Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 28 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική ανάλυση McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 28 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική ανάλυση McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 28 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική ανάλυση McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

2 28-2 Θέματα που καλύπτονται  Οικονομικές Καταστάσεις  Οικονομικές καταστάσεις της Lowe’s  Μέτρηση των επιδόσεων της Lowe’s  Μέτρηση αποτελεσματικότητας  Ανάλυση απόδοσης ενεργητικού: Το σύστημα DuPont  Μέτρηση μόχλευσης  Μέτρηση ρευστότητας  Ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεικτών 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

3 28-3 Lowe’s Companies

4 28-4 Lowe’s Companies

5 28-5 Lowe’s Companies Λοιπά δεδομένα (τέλος 2008) Καθαρό κεφάλαιο κίνησης = κυκλοφορούν ενεργητικό - βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις = 9.251 – 8.022 = 1.229 εκατ. $ συνολικά έσοδα - κόστος - αποσβέσεις = EBIT 48.230 – 42.887 – 1.539 = 3.804 εκατ. $ 1.470 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία Τιμή μετοχής = 18,19 $ ανά μετοχή 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

6 28-6 Lowe’s Companies

7 28-7 Lowe’s Companies Μέτρηση επιδόσεων: Δείκτης αγοραίας προς λογιστική αξία Λόγος της αγοραίας προς τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

8 28-8 Lowe’s Companies  Χρηματιστηριακή Αξία –Συνολική αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων, ίση με το γινόμενο της τιμής της μετοχής επί τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία. Χρηματιστηριακή αξία = 18,19 $ Χ 1.470 = 26.739 εκατ. $  Προστιθέμενη αγοραία αξία –Η διαφορά της χρηματιστηριακής αξίας από τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων. MVA = 26.739 $ - 18.055 $ = 8.684 εκατ. $ 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

9 28-9 Αγοραίες αξίες Χρηματιστηριακοί δείκτες της απόδοσης των εταιρειών, 2008 (αξία σε εκατ. δολάρια). Κατάταξη εταιρειών έγινε κατά προστιθέμενη αγοραία αξία.

10 28-10 Μέτρηση επιδόσεων:  Οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA) –Καθαρό κέρδος μείον το κόστος του απασχολούμενου κεφαλαίου. Ονομάζεται και υπολειμματικό κέρδος.  Υπολειμματικό κέρδος –Καθαρή χρηματική απόδοση μετά την αφαίρεση του κόστους κεφαλαίου είτε 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

11 28-11 Μέτρηση επιδόσεων:  Οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA) της Lowe’s 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

12 28-12 Μέτρηση επιδόσεων:

13 28-13 Μέτρηση κερδοφορίας Δείκτες απόδοσης της Lowe's 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

14 28-14 Μέτρηση αποτελεσματικότητας Ή Ή για τη Lowe’s 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

15 28-15 Μέτρηση αποτελεσματικότητας Ή Ή 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

16 28-16 Το σύστημα DuPont  Ανάλυση των ROE και ROA στους συστατικούς τους δείκτες 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

17 28-17 Το σύστημα DuPont ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού Περιθώριο κέρδους εκμετάλλευσης 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

18 28-18 Η συγχώνευση με προμηθευτές ή πελάτες συνήθως αυξάνει το περιθώριο κέρδους, αλλά η αύξηση αυτή αντισταθμίζεται από μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού. Το σύστημα DuPont

19 28-19 Μέτρηση μόχλευσης 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

20 28-20 Μέτρηση μόχλευσης 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

21 28-21 Μέτρηση μόχλευσης Δείκτης μόχλευσης ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού Περιθώριο εκμετάλλευσης κέρδους δανειακή επιβάρυνση 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

22 28-22 Δείκτες ρευστότητας 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

23 28-23 Δείκτες ρευστότητας 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

24 28-24 Ισολογισμός κοινού μεγέθους Για εταιρείες του Σύνθετου Δείκτη S&P κατά τη διάρκεια του 2008

25 28-25 Κατάσταση αποτελεσμάτων κοινού μεγέθους Για εταιρείες του Σύνθετου Δείκτη S&P κατά τη διάρκεια του 2008

26 28-26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Δείκτες 2008 για εταιρείες του S&P 500

27 28-27 Σύγκριση επιδόσεων Lowe’sHome Depot Δείκτες απόδοσης Προστιθέμενη αγοραία αξία (εκατ. $) 8.68417.856 Τιμή προς λογιστική αξία 1,52 EVA (εκατ. $) 7851.882 Απόδοση κεφαλαίου (ROC) 119,3 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 13,613,1 Απόδοση ενεργητικού (ROA) 7,76,1 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

28 28-28 Σύγκριση επιδόσεων Lowe’sHome Depot Δείκτες αποτελεσματικότητας Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 1,561,61 Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων 4,174,03 Ημέρες αποθεμάτων 87,690,5 Κυκλοφορία εισπρακτέων * 195,356,5 Μέση περίοδος είσπραξης (ημέρες) * 1,96,5 Περιθώριο κέρδους 4,63,2 Περιθώριο κέρδους εκμετάλλευσης 5,24,1 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

29 28-29 Σύγκριση επιδόσεων 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

30 28-30 Πηγές στο διαδίκτυο Κάντε κλικ για να μεταβείτε στους ιστότοπους Απαραίτητη η σύνδεση στο Internet www.jaxworks.com www.prars.com www.census.gov/csd/qfr 2013 Utopia Publishing, All rights reserved


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 28 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική ανάλυση McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google