῦ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κε ῖ νος SMN aquel ἔ λεγεν IAI3S λ έ γω hablaba περ ὶ G περ ί acerca το ῦ ναο ῦ SMG ὁ να ό ς del templo το ῦ σ ώ ματος SNG τ ό σ ῶ μα del cuerpo α ὐ το ῦ 3SMG αὐτόςαὐτός de él Pero aquel hablaba acerca del templo de su cuerpo.

56 90. ἀ νά : (A) arriba, hacia arriba, cada (13) 91. ἀ ντί : (G) por, en lugar de (22) 92. ἀ πό : (G) de, desde, por causa de (646) 93. διά :(G) por, por medio de (667) (A) por causa de 94. ἐ πί :(G) en, sobre, durante (890) (D) en, a base de (A) en, hacia, contra

57 95. κατά :(G) contra, de arriba abajo (473) (A) por todo, en, según 96. μετά :(G) con (469) (A) después de 97. παρά :(G) de (194) (D) con (A) por, junto a

58 98. περί :(G) acerca de (333) (A) alrededor 99. πρό : (G) antes, delante de (47) 100. πρός : (A) a, hacia, para, con (700) 101. σύν : (D) con (128) 102. ὑ πέρ :(G) por, por causa de (150) (A) sobre, por encima de

59 103. ὑ πό :(G) por, por medio de (220) (A) debajo de 104. ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το : este, él (1388) 105. ἐ κε ῖ νος, -η, -ο : ese, aquel, él (265)

60


Κατέβασμα ppt "u`pe,r (acus) Genitivo: movimiento desde ( ἀ πό ) Dativo: estado de reposo ( ἐ ν). Acusativo: movimiento (ε ἰ ς). evpi, u`po, (acus) evn dia, (gen) peri,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google