Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Αλέξανδρος Πεππές Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011

2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Σ.Δ.Ε. και Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης (ΣΑΟ, άρθ.4) : «…Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών υποβάλλονται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της πράξης… Στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών θα υποβάλλονται συνημμένα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα (αντίγραφα παραστατικών, λογιστικές καταστάσεις κλπ.)…» Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ (07/10,άρθ.42) : Η προθεσμία για τη Διοικητική Επαλήθευση των ΔΔΔ ορίζεται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης από το δικαιούχο 2

3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Συμπλήρωση Λογιστικής Κατάστασης (για υποέργο εκτέλεσης με ίδια μέσα) 2. Συμπλήρωση και Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ / Μηνιαίο) 3. Αποστολή ΔΔΔ και σχετικών εγγράφων στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 4. Αποστολή παραστατικών, αποδεικτικών, δικαιολογητικών για τη διοικητική επαλήθευση σε δείγμα δαπανών 3

4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (κατά μήνα)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λ.Κ. Γενικά Α/Α Ημερομηνία εγγραφής/καταχώρησης στην καρτέλα υποέργου Πακέτο εργασίας, ΠΕ00 (μόνο όταν υπάρχει διακριτός π/ϋ, π.χ.Πρακτική) Παραστατικά Αναδόχου ΑΦΜ Αναδόχου και Επωνυμία Αιτιολογία (π.χ. Αμοιβή Μόνιμου Προσωπικού, μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, Εξωτερικού Συν/τη, Υποτροφία, Μετακίνηση, Προμήθεια Αναλωσίμων, Προμήθεια Βιβλίων, Προμήθεια λογισμικού κτλ.) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, Τ.Π./Δ.Α.,Τ.Π.Υ., Πιστωτικό Τιμολόγιο, Α.Π.Υ., Απόδειξη Δαπάνης, Απόδειξη Είσπραξης, Invoice (για τιμολόγια εξωτερικού), Χ.Ε.Π. (για μετακινήσεις, μισθοδοτικές καταστάσεις, φόρους)) Αριθμός Παραστατικού Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού Συνολικό Ποσό Παραστατικού 4

5 Παραστατικά Δικαιούχου
■ Είδος Παραστατικού (π.χ. Επιταγή, Ένταλμα, Έμβασμα, Τραπεζική Συναλλαγή, Γραμμάτιο Είσπραξης) ■ Αριθμός Παραστατικού ■ Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού ■ Συνολικό Ποσό Παραστατικού Συσχετισμός ■ Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο ■ Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής ■ Ημερομηνία Εξόφλησης 5

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Λ.Κ. 6

7 ■ Ανά Πακέτο Εργασίας (ΠΕ), μόνο όταν υπάρχει δέσμευση διακριτού π/ϋ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Λ.Κ. ■ Ανά Πακέτο Εργασίας (ΠΕ), μόνο όταν υπάρχει δέσμευση διακριτού π/ϋ (π.χ. Πρακτική Άσκηση, Ηράκλειτος κ.α.) ■ Ανά Κατηγορία Δαπάνης, α) Άμεσες (μία ή περισσότερες εγγραφές/γραμμές), ή Έμμεσες (μία εγγραφή/γραμμή) και β) Κωδικοποίηση από το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο (π.χ ) 7

8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΔΔ
Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Εισαγωγή στη και Υποβολή των Δελτίων (Οδηγίες για Δικαιούχους : στο ) 8

9 Συμπλήρωση ΔΔΔ - Εισαγωγή Στοιχείων

10 α) Παράδειγμα ΔΔΔ για Εκτέλεση με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία), με Άμεσες δαπάνες

11 β) Παράδειγμα ΔΔΔ για Εκτέλεση με ίδια μέσα, με Άμεσες και Έμμεσες δαπάνες
11

12 γ) Παράδειγμα ΔΔΔ για Προμήθεια/ Παροχή Υπηρεσιών

13 Συνήθεις Καταστάσεις για τους Δικαιούχους : ΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ - ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
Υποβολή ΜΔΔΔ Συνήθεις Καταστάσεις για τους Δικαιούχους : ΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ - ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ Ενέργειες σε Δελτία, για τους Δικαιούχους : ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ

14 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΔΔ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α. ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ («ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ») Διαβιβαστικό (μηδενικό όταν δεν υπάρχουν δαπάνες) ΔΔΔ (εκτύπωση από Ηλ. Υποβολή) Λογιστική Κατάσταση (Λ.Κ.) ανά μήνα και ανά κατηγορία δαπάνης Λίστα Συμβάσεων (Αριθμός Σύμβασης, ΑΦΜ Αναδόχου/Εργαζομένου, Επωνυμία, Έναρξη/Λήξη, Συνολικό Ποσό,Π.Ε.) (την πρώτη φορά και κάθε φορά που επικαιροποιείται) Αναλυτικό Καθολικό / Καρτέλα έργου (μόνο οι σελίδες που περιέχουν τα στοιχεία των δαπανών, με επισήμανση των εγγραφών) Μηνιαία Κίνηση Λογαριασμού / εκτύπωση από την Τράπεζα (extrait) ( * υπογεγραμμένα και σφραγισμένα)

15 β. ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διαβιβαστικό ΔΔΔ (εκτύπωση από Ηλ. Υποβολή) Σύμβαση (και ότι αφορά την εγκεκριμένη νομική δέσμευση / διαδρομή ελέγχου, π.χ. Δημοσίευση Προκ/ξης, Απόφαση Συγκ/σης Επιτροπής Διαγ/σμού, Πρακτικό Κατακύρωσης κτλ.) Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Τιμολόγιο Αναδόχου Επιταγή Δικαιούχου (ΕΛΚΕ) Αναλυτικό Καθολικό (επαλήθευση καταχώρησης στη λογιστ. μερίδα έργου) Αποδεικτικό εξόφλησης (…προστέθηκε για τη διαδρομή ελέγχου) Μηνιαία Κίνηση Λογαριασμού / εκτύπωση από την Τράπεζα (extrait)

16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Αντικείμενο επαληθεύσεων Οι δαπάνες θα πρέπει : Να συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο και τους στόχους του υποέργου Να εμπίπτουν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών Να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου Να είναι σύμφωνες με τα υποβληθέντα παραστατικά του αναδόχου και δικαιούχου Να έχουν πράγματι καταβληθεί από τον δικαιούχο Να αντιστοιχούν σε φυσικό αντικείμενο του υποέργου

17 ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
Διοικητική επαλήθευση βάσει παραστατικών σε δείγμα εγγραφών των λογιστικών καταστάσεων - Επιλέγονται από το αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΔ κατά την κρίση του, χωρίς περιορισμό στο ύψος δαπάνης (συνήθως ποσοστό ≤ 10%) και σε διάφορες κατηγορίες δαπανών Τα αντίγραφα των παραστατικών αποστέλλονται σε δεύτερο χρόνο, με διαβιβαστικό, μετά την ενημέρωση από την ΕΥΔ (συνήθως ) ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διοικητική επαλήθευση στο 100% των δαπανών βάσει παραστατικών, τα οποία αποστέλλονται μαζί με το ΔΔΔ (πρώτη διαβίβαση)

18 Αποστολή δείγματος παραστατικών για τη διοικητική επαλήθευση υποέργου εκτέλεσης με ίδια μέσα :
- παραστατικά δαπανών (π.χ. Τιμολόγια, ΑΠΥ, κτλ) - αποδεικτικά εξόφλησης (π.χ. απόδειξη είσπραξης) - λοιπά δικαιολογητικά Τα είδη των παραστατικών και των δικαιολογητικών δαπανών εξαρτώνται από το είδος της δαπάνης

19 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google