Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Φορολογία Εταιρειών – Μερίσματα – Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Αμοιβές ΔΣ
2 Μαρτίου 2011/ Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης

1 Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν
Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν.3842/2010 και το νέο νομοσχέδιο Νέοι συντελεστές φορολόγησης κερδών εταιρειών Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αλλαγές στις διατάξεις για ενδοομιλικές συναλλαγές Αμοιβές μελών ΔΣ

2 Φορολογία Εταιρειών Θεσπίζεται ευνοϊκότερη φορολόγηση των κερδών των νομικών προσώπων (ΑΕ και ΕΠΕ). Ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από 24% σε 20% για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2011 Ο φορολογικός συντελεστής ΑΕ και ΕΠΕ παραμένει στο 24% για τις χρήσεις που άρχισαν στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2010 Για τις ΟΕ & ΕΕ παραμένει ο τρόπος φορολόγησής τους εν μέρει σε εταιρικό επίπεδο και εν μέρει στους ομορρύθμους εταίρους (καταργήθηκε η πρόβλεψη για μοναδική επιχειρηματική αμοιβή σε συμμετοχή σε πολλές ΟΕ). Ο συντελεστής εξακολουθεί 25% με εξαίρεση το τμήμα των κερδών που αντιστοιχούν σε φυσικά πρόσωπα που φορολογείται με 20%

3 Μερίσματα Προβλέπεται επιβολή φόρου 25% για τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) που διανέμονται από γενικές συνελεύσεις από Τα μερίσματα που λαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα θα εντάσσονται στη φορολογική κλίμακα με δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου για τους έχοντες εισοδήματα που φορολογούνται με συντελεστή κατώτερο του 25%. Για τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται με συντελεστή υψηλότερο του 25% δεν θα υπάρχει περαιτέρω φορολογική υποχρέωση ή επιστροφή Για μερίσματα που διανέμονται εντός 2011 ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 21% Μερίσματα από αλλοδαπή που εισπράττονται από φυσικό πρόσωπο το 2012 φορολογούνται με 25% με εξάντληση ενώ το 2011 ο συντελεστής είναι 21%. Επειδή δεν προβλέπεται πίστωση για φορολογούμενους με γενικό συντελεστή κάτω του 25% η διάταξη παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο Το σχέδιο καλύπτει τον τρόπο φορολόγησης των μερισμάτων που λαμβάνουν ημεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ από άλλες ΑΕ και ΕΠΕ με βάση το προηγούμενο καθεστώς που προέβλεπε συμψηφισμό του φόρου των μερισμάτων σε επόμενη διανομή

4 Μερίσματα (συνέχεια) Σε ορισμένες περιπτώσεις η διμερής σύμβαση δεν προβλέπει χαμηλότερο συντελεστή παρακράτησης όπως με ΗΠΑ Προβλέπεται μη φορολόγηση μερισμάτων που εισπράττουν Ελληνικές εταιρείες από θυγατρικές σε χώρες της ΕΕ (2 έτη και 10% συμμετοχή) μέχρι να διανεμηθούν Η παρακράτηση φόρου 25% (ή 21% το 2011) επιβάλλεται στα κέρδη που το υποκατάστημα πιστώνει ή εξάγει στο κεντρικό στην αλλοδαπή, διάταξη αμφίβολης νομιμότητας

5 Φόρος Πώλησης Εισηγμένων Μετοχών
Το κέρδος από τη πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 2012 και μετά φορολογείται με τις γενικές διατάξεις Από ο φόρος συναλλαγών 0.15% αυξάνεται σε 0.20% Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας το κέρδος από μετοχές που έχουν αποκτηθεί μέχρι εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού το οποίο αν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί φορολογείται με τις ισχύουσες διατάξεις. Από ορίζεται στο σχέδιο νόμου οτι η ζημία θα αναγνωρίζεται φορολογικά

6 Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρα 39 και 39Α Ν
Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρα 39 και 39Α Ν.2238/1994) Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων ημεδαπών εταιρειών που τώρα καλύπτει τις περιπτώσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων Καταργείται η προϋπόθεση της αποφυγής άμεσων και έμμεσων φόρων προκειμένου να θεμελιωθεί παραβίαση της αρχής των ίσων αποστάσεων στις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών συνδεδεμένων εταιρειών

7 Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρα 39 και 39Α Ν
Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρα 39 και 39Α Ν.2238/1994) Υποχρέωση προετοιμασίας φακέλου τεκμηρίωσης τιμών για τις συναλλαγές που υπερβαίνουν το όριο των ΕΥΡΩ και όχι των ΕΥΡΩ που όριζε με τις προηγούμενες διατάξεις το Υπουργείο Οικονομικών Αυξάνεται το πρόστιμο σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση της αρχής των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές τους συναλλαγές από 10% σε 20% επί των επιπλέον καθαρών κερδών που προκύπτουν, χωρίς να μειώνεται στο 1/3 σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς Υποβολή των στοιχείων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών στις φορολογικές αρχές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως του σημειώματος της φορολογικής αρχής

8 Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρα 39 και 39Α Ν
Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρα 39 και 39Α Ν.2238/1994) Αυξάνεται σε 20% επί της αξίας των συναλλαγών το πρόστιμο στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται ή τηρήθηκαν ελλιπώς ή δεν τέθηκαν υπόψη της φορολογικής αρχής τα στοιχεία τεκμηρίωσης και ισχύει καθώς και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων τεκμηρίωσης στις φορολογικές αρχές Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ΚΦΕ επεκτείνονται και στα μισθώματα κινητών ή ακινήτων που καταβάλλονται μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων Η υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 39Α Ν.2238/1994 ισχύει για εισοδήματα ή δαπάνες που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες γεννάται υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος από 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά (δηλαδή για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31 Αυγούστου 2010)

9 Φορολογική Μεταχείριση Αμοιβών Μελών ΔΣ
Στο μισθό που καταβάλλεται από την ΑΕ στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας, εφόσον για τις εργασίες αυτές είναι ασφαλισμένα σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα εκτός του ΙΚΑ, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 35% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των μελών του ΔΣ Επίσης αμοιβές εκτός μισθού μελών ΔΣ που δεν προέρχονται από τα κέρδη αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 35%

10 Ευχαριστώ Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης

11 © 2011 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος.  Τυπώθηκε στην Ελλάδα. The KPMG name, logo and "cutting through complexity" are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ("KPMG International").


Κατέβασμα ppt "Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google