Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις 25.01.2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις 25.01.2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις 25.01.2011

2 Το Περιβάλλον των Δημοσίων Συμβάσεων σήμερα

3 Ανάπτυξη στην πράξη 3 Βασικά προβλήματα –Κατακερματισμός –Αδιαφάνεια –Σπατάλη –Καθυστερήσεις –Περιττές δικαστικές εμπλοκές –Ανεπαρκείς προδιαγραφές –Κακή ποιότητα προμηθειών –Απουσία ηλεκτρονικών μειοδοτικών διαγωνισμών

4 Ανάπτυξη στην πράξη 4 Επιμέρους Προβλήματα –Διαχωρισμός της αρμοδιότητας για τις δημόσιες συμβάσεις ανάλογα με το αντικείμενό τους σε περισσότερα Υπουργεία –Έλλειψη οργάνου για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων σε κεντρικό επίπεδο –Περίπλοκο νομικό πλαίσιο – Προβλήματα συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική –Πλημμελής διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών – έλλειψη διαφάνειας – παράνομη προσφυγή σε απευθείας αναθέσεις –Ελλιπής παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων

5 Ανάπτυξη στην πράξη 5 Επιμέρους Προβλήματα Επιμέρους Προβλήματα (2) –Δικαστικές εμπλοκές στους διαγωνισμούς - καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Έλλειψη κεντρικής εθνικής βάσης δεδομένων με στοιχεία για τις όλες τις δημόσιες συμβάσεις που εκτελούνται στη χώρα – αδυναμία ακριβούς εκτίμησης και παρακολούθησης των κρατικών δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις –Απουσία εκπροσώπων της χώρας μας σε διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων

6 Η Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις

7 Ανάπτυξη στην πράξη 7 Οι Βασικοί Στόχοι Ενίσχυση της ανάπτυξης στην αγορά Αναμόρφωση και εξορθολογισμός του συστήματος Εφαρμογή μίας ενιαίας προσέγγισης κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων Προσυμβατικός και μετασυμβατικός έλεγχος σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

8 Ανάπτυξη στην πράξη 8 Σύνθεση Συμμετέχουν εκπρόσωποι των παρακάτω Υπουργείων: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

9 Ανάπτυξη στην πράξη 9 Σύνθεση (2) –Κατοχύρωση της Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής, τα μέλη της οποίας απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας –Στελέχωση, κατά προτεραιότητα λόγω της οικονομικής συγκυρίας με αποσπάσεις/μετατάξεις, με εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις: δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων δέκα (10) θέσεις νομικών, δύο (2) θέσεις διπλωματούχων μηχανικών, δύο (2) θέσεις επιστημόνων πληροφορικής μία (1) θέση οικονομολόγου επτά (7) θέσεις μόνιμου προσωπικού για τη διοικητική υποστήριξη τρεις (3) θέσεις γραμματέων

10 Ανάπτυξη στην πράξη 10 Αρμοδιότητες –Χάραξη και Παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και της προσήκουσας τήρησης του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων από όλες τις αναθέτουσες αρχές και όλα τα δημόσια όργανα –Διατύπωση γνώμης επί σχεδίων διατάξεων που αφορούν το νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων –Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε απευθείας ανάθεση –Διατύπωση προτάσεων για την ενοποίηση, απλούστευση και κωδικοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου –Παρακολούθηση της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και της τήρησής του από τις αναθέτουσες αρχές

11 Ανάπτυξη στην πράξη 11 Αρμοδιότητες (2) –Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο στάδιο ανάθεσης και της εκτέλεσης της σύμβασης –Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης: ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών και εποπτικών οργάνων και σύνταξη ειδικής έκθεσης που διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Βουλής –Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων και διασύνδεσή της με τις υφιστάμενες βάσεις – μέριμνα για τη συλλογή και τήρηση από τις αναθέτουσες αρχές στοιχείων για τις εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών στοιχείων.

12 Ανάπτυξη στην πράξη 12 Οφέλη –Εξοικονόμηση και βελτίωση στη διαχείριση των δημοσίων πόρων –Ενίσχυση της διαφάνειας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων. –Ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες. –Εκσυγχρονισμός, εξορθολογισμός και ενοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. –Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς –Συμμετοχή σε συνέδρια και παρακολούθηση όλων των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων


Κατέβασμα ppt "Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις Ενιαία Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις 25.01.2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google