Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011. Έγκριση Έμμεσων Δαπανών Το ποσό των Έμμεσων Δαπανών επικυρώνεται:  Με την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011. Έγκριση Έμμεσων Δαπανών Το ποσό των Έμμεσων Δαπανών επικυρώνεται:  Με την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011

2 Έγκριση Έμμεσων Δαπανών Το ποσό των Έμμεσων Δαπανών επικυρώνεται:  Με την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης  Την έκδοση Απόφασης Επιχορήγησης με ίδια μέσα Τα ανωτέρω αποτελούν προϋπόθεση για την δήλωση αυτών σε ΜΔΔΔ

3 Επιλεξιμότητα Έμμεσων Δαπανών  Κάθε δαπάνη να έχει εξοφλημένο παραστατικό  Κάθε δαπάνη πρέπει να συμμετέχει έμμεσα στην πράξη  Κάθε δαπάνη να επιμερίζεται στην πράξη και ο επιμερισμός να αιτιολογείται με σταθερή μέθοδο

4 Λογιστική Κατάσταση Λειτουργικών Δαπανών του ΕΛΚΕ Συμπληρώνεται βάσει πραγματικών παραστατικών και περιέχει τα κάτωθι:  Παραστατικά Αναδόχου  ΑΦΜ και Επωνυμία  Είδος Παραστατικού  Αριθμός Παραστατικού  Ημερομηνία Έκδοσης  Συνολικό Ποσό  Παραστατικά Δικαιούχου  Είδος  Αριθμός Παραστατικού  Ημερομηνία  Συνολικό Ποσό  Συσχετισμός  Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης σύμφωνα με το ΕΛΣ  Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής  Ημερομηνία Εξόφλησης  Αιτιολογία

5 Μεθοδολογία κατανομής έμμεσων δαπανών  Στο παράρτημα Α του εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Αρ. Πρ. 36118/ΕΥΘΥ 1631/23-8-2010 αναφέρονται ενδεικτικές μέθοδοι κατανομής έμμεσων δαπανών.  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ποσοστά που έχει ορίσει η ΕΥΔ ανά πράξη.

6 Φύλλο Μερισμού  Το συνολικό ποσό των Μηνιαίων Λειτουργικών Δαπανών του ΕΛΚΕ επιμερίζεται με την επιλεγείσα μεθοδολογία στις συγχρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ πράξεις/ υποέργα.  Εάν υπολείπεται ποσό ως αποτέλεσμα αυτού του μερισμού, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ότι το συγκεκριμένο υπολειπόμενο ποσό βαρύνει τον ΕΛΚΕ.

7 Αποτύπωση Εμμέσων Δαπανών στη Λογιστική Κατάσταση Υποέργου  Παραστατικά Αναδόχου  ΑΦΜ: Το ΑΦΜ του Ειδικού Λογαριασμού  Είδος Παραστατικού: Φ.Μ.  Αριθμός Παραστατικού: Αριθμός Φύλλου Μερισμού  Ημερομηνία Παραστατικού: Ημερομηνία Έκδοσης Φύλλου Μερισμού  Ποσό Παραστατικού: Συνολικό ποσό Φύλλου Μερισμού  Παραστατικά Δικαιούχου  Είδος Παραστατικού: ΕΠ. ή Τ.Σ. κ.α.  Αριθμός Παραστατικού: Αριθμός Επιταγής ή Τραπεζικής Συναλλαγής κ.α. με το οποίο αποδεικνύεται η μεταφορά του αναλογούντος μερισθέντος ποσού σε επίπεδο πράξης, από τον Τραπεζικό Λογαριασμό της πράξης στο Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ  Ημερομηνία Παραστατικού: Ημερομηνία προαναφερόμενου Παραστατικού  Ποσό Παραστατικού: Μερισθέν ποσό που αποτυπώνεται στο Παραστατικό του Φορέα  Συσχετισμός  Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης: π.χ. 64.98  Ημερομηνία Εξόφλησης: Η ημερομηνία άντλησης του σχετικού ποσού από τον λογαριασμό της πράξης  Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής: Το αναλογούν μερισθέν ποσό σε επίπεδο υποέργου  Αιτιολογία: Έμμεσες Δαπάνες

8 Υποβολή ΜΔΔΔ συμπεριλαμβάνοντας Έμμεσες Δαπάνες  Άμεσες και Έμμεσες Δαπάνες αποτυπώνονται σε διαφορετικές εγγραφές  ΜΔΔΔ με μόνο έμμεσες δεν καταχωρείται στο ΟΠΣ  Στην Λογιστική Κατάσταση των Μηνιαίων δαπανών του Υποέργου οι Έμμεσες Δαπάνες δηλώνονται σε μία γραμμή  Συνοδευτικά αποστέλλονται: α) Λογιστική Κατάσταση Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΚΕ β) Φύλλο Μερισμού γ) Περιγραφής Μεθόδου Επιμερισμού δ) Κατάσταση συνολικών δηλωμένων έμμεσων και άμεσων δαπανών (εφόσον δηλώνεται «αυξημένο» ποσό έμμεσων)

9 Διοικητική Επαλήθευση Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή των άμεσων δαπανών  Θα ζητηθεί δείγμα σχετικών παραστατικών  Η επιλογή γίνεται από τη Λογιστική Κατάσταση Λειτουργικών Δαπανών του ΕΛΚΕ

10 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011. Έγκριση Έμμεσων Δαπανών Το ποσό των Έμμεσων Δαπανών επικυρώνεται:  Με την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google