Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σ.Ε.Π. Έκτακτη Ενημερωτική Συνάντηση Πελατών Foroline.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σ.Ε.Π. Έκτακτη Ενημερωτική Συνάντηση Πελατών Foroline."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σ.Ε.Π. Έκτακτη Ενημερωτική Συνάντηση Πελατών Foroline

2 Κάθε μέρα ένα « κλικ »… Βρείτε όλες τις πληροφορίες της Συνάντησης στο site του Γραφείου μας http://foroline.gr/ από σήμερα… Ενημερώνεστε καθημερινά από το site/blog Foroline λαμβάνοντας στο mail σας, τα δημοσιευμένα άρθρα…

3 Φορολογία επαγγελματιών, επιχειρήσεων, εταιρειών… Χρήσεις 2013 & 2014  Επαγγελματίες, Ατομικές Επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές, ΝΠΙΔ κλπ. 1. Με απλογραφικά βιβλία (Β’) Καθαρά Κέρδη έως 50.000 € = 26% Καθαρά Κέρδη άνω 50.000 € = 33% 2. Με διπλογραφικά στοιχεία (Γ’) Καθαρά Κέρδη = 26% και επιπλέον 10% στα διανεμόμενα  Εταιρίες ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ. Καθαρά Κέρδη = 26% και επιπλέον 10% στα διανεμόμενα

4 Φορολογία επαγγελματιών, επιχειρήσεων, εταιρειών… Χρήσεις 2013 & 2014  Παραδείγματα : Επαγγελματίες, Ατομικές Επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές, ΝΠΙΔ κλπ. 1. Με απλογραφικά βιβλία (Β’) Α. Καθαρά Κέρδη χρήσης 20.000 € - Φόρος 20.000 € Χ 26% = 5.200 € Β. Καθαρά Κέρδη χρήσης 55.000 € - Φόρος 50.000 € Χ 26% = 13.000 € Φόρος 5.000 € Χ 33% = 1.650 € Σύνολο πληρωτέου Φόρου = 14.650 € 2. Με διπλογραφικά στοιχεία (Γ’) (Αφορά και ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ) Καθαρά Κέρδη χρήσης 20.000 € - Φόρος 20.000 € Χ 26% = 5.200 € επιπλέον : 20.000 – 5.200 € (φόρος)= 14.800 € Χ 10% = 1.480 € Σύνολο πληρωτέου Φόρου = 6.680 €

5 Βασικές Αλλαγές στον ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ) από 01-01-2014 Α.  Από 01-01-2014 καταργήθηκε η Θεώρηση, οποιουδήποτε Βιβλίου και Στοιχείου.  Μοναδικά φορολογικά στοιχεία είναι : 1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  Καταργήθηκαν : Δελτίο Αποστολής, Φορτωτικές, Αποδείξεις Δαπανών κά  Στοιχείο Διακίνησης ΜΟΝΟ για Πώληση : 1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

6 Βασικές Αλλαγές στον ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ) από 01-01-2014 Β.  Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (για Πώληση) 1.ΦΤΜ 2. Με φορολογικό Μηχανισμό αν εκδίδονται με Η/Υ  Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (για Παροχή Υπηρεσιών) 1. Χειρόγραφες κυρίως Αθεώρητες (κατ’ επάγγελμα) (εξαίρεση ΑΕ.ΕΠΕ,ΙΚΕ) 2. Με φορολογικό Μηχανισμό αν εκδίδονται με Η/Υ  Τιμολόγια (για Πώληση) Εκδίδονται μόνο για επαγγελματική χρήση ΠΑΝΤΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ  Τιμολόγια (για παροχή υπηρεσιών) Εκδίδονται μόνο για επαγγελματική χρήση ΠΑΝΤΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα Τιμολόγια (για Πώληση) μπορούν να εκδοθούν 1 μήνα μετά, αν έχει εκδοθεί ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.

7 Εξόφληση Δαπανών…  Από 1.1.2014 και μετά, όλοι οι "επαγγελματίες" πρέπει να εξοφλούν τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, μόνο με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, προκειμένου να μην χάσουν το δικαίωμα της έκπτωσης της δαπάνης.  Αν παρόλα αυτά δεν ακολουθήσουν όσα προβλέπονται στον ν. 4172/2013, τότε εκτός από την "ποινή" της μη έκπτωσης της δαπάνης, αν τυγχάνει η δαπάνη να είναι μεγαλύτερη των 3.000,00 € τότε επιβάλλονται και οι κυρώσεις του ν. 2523/1997.4172/20132523/1997

8 Ποιες Δαπάνες εκπίπτουν από 01-01-2014 ? Επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του ΚΦΕ., εφόσον: 1) Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, 2) Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και 3) Η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση 4) Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά

9 Ποιες Δαπάνες ΔΕΝ εκπίπτουν από 01-01-2014 (Άρθρο 23) Α. 1) Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους 2) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής 3) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 4) Οι προβλέψεις εκτός των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 5) Πρόστιμα και ποινές,περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων, 6) Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα, 7) Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,καθώς και ο Φ.Π.Α που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α εισροών,

10 Ποιες Δαπάνες ΔΕΝ εκπίπτουν από 01-01-2014 (Άρθρο 23) Β. 8) το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 9) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 10) Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, 11) Οι δαπάνες ψυχαγωγίας 12) Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 13) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς

11 Σχόλιο foroline για τις Δαπάνες… Για ακόμα μια φορά η Φορολογική αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, γενικολογεί και καταργεί τη προσπάθεια που είχε γίνει με τον παλιό-πια- Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του Ν.2238 και τις εγκυκλίους αυτού, για τη συγκεκριμένη περιγραφή των Δαπανών που τουλάχιστον ΔΕΝ εξέπιπταν από τα ακαθάριστα εισοδήματα των επιχειρήσεων. Έτσι για πάλι από «αφηνόμαστε» στις ερμηνείες που κάθε ελεγκτής κατά το δοκούν, θα δίδει στις διατυπώσεις του νέου Κ.Φ.Ε. του Ν.4172/2013.

12 Ας μη ξεχνάμε τέλος…  Τέλος επιτηδεύματος από το 2013 και μετά : Φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες : 650 € ετησίως Νομικά Πρόσωπα : 1.000 € ετησίως (Υποκαταστήματα 600 € έκαστο ετησίως)  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τουλάχιστον έως το 2016 : 12.001 - 20.000 1% επί ολόκληρου του ποσού 20.001 - 50.000 2% επί ολόκληρου του ποσού 50.001 - 100.000 3% επί ολόκληρου του ποσού 100.000και άνω 4% επί ολόκληρου του ποσού

13 Επιμύθιο… Η «απλή και καθαρή αλήθεια» είναι σπάνια καθαρή και ποτέ απλή. Όσκαρ Ουάιλντ ( 1854-1900, Ιρλανδός συγγραφέας).


Κατέβασμα ppt "Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σ.Ε.Π. Έκτακτη Ενημερωτική Συνάντηση Πελατών Foroline."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google