Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Ποιοι υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά αρχεία βάσει των Ε.Λ.Π.: α) Τα νομικά πρόσωπα β) Ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες γ) Ατομικές επιχειρήσεις και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή του νόμου από φορολογική διάταξη.   δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν.4270/2014.   Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α. ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (εισηγμένες, επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλπ..

3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κατηγορίες οντοτήτων: Α. Οντότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών (2013/34 κλπ.): - Ατομικές επιχειρήσεις - Ο.Ε. – Ε.Ε. (εκτός αυτών που όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη). - Αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. - Κοινωνίες αστικού δικαίου. - Συνεταιρισμοί. - Δικηγορικές εταιρίες.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κατηγορίες οντοτήτων: Α. Οντότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών (2013/34 κλπ.): - Κοινοπραξίες, - Μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. - Σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. - Οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κατηγορίες οντοτήτων: Α. Οντότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών (2013/34 κλπ.): Ισχύει κριτήριο κύκλου εργασιών των δύο τελευταίων χρήσεων. Εάν είναι μέχρι ευρώ εντάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικά για οντότητες εμπορίας υγρών καυσίμων το όριο είναι ευρώ. Μόνο για το 2015 πολύ μικρές χωρίς όριο. - Δεν συντάσσουν ισολογισμό. Μπορούν να τηρούν απλογραφικά βιβλία. ΠΡΟΣΟΧΗ. Θα πρέπει να ελέγχεται τυχόν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού και από άλλη νομοθεσία. Ειδικά οι συνεταιρισμοί μπορούν να τηρούν απλογραφικά, παρόλο που συντάσσουν ισολογισμό.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κατηγορίες οντοτήτων: Α. Οντότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών (2013/34 κλπ.): Παράδειγμα: Δικηγορική εταιρεία με ακαθάριστα έσοδα: 2013: ευρώ 2014: ευρώ Το 2015 θα τηρήσει απλογραφικά βιβλία. Το 2016 εάν τα ακαθάριστα έσοδα του 2015 υπερβούν το ευρώ θα τηρήσει διπλογραφικά. Εάν είναι μέχρι ευρώ θα συνεχίσει με απλογραφικά.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κατηγορίες οντοτήτων: Β. Οντότητες εντός του πεδίου εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών (2013/34 κλπ.): Εντάσσονται σε κατηγορίες βάσει τριών κριτηρίων:

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κατηγορίες οντοτήτων: Παράδειγμα: Εμπορική Ι.Κ.Ε. με δεδομένα:

9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κατηγορίες οντοτήτων: Παράδειγμα: Εμπορική Ι.Κ.Ε. με δεδομένα:

10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κατηγορίες οντοτήτων: Το μέγεθος μίας οντότητας προσδιορίζει: - Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει. - Τις απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και από την παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος. - Την απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τρόπος τήρησης απλογραφικών βιβλίων. Πρέπει να παρακολουθούνται: - Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. - Τα πάσης φύσεως κέρδη. - Οι πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τρόπος τήρησης απλογραφικών βιβλίων. Πρέπει να παρακολουθούνται: - Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.   - Οι πάσης φύσεως ζημίες.   - Οι πάσης φύσεως φόροι και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.  

13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τρόπος τήρησης απλογραφικών βιβλίων. Παράδειγμα. Ατομική επιχείρηση κατέβαλλε: - Για μισθοδοσία υπαλλήλου ευρώ πλέον εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών 245,60 ευρώ. Επί του ποσού αυτού παρακράτησε φόρο 35,90 ευρώ. - Για αμοιβή εξωτερικού λογιστή 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 115 ευρώ, με παρακράτηση φόρου 100 ευρώ.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τρόπος τήρησης απλογραφικών βιβλίων. Παράδειγμα.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τρόπος τήρησης απλογραφικών βιβλίων. Παράδειγμα. Ο.Ε. κατέχει Η/Υ με αξία κτήσης ευρώ τον οποίο αποφασίζει να πουλήσει έναντι 100 ευρώ. Οι σωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2014 είναι 400 ευρώ και η πώληση πραγματοποιείται στις 20/1/2015. Υπολογισμοί: Απόσβεση 1/1-20/1: X 20% X (1/12) = 16,67 Σωρευμένες αποσβέσεις την 20/1 = 416,67 Λογιστική αξία την 20/1 = – 416,67 = 583,33 Αποτέλεσμα από την πώληση του παγίου: ζημία 483,33 ευρώ.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τρόπος τήρησης απλογραφικών βιβλίων. Παράδειγμα.

17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Διπλογραφικά βιβλία και λογιστικά αρχεία. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης και Τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.  - Περιλαμβάνει ημερολόγιο – αναλυτικό καθολικό – ισοζύγιο λογαριασμών. - Μπορεί να τηρείται και χειρόγραφα.

18 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Διπλογραφικά βιβλία και λογιστικά αρχεία. Πρόσθετα αρχεία με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία του ισολογισμού. - Αναλυτική καταγραφή των υπολοίπων όλων των λογαριασμών περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης. - Οι πληροφορίες που απαιτούνται μπορούν να παρέχονται από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων.  - Τα περισσότερα από αυτά τηρούνται και από τις οντότητες που απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατάρτισης ισολογισμού και τηρούν απλογραφικά βιβλία.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Διπλογραφικά βιβλία και λογιστικά αρχεία. Πρόσθετα αρχεία με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία του ισολογισμού.

20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τρόπος παρακολούθησης αποθεμάτων Τίθενται κανόνες για την παρακολούθηση των παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων αποθεμάτων, είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. - Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησης - Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησης Υποχρεωτικό περιεχόμενο του παραστατικού διακίνησης - Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και Α.Φ.Μ. αποστολέα και παραλήπτη, - Ποσότητα και είδος των διακινούμενων αγαθών αναλυτικά - Η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση. - Η διεύθυνση στην οποία παραδίδονται τα αγαθά, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας του παραλήπτη. Δεν απαιτούνται ώρα παράδοσης ή αποστολής, αριθμός κυκλοφορίας κ.λπ. Ωστόσο, βοηθούν στην τεκμηρίωση της διακίνηση των αποθεμάτων.

22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων Δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης ή τήρησης ιδιαίτερου αρχείου για τα διακινούμενα αγαθά κατά ποσότητα ή και αξία («βιβλίο αποθήκης»). Εκπληρώνεται η υποχρέωση παρακολούθησης όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών.

23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Απογραφή Οι πολύ μικρές οντότητες που δε συντάσσουν ισολογισμό και των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ από πωλήσεις αγαθών, μπορούν να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.   Επιπλέον με την ΠΟΛ. 1019/2015 ορίζονται κατηγορίες επαγγελμάτων που απαλλάσσονται από την απογραφή εφόσον είναι πολύ μικρές οντότητες που δε συντάσσουν ισολογισμό και άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών προέρχεται από απαλλασσόμενη δραστηριότητα (αρτοποιεία, εστιατόρια, βιβλία, φαρμακεία κλπ.).

24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων με τα Ε.Λ.Π. Η φορολογική αναμόρφωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα λογιστικά αρχεία. Για το λόγο αυτό καταρτίζεται πίνακας διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης. Οι λογιστικές διαφορές μπορεί να είναι: - Μόνιμες (permanent differences) ή - Προσωρινές (temporary differences). Μόνιμες είναι οι δαπάνες εκείνες για τις οποίες βάσει της φορολογικής νομοθεσίας δεν έχουμε δικαίωμα έκπτωσης. Π.χ. τέλος επιτηδεύματος, δαπάνες άνω των 500 ευρώ που εξοφλήθηκαν με μετρητά, πρόστιμα κλπ.

25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων με τα Ε.Λ.Π. Προσωρινές είναι εκείνες που εκπίπτουν σε άλλο φορολογικό έτος. Παράδειγμα. Δημιουργείται πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού για έξοδο από την υπηρεσία: ευρώ στη χρήση Δεν μπορεί να εκπέσει φορολογικά στη χρήση αυτή. Στη χρήση 2016 αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης ένας εργαζόμενος και του καταβάλλουμε αποζημίωση ευρώ. Δεν καταχωρίζουμε λογιστικά δαπάνη αφού υπάρχει επάρκεια προβλέψεων, αλλά έχουμε δικαίωμα έκπτωσης φορολογικά της καταβολής αυτής.

26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων με τα Ε.Λ.Π. Παράδειγμα. Αρχική κατάσταση αποτελεσμάτων (απλοποιημένη) οντότητας

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων με τα Ε.Λ.Π. Παράδειγμα. Υπόθεση: - Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου: ευρώ. - Λοιπές δαπάνες μη εκπιπτόμενες: ευρώ.

28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων με τα Ε.Λ.Π. Παράδειγμα.

29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Το τιμολόγιο εξακολουθεί να είναι το στοιχείο εκείνο που εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. - Ειδικά για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί τιμολογίου. - Επίσης προβλέπεται για πρώτη φορά και η περίπτωση έκδοσης απλοποιημένου τιμολογίου, για ορισμένες συναλλαγές. - Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου.

31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δεν ορίζεται συγκεκριμένη φόρμα. Οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να γίνει δεκτό ως τιμολόγιο αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται και να το δέχεται ως τέτοιο ο παραλήπτης των αγαθών ή λήπτης των υπηρεσιών. Ποιες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το τιμολόγιο:

32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Πότε μπορεί να εκδοθεί απλοποιημένο τιμολόγιο: - Όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή - Όταν τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Πώληση αγαθών Το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών   Παροχή υπηρεσιών Το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών ή κατασκευή έργου Μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.   Απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας Με την απόκτηση του δικαιώματος Συγκεντρωτικό τιμολόγιο Το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Αγοραστής δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.  

36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ο χρόνος έκδοσης δε συνδέεται με το χρόνο φορολόγησης του εισοδήματος ή της έκπτωσης της δαπάνης. Παράδειγμα. Λογιστής εκδίδει την 15/1/2016 τιμολόγιο για υπηρεσίες που παρείχε το Δεκέμβριο του 2015: - Χρόνος καταχώρησης στα βιβλία το 2016. - Χρόνος που καθίσταται απαιτητός ο ΦΠΑ ο Ιανουάριος του 2016. - Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος το 2015. Χρήση του μεταβατικού λογαριασμού έσοδα χρήσης εισπρακτέα στο 2015 ο οποίος θα κλείσει με την έκδοση του τιμολογίου.

37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μπορεί να εκδοθεί: - Τιμολόγιο (με πλήρη στοιχεία). - Απλοποιημένο τιμολόγιο (για αξία < 100 ευρώ). - Παραστατικό λιανικής πώλησης, με όποια ονομασία επιθυμούμε ΠΡΟΣΟΧΗ. Το παραστατικό λιανικής πώλησης εκδίδεται άμεσα και πρέπει να σημαίνεται με Φ.Η.Μ. Με την ΠΟΛ.1002/2014 ορίστηκαν κατηγορίες οντοτήτων και συναλλαγών που απαλλάσσονται από τη χρήση Φ.Η.Μ.

38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Ηλεκτρονικό τιμολόγιο Οποιοδήποτε τιμολόγιο εκδίδεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο. - Πρέπει να είναι σε ασφαλή μορφότυπο (xml, pdf κλπ.). - Πρέπει να γίνεται δεκτό από τον πελάτη, με έγγραφη ή ηλεκτρονική αποδοχή ή σιωπηρά. Παράδειγμα. Λογιστής εκδίδει χειρόγραφο τιμολόγιο, το σκανάρει και το αποστέλλει μέσω ως pdf σε πελάτη. Είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο εφόσον ο πελάτης το αποδεχθεί ή προκύπτει ότι το αποδέχθηκε π.χ. λόγω εξόφλησης του.

39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αυθεντικότητα του τιμολογίου. ΤΑ ΤΡΙΑ «Α»: - Αυθεντικότητα της προέλευσης - Ακεραιότητα του περιεχομένου - Αναγνωσιμότητα του τιμολογίου Βασικός κανόνας: αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.  


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google