Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων των προγραμμάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων των προγραμμάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων των προγραμμάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» & «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ Με την υπ.αριθμ. 1057/200/0020Α/24-2-2012 (ΦΕΚ 671/7-3-2012)Απόφαση του Αναπλ.Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και στον ΕΦΕΠΑΕ για τη διαχείριση και υλοποίηση των πράξεων. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΜΜΕΧ Με την υπ.αριθμ.οικ.3173/346/22-3-2012 τροποποιήθηκαν οι Οδηγοί εφαρμογής των προγραμμάτων ως προς την ανάληψη αρμοδιοτήτων από τον ΕΦΕΠΑΕ και τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Στις 4-5-2012 υπογράφηκε πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής των φακέλων των έργων μεταξύ του ΕΟΜΜΕΧ και της ΓΓΒ και οι φάκελοι παραδόθηκαν από τη ΓΓΒ στον ΕΦΕΠΑΕ.

3  Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Νέων» είναι εγκεκριμένα 235 έργα με Προϋπολογισμό 18.973.649,35€ και Δημόσια Χρηματοδότηση 9.500.275,71€. Από αυτά ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν από τον ΕΟΜΜΕΧ 13 έργα με δημόσια χρηματοδότηση 612.252,97€ και από το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 22 έργα με δημόσια χρηματοδότηση 777.999,06€. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ  Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Γυναικών» είναι εγκεκριμένα 212 έργα με Προϋπολογισμό 16.181.440,74€ και Δημόσια Χρηματοδότηση 8.102.360,22€. Από αυτά ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν από τον ΕΟΜΜΕΧ 9 έργα με δημόσια χρηματοδότηση 254.193,15€ και από το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 11 έργα με δημόσια χρηματοδότηση 363.104,33€.

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ Στο χρονικό διάστημα από τις 4-5-2012, ημερομηνία παραλαβής από το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ του συνόλου των φακέλων των έργων, έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν 87 έλεγχοι (διοικητικοί και επιτόπιοι) και εκταμιεύθηκε το ποσό των 604.944,90€. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ Έργα που ελέγχθηκαν Έργα που πιστοποιήθηκαν Πιστοποιηθείσα Δημ. Χρημ. Αποπληρωμένα έργα Εκταμίευση Δημ. Χρημ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ5328521.135,7821439.293,42 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Έργα που ελέγχθηκαν Έργα που πιστοποιήθηκαν Πιστοποιηθείσα Δημ. Χρημ. Αποπληρωμένα έργα Εκταμίευση Δημ. Χρημ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ3416215.181,349165.651,48

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος 4-3-2009 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ Το αργότερο μέχρι τις 31-12-2012 Κανένα έργο δεν μπορεί να παραταθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ούτε για λόγους ανωτέρας βίας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης παραστατικού δαπάνης του έργου. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή το αργότερο μέχρι τις 31-12-2012. Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της μετά την ημερομηνία αυτή θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.

6 ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Χορήγησης προκαταβολής μέχρι το 35% της δημόσιας χρηματοδότησης, με ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτημα του επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί σε μετρητά και το ποσό τυχόν απομείωσης της εγγυητικής προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

7 ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ Α΄ΦΑΣΗ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Υποβάλλεται μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 40% του οικονομικού αντικειμένου του έργου και καταβάλλεται ποσό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Ο έλεγχος της φάσης αυτής από τον ΕΦΕΠΑΕ είναι διοικητικός. Δεν περιλαμβάνει επιτόπια επαλήθευση στην έδρα του δικαιούχου και ελέγχεται η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου μόνο. Β΄ΦΑΣΗ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Υποβάλλεται από το δικαιούχο μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και καταβάλλεται ποσό Δημόσιας Χρηματοδότησης μέχρι το 80% της συνολικής επιχορήγησης. Ο έλεγχος της φάσης αυτής από τον ΕΦΕΠΑΕ είναι επιτόπιος (στην έδρα της επιχείρησης) και διοικητικός. Περιλαμβάνει την τεχνική και την οικονομική πιστοποίηση.

8 ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ Τεχνική πιστοποίηση Πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη στην έδρα της επιχείρησης και κατόπιν τηλεφωνικής και έγγραφης ειδοποίησης όπου παρίσταται ο Υπεύθυνος του έργου. Το Όργανο ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ ελέγχει: •Τις ενέργειες του έργου -φυσικό αντικείμενο- που υλοποιήθηκαν και την τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης. •Την υποχρέωση η επιχείρηση να είναι σε παραγωγική λειτουργία. •Το σύνολο των πρωτότυπων παραστατικών του οικονομικού αντικειμένου του έργου, τα οποία μονογράφει και σφραγίζει. •Το σύνολο των λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων της επιχείρησης (μισθωτήριο συμβόλαιο, άδεια λειτουργίας, στοιχεία απασχόλησης κ.λ.π.)

9 ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ Οικονομική πιστοποίηση Πραγματοποιείται είτε με τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου (σε περίπτωση ενδιάμεσης φάσης) είτε με επιτόπια επίσκεψη παράλληλα με την τεχνική πιστοποίηση. Το Όργανο ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ: •Εξετάζει την επιλεξιμότητα, ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα των πραγματοποιηθεισών δαπανών καθώς και των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησής τους. •Ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και τα τηρούμενα από τις λογιστικές εγγραφές (π.χ.βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ.). •Ελέγχει τα παραδοτέα του φυσικού αντικειμένου (π.χ. άδεια χρήσης λογισμικού, πιστοποιητικό ISO κ.λ.π.)

10 ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υποβάλλονται από το Δικαιούχο: •Οι απαραίτητες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, ή απαλλακτικό αδείας λειτουργίας ή βεβαίωση υποβολής πλήρους φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία. •Σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επίτευξης του στόχου απασχόλησης (Ε7, αναγγελίες πρόσληψης, καταστάσεις Επιθεώρησης εργασίας κ.λ.π.) Ο έλεγχος της φάσης αυτής από τον ΕΦΕΠΑΕ είναι διοικητικός και καταβάλλεται στο Δικαιούχο το υπολειπόμενο 20% της επιχορήγησης.

11 ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλήρωσης), όταν και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας και έχει επιτευχθεί και ο στόχος της απασχόλησης και οπωσδήποτε μέχρι την 31/12/2012.

12 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ •Αναδιάρθρωση προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να μειώνεται περισσότερο από 35% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού. •Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παραλαβή έργου με τελικό π/υ μειωμένο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% αρκεί να είναι λειτουργικό, να καλύπτονται οι στόχοι του προγράμματος, να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του έργου και ο τελικός π/υ να είναι ≥ 30.000,00€ και πάντα με την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης. •Δεν είναι δυνατόν να παραληφθεί έργο με προϋπολογισμό μικρότερο των 30.000,00€. Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποίησαν έργο κάτω των 30.000,00€.

13 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του σχεδίου (π.χ. αλλαγή έδρας, νομικής μορφής, φυσικού/οικονομικού αντικειμένου κ.λ.π.) δεν απαιτείται αναγκαστικά υποβολή ξεχωριστού αιτήματος τροποποίησης, αλλά η οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να συμπεριληφθεί στο αίτημα Ενδιάμεσης ( Α΄δόσης) Πληρωμής ή και Ολοκλήρωσης του έργου. Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήματα επενδυτών ήσσονος σημασίας όπως αυτά αναφέρονται στον Τροποποιημένο Οδηγό του προγράμματος ενώ τα λοιπά πέραν της αρμοδιότητας του ΕΦΕΠΑΕ εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατόπιν εισήγησης του ΕΦΔ.

14 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα παραδοτέα δικαιολογητικά για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων τροποποίησης αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Υλοποίησης των προ/των το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΕΦΔ www.e-kepa.gr.www.e-kepa.gr ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το Αίτημα Τροποποίησης, ειδικά όταν περιλαμβάνεται στην Έκθεση Ενδιάμεσης Πληρωμής ή Ολοκλήρωσης, πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένο με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των οποιωνδήποτε αλλαγών και συνοδευόμενο από τα σχετικά παραστατικά (προσφορές, προτιμολόγια κ.λ.π.)

15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο της επιχείρησης της αναμνηστικής πινακίδας και διατήρηση για 3 έτη (το υπόδειγμα για την κατασκευή της πινακίδας έχει ήδη αποσταλεί στις επιχειρήσεις με e-mail και βρίσκεται και αναρτημένο στο site του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ).  Υποχρεωτική η ύπαρξη δαπανών για την προσβασιμότητα ΑμεΑ είτε αυτές υλοποιούνται μέσω του προγράμματος, είτε τις είχε υλοποιήσει η επιχείρηση σε προγενέστερο χρόνο, είτε τις υλοποιεί με ίδια κεφάλαια, βάσει του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 της Ε.Ε. (σελ.7 του Τροποποιημένου Οδηγού)  Διατήρηση του τεθέντος στόχου της απασχόλησης για διάστημα 1(ενός) έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης διαπιστωθεί αδυναμία επίτευξης του στόχου αυτού, η επιχορήγηση μειώνεται κατά ποσοστό 5% για κάθε θέση εργασίας που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και πραγματοποιήθηκε.

16 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι : Μακεδονίας-Θράκης

17 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Για 3 χρόνια μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει: α) Να τηρούνται οι όροι υπαγωγής β) Να μη διακοπεί η παραγωγική δραστηριότητα και να μην παυθεί η λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. γ) Να μην μεταβιβασθούν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιδοτηθεί, εκτός αν αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ίσης αξίας δ) Να μην παραβιασθούν οι όροι σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση εξοπλισμού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο φορέα με αγορά νέου παρόμοιου εξοπλισμού/λογισμικού (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 μηνών από την έγκριση του αιτήματος (με τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο όσο και στο παλαιό εξοπλισμό). στ)Δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΕΦΔ να μεταβληθεί η εταιρική σύνθεση, να εκμισθώνεται μέρος ή το σύνολο της επένδυσης.

18 ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κατά τον επιτόπιο έλεγχο  Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι τοποθετημένος και σε πλήρη λειτουργία. Εξοπλισμός που θα βρίσκεται σε συσκευασίες δεν θα πιστοποιείται.  Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης του οργάνου ελέγχου σε όλους τους χώρους της επένδυσης και επίδειξης όλου του εξοπλισμού καθώς επίσης και των πινακίδων που φέρουν το σειριακό αριθμό του εξοπλισμού.  Τα πρωτότυπα παραστατικά έκδοσης (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λ.π.) και εξόφλησης αυτών (καταθετήρια, εμβάσματα, αντίγραφα επιταγών, αποδείξεις κ.λ.π.) να είναι αρχειοθετημένα και ταξινομημένα σε ξεχωριστό φάκελο προς διευκόλυνση του ελέγχου και του σφραγίσματος.

19 ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Επιλεξιμότητα δαπανών  Δαπάνες Κτιριακών και Προβολής-προώθησης που δεν είχαν εγκριθεί στην ένταξη του έργου, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές στην ολοκλήρωσή του. Οι παραπάνω δαπάνες πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκαν. Το υπερβάλλον ποσό θα είναι μη επιχορηγούμενο.  Μη επιλέξιμες δαπάνες: •υποστήριξης λογισμικών •φιλοξενίας και συντήρησης ιστοσελίδας •ανέγερσης κτιριακών •τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης επαγγελματικού αυτοκινήτου • γενικά οτιδήποτε αποτελεί φόρο.

20 ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Άδειες λειτουργίας  Σε ισχύ οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες ή απαλλακτικό ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοσή τους, οπωσδήποτε μέχρι την 31/12/2012.  Επιπρόσθετα οι συμπληρωματικές άδειες όπου απαιτούνται π.χ. πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τουριστικές επιχειρήσεις ή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για βιοτεχνικές κ.λ.π.

21 ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στόχος απασχόλησης & υποχρέωση διατήρησης  Ελέγχεται κατά την ημέρα καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης με την προσκόμιση των: Ε7, αναγγελίες πρόσληψης, καταστάσεις Επιθεώρησης εργασίας, ΑΠΔ κ.λ.π.  Δεν ελέγχονται Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), αλλά θέσεις εργασίας (άτομα) όπως έχουν εγκριθεί στην απόφαση υπαγωγής.  Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου κατά την ολοκλήρωση, η επιχορήγηση μειώνεται κατά 5% για κάθε θέση εργασίας.  Υποχρέωση διατήρησης της απασχόλησης για διάστημα 1 έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

22 ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Έκδοση - Εξόφληση τιμολογίων – Λογιστικές εγγραφές  Δεν επιτρέπεται ο κατακερματισμός δαπάνης, δηλαδή η τιμολόγηση μιας δαπάνης με πολλά τιμολόγια με σκοπό τη μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία εξόφλησης δαπανών.  Δεν επιτρέπεται ο κατακερματισμός πληρωμής ενός τιμολογίου, με σκοπό τη μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία εξόφλησης δαπανών. Η μερική εξόφληση τιμολογίου με τρόπο μη επιλέξιμο, δεν συνιστά λόγο απόρριψης του συνόλου του τιμολογίου. Απορρίπτεται το τμήμα του τιμολογίου που έχει εξοφληθεί με μη επιλέξιμο τρόπο.  Στα λογιστικά βιβλία, οι δαπάνες του έργου πρέπει να είναι καταχωρημένες στη στήλη παγίων και όχι στις στήλες δαπάνες/έξοδα.

23 ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Έκδοση - Εξόφληση τιμολογίων – Λογιστικές εγγραφές  Για το σύνολο των παραστατικών απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής απόδειξης ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (π.χ. μέσω τράπεζας), ακόμα και αν υπολείπεται 0,01 πρέπει να προσκομισθεί εξοφλητική απόδειξη.  Οι καταθέσεις θα πρέπει να γίνονται στον εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή (επιβεβαίωση στην τράπεζα πριν την κατάθεση).  Για τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών τεχνικών έργων πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά Δελτία Αποστολής που έχουν εκδοθεί είτε στο όνομα του δικαιούχου είτε στο όνομα του κατασκευαστή με τόπο προορισμού τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

24 ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Τα παραπάνω σημεία προσοχής είναι ενδεικτικά. Πλήρη ανάλυση οδηγιών για την υλοποίηση των έργων σας θα βρείτε στο Εγχειρίδιο Υλοποίησης των έργων που είναι αναρτημένο στο site: www.e-kepa.gr/frontend/articles.php?cid=281

25 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

26 Επιλέγετε από το μενού Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και πάλι από το μενού Υλοποίηση Προγράμματος ή απευθείας: •στη διεύθυνση www.e-kepa.gr/frontend/articles.php?cid=273 για «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Νέων»www.e-kepa.gr/frontend/articles.php?cid=273 ή •στη διεύθυνση www.e-kepa.gr/frontend/articles.php?cid=281 για «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Γυναικών»www.e-kepa.gr/frontend/articles.php?cid=281 βρίσκετε αναρτημένα το Εγχειρίδιο Υλοποίησης των έργων, Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής, Διευκρινιστικές Ερωτήσεις-Απαντήσεις κ.λ.π. και χρήσιμο υλικό για την υλοποίηση των έργων σας. Διεύθυνση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ : Λήδα Μαρία-Κτήριο Ερμής 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-480.000/Fax: 2310-480.003

27

28  www.antagonistikotita.gr (ΕΠΑΝ ΙΙ) www.antagonistikotita.gr  www.efepae.gr (ΕΦΕΠΑΕ, Ενδιάμεσος Φορέας Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα)  ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ- Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη) www.anko.gr www.anko.gr  Eπιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας

29 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων των προγραμμάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google