Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθλητικοί Φορείς Αθλητικό Σωματείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Ομοσπονδία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθλητικοί Φορείς Αθλητικό Σωματείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Ομοσπονδία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθλητικοί Φορείς Αθλητικό Σωματείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Ομοσπονδία
Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία Σύνδεσμοι Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Έννοια
Ένωση φυσικών προσώπων με κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες (άρθ. 1) Σύσταση - Απόφαση ίδρυσης από 20 τουλάχιστον πρόσωπα (άρθ. 2) - Καταστατικό - Εκλογή προσωρινής διοικούσας επιτροπής - Δικαστική αναγνώριση από το Μονομελές Πρωτοδικείο - Κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης στον οικείο Νομάρχη - Δημοσίευση περίληψης της δικαστικής απόφασης σε: α) ημερήσια εφημερίδα της έδρας του σωματείου β) στο Ταμείο Νομικών - Δημοσίευση του καταστατικού στο αρμόδιο - Εγγραφή στην οικεία αθλητική ένωση ή ομοσπονδία - Ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ)

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Μέλη Εγγραφή Διαγραφή
- Τουλάχιστον 20 (άρθ. 2 παρ. 1) - Δεν επιτρέπονται διακρίσεις μελών (μόνο αναγνώριση "επίτιμων") - Αριθμός μελών απεριόριστος Εγγραφή - Αίτηση στο ΔΣ (άρθ. 2 παρ. 2) - Πρόταση δύο μελών (δεν απαιτείται πρόταση αν πρόκειται για διακριθέντες αθλητές – άρθ. 2 παρ. 3) - Έγκριση από το ΔΣ μέσα σε 60 μέρες - Απόρριψη αίτησης εγγραφής ή παράλειψη έκδοσης απόφασης εγγραφής προσβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο - Δικαίωμα ψήφου των μελών με την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους (άρθ. 2 παρ. 4) (εξαιρούνται τα ιδρυτικά μέλη) Διαγραφή - Σύμφωνα με καταστατικό και Αστικό Κώδικα

4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κωλύματα εγγραφής μελών
- Μη συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας (άρθ. 3 παρ. 1α') - Τελεσίδικη ποινική καταδίκη για ορισμένα εγκλήματα (άρθ. 3 παρ. 1β') - Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (άρθ. 3 παρ. 1γ') - Τιμωρία από την Ε.ΦΙ.Π. (άρθ. 3 παρ. 1δ’ και άρθ. 130) - Διαιτητής ή ενενεργεία προπονητής ομαδικού αθλήματος ως προς το ίδιο άθλημα (άρθ. 3 παρ. 2) - Διαιτητής ατομικού αθλήματος ως προς το ίδιο άθλημα, για την εκλογή του ως μέλος του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπρόσωπος του σωματείου σε υπερκείμενη ένωση ή ομοσπονδία (άρθ. 3 παρ. 3)

5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κωλύματα εγγραφής μελών
- Αθλητής πριν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αγώνα (άρθ. 3 παρ. 4) (κατ' εξαίρεση ενενεργεία αθλητές ορισμένων αθλημάτων μπορούν να εγγραφούν ως μέλη αθλητικού σωματείου μόλις συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους – άρθ. 3 παρ. 5) - Προσωπικό - υπάλληλοι του σωματείου (άρθ. 3 παρ. 6) - Οι παρέχοντες έργο με αμοιβή στο σωματείο - Έμποροι αθλητικών ειδών - Μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές εταιριών με αντικείμενο την κατασκευή αθλητικών ειδών, για την εκλογή τους ως μέλη του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπρόσωποι του σωματείου σε υπερκείμενη ένωση ή ομοσπονδία - Πράκτορες ΠΡΟ-ΠΟ και στενοί συγγενείς τους (για τα ίδια με το προηγούμενο αξιώματα) - Έκπτωση από μέλος: με διαπιστωτική πράξη Δ.Σ. ή Γ.Γ.Α. (άρθ. 3 παρ. 7)

6 Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) - Μέλη: 5 έως 15 (άρθ. 4 παρ. 1)
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) - Μέλη: 5 έως 15 (άρθ. 4 παρ. 1) - Θητεία: 1 έως 3 χρόνια (άρθ. 4 παρ. 1) - Ιδιότητα μέλους: τιμητική και άμισθη (άρθ. 4 παρ. 4 - επιτρέπονται έξοδα κίνησης, διαμονής, διατροφής) - Έκπτωση μέλους: αν συνάψει σύμβαση εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμήθειας ή άλλης σύμβασης με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του ΔΣ ή στενούς συγγενείς τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία αυτοί μετέχουν (άρθ. 4 παρ. 2) - Έκπτωση με δικαστική απόφαση

7 Περιεχόμενο Καταστατικού (άρθ. 5)
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Περιεχόμενο Καταστατικού (άρθ. 5) - Αρχαιρεσίες - Σύγκληση - συμμετοχή στις Συνελεύσεις - Λήψη αποφάσεων - Όργανα σωματείου - Συγκρότηση Οργάνων - Λειτουργία - οργάνωση σωματείου - Καθορισμός - ίδρυση - διάλυση κλάδων άθλησης - Κάθε άλλο σχετικό θέμα Βιβλία (άρθ. 6) α) Μητρώου μελών β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) δ) Εσόδων - Εξόδων ε) Περιουσιακών Στοιχείων στ) Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων Θεώρηση βιβλίων από το Νομάρχη (άρθ. 6 παρ. 2) Συνέπεια παράβασης: Η ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης (άρθ. 6 παρ. 3)

8 Δικαιώματα ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
- Ορίζονται από το Καταστατικό (άρθ. 7 παρ. 1) - Αντίτιμο για εκμάθηση αθλημάτων (άρθ. 7 παρ. 2 - δεν υποχρεούνται σε αντίτιμο οι αθλητές) - Δέχεται δωρεές (άρθ. 7 παρ. 3) - Συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης (άρθ. 7 παρ. 4) - Λαμβάνει οικονομικό αντάλλαγμα κατά τις μετεγγραφές αθλητών (άρθ. 33 παρ. 3)

9 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Υποχρεώσεις: Απαγορεύσεις: Διάλυση:
- Ορίζονται από το Καταστατικό (άρθ. 7 παρ. 1) Απαγορεύσεις: - Χρήση επωνυμίας, εμβλήματος και άλλων διακριτικών για εμπορική διαφήμιση ή οικονομική εκμετάλλευση (άρθ. 7 παρ. 4) - Συστέγαση με εμπορική επιχείρηση (επιτρέπεται μόνο η συστέγαση σωματείου με ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό ή εργασιακό χώρο αν ιδρύθηκε με πρωτοβουλία τους - (άρθ. 7 παρ. 5) - Συμμετοχή σε μη εγκεκριμένους από την ομοσπονδία αγώνες (άρθ. 7 παρ. 6) - Εκποίηση ή αλλαγή χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (άρθ. 7 παρ. 9) (εκτός αν χρειάζονται άλλες για κάλυψη αναγκών, οπότε αποφασίζει η ΓΣ με πλειοψηφία 2/3 και εγκρίνει το Δικαστήριο) Διάλυση: - Με τη διάλυση και μετά την εκκαθάριση τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (άρθ. 7 παρ. 10)

10 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
Απόφαση αρμόδιου Υπουργού για τον Αθλητισμό ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, αν το σωματείο: Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και πληροί τις προϋποθέσεις του καταστατικού τους (άρθ. 8 παρ. 1α’) Δεν έχει ως επωνυμία: το όνομα, επωνυμία, έμβλημα, σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα εμπορικής επιχείρησης (άρθ. 8 παρ. 1β’) (επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των παραπάνω διακριτικών γνωρισμάτων ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου αν το σωματείο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία τους) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα (άρθ. 8 παρ. 1γ’) Έχει εγκεκριμένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων αυτού (άρθ. 8 παρ. 1δ’) Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος (άρθ. 8 παρ. 1ε’)


Κατέβασμα ppt "Αθλητικοί Φορείς Αθλητικό Σωματείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Ομοσπονδία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google