Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Public space Domestic space Away from city To city center (market place, palace, etc.)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Public space Domestic space Away from city To city center (market place, palace, etc.)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Public space Domestic space Away from city To city center (market place, palace, etc.)

2

3 In Latin: “deus ex machina” (god from the machine)

4 Deserted island Cave To rest of island (unused?) To harbor

5

6 Philoctetes v. 971 You are not bad yourself; by bad men’s teaching you came to practice your foul lesson. Leave it to otehrs such as it suits. Give me my arms. Neoptolemus What shall we do men? (Odysseus appears.) Odysseus Scoundrel, what are you doing? Give me those arms. ΝΕ. Τ ί δρ ῶ μεν, ἄ νδρες; ΟΔ. ὦ κ ά κιστ’ ἀ νδρ ῶ ν, τ ί δρ ᾷ ς; (Odysseus enters, unannounced, in the middle of a verse.)

7 ΝΕ = Neoptolemus; ΦΙ = Philoctetes ἀ ντιλαβ ή = “uptake” verse with 2 speakers ΝΕ. θ ά ρσει, μενο ῦ μεν. ΦΙ. ἦ μενε ῖ ς; ΝΕ. σαφ ῶ ς φρ ό νει. 810 ΦΙ. ο ὐ μ ή ν σ’ ἔ νορκ ό ν γ’ ἀ ξι ῶ θ έ σθαι, τ έ κνον. ΝΕ. ὡ ς ο ὐ θ έ μις γ’ ἐ μο ὔ στι σο ῦ μολε ῖ ν ἄ τερ. ΦΙ. ἔ μβαλλε χειρ ὸ ς π ί στιν. ΝΕ. ἐ μβ ά λλω μενε ῖ ν. ΦΙ. ἐ κε ῖ σε ν ῦ ν μ’, ἐ κε ῖ σε ΝΕ. πο ῖ λ έ γεις; ΦΙ. ἄ νω ΝΕ. τ ί παραφρονε ῖ ς α ὖ ; τ ί τ ὸ ν ἄ νω λε ύ σσεις κ ύ κλον; 815 ΦΙ. μ έ θες μ έ θες με. ΝΕ. πο ῖ μεθ ῶ ; ΦΙ. μ έ θες ποτ έ.

8 Neoptolemus:v. 756 What shall I do? Philoctetes: Do not be afraid and leave me. She comes from time to time, perhaps when she has had her fill of wandering in other places. v. 781 Philoctetes: ….the blood is trickling, dripping murderously from its deep spring.

9 Achille-Etna MICHALLON Landscape with Philoctetes on the Island of Lemnos [Paysage avec Philoctète dans l’île de Lemnos]

10 Heracles and Philoctetes

11

12 James Barry (1741-1806) Study for “Philoctetes on the Island of Lemnos (1770)

13

14 Neoptolemus, Philoctetes Seattle (2008)

15

16

17 Theodora Skipitares’ production of “Medea” (2008)

18

19

20


Κατέβασμα ppt "Public space Domestic space Away from city To city center (market place, palace, etc.)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google