Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo

2 e; lab on La formación de lamba,nw en Aoristo.
aumento y desinencias del imperfecto raíz en aoristo

3 Las Desinencias del Verbo Regular
Aoristo 2º Activo Traducción 1s e; lab on recibí 2s e; lab ej recibimos 3s e; lab e$n% recibió 1p ev la,b omen 2p ev la,b ete recibieron 3p Indicativo

4 Jn 3:10 avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvtw/|\ su
Jn 3:10 avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvtw/|\ su. ei= o` dida,skaloj tou/ VIsrah.l kai. tau/ta ouv ginw,skeijÈ respondió Jesús y dijo a él / le dijo: “¿Tú eres el maestro de Israel y estas cosas no conoces/sabes?” Tiempo Voz Modo Persona Número Género Caso Forma léxica Traducción avpekri,qh ei=pen auvtw kataba,tw pisteu,somen A A I S sw,|zw salvó P M/D I S du,namai puede A A N sw,|zw salvar 2A A Imp S katabai,nw baje F A I P pisteu,w creeremos

5 Las Desinencias del Verbo Regular
Aoristo Activo Traducción 1s lu, sw suelte 2s lu, sh|j sueltes 3s lu, sh| 1p lu, swmen soltemos 2p lu, shte (uds.) suelten 3p lu, swsi$n% suelten Subjuntivo

6 Las Desinencias del Verbo Regular
Aoristo Activo Traducción 2s lu, son suelta 3s lu sa,tw suelte 2p lu, sate (uds.) suelten 3p lu sa,twsan suelten Imperativo

7 Ustedes pues oigan la parábola del sembrador.
AAImp 2P Mat. 13:18 ~Umei/j ou=n avkou,sate th.n parabolh.n tou/ spei,rantojÅ Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. AAImp 2S Hch. 16:31 oi` de. ei;pan( Pi,steuson evpi. to.n ku,rion VIhsou/n kai. swqh,sh| su. kai. o` oi=ko,j souÅ Pero ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.

8 La Desinencia del Aoristo Activo Infinitivo
lu,sai = soltar avkou,sai = oír pisteu,sai = creer

9 A A I 3 P evpiqume,w desearon
Mateo 13:17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. Porque de verdad les digo: Muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no vieron, y oír lo que ustedes oyen y no oyeron. Tiempo Voz Modo Persona Número Género Caso Forma léxica Traducción ἐπεθύμησαν ἰδεῖν εἶδαν ἀκοῦσαι ἤκουσαν A A I P evpiqume,w desearon A2 A N o`ra,w ver A2 A I P o`ra,w vieron A A N avkou,w oir A A I P avkou,w oyeron

10 A A N kakopoie,w hacer mal A A N sw|,zw salvar A A N avpoktei,nw matar
Mark 3:4 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; y les dije, ¿Es lícito en el sábado hacer bueno o hacer malo, salvar vida o matar? Tiempo Voz Modo Persona Número Género Caso Forma léxica Traducción ποιῆσαι κακοποιῆσαι σῶσαι ἀποκτεῖναι A A N poie,w hacer A A N kakopoie,w hacer mal A A N sw|,zw salvar A A N avpoktei,nw matar

11 Mateo 9:13 Ἔλεος (misericordia) θέλω καὶ οὐ θυσίαν (sacrificio)· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. Misericordia deseo y no sacrificio; porque no vine para llamar a los justos sino a los pecadores. Tiempo Voz Modo Persona Número Género Caso Forma léxica Traducción θέλω ἦλθον καλέσαι ἁμαρτωλούς P A I S θέλω deseo A2 A I S e;rcomai vine A A N kale,w llamar P M A a`martwlo,j pecadores

12 I A I 3 P qauma,zw se maravillaban
Mark 5:20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει (Decápolis) ὅσα (cuán grandes cosas) ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον. Y se fue y empezó a proclamar en el Decápolis cuan grandes cosas Jesús hizo (o había hecho) por él, y todos se maravillaban. Tiempo Voz Modo Persona Número Género Caso Forma léxica Traducción ἀπῆλθεν ἤρξατο κηρύσσειν ἐποίησεν ἐθαύμαζον A2 A I S avpe,rcomai se fue A M I S a;rcw empezó P A N khru,ssw proclamar A A I S poie,w hizo I A I P qauma,zw se maravillaban

13 1 Jn 3: Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία (mensaje) ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς (principio), ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, Porque este es el mensaje que ustedes oyeron (o han oído) del principio: que nos amemos unos a otros. Tiempo Voz Modo Persona Número Género Caso Forma léxica Traducción ἐστὶν ἠκούσατε ἀγαπῶμεν P A I S eivmi, es A A I P avkou,w oyeron P A S P avgapa,w amemos

14 12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος (por qué razón) ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. No como Caín era del malo y mató a su hermano; y ¿Por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano (eran) justas. Tiempo Voz Modo Persona Número Género Caso Forma léxica Traducción ἦν ἔσφαξεν I A I S eivmi era A A I S sfa,zw matar


Κατέβασμα ppt "Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google