Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MORFOLOGÍA VERBAL EL FUTURO.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MORFOLOGÍA VERBAL EL FUTURO."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MORFOLOGÍA VERBAL EL FUTURO

2 MORFOLOGÍA Se construye sobre el presente, añadiendo marcas temporales
Morfemas temporales: VA VP -σ- -θησ-

3 DESINENCIAS PRIMARIAS
VOZ ACTIVA INDICATIVO: MORFEMA TEMPORAL VOCAL TEMÁTICA DESINENCIAS PRIMARIAS LEXEMA SING PLU λύ-σ-ω λύ-σ-ο-μεν λύ-σ-εις λύ-σ-ε-τε λύ-σ-ει λύ-σ-ουσι INFINITIVO: λύ σ ειν PARTICIPIO: λύ σ -ων, -ουσα, -ον

4 DESINENCIAS PRIMARIAS
VOZ MEDIA Y PASIVA MORFEMA TEMPORAL VOCAL TEMÁTICA DESINENCIAS PRIMARIAS LEXEMA VOZ MEDIA VOZ PASIVA SING PLU λύ-σ-ο-μαι λυ-σ-ό-μεθα λυ-θήσ-ο-μαι λυ-θησ-ό-μεθα λύ-σ-ει λύ-σ-ε-σθε λυ-θήσ-ει λυ-θήσ-ε-σθε λύ-σ-ε-ται λύ-σ-ο-νται λυ-θήσ-ε-ται λυ-θήσ-ο-νται

5 VOZ MEDIA Y PASIVA INFINITIVO PARTICIPIO VOZ MEDIA VOZ PASIVA
λύ-σ-ε-σθαι λυ-θήσ-ε-σθαι PARTICIPIO VOZ MEDIA λυ-σ-ό-μενος, -η, -ον VOZ PASIVA λυ-θησ-ό-μενος, -η, -ον

6 PECULIARIDADES VERBOS CONTRACTOS: Alargan la vocal final del tema.
VERBOS EN LABIAL, GUTURAL Y DENTAL: Al unirse a σ la última consonante del tema, se producen alteraciones fonéticas. Presente τιμάω ποιέω Futuro τιμήσω ποιήσω Presente πέμπω φυλάττω δοκιμάζω Futuro πέμψω φυλάξω δοκιμάσω

7 PECULIARIDADES Futuros contractos. Los verbos de raíz líquida y nasal (λ, ρ, μ, ν) ofrecen un futuro contracto: añaden –εσ- y, al caer σ entre vocales, se produce la contracción. PRESENTE FUTURO ἀγγέλλω *ἀγγελ-έσ-ω > ἀγγελῶ Φαίνω *φαίν-έσ-ω > φανῶ Φθείρω *φθερ-έσ-ω > φθερῶ

8 FUTURO DEL VERBO εἰμί El futuro del verbo εἰμί se forma con desinencias medias. SING PLU ἔσομαι ἐσόμεθα ἔσει ἔσεσθε ἔσται ἔσονται INFINITIVO ἔσεσθαι PARTICIPIO ἐσόμενος, -η, -ον

9 PRÁCTICA Analicemos algunas formas de futuro.
φεύξονται ἔσομαι φιλήσουσιν διδάξοντες πράξειν νομισόμεθα διώξεις γραψετε ποιησόμενοι φοβηθήσεται Y ahora pongamos estas otras en futuro. κελέυομεν τιμᾳς ἄγεις πέμπειν βουλεύοντας φυλάττετε

10 VALORES DEL FUTURO Su valor principal es expresar acción venidera. Suele ir acompañado de un valor modal de deseo o voluntad. ἡ Πύθία λέξει τάδε La Pitia dirá estas cosas El participio de futuro suele expresar finalidad. Οὐδὲν κακὸν ποιήσων πάρειμι, ἀλλά διδάξων τὰ ἀληθῆ Llego no para hacer ningún mal, sino para enseñar la verdad


Κατέβασμα ppt "MORFOLOGÍA VERBAL EL FUTURO."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google