Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συντονιστής: Γεωργακόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑ : Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. - ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συντονιστής: Γεωργακόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑ : Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. - ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συντονιστής: Γεωργακόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑ : Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. - ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

2 Ιστορικό - Ισχύον Πλαίσιο Γ.Ε.ΜΗ. -Ιστορικό θέσπισης & τήρησης ΓΕΜΗ -Ισχύον Νομικό Πλαίσιο ΓΕΜΗ :  Νόμος 3419/6-12-2005 τροποποιηθείς με (ν.3853/2010, ν.3982/2011, ν.4013/15-9-2011 & ν.4038/2-2-2012).  Κ.Υ.Α. Κ1-1259/2011 & Υ.Α. Κ1-884/2012 -Διάρθρωση ΓΕΜΗ :  Υπ. Ανάπτυξης /Γεν. Γραμμ. Εμπορίου  Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ  Υπηρεσίες ΓΕΜΗ Επιμελητηρίων & Τμήμα ΓΕΜΗ ΓΓΕ  Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

3 Ηλεκτρονικό Σύστημα ΓEMH •Αρχικό Σύστημα – Κλειστό Δίκτυο (V.P.N.)  Προκήρυξη 2006 (από ΥΠ.ΑΝ. / Γ.Γ.Ε.)  Κατακύρωση 30/5/2007 - Ανάδοχος : Info-quest  Παράδοση : ΚΕΕ  Παραλαβή 24-11-2008 •Ισχύον Σύστημα – Διαδικτυακό  Ανάθεση 2009 (από ΚΕΕ)  Ανάδοχος : Τμήμα Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών  Παράδοση : ΚΕΕ, Αθήνα  Παραλαβή & Λειτουργία : Μάρτιος 2010 Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

4

5 Ιστορικό, Πλαίσιο & Σύστημα Υ.Μ.Σ. •Απλούστευση Διαδικασιών Σύστασης •Με 2081/1992 Δυνατότητα σε Επιμελητήρια (για εκπροσώπηση μελών) - Λειτουργία One Stop Shop. •Ν.3853/17.6.2010 Θέσπιση ΥΜΣ & Τροπ. ΓΕΜΗ. •ΚΥΑ ΚΙ-802/2011, Λειτουργία ΥΜΣ & ΓΕΜΗ. •Σύστημα Υ.Μ.Σ. – Υπηρεσίες  Διαδικτυακό σύστημα με ροή εργασίας (Work Flow)  Με φόρμες & πεδία για καταχώρηση στοιχείων & ανέβασμα εγγράφων  Με δι ασύνδεση (On line ) με Φορείς (TAXIS, IKA, OAEE) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

6

7 Νομικό Πλαίσιο Αυτο/απογραφής • N. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’), «Περί Γ.Ε.ΜΗ», εδάφια 3 & 4, παρ. 4, άρθ. 18, όπως τροποποιήθηκαν με άρθρο 15 Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’). • YA Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’) - Καθορισμός διαδικασίας και προθεσμιών υποβολής αιτήσεων εγγραφής σε Γ.Ε.ΜΗ. • Y.A. Κ1-1136/2012 – Τροποποιητική της Κ1-941/2012. • Εγκύκλιος Κ1-1184/2012 - Παροχή διευκρινίσεων επί των Υ.Α. Αυτοαπογραφής (Κ1-941 και Κ1-1136/2012). • Πρόσφατη Y.A. – για παράταση προθεσμιών. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

8 Σχήμα Αυτ ο απογραφής & Απογραφής Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

9 Σύστημα Αυτο/απογραφής • Είναι Διαδικτυακό σύστημα με φόρμες και πεδία καταχώρησης που ακολουθούν μια ροή εργασίας • Τα πεδία των Φορμών είναι, ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, για να καταχωρούνται τα στοιχεία και να ανεβαίνουν τα έγγραφα των επιχειρήσεων που απαιτούν οι Υ.Α. • Σε κάθε Φόρμα- Βήμα ο χρήστης έχει την δυνατότητα της μετάβασης σε επόμενο βήμα (με αυτόματη αποθήκευση ) & σε προηγούμενο Βήμα. • Το τελικό στάδιο είναι & το στάδιο ελέγχου, επιβεβαίωσης των στοιχείων και ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής • Το σύστημα εκτυπώνει βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτοαπογραφής για τον υπόχ ρεο/ χρήστη. • Ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αργότερο σε 20 λεπτά Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

10 Ημερομηνίες Ορόσημα (1) Οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ απογράφονται κατά ΑΦΜ :  Μέχρι 27/10/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 1  Μέχρι 3/11/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 2.  Μέχρι 10/11/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 3.  Μέχρι 17/11/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 4.  Μέχρι 24/11/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 5.  Μέχρι 1/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 6.  Μέχρι 8/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 7.  Μέχρι 15/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 8.  Μέχρι 22/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 9.  Μέχρι 29/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 0. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

11 Ημερομηνίες Ορόσημα (2) • Οι Συνεταιρισμοί (Αστικοί, Πιστωτικοί και Αλληλασφαλιστικοί) & • Τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών Α. Ε & Ε. Π. Ε. Απογράφονται  Μέχρι 20/11/2012 αν ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1, 2 & 3  Μέχρι 10/12/2012 αν ο Α.Φ.Μ λήγει σε 4,5 & 6 και  Μέχρι 29/12/2012 αν ο Α.Φ.Μ λήγει σε 7,8,9 & 0. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

12 Ημερομηνίες Ορόσημα (3) • Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή, • Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες & Οι Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες, που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή. Απογράφονται  Μέχρι 21/1/ 2013 αν ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1, 2,3 & 4 και  Μέχρι 15/2/ 2013 αν ο Α.Φ.Μ λήγει σε 5,6,7,8,9 & 0. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ. 210 3607905 & 210 3382131 E-mail: geg@acci.grgeg@acci.gr Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

14 Σύστημα Αυτοαπογραφής (Ενδεικτικές Οθόνες) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

15 Σύστημα Αυτοαπογραφής (Ενδεικτικές Οθόνες) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

16 Σύστημα Αυτοαπογραφής (Ενδεικτικές Οθόνες) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

17 Σύστημα Αυτοαπογραφής (Ενδεικτικές Οθόνες) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

18 ΓΕΜΗ - Ιστορικό Ορόσημα •Πάγιο Αίτημα Επιμελητηρίων θέσπιση/ τήρηση του ΓΕΜΗ •1983 Ανακοίνωση για θέσπιση του ΓΕΜΗ και τήρησής του από ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ •1997 Ν/Σ για Εμπορικό Κώδικα με διατάξεις ΓΕΜΗ •6/2003 Μελέτη &12/2003 Νομοσχέδιο ΓΕΜΗ •12/2005 Νόμος ΓΕΜΗ 3419/6-12-2005, που τροποποιήθηκε με Ν.3853/17-6-2010 κλπ. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

19 Ισχύον Σύστημα ΓΕΜΗ • Είναι Διαδικτυακό σύστημα που αναπτύχθηκε από το Παν/μιο Πάτρας με στοιχεία της βάσης δεδομένων του έργου ΓΕΜΗ (της Info-quest). • Διαθέτει φόρμες καταχώρησης των στοιχείων των επιχειρήσεων που ακολουθούν μια ροή εργασίας. • Κάθε φόρμα έχει πεδία, ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, για να καταχωρούνται τα στοιχεία και να ανεβαίνουν (δημοσιεύονται) τα έγγραφα που απαιτούνται από την Υ.Α. για την μερίδα του ΓΕΜΗ. • Σε κάθε Φόρμα - Βήμα ο χρήστης έχει την δυνατότητα της αποθήκευσης και μετάβασης σε επόμενο ή σε προηγούμενο Βήμα. • Το σύστημα δημιουργεί σχεδία ανακοινώσεων για ΑΕ και εκτυπώσεων των βασικών στοιχείων της επιχείρησης (κατά το πρότυπο του Πιστοποιητικού που εκδίδουν τα επιμελητήρια) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012

20 Σύστημα ΥΜΣ - Υπηρεσίες • Είναι Διαδικτυακό σύστημα που αναπτύχθηκε από την Εταιρεία Knowledge και συνδέεται με τη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ (που υλοποίησε το Παν/μιο Πάτρας ). • Είναι σύστημα με ροή εργασίας (Work Flow) και με φόρμες καταχώρησης των στοιχείων των επιχειρήσεων. • Κάθε φόρμα έχει πεδία, ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, όπου και καταχωρούνται τα στοιχεία και ανεβαίνουν τα έγγραφα που απαιτούνται από την ΚΥΑ • Σε ορισμένες Φόρμες γίνεται διεπαφή (On line διασύνδεση) με άλλους Φορείς (TAXIS, IKA, OAEE) • Το σύστημα παρακολουθεί κάθε βήμα/ ενεργεία, ως και την είσπραξη των Ποσών του Ενιαίου Κόστους Σύστασης και • Εκτυπώνει τις σχετικές βεβαιώσεις (όπως, για την σύσταση και απόδοση ΑΦΜ στην εταιρεία). Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012


Κατέβασμα ppt "Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συντονιστής: Γεωργακόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑ : Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. - ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google