Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ” Ιούνιος 2015

2 Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων παρατείνεται έως 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (1)   Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ενός από τα κάτωθι:  Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης  Αίτημα για Λήψη Προκαταβολής  Αίτημα Τροποποίησης (εξαιρείται το Αίτημα Παράτασης) Η υποβολή θα πρέπει να γίνει έως την 30/6/15 και ώρα 24:00 και στη συνέχεια σε έντυπη μορφή στην ΕΛΑΝΕΤ

4   Εναλλακτικά, υποβολή ενός από τα κάτωθι:  Αίτημα προς τραπεζικό ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης. Υποβάλλεται στα γραφεία της ΕΛΑΝΕΤ  Έγγραφη γνωστοποίηση συμβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης. Υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ με ευθύνη της Τράπεζας ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (2) Τα ανωτέρω θα πρέπει να προσκομιστούν έως την 30/6/15 και ώρα 17:00

5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. μετά από αίτημα θεραπείας 2. ως έργα δυνητικών δικαιούχων κατόπιν υποβολής αίτησης επαλήθευσης και όχι μέσω δανείου  Εξαιρούνται των ανωτέρω υποχρεώσεων οι επιχειρήσεις τα έργα των οποίων εντάχθηκαν:  Έργα για τα οποία δεν έχει ήδη υποβληθεί ή δεν πρόκειται να υποβληθεί εμπρόθεσμα ένα εκ των ανωτέρω θα απενταχθούν αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα

6 Α. Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (1) Δύναται να υποβληθεί:  Αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης για το 30-80% του επιχορηγούμενου οικονομικού αντικειμένου ή  Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης ολοκλήρωσης για το 30-100% του επιχορηγούμενου οικονομικού αντικειμένου

7 Σημεία προσοχής:  Οι δαπάνες πρέπει να περιλαμβάνονται στο ισχύον εγκεκριμένο τεχνικό παράρτημα  Τα τιμολόγια πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένα  Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ (στον ΚΑΔ επένδυσης) πριν την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς ελέγχεται πάντα πριν την πρώτη εκταμίευση ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (2) Α. Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών (συν.)

8  Στο αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης:  γίνονται δεκτές προκαταβολές σε προμηθευτές έως 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού  υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών  Τα αιτήματα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες άδειες κτηριακών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (3) Α. Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών (συν.) Σημεία προσοχής:

9 Β. Χορήγηση προκαταβολής Είναι δυνατή:   Η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής   Η απομείωση της εγγυητικής επιστολής κατόπιν ενδιάμεσων πιστοποιήσεων - επαληθεύσεων   Η χορήγηση προκαταβολής ακόμη και μετά την ενδιάμεση πιστοποίηση Για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν ως «υπό σύσταση» είναι απαραίτητη η σύστασή τους πριν τη λήψη προκαταβολής ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (4)

10 Γ. Αιτήματα τροποποιήσεων: 1. 1. Αλλαγής Υπευθύνου Έργου 2. 2. Αλλαγής Νομίμου Εκπροσώπου 3. 3. Αλλαγής Χρηματοδοτικού Σχήματος 4. 4. Αλλαγής Έδρας ή/και Αλλαγής Τόπου Εγκατάστασης 5. 5. Αλλαγής Επωνυμίας ή/και Νομικής Μορφής ή/και Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης 6. 6. Αλλαγής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (5)

11 Γ1. Αλλαγής Υπευθύνου Έργου Προσοχή: Δύναται να οριστεί φυσικό πρόσωπο διαφορετικό του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης Γ2. Αλλαγής Νομίμου Εκπροσώπου Προσοχή: Σε περίπτωση που η αλλαγή έγινε μετά την υποβολή της πρότασης και έως την απόφαση ένταξης θα ελεγχθεί το μεγέθος της επιχείρησης ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (6) Γ3. Αλλαγής Χρηματοδοτικού Σχήματος Προσοχή: Πραγματοποιείται εφόσον έχει γίνει εκταμίευση μέρους ή του συνόλου του δανείου

12 Γ4. Αλλαγής Έδρας ή/και Τόπου Εγκατάστασης Προσοχή: Για την έγκριση αλλαγής τόπου Εγκατάστασης απαιτείται Βεβαίωση Χρήσεων Γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (7) Γ5. Αλλαγής Επωνυμίας ή/και Νομικής Μορφής ή/και Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης Προσοχή: Σε περίπτωση που η αλλαγή έγινε μετά την υποβολή της πρότασης και έως την απόφαση ένταξης θα ελεγχθεί το μέγεθος της επιχείρησης

13 Γ6. Τροποποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Απαιτείται στις περιπτώσεις:  αλλαγής δαπανών του εγκεκριμένου τεχνικού παραρτήματος  προσθήκης νέων δαπανών  κατάργησης δαπανών  προσθήκης ΚΑΔ επένδυσης ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (8)

14 Γ6. Τροποποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου (συν.) Προσοχή:  Στην περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης  Δεν επιτρέπεται μείωση του φυσικού αντικειμένου δαπανών που αφορούν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ  Η αλλαγή προμηθευτή, η οποία δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δεν συνιστά αιτία τροποποίησης  Η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, έως την ολοκλήρωση της επένδυσης, να υποβάλει έως δύο (2) τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (εγκεκριμένες) ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (9)

15 Α. Αίτημα λήψης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης Προσοχή:   Η εκχώρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 100% της δημόσιας επιχορήγησης  Το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να εκχωρηθεί ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ Β. Σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΑΝΕΤ, τηλ. επικοινωνίας 210-3620242 # 3, www.elanet.gr ΕΦΕΠΑΕ, τηλ. επικοινωνίας 210-6589210, www.efepae.gr Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού www.ypoian.gr, www.espa.gr, ΕΥΔ ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr

17 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "“ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google