Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο - “Πρόγραμμα Διαύγεια”» Διονύσης Κοντογιώργης Δρ. Βασιλική Νταλάκου Αναστάσιος Παπαζαρίφης Ο.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Θεσμικό Πλαίσιο – Διαδικασίες Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Διαδικασία Καταχώρισης Αναζήτηση Εγγράφου Υποστήριξη Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Θεσμικό Πλαίσιο – Διαδικασίες Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Διαδικασία Καταχώρησης Αναζήτηση Εγγράφου Υποστήριξη Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

4 ΣΤΟΧΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΧΟΣ:
Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της Κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η διασφάλιση της διαφάνειας της κρατικής δράσης Η τήρηση της νομιμότητας και της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης Η ενίσχυση των δυνατοτήτων των πολιτών στην άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους Η συμπλήρωση, και όχι η υποκατάσταση, των υπαρχόντων συστημάτων δημοσίευσης (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κτλ.) Η οργάνωση των πράξεων και των αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης με τρόπο απλό, κατανοητό και φιλικό προς τον πολίτη Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

5 ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Νόμος υπ’ αριθ. 3861/13 Ιουλ. 2010 (ΦΕΚ Α΄ 112)
Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 22 Ιουλ. 2010 Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. υπ’ αριθ /29 Σεπ. 2010 Προβλέπεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3861/2010) Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

6 ΥΠΟΧΡΕΟΙ (1/3) Α) Κυβέρνηση Πρωθυπουργός Υπουργικό Συμβούλιο
Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα Β) Υπουργεία Υπουργοί Αναπληρωτές Υπουργοί Υφυπουργοί Γενικοί Γραμματείς Ειδικοί Γραμματείς Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

7 Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών
ΥΠΟΧΡΕΟΙ (2/3) Γ) Λοιπά όργανα του στενού δημόσιου τομέα Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών Όργανα Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Διοικητικές Αρχές Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ) Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα Όργανα διοίκησης Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% τουλάχιστον από αυτό Όργανα διοίκησης Δημοσίων Επιχειρήσεων και οργανισμών του Ν. 3429/05 (άρθρο 1) Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

8 ΥΠΟΧΡΕΟΙ (3/3) Ε) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού
αιρετά όργανα νομικά πρόσωπα επιχειρήσεις ΣΤ) Εξουσιοδοτημένα όργανα Όλα τα όργανα στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή αρμοδιότητα από τα προαναφερθέντα όργανα Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

9 ΤΙ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ; Όλες οι πράξεις των κυβερνητικών και των διοικητικών οργάνων που προβλέπονται από το άρθρο 2 Ν. 3861/2010. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

10 ΠΟΤΕ; «Αμελλητί» ανάρτηση στο διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, ως εξής: Α) Για τις κατά νόμο δημοσιευτέες στο Φ.Ε.Κ., ευθύς μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός Φ.Ε.Κ. από το Εθνικό Τυπογραφείο Β) Για τις πράξεις που κατά νόμο δημοσιεύονται υποχρεωτικά με άλλο τρόπο ή μέσο (με ανάρτηση στο Κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, στο δικτυακό τόπο του Φορέα, στον έντυπο τύπο κ.λ.π) ευθύς μόλις είναι έτοιμη η πράξη προς δημοσίευση Γ) Για τις λοιπές πράξεις που δεν δημοσιεύονται, ταυτόχρονα με τη διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή Γραμματείας. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

11 ΠΩΣ; Με μέριμνα του εκδότη, η πράξη χαρακτηρίζεται ως «αναρτητέα στο διαδίκτυο» επί του σχεδίου του εγγράφου της. Το έγγραφο – το οποίο ισοδυναμεί με το ακριβές αντίγραφο του σχεδίου – διαβιβάζεται αμελλητί στην Ο.Δ.Ε. με ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η καταχώριση γίνεται σε ειδική εφαρμογή Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους. Με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήση. Αναρτάται η περίληψη όταν αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

13 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΑ
Η ανάρτηση των πράξεων και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη: των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των κρατικών απορρήτων των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του εταιρικού ή άλλου απορρήτου. Απαγόρευση ανάρτησης πράξεων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

14 ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
(άρθρο 2β Ν. 2472/1997) φυλετική ή εθνική προέλευση πολιτικά φρονήματα θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

15 ΙΣΧΥΣ: Α) Οι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Β) Οι λοιπές δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Οι ρυθμίσεις του Ν. 2861/2010 δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

16 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση μη ταύτισης κειμένων, υπερισχύει: το δημοσιευμένο, για τις κατά νόμο δημοσιευτέες το κείμενο της πράξης, για όσες δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Οι αναγκαίες διορθώσεις στην αναρτηθείσα πράξη γίνονται αμελλητί με ευθύνη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

17 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 13/08/2010: Συγκρότηση Ο.Δ.Ε. για όλους τους φορείς πλην Ο.Τ.Α. 01/10/2010: έναρξη ισχύος του νόμου για τις πράξεις των υπόχρεων φορέων της κυβέρνησης, των υπουργείων και των Περιφερειών. 01/11/2010: έναρξη ισχύος του νόμου για τις πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και διοικητικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 15/02/2011: Συγκρότηση Ο.Δ.Ε. Ο.Τ.Α. 15/03/2011: έναρξη ισχύος του νόμου για τις πράξεις των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Θεσμικό Πλαίσιο – Διαδικασίες Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Διαδικασία Καταχώρισης Αναζήτηση Εγγράφου Υποστήριξη Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

19 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο.Δ.Ε. ΦΟΡΕΩΝ
Η τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης των πράξεων στο διαδίκτυο. Η καταχώριση του προς ανάρτηση υλικού στη σχετική εφαρμογή καταχώρισης, ανάλογα με το περιεχόμενό του και ανάλογα με τα συμπληρωματικά δεδομένα που έχει υποδηλώσει ο εκδότης. Η ενημέρωση – εκπαίδευση – συντονισμός των διοικητικών μονάδων του φορέα που αποτελούν κέντρα παραγωγής πράξεων, για το έργο και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος. Η ενημέρωση – εκπαίδευση – συντονισμός των Ο.Δ.Ε. των εποπτευόμενων φορέων κάθε Υπουργείου. Η επικοινωνία με τους διαχειριστές των υποστηρικτικών εφαρμογών και των διαδικτυακών τόπων για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

20 Ενέργειες ΟΔΕ Δημιουργία και επικαιροποίηση των λιστών με τους Τελικούς Υπογράφοντες και τις Οργανικές Μονάδες. Εκπαίδευση όλων των μελών της στην καταχώριση πράξεων Εντοπισμός οργανικών μονάδων εντός του φορέων που δημιουργούν πράξεις προς ανάρτηση Εκτίμηση όγκου εγγράφων προς ανάρτηση Επιμερισμός οργανικών μονάδων σε συγκεκριμένα μέλη της ΟΔΕ Καθορισμός διαδικασίας αποστολής των εγγράφων προς την ΟΔΕ Η Ο.Δ.Ε. κάθε φορέα είναι υπεύθυνη να καθορίσει την διαδικασία Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Θεσμικό Πλαίσιο – Διαδικασίες Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Διαδικασία Καταχώρισης Αναζήτηση Εγγράφου Υποστήριξη Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

22 Μεταδεδομένα Τα μεταδεδομένα είναι:
Δομημένη πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή διευκολύνει την ανάκτηση, τη χρήση ή την διαχείριση μιας ηλεκτρονικής πληροφορίας Δεδομένα για άλλα δεδομένα ή πληροφορία για άλλη πληροφορία Είναι πληροφορία κατανοητή από ηλεκτρονικές μηχανές του διαδικτύου Δύναται να περιγράφουν δομή ή περιεχόμενο ηλεκτρονικής πληροφορίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

23 Μεταδεδομένα καταγραφής εγγράφου (1/4)
Τα βασικά μεταδεδομένα καταγραφής των νόμων και πράξεων που καταχωρίζονται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, είναι: Αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου Ημερομηνία έκδοσης Ηλεκτρονική διεύθυνση εκδότη πράξης Θέμα εγγράφου Είδος πράξης Μονάδα Στην οποία ανήκει ο Τελικός Υπογράφοντας της πράξης Τελικός Υπογράφων την πράξη Θεματική περιοχή Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

24 Μεταδεδομένα καταγραφής εγγράφου (2/4)
Όταν η πράξη είναι ορθή επανάληψη προηγούμενης, τότε συμπληρώνεται επιπλέον ο : ΑΔΑ προηγούμενης πράξης Όταν η ο νόμος ή η πράξη δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: Αριθμός ΦΕΚ, Τεύχος ΦΕΚ, Έτος ΦΕΚ Όταν η πράξη είναι ορθή σχετίζεται με αντίστοιχες προηγούμενες, τότε συμπληρώνονται επιπλέον οι : ΑΔΑ προηγούμενων πράξεων Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

25 Μεταδεδομένα καταγραφής εγγράφου (3/4)
Όταν η πράξη αφορά ΔΑΠΑΝΗ (Είδος Απόφασης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: ΑΦΜ Φορέα EΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ Αναδόχου ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Περιγραφή Αντικειμένου ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) CPV Όταν η πράξη αφορά ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα : ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ (Π.Χ 2010) Όταν η πράξη αφορά ΔΩΡΕΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα μεταδεδομένα : ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ Η ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΔΩΡΕΑ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

26 Μεταδεδομένα καταγραφής εγγράφου (4/4)
Όταν η πράξη αφορά ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα μεταδεδομένα : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ Όταν η πράξη αφορά ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα μεταδεδομένα : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΦΜ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

27 Αρχιτεκτονική Εργαλείων & Ιστοσελίδων
Η εφαρμογή καταχώρησης καθώς και η σχετική με την ΔΙΑΥΓΕΙΑ ιστοσελίδα, παρέχονται κεντρικά Δεν επηρεάζουν την υπάρχουσα υποδομή του Φορέα Ο Φορέας θα πρέπει να δημιουργήσει στην ιστοσελίδα του σύνδεσμο (link ή banner) που να οδηγεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα που αναρτώνται οι νόμοι και οι πράξεις. Υλικό για την σύνδεση παρέχεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

28 Εφαρμογή καταχώρισης Κάθε φορέας διαθέτει την δική του εφαρμογή καταχώρησης Κωδικοί πρόσβασης αποδίδονται στους χρήστες από την ΟΔΕ. Ο διαχειριστής της ΟΔΕ μπορεί να δημιουργήσει χρήστες, Οργανικές Μονάδες και Τελικούς Υπογράφοντες Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

29 Διαδικασία Καταχώρισης
Βήμα 1: Εισαγωγή Μεταδεδομένων Βήμα 2: Έλεγχος και επιβεβαίωση καταχώρισης Βήμα 3: Ολοκλήρωση καταχώρισης * Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στον «Οδηγό Καταχώρισης Νόμων & Πράξεων» Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

30 Βήμα 1: Εισαγωγή μεταδεδομένων
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

31 Οθόνη εισαγωγής μεταδεδομένων (1/2)
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

32 Οθόνη εισαγωγής μεταδεδομένων (2/2)
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

33 Μεταδεδομένα, τρόπος καταχώρισης και πηγή πληροφορίας (1/2)
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

34 Μεταδεδομένα, τρόπος καταχώρισης και πηγή πληροφορίας (2/2)
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

35 Βήμα 2: Έλεγχος και επιβεβαίωση υποβολής
Δυνατότητα επιστροφής για διορθώσεις Με την τελική υποβολή, η εφαρμογή: Αποδίδει τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) Αποστέλλει ενημερωτικό στον εκδότη που μεταξύ άλλων περιέχει και τον ΑΔΑ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

36 Βήμα 3: Ολοκλήρωση καταχώρισης
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

37 Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)
Με την καταχώριση, κάθε πράξη λαμβάνει ένα νέο αριθμό, τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης. Ο ΑΔΑ είναι  ένας μοναδικός κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης της στην εφαρμογή της Διαύγειας. Ο κωδικοποιημένος αριθμός παράγεται αλγοριθμικά με βάση την ημερομηνία καταχώρισης, το φορέα και τον αύξοντα αριθμό πράξης του φορέα, εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται. Είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί εφεξής. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ΑΔΑ για μια πράξη και όταν μια πράξη για κάποιο λόγο ακυρώνεται ο ΑΔΑ της παραμένει ανενεργός. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

38 Σχέδιο Εγγράφου και Ακριβές Αντίγραφο
Ο Εκδότης συμπληρώνει τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στο Σχέδιο του εγγράφου και μετά προχωρά σε ακριβές αντίγραφο και στην διακίνηση του ΣΧΕΔΙΟ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

39 Παράδειγμα αποστολής εγγράφου από τον εκδότη σε μέλος της ΟΔΕ (1/2)
Αποστολή προς συγκεκριμένο μέλος της ΟΔΕ και τον αναπληρωτή του Συνημμένο αρχείο: Ο νόμος ή η πράξη προς καταχώριση Αναφορά της λέξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον τίτλο για να εντοπίζονται άμεσα τα σχετικά μηνύματα Τυποποιημένος πίνακας με όλα τα απαραίτητα μεταδεδομένα Υπογραφή με τηλέφωνο και για δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας αν απαιτηθεί Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

40 Παράδειγμα αποστολής εγγράφου από τον εκδότη σε μέλος της ΟΔΕ (2/2)
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

41 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Θεσμικό Πλαίσιο – Διαδικασίες Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Διαδικασία Καταχώρισης Αναζήτηση Εγγράφου Υποστήριξη Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

42 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στους δικτυακούς τόπους του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ έχουν υλοποιηθεί η παρακάτω τρόποι αναζήτησης ενός εγγράφου: Ανά Τελικό Υπογράφοντα Ανά Είδος Πράξης Ανά Θεματική Περιοχή Ανά Οργανική Μονάδα Σύνθετη Αναζήτηση Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

43 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ στο et.diavgeia.gov.gr
Ανά φορέα της δημόσιας διοίκησης Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

44 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ στο et.diavgeia.gov.gr
Σύνθετη Αναζήτηση σε όλους τους φορείς Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

45 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
Ανά Τελικό Υπογράφοντα Ανά Είδος Πράξης Ανά Θεματική Περιοχή Ανά Οργανική Μονάδα Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

46 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Θεσμικό Πλαίσιο – Διαδικασίες Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Διαδικασία Καταχώρισης Αναζήτηση Εγγράφου Υποστήριξη Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

47 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σύσταση Ο.Δ.Ε.:
Στελέχη των Υπηρεσιών με διοικητικές γνώσεις και βασικές γνώσεις σε Η/Υ και επιλογή ανάλογα με τη διάρθρωση της υπηρεσίας ή/και τα σημεία παραγωγής αποφάσεων για ισοκαταμερισμό της εργασίας. Ο.Δ.Ε. συντονισμού του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.: Θέματα εφαρμογής του Νόμου & επιτελικός συντονισμός Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.: Κεντρική Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Πληροφορικής Εθνικού Τυπογραφείου: Συντήρηση Λεξικών / Δεδομένων Συστήματος Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

48 Συχνές ερωτήσεις Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται και οι συχνότερες και σημαντικότερες, εντάσσονται στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις της ιστοσελίδας diavgeia.gov.gr Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

49 Help Desk – Τρόποι πρόσβασης (1/3)
Ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου et.diavgeia.gov.gr και την επιλογή «Πείτε την Γνώμη σας» Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

50 Help Desk – Τρόποι πρόσβασης (2/3)
Ελεύθερη πρόσβαση από τον σύνδεσμο:

51 Help Desk – Τρόποι πρόσβασης (3/3)
Πρόσβαση από την εφαρμογή καταχώρισης των μελών της ΟΔΕ και την επιλογή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τα στοιχεία του χρήστη εμφανίζονται συμπληρωμένα Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

52 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ενημερωτικός δικτυακός τόπος : diavgeia.gov.gr
Δικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου: et.diavgeia.gov.gr Δικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.: sites.diavgeia.gov.gr/ypes Help Desk: productive.ktpae.gr/diavgeia/ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

53 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ερωτήσεις Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.ΣΤΑΣΗΣ – Α.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Κ.ΡΑΝΤΟΣ – Δ.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google