Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo. ev lu, sa men aumento raiz terminación señal del aoristo primero ev lu, sa men aumento raiz terminación.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo. ev lu, sa men aumento raiz terminación señal del aoristo primero ev lu, sa men aumento raiz terminación."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo

2 ev lu, sa men aumento raiz terminación señal del aoristo primero ev lu, sa men aumento raiz terminación señal del aoristo primero

3 Las Desinencias del Verbo Regular Aoristo ActivoTraducción 1s e; lu sa solté 2s e; lu saj soltaste 3s e; lu se$n% soltó 1p ev lu, samen soltamos 2p ev lu, sate (uds.) soltaron 3p e; lu san soltaron Indicativo

4 Jn. 4:41 kai. pollw/| plei,ouj evpi,steusan dia. to.n lo,gon auvtou/( y muchos más creyeron por causa de la palabra de él AAI3P

5 Mat. 27:42 a;llouj e;swsen( e`auto.n ouv du,natai sw/sai\ basileu.j VIsrah,l evstin( kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou/ kai. pisteu,somen evpV auvto,nÅ TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción e;swsen du,natai sw/sai kataba,t w pisteu,som en A A I 3 S sw,|zw salvó P M/D I 3 S du,namai puede A A N sw,|zw salvar A2 A M 3 S katabai,nw baje F A I 1 P pisteu,w creeremos a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Es rey de Israel, baje ahora de la cruz y creeremos en él.

6 Las Desinencias del Verbo Regular Aoristo ActivoTraducción 1s lu, sw suelte 2s lu, sh|j sueltes 3s lu, sh| suelte 1p lu, swmen soltemos 2p lu, shte (uds.) suelten 3p lu, swsi$n % suelten Subjuntivo

7 Las Desinencias del Verbo Regular Aoristo ActivoTraducción 1s 2s lu, son suelta 3s lu sa,tw suelte 1p 2p lu, sate (uds.) suelten 3p lu sa,twsan suelten Imperativo

8 Mat. 13:18 ~Umei/j ou=n avkou,sate th.n parabolh.n tou/ spei,rantojÅ Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. AAImp 2P Hch. 16:31 oi` de. ei;pan( Pi,steuson evpi. to.n ku,rion VIhsou/n kai. swqh,sh| su. kai. o` oi=ko,j souÅ Pero ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. AAImp 2S

9 La Desinencia del Aoristo Activo Infinitivo lu,sai = soltar avkou,sai = oír pisteu,sai = creer

10 Mateo 13:17 μ ν γ ρ λέγω μ ν τι πολλο προφ ται κα δίκαιοι πεθύμησαν δε ν βλέπετε κα ο κ ε δαν, κα κο σαι κούετε κα ο κ κουσαν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción πεθύμησαν δε ν ε δαν κο σαι κουσαν A A I 3 P evpiqume,w desearon A2 A N o`ra,w ver A2 A I 3 P o`ra,w vieron A A N avkou,w oir A A I 3 P avkou,w oyeron Porque de verdad les digo: Muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no vieron, y oir lo que ustedes oyen y no oyeron.

11 Mark 3:4 κα λέγει α το ς, ξεστιν το ς σάββασιν γαθ ν ποι σαι κακοποι σαι, ψυχ ν σ σαι ποκτε ναι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ποι σαι κακοποι σαι σ σαι ποκτε ναι A A N poie,w hacer A A N kakopoie,w hacer mal A A N sw|,zw salvar A A N avpoktei,nw matar y les dije, ¿Es lícito en el sábado hacer bueno o hacer malo, salvar vida o matar?

12 Mateo 9:13 λεος (misericordia) θέλω κα ο θυσίαν (sacrificio)· ο γ ρ λθον καλέσαι δικαίους λλ μαρτωλούς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción θέλω λθον καλέσαι μαρτωλούς P A I 1 S θέλω deseo A2 A I 1 S e;rcomai vine A A N kale,w llamar Misericordia deseo y no sacrificio; porque no vine para llamar a los justos sino a los pecadores. P M A a`martwlo,j pecadores

13 Mark 5:20 κα π λθεν κα ρξατο κηρύσσειν ν τ Δεκαπόλει (Decápolis) σα (cuán grandes cosas) ποίησεν α τ ησο ς, κα πάντες θαύμαζον. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción π λθεν ρξατο κηρύσσειν ποίησεν θαύμαζον A2 A I 3 S avpe,rcomai se fue A M I 3 S a;rcw empezó P A N khru,ssw proclamar A A I 3 S poie,w hizo I A I 3 P qauma,zw se maravillaban Y se fue y empezó a proclamar en el Decápolis cuan grandes cosas Jesús hizo (o había hecho) por él, y todos se maravillaban.

14 1 Jn 3:11-12 11 τι α τη στ ν γγελία (mensaje) ν κούσατε π ρχ ς (principio), να γαπ μεν λλήλους, TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción στ ν κούσατε γαπ μεν P A I 3 S eivmi, es A A I 2 P avkou,w oyeron P A S 1 P avgapa,w amemos Porque este es el mensaje que ustedes oyeron (o han oído) del principio: que nos amemos unos a otros.

15 12 ο καθ ς Κάϊν κ το πονηρο ν κα σφαξεν τ ν δελφ ν α το · κα χάριν τίνος (por qué razón) σφαξεν α τόν; τι τ ργα α το πονηρ ν τ δ το δελφο α το δίκαια. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ν σφαξεν I A I 3 S eivmi era A A I 3 S sfa,zw mató No como Caín era del malo y mató a su hermano; y ¿Por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano (eran) justas.

16

17 avkou,sontai FMI 3P

18 AAI 2P hvgra,yate

19 PAI 2P evsqi,ete PAImp. 2P

20 IM/DI 2S avpekri,nou

21 IM/DI 1S evduna,mhn

22 PAImp. 3S balle,tw

23 AAI 1S hvrxa

24 PAI 1S lu,w PAS 1S

25 PM/PS 3P bapti,zwntai

26 AAS 2P grayhte

27 PAI 3P le,gousin

28 PM/DI 2S poreu,h| PM/DS 2S

29 IAI 1S/3P h;kouon

30 AAI 3P e;sw|san

31 PAS 3S avkou,h| PM/PS 2S PM/PI 2S

32 PAN le,gein

33 PM/DImp. 3P fobe,sqwsan

34 AAI 1P evkri,namen

35 PM/PImp. 2S eu`ri,skou

36 PAS 1S me,llwmai

37 AAN sw|/sai

38 PAImp. 2P di,daske

39 evpoi,hsaj AAI 2S


Κατέβασμα ppt "Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo. ev lu, sa men aumento raiz terminación señal del aoristo primero ev lu, sa men aumento raiz terminación."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google