Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ

2 Τα Προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Τα Προγράμματα αποσκοπούν στη διευκόλυνση, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων, της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από: α. Νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (επιχειρηματικότητα νέων) β. Γυναίκες επιχειρηματίες (επιχειρηματικότητα γυναικών)

3 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για Έκδοση της Προκήρυξης είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μ.Μ.Ε. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την Αξιολόγηση, διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών- Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)

4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα, άρα και επιλέξιμοι είναι:  - Οι νέοι και νέες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 (Επιχειρηματικότητα Νέων) - Οι γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 (Επιχειρηματικότητα Γυναικών)  Όσοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2008 μέχρι την 4/3/2009 (ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος) Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.  Όσοι θα ιδρύσουν μια επιχείρηση με δραστηριότητα η οποία είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος.

5 Στα Προγράμματα εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός) οι οποίες θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος. Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία:  Στα κεφάλαιά τους συμμετέχουν Νέοι/Νέες για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» και Γυναίκες για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Γυναικών» με ποσοστό τουλάχιστον 75%.  Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τους Νέους / Νέες ή Γυναίκες αντίστοιχα.

6 ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOY ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης30.000€ 50% γενικά 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού30.000€ 50% γενικά 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις30.000€ 50% γενικά 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

7 Κατά την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου τυχόν υπέρβαση των παραπάνω ανώτατων ορίων του συνολικού προϋπολογισμού γίνεται δεκτή μέχρι και 25% και δεν αποτελεί λόγο μη εξέτασης της πρότασης. Σε καμιά περίπτωση όμως ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια. Λόγο μη εξέτασης της πρότασης, αποτελεί η υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο των κατώτατων ορίων (30.000€).

8 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και με Τραπεζικό Δανεισμό μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 20% - 50% ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0% - 30% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ50% ΣΥΝΟΛΟ100%

9 Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) αναλαμβάνει τις εγγυήσεις που απαιτούνται για τη σύναψη του Δανείου (Διεύθυνση ΤΕΜΠΜΠΕ: Λεωφ. Αμαλίας 26 Τηλ.: 210-3311201 Διαδικτυακός Τόπος: www.tempme.gr ) www.tempme.gr Η Δημόσια Χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους εκτός από τις Τράπεζες για τη χορήγηση ισόποσου Δανείου.

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 3 – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Εξαιρούνται οι δαπάνες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.  Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.  Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να είναι καινούργιος (πρέπει να ζητούνται βεβαιώσεις καινούργιος από τους προμηθευτές) συνίσταται δε να είναι (όπου είναι εφικτό) και ενεργειακά αποδοτικός.  Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα θεωρούνται τα πρωτότυπα παραστατικά τιμολόγησης, διακίνησης και εξόφλησης των δαπανών.

12 Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα και η καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται απαιτητή εντόκως στο σύνολό της εάν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας (3τίας) διαπιστωθούν τα εξής:  Εγκατάλειψη του έργου κατά το στάδιο υλοποίησής του  Παύση για οποιονδήποτε λόγο της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης  Μεταβίβαση πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή εκμίσθωσή της  Πώληση ή μεταβίβαση της επιχείρησης ή αλλαγή της εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης χωρίς προηγούμενη έγκριση.

13 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ανώτατο όριο δαπάνης για την αγορά επαγγελματικού ή μικτής χρήσης μεταφορικού μέσου απαραίτητου για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης στο ποσό των 20.000€. Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων Δαπανών ανά κατηγορία 1 Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις Μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού 2 Κτιριακά – Διαμόρφωση Χώρων Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κατ’ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση 3 Προβολή – Προώθηση και Άλλες Δαπάνες Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του κατ’ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση 3.2 Σύνταξη Πρότασης και Φακέλου Υποβολής Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου 3.3 Επίβλεψη Υλοποίησης Έργου Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά υποβαλλόμενου προϋπολογισμού της πρότασης

14 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) από τις 15/6/2009 και μέχρι 30/6/2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Έως τις 10/7/09 υποβάλλεται υποχρεωτικά και ο πλήρης φάκελος με την έντυπη μορφή της πρότασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16 Τ.Κ. 11528 ΑΘΗΝΑ Η μη αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας καθώς και η αναληθής αντιστοιχία δηλωθέντων και προσκομισθέντων στοιχείων αποτελούν λόγω οριστικής απόρριψης της πρότασης.

15 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  Προδημοσίευση του προγράμματος η οποία αποτελεί τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών (4/3/2009).  Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα.  Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και υποβολή προτάσεων και δικαιολογητικών.  Εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού.  Ένταξη των προτάσεων που θα επιλεγούν σύμφωνα με τους διατιθέμενους πόρους.  Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.  Αποστολή των αποφάσεων στους υποψηφίους επενδυτές.

16 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  Υποβολή αιτήματος Προκαταβολής με την έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής  Έκδοση απόφασης εκταμίευσης Προκαταβολής  Υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος  Υποβολή αιτήματος Α΄ Δόσης  Έλεγχος οικονομικού αντικειμένου - Εκταμίευση Α΄ Δόσης  Απόφαση Εκταμίευσης Α΄ Δόσης  Υποβολή αιτήματος Ολοκλήρωσης  Έλεγχος Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου  Απόφαση Ολοκλήρωσης – Εκταμίευση Β΄ Δόσης

17 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α) Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας πρότασης: - Τεκμηρίωση Σχεδίου Χρηματοδότησης Κάλυψη Ιδιωτικής Συμμετοχής - Καταλληλότητα Έδρας (περιοχή εγκατάστασης) Επιχειρηματικής Δραστηριότητας - Βιωσιμότητα Επιχείρησης Όλα τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά, για να θεωρηθεί κάθε πρόταση κατ’ αρχήν επιλέξιμη. Η μη κάλυψη έστω και ενός κριτηρίου αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης. Όσες προτάσεις καλύπτουν τα τρία παραπάνω κριτήρια, συγκεντρώνουν κατ’ αρχήν 5.000 βαθμούς.

18 Β) Καθορισμός βαθμολογούμενων κριτηρίων: 1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1. Προβλεπόμενη κερδοφορία βάση του πίνακα βιωσιμότητας του εντύπου υποβολής 2. Έχει τεκμηριωμένα βρεθεί συγκεκριμένη θέση (συγκεκριμένη δ/νση) για την έδρα της επιχείρησης 3. Αριθμός θέσεων εργασίας (Θ.Ε.) ανά Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) επενδυτικού σχεδίου

19 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 4. Εκπαίδευση 5. Συνάφεια σπουδών με ειδικό αντικείμενο εργασίας 6. Σπουδές σε Marketing ή/και Management 7. Ερευνητικό έργο συναφές με αντικείμενο εργασίας 8. Εργασιακή εμπειρία συναφής με αντικείμενο 9. Εργασιακή εμπειρία σε Marketing ή/και Management

20 3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΠΡΟΪΟΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 10. Καινοτομία 11. Ύπαρξη πατέντας ή δικαιώματα εκμετάλλευσης πατέντας ή πνευματική ιδιοκτησία 12. Ένταξη αντικειμένου σε επιλεγμένους κλάδους Νέων Τεχνολογιών ή εγκατάσταση σε προστατευόμενο περιβάλλον τεχνολογικού πάρκου ή θερμοκοιτίδας. 13. Πρόβλεψη σχεδίου για Εξοικονόμηση Ενέργειας – Αειφορία και πρόβλεψη σχεδίου για προστασία περιβάλλοντος. 14. Συσχέτιση με πρότυπα παραδοσιακού πολιτισμού της Χώρας.

21 4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΑΓΟΡΑ 15. Βαθμός ανταγωνισμού με άλλες επιχειρήσεις 16. Ανάπτυξη κλάδου (τελευταία 5ετία) 17. Μορφή πελατών, προϊόντων / υπηρεσιών 18. Δυνητικοί πελάτες – όγκος πωλήσεων- εύρος πελατών 19. Προοπτικές εξαγωγών

22 Μετά τη διαδικασία βαθμολόγησης των κριτηρίων, συνάγεται η βαθμολογία των προτάσεων με πολλαπλασιασμό της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου κατά το στάδιο της γνωμοδότησης, με το αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Ο συνολικός βαθμός κάθε επιλέξιμης πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των 5.000 βαθμών που έλαβε η πρόταση ως καλύπτουσα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και του βαθμού που προέκυψε από τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Ο μέγιστος δυνατός βαθμός είναι 10.000

23 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1) Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των προτάσεων Οι υποβληθείσες προτάσεις εξετάζονται και βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές. Ο βαθμός και ο προϋπολογισμός της πρότασης προκύπτει ως τα ημιάθροισμα των βαθμών και των προτεινόμενων προϋπολογισμών και των δύο αξιολογητών. Ο βαθμός της πρότασης αυξάνεται κατά:  5% εάν η επιχείρηση ανήκει σε νησιωτικό δήμο που δεν έχει σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα μέσω οδικού δικτύου  10% εάν ανήκει στην περιοχή (Γ) του Επενδυτικού Νόμου Ν. 3299/04 ή σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί πυρόπληκτη.

24 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μετά την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής του έργου και για δύο (2) μήνες είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 35% της επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή της Προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου. Η απομείωση της προκαταβολής γίνεται μετά από αίτημα του επενδυτή, στο οποίο καθορίζεται το ποσό που θέλει να καταβληθεί μετρητά και το ποσό που τυχόν θέλει να απομειώσει από την εγγυητική της προκαταβολής.

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός 200.000€  Επιχορήγηση (200.000€ x 50%) = 100.000€  Δυνατή Προκαταβολή (100.000€ x 35%) = 35.000€  Επιχορήγηση Α΄ Δόσης (200.000€ x 40% = 80.000€ x 50%) = 40.000€ (200.000€ x 40% = 80.000€ x 50%) = 40.000€ Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα μετά από αίτημά του: α) Να συμψηφίσει την προκαταβολή που έχει ήδη λάβει και να εισπράξει το υπόλοιπο της επιχορήγησης 40.000€ - 35.000€ = 5.000€ β) Να μην συμψηφίσει την προκαταβολή και να λάβει όλη την επιχορήγηση της Α΄ Δόσης (40.000€) γ) Να συμψηφίσει μέρος του ποσού της προκαταβολής απομειώνοντας το ποσό των 35.000€

26 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής εγκριτικής απόφασης ένταξης Φάσεις έργου Εκθέσεις Προόδου Περίοδοι Υποβολής Εκθέσεων Ποσοστό Καταβολής Δημόσιας Χρηματ/σης Έναρξη- Χορήγηση προκατ/λης (δυνητικό) Αίτημα χορήγησης προκαταβολής-Κατάθεση ισόποσης εγγυητικής Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση εγκριτικής απόφασης Μέχρι 35% της Δημόσιας Χρηματοδότησης Α΄ ΦΑΣΗ Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 40% του έργου Ανάλογα με το υλοποιηθέν οικ/κό αντ/νο (διοικητικός έλεγχος) Β΄ ΦΑΣΗ Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης αντικειμένου Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου Μέχρι το 80% της συνολικής επιχορήγησης (επιτόπιος & διοικητικός έλεγχος) Γ΄ ΦΑΣΗ Προσκόμιση απαραίτητων αδειών και δήλωση επίτευξης στόχου απασχόλησης Με την προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή απαλλακτικού άδειας λειτουργίας και μετά την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης Το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης ή ποσοστό του, ίσο με το ποσοστό επίτευξης του στόχου της απασχόλησης (διοικητικός έλεγχος)

27 Για την πιστοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου θα πρέπει να υπάρχουν εξοφλημένα παραστατικά:  Μέχρι 1.500€ (χωρίς ΦΠΑ), με μετρητά απευθείας στον προμηθευτή  Άνω των 1.500€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέχρι 15.000€ (με ΦΠΑ) με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών  Άνω των 15.000€ (με ΦΠΑ) η εξόφληση (τμηματική ή ολική) μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή της ιδιωτικής επιχείρησης Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων

28 Για την Πιστοποίηση του έργου και την καταβολή των ενδιάμεσων δόσεων (Α΄ και Β΄ δόση), καθώς και το αίτημα ολοκλήρωσης υποβάλλεται από τον επενδυτή προς τον ΕΟΜΜΕΧ. Το αίτημα για τον τελικό έλεγχο πιστοποίησης υποβάλλεται το αργότερο εντός τριμήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης η οποία αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση.

29 Για την καταβολή της τελικής δόσης θα πρέπει: Α) να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Β) να έχει προσκομισθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή απαλλακτικό αδείας Γ) να έχουν προσκομισθεί στοιχεία πιστοποίησης του στόχου της απασχόλησης

30 Ειδικά για τον στόχο της Απασχόλησης η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί την απασχόληση των εργαζομένων για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Στην περίπτωση της μη επίτευξης του στόχου της απασχόλησης, η επιχορήγηση μειώνεται κατά ποσοστό 5% για κάθε θέση εργασίας με ανώτερο ποσοστό μείωσης το 20%. Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη της εγκριθείσας, η επιχορήγηση θα υπολογιστεί επί του πραγματοποιηθέντος-πιστοποιηθέντος κόστους του έργου με ελάχιστο κόστος το ποσό των 30.000€.

31 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Δεν εγκρίνεται αίτημα τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης που αφορά αύξηση του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 2. Η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει την αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού εφόσον δεν υπερβαίνει το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 3. Η επιχείρηση δύναται να ζητήσει τρίμηνη παράταση ολοκλήρωσης στην περίπτωση που έχει υλοποιήσει το 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 4. Στην περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας μπορεί να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της πρότασης για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

32 ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Ξενίας 16 Τ.Κ. 115 28 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: neaniki@eommex.gr neaniki@eommex.gr gynaikeia@eommex.gr ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-7491 242210-7491 142210-7491 157 210-7491 255210-7491 151210-7491 291 210-7491 186210-7491 203 210-7491 224 210-7491 223 210-7491 204 210-7491 380 210-7491 234 210-7491 313 210-7491 250 210-7491 112 210-7491 271


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 - 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google