Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο - “Πρόγραμμα Διαύγεια”» Δρ. Σπύρος Μπόλης Ο.Δ.Ε. ΕΚΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 1 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της Κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η διασφάλιση της διαφάνειας της κρατικής δράσης Η τήρηση της νομιμότητας και της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης Η ενίσχυση των δυνατοτήτων των πολιτών στην άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους Η συμπλήρωση, και όχι η υποκατάσταση, των υπαρχόντων συστημάτων δημοσίευσης (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κτλ.) Η οργάνωση των πράξεων και των αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης με τρόπο απλό, κατανοητό και φιλικό προς τον πολίτη Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Νόμος υπ’ αριθ. 3861/13 Ιουλ (ΦΕΚ Α΄ 112) Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 22 Ιουλ. 2010 Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. υπ’ αριθ /29 Σεπ. 2010 Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 3 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΟΙ (1/3) Α) Κυβέρνηση Πρωθυπουργός Υπουργικό Συμβούλιο Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα Β) Υπουργεία Υπουργοί Αναπληρωτές Υπουργοί Υφυπουργοί Γενικοί Γραμματείς Ειδικοί Γραμματείς Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΟΙ (2/3) Γ) Λοιπά όργανα του στενού δημόσιου τομέα Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών Όργανα Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Διοικητικές Αρχές Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ) Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα Όργανα διοίκησης Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% τουλάχιστον από αυτό Όργανα διοίκησης Δημοσίων Επιχειρήσεων και οργανισμών του Ν. 3429/05 (άρθρο 1) Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 5 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΟΙ (3/3) Ε) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού αιρετά όργανα νομικά πρόσωπα επιχειρήσεις ΣΤ) Εξουσιοδοτημένα όργανα Όλα τα όργανα στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή αρμοδιότητα από τα προαναφερθέντα όργανα Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΙ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ (1/3); Όλες οι πράξεις των κυβερνητικών και των διοικητικών οργάνων που προβλέπονται από το άρθρο 2 Ν. 3861/2010. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 7 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΙ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ (2/3); Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Ν.Π.Δ.Δ. Πράξεις διορισμού και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. Πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων των Ν.Π.Δ.Δ. Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι. Πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΙ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ (3/3); Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ. Περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στα Ν.Π.Δ.Δ. Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των Ν.Π.Δ.Δ. Πράξεις αποδοχής δωρεών στα Ν.Π.Δ.Δ Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τα Ν.Π.Δ.Δ σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου. Ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου δικαίου Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΟΤΕ; «Αμελλητί» ανάρτηση στο διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, ως εξής: Α) Για τις κατά νόμο δημοσιευτέες στο Φ.Ε.Κ., ευθύς μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός Φ.Ε.Κ. από το Εθνικό Τυπογραφείο Β) Για τις πράξεις που κατά νόμο δημοσιεύονται υποχρεωτικά με άλλο τρόπο ή μέσο (με ανάρτηση στο Κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, στο δικτυακό τόπο του Φορέα, στον έντυπο τύπο κ.λ.π) ευθύς μόλις είναι έτοιμη η πράξη προς δημοσίευση Γ) Για τις λοιπές πράξεις που δεν δημοσιεύονται, ταυτόχρονα με τη διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή Γραμματείας. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 10 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 10

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΩΣ; Με μέριμνα του εκδότη, η πράξη χαρακτηρίζεται ως «αναρτητέα στο διαδίκτυο» επί του σχεδίου του εγγράφου της. Το έγγραφο – το οποίο ισοδυναμεί με το ακριβές αντίγραφο του σχεδίου – διαβιβάζεται αμελλητί στην Ο.Δ.Ε. με ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η καταχώριση γίνεται σε ειδική εφαρμογή Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 11 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 11

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ενδεικτική Ροή Εργασιών Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Μεταδεδομένα καταγραφής εγγράφου (1/3) Τα βασικά μεταδεδομένα καταγραφής των νόμων και πράξεων που καταχωρίζονται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, είναι: Αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου Ημερομηνία έκδοσης Ηλεκτρονική διεύθυνση εκδότη πράξης Θέμα εγγράφου Είδος πράξης Μονάδα Στην οποία ανήκει ο Τελικός Υπογράφοντας της πράξης Τελικός Υπογράφων την πράξη Θεματική περιοχή (http://diavgeia.gov.gr/TEXTS/thematikes.html)) Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 13 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 13

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Μεταδεδομένα καταγραφής εγγράφου (2/3) Όταν η πράξη είναι ορθή επανάληψη προηγούμενης, τότε συμπληρώνεται επιπλέον ο : ΑΔΑ προηγούμενης πράξης Όταν η ο νόμος ή η πράξη δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: Αριθμός ΦΕΚ, Τεύχος ΦΕΚ, Έτος ΦΕΚ Όταν η πράξη είναι ορθή σχετίζεται με αντίστοιχες προηγούμενες, τότε συμπληρώνονται επιπλέον οι : ΑΔΑ προηγούμενων πράξεων Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 14 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 14

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Μεταδεδομένα καταγραφής εγγράφου (3/3) Όταν η πράξη αφορά ΔΑΠΑΝΗ (Είδος Απόφασης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: ΑΦΜ Φορέα EΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ Αναδόχου ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Περιγραφή Αντικειμένου ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) CPV Όταν η πράξη αφορά ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα : ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ (Π.Χ 2010) Όταν η πράξη αφορά ΔΩΡΕΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα μεταδεδομένα : ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ Η ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΔΩΡΕΑ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 15 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 15

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΑ Η ανάρτηση των πράξεων και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη: των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των κρατικών απορρήτων των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του εταιρικού ή άλλου απορρήτου. Απαγόρευση ανάρτησης πράξεων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 16 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 16

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (άρθρο 2β Ν. 2472/1997) φυλετική ή εθνική προέλευση πολιτικά φρονήματα θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 17 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 17

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΙΣΧΥΣ: Α) Οι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Β) Οι λοιπές δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Οι ρυθμίσεις του Ν. 3861/2010 δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 18

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 01/11/2010: έναρξη ισχύος του νόμου για τις πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και διοικητικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 19 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 19

20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) Με την καταχώριση, κάθε πράξη λαμβάνει ένα νέο αριθμό, τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης. Ο ΑΔΑ είναι  ένας μοναδικός κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης της στην εφαρμογή της Διαύγειας. Ο κωδικοποιημένος αριθμός παράγεται αλγοριθμικά με βάση την ημερομηνία καταχώρισης, το φορέα και τον αύξοντα αριθμό πράξης του φορέα, εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται. Είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί εφεξής. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ΑΔΑ για μια πράξη και όταν μια πράξη για κάποιο λόγο ακυρώνεται ο ΑΔΑ της παραμένει ανενεργός. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 20 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 20

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Παράδειγμα αποστολής εγγράφου από τον εκδότη σε μέλος της ΟΔΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σας αποστέλλω συνημμένο έγγραφο για ανάρτηση στο Διαδίκτυο βάσει του Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/ )    Είδος Απόφασης   Θεματική Ενότητα   Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( ) για ενημέρωση ανάρτησης     Ειδικές Περιπτώσεις Πράξεων  Αν η Πράξη κατά νόμο δημοσιεύεται σε ΦΕΚ Αριθμός ΦΕΚ Τεύχος ΦΕΚ  Έτος ΦΕΚ Αν η Πράξη είναι ορθή επανάληψη άλλης ΑΔΑ προηγούμενης Πράξης Αν η Πράξη σχετίζεται με άλλες πράξεις ΑΔΑ σχετιζόμενων πράξεων Στοιχεία Συντάκτη Ονοματεπώνυμο: Οργανική Μονάδα: Τηλ: Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 21 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 21

22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Δ.Ε. συντονισμού του ΥΠΔΒΜΘ.: Ομάδα Διοικητικών Θεμάτων Γ. Αλεξάκης (Συντονιστής) Κ. Πανάγου: Ε. Πανοπούλου: Α. Λαμπέα: Ο.Δ.Ε. συντονισμού του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.: Θέματα εφαρμογής του Νόμου & επιτελικός συντονισμός Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 22 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 22

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Θέματα προς Διευθέτηση Καθορισμός λίστας εγγράφων προς ανάρτηση Λίστα μονάδων και υπογραφόντων Χειρισμός αναρτητέων εγγράφων συλλογικών οργάνων (Πρυτανικό, Σύγκλητος) Διαδικασία πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφου μετά την απόδοση ΑΔΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ενημερωτικός δικτυακός τόπος : diavgeia.gov.gr Δικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου: et.diavgeia.gov.gr Δικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.: sites.diavgeia.gov.gr/ypes Help Desk: productive.ktpae.gr/diavgeia/ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 24 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 24

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ερωτήσεις Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 25 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 25 25


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google