Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Ε ΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Τ ΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Π ΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Ε ΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Τ ΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Π ΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Ε ΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Τ ΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Π ΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013” Φεβρουάριος 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΦΕΠΑΕ ΕΛΑΝΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 5. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 7. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 8. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 9. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 10. ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 11. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 14. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 17. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 18. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 19. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 ΕΦΕΠΑΕ Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ:   Είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία   Ιδρύθηκε το 2009 από τις 7 εταιρείες – ενδιάμεσους φορείς του Γ΄ Κ.Π.Σ.   Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΥΔ–ΕΠΑΕ) υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ

5 ΕΛΑΝΕΤ Η ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΑΝ ΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ   Είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία   Ιδρύθηκε το 1992 από: τον Σ.Ε.Β την Ε.Ε.Τ την Π.Ο.Ξ   Σκοπός της είναι η Διαχείριση προγραμμάτων που απευθύνονται στον Ιδιωτικό Τομέα (π.χ. ΕΠΑΝ ΙΙ, ΠΕΠ κλπ)

6 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7 1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Το Πρόγραμμα επιδιώκει:   τη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας   την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και   την ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» των Περιφερειών της χώρας.

8 2. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το Πρόγραμμα υλοποιείται από:  την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)  τον Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) και  τις Περιφέρειες της χώρας

9 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ   Επιλέγουν το καθεστώς ενίσχυσης, τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης, το ποσοστό ενίσχυσης κάθε παραγωγικού τομέα και την ιεράρχηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας   Στελεχώνουν τις Επιτροπές Αξιολόγησης με τον ορισμό του Προέδρου και των μελών αυτών κατά πλειοψηφία   Στελεχώνουν τις Επιτροπές Παρακολούθησης, αρμόδιες για την έγκριση τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων, παραλαβή ολοκληρωμένων έργων κλπ.

10 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μία από τις θεματικές ενότητες: α) «Μεταποίηση» β) «Τουρισμός» και γ) «Εμπόριο - Υπηρεσίες Διακρίνονται σε: Υφιστάμενες επιχειρήσεις - οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας μέχρι 31/12/2011 Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις - οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία

11 5. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:   να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. ή υπό-σύσταση επιχείρηση   να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας   να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική Επικράτεια   να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ   να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης

12   να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (οι υφιστάμενες και οι νέες) ή πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης (οι υπό σύσταση)   να λειτουργούν νόμιμα   να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά ως ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. ή Ι.Κ.Ε.   να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις)   να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις 5. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2)

13 5. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (3)   να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο   να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, δεν έχουν ενταχθεί ή δεν πρόκειται να ενταχθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους   εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική ή όμορη αγορά

14 6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Η Δημόσια Επιχορήγηση του Προγράμματος ανέρχεται σε 456.000.000€, τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: Υφιστάμενες επιχειρήσεις - Μεταποίηση: 142.177.500€ (Περιφ. Αττικής 41.760.000€) - Τουρισμός: 92.670.000€ (Περιφέρεια Αττικής 20.880.000€) - Εμπόριο – Υπηρεσίες: 123.652.500€ (Περιφέρεια Αττικής 41.760.000€) Νέες και υπό-σύσταση επιχειρήσεις 97.500.000€ ανεξαρτήτως Θεματικής Ενότητας (Περιφέρεια Αττικής 26.100.000€)

15 7. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Οι ενισχύσεις του Προγράμματος για την Περιφέρεια Αττικής θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) (ΕΚ) 1998/2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (άρθρα 2 και 3) Επίσης, στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 - άρθρο 14, θα διατεθούν ενισχύσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

16 8. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:  για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 1998/2006 (Κανονισμό De minimis), η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος  για τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 800/2008 (Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό), η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα

17 9. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη θεματική ενότητα έχουν ως ακολούθως: «Μεταποίηση»: από €30.000 έως €300.000 «Τουρισμός»: από €20.000 έως €300.000 «Εμπόριο - Υπηρεσίες»: από €20.000 έως €100.000

18 10. ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται σε:   40% για μεσαίες επιχειρήσεις   50%για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Ειδικά για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών ύψους 25%

19 11. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει:  ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και  δάνειο (όχι υποχρεωτικό) Η τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή) ΔΕΝ είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Το δάνειο είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

20 12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1) α/αΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 60%80%60% 2.Μηχανήματα – Εξοπλισμός100% 3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) 15.000 10.000 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 100% 5.Δικαιώματα τεχνογνωσίας20%

21 12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (2) α/αΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 6.000 € 7.Λογισμικό30.000 € 10.000 € 8.Προβολή - Προώθηση20.000 €30.000 €10.000 € 9.Συμβουλευτικές υπηρεσίες10.000 € 10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 40% Επί ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη σχέση στις επιλέξιμες δαπάνες: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

22 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο www.ependyseis.grwww.ependyseis.gr Οι επενδυτικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, στο σημείο υποβολής που θα δηλωθεί στο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής

23 14. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ και ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι αξιολογήσεις διενεργούνται από αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ. Οι Επόπτες προέρχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ ή/και την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ Β) ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ τα οποία εισηγούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Απαρτίζεται από τρία μέλη της Περιφέρειας, ένα μέλος της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και ένα μέλος του ΕΦΕΠΑΕ. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:   Μέριμνα για την οργάνωση και εποπτεία της Αξιολόγησης   Επικύρωση καταλόγων αποτελεσμάτων Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης   Γνωμοδότηση επί των αποτελεσμάτων Αξιολόγησης   Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

24 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η Αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια: Στάδιο πρώτο: έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ Στάδιο δεύτερο: Ηλεκτρονική αξιολόγηση των προτάσεων από δύο αξιολογητές ανά πρόταση, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία λαμβάνει χώρα τη στιγμή διενέργειας της αξιολόγησης. Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης,  εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης των έργων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και αναρτάται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους  ο ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει στους δικαιούχους σχετική ενημέρωση με το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

25 16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Υφιστάμενες επιχειρήσεις Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις 1Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης20 2Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης20- 3Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου4045 4 Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στη κοινωνία και οικονομία 2035 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ100

26 16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2) ΚΡΙΤΗΡΙΑΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστής στάθμισης υποκριτηρίου Υφιστάμενες επιχειρήσεις Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις 1 Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης 1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) 3- 1.2 Ηλικία Εξοπλισμού3- 1.3 Εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών31010 1.4 Επαγγελματική πείρα διευθ/κών στελεχών35 1.5 Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών στελεχών 35 1.6 Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας3- 1.7 Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία2-

27 16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (3) ΚΡΙΤΗΡΙΑΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστής στάθμισης υποκριτηρίου Υφιστάμενες επιχειρήσεις Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις 2 Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης 2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής)5- 2.2 Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) 5- 2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) 10- 3 Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου 3.1 Καινοτομία του Ε.Σ.1520 3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης 15- 3.3 Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου 515

28 16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (4) ΚΡΙΤΗΡΙΑΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστής στάθμισης υποκριτηρίου Υφιστάμενες επιχειρήσεις Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις 3 Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου 3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας) 510 4 Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στη κοινωνία και οικονομία 4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος – εξοικονόμηση ενέργειας 1020 4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης (ΕΕΑ) 1015 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ100

29 17. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει (από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης):   τους δεκαπέντε (15) μήνες για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και   τους δώδεκα (12) μήνες για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες»

30 18. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (1) Η Δημόσια Χρηματοδότηση καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ και μπορεί να διακριθεί σε α) Προκαταβολή, β) Ενδιάμεσες Καταβολές και γ) Αποπληρωμή του έργου Α) Προκαταβολή (δυνητική) Χορηγείται έως και το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής διάρκειας τουλάχιστον έως την παραλαβή του έργου. O Δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου εγγυημένης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

31 18. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (2) Β) Ενδιάμεσες καταβολές  Χορηγούνται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης (έως δύο) και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% και έως του 80% του επιχορηγούμενου οικονομικού αντικειμένου  Το αίτημα υποβάλλεται από τον δικαιούχο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  Το αίτημα μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού  Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης γίνεται μετά από διοικητικό έλεγχο

32 18. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (3) Γ) Αποπληρωμή  Πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση του έργου και έπειτα από υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης–Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης  Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης γίνεται μετά από επιτόπιο έλεγχο  Προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:  Να κριθεί το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό  Να είναι πλήρως εξοφλημένο το σύνολο των παραστατικών των δαπανών του έργου  Να προσκομιστεί άδεια λειτουργίας εν ισχύ (ή πιστοποιητικό απαλλαγής) ή πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου

33 19. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής   Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Επιχορήγησης   Δυνατότητα καταβολής Δημόσιας Επιχορήγησης με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου   Επιλεξιμότητα προκαταβολών σε ποσοστό έως και 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού   Δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΤΕΑΝ)   Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (νέες και υπό σύσταση)

34 20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΑΝΕΤ, τηλ. επικοινωνίας 210-3620242 # 9, www.elanet.grwww.elanet.gr ΕΦΕΠΑΕ, τηλ. επικοινωνίας 210-6589210, www.efepae.grwww.efepae.gr Συνεταιριστικές Τράπεζες Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / ΕΥΔ ΕΠΑΕ, www.ypoian.gr, www.espa.gr, www.antagonistikotita.grwww.ypoian.gr www.espa.grwww.antagonistikotita.gr


Κατέβασμα ppt "“Ε ΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Τ ΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Π ΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google