Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Unit 12 -μι Verbs Present System. -μι Verbs -μι verbs are also known as athematic verbs -μι verbs are also known as athematic verbs Called athematic because,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Unit 12 -μι Verbs Present System. -μι Verbs -μι verbs are also known as athematic verbs -μι verbs are also known as athematic verbs Called athematic because,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Unit 12 -μι Verbs Present System

2 -μι Verbs -μι verbs are also known as athematic verbs -μι verbs are also known as athematic verbs Called athematic because, unlike the thematic -ω verbs, these verbs conjugate without thematic vowels in most places. Called athematic because, unlike the thematic -ω verbs, these verbs conjugate without thematic vowels in most places. They are easily identified from their first principal part They are easily identified from their first principal part –δίδωμι, ἵστημι, τίθημι

3 -μι Verbs -μι verbs primarily differ in their conjugation in the 1 st and 3 rd principal parts. This includes their participles. -μι verbs primarily differ in their conjugation in the 1 st and 3 rd principal parts. This includes their participles. The verbal attributes (i.e. tense, mood, voice) behave in the same manner as thematic verbs. The verbal attributes (i.e. tense, mood, voice) behave in the same manner as thematic verbs.

4 Present Ind. Act. -μι Verbs Forms conjugated from the first principle part (present system) of -μι verbs have two vowel grade forms. Forms conjugated from the first principle part (present system) of -μι verbs have two vowel grade forms. Recall vowel grades from 3 rd declension nouns like μητήρ. Recall vowel grades from 3 rd declension nouns like μητήρ. -μι verbs have a short-vowel and a long- vowel grade stem in the present. -μι verbs have a short-vowel and a long- vowel grade stem in the present.

5 Present Ind. Act. -μι Verbs 1 st P.P.long gradeshort grade 1 st P.P.long gradeshort grade δίδωμιδιδω-διδο- δίδωμιδιδω-διδο- τίθημι τιθη-τιθε- τίθημι τιθη-τιθε- ἵστημιἱστη-ἱστα- ἵστημιἱστη-ἱστα- The long-vowel grade is only in the SING of the Present and Imperfect Ind. Act. The long-vowel grade is only in the SING of the Present and Imperfect Ind. Act.

6 Present Ind. Act. -μι Verbs -ω -ω -εις -εις -ει -ει -ομεν -ομεν -ετε -ετε -ουσι(ν) -ουσι(ν) -μι -μι -ς -ς -σι(ν) -σι(ν) -μεν -μεν -τε -τε -ασι(ν) -ασι(ν)

7 Present Ind. Act. -μι Verbs -μι -μι -ς -ς -σι(ν) -σι(ν) -μεν -μεν -τε -τε -ασι(ν) -ασι(ν)δίδωμιδίδως δίδωσι(ν) δίδομενδίδοτε διδόασι(ν) τίθημιτίθης τίθησι(ν) τίθεμεντίθετε τιθέασι(ν) ἵστημιἵστης ἵστησι(ν) ἵσταμενἵστατε ἱστᾶσι(ν)

8 Present Ind. Act. -μι Verbs -μι -μι -ς -ς -σι(ν) -σι(ν) -μεν -μεν -τε -τε -ασι(ν) -ασι(ν) δίδωμι δίδως δίδωσι(ν) δίδομεν δίδοτε διδόασι(ν) τίθημι τίθης τίθησι(ν) τίθεμεν τίθετε τιθέασι(ν) ἵστημι ἵστης ἵστησι(ν) ἵσταμεν ἵστατε ἱστᾶσι(ν)

9 Present Ind. Mid/Pass. -μι Verbs This is formed using only the short-vowel grade stem of the present. This is formed using only the short-vowel grade stem of the present. –διδο-, τιθε-, ἱστα- Since -μι verbs use athematic endings, for the mid/pass they use the same endings as thematic verbs, just without the thematic vowel. Since -μι verbs use athematic endings, for the mid/pass they use the same endings as thematic verbs, just without the thematic vowel.

10 Present Ind. Mid/Pass. -μι Verbs -ομαι -ομαι -ει/ῃ -ει/ῃ -εται -εται -ομεθα -ομεθα -εσθε -εσθε -ονται -ονται -μαι -μαι -σαι -σαι -ται -ται -μεθα -μεθα -σθε -σθε -νται -νται

11 Present Ind. Mid/Pass. -μι Verbs -μαι -μαι -σαι -σαι -ται -ται -μεθα -μεθα -σθε -σθε -νται -νταιδίδομαιδίδοσαιδίδοταιδιδόμεθαδίδοσθεδίδονταιτίθεμαιτίθεσαιτίθεταιτιθέμεθατίθεσθετίθενταιἵσταμαιἵστασαιἵσταταιἱστάμεθαἵστασθεἵστανται

12 Present Ind. Mid/Pass. -μι Verbs -μαι -μαι -σαι -σαι -ται -ται -μεθα -μεθα -σθε -σθε -νται -νται δίδομαι δίδοσαι δίδοται διδόμεθα δίδοσθε δίδονται τίθεμαι τίθεσαι τίθεται τιθέμεθα τίθεσθε τίθενται ἵσταμαι ἵστασαι ἵσταται ἱστάμεθα ἵστασθε ἵστανται

13 Imperfect Ind. Act. -μι Verbs This is formed using the augmented long- vowel grade stem of the present stem for the singular. (***SOMETIMES***) This is formed using the augmented long- vowel grade stem of the present stem for the singular. (***SOMETIMES***) –διδω-, τιθη-, ἱστη- It is formed using the augmented short- vowel grade stem of the present stem for the plural. It is formed using the augmented short- vowel grade stem of the present stem for the plural. –διδο-, τιθε-, ἱστα-

14 Imperfect Ind. Act. -μι Verbs -ον -ον -ες -ες -ε(ν) -ε(ν) -ομεν -ομεν -ετε -ετε -ον -ον -ν -ν -ς -ς - -μεν -μεν -τε -τε -σαν -σαν

15 Imperfect Ind. Act. -μι Verbs -ν -ν -ς -ς - -μεν -μεν -τε -τε -σαν -σανἐδίδουνἐδίδουςἐδίδουἐδίδομενἐδίδοτεἐδίδοσανἐτίθηνἐτίθειςἐτίθειἐτίθεμενἐτίθετεἐτίθεσανἵστηνἵστηςἵστηἵσταμενἵστατεἵστασαν

16 Imperfect Ind. Act. -μι Verbs -ν -ν -ς -ς - -μεν -μεν -τε -τε -σαν -σανἐδίδουνἐδίδουςἐδίδου ἐδίδομεν ἐδίδοτε ἐδίδοσαν ἐτίθην ἐτίθειςἐτίθει ἐτίθεμεν ἐτίθετε ἐτίθεσαν ἵστην ἵστης ἵστη ἵσταμεν ἵστατε ἵστασαν

17 Imperfect Ind. Mid/Pass. -μι Verbs It is formed using the augmented short- vowel grade stem of the present stem. It is formed using the augmented short- vowel grade stem of the present stem. –διδο-, τιθε-, ἱστα- Since -μι verbs use athematic endings, for the mid/pass they use the same endings as thematic verbs, just without the thematic vowel. Since -μι verbs use athematic endings, for the mid/pass they use the same endings as thematic verbs, just without the thematic vowel.

18 Imperfect Ind. Mid/Pass. -μι Verbs -ομην -ομην -ου -ου -ετο -ετο -ομεθα -ομεθα -εσθε -εσθε -οντο -οντο -μην -μην -σο -σο -το -το -μεθα -μεθα -σθε -σθε -ντο -ντο

19 Imperfect Ind. Mid/Pass. -μι Verbs -μην -μην -σο -σο -το -το -μεθα -μεθα -σθε -σθε -ντο -ντοἐδιδόμηνἐδίδοσοἐδίδοτοἐδιδόμεθαἐδίδοσθεἐδίδοντοἐτιθέμηνἐτίθεσοἐτίθετοἐτιθέμεθαἐτίθεσθεἐτίθεντοἱστάμηνἵστασοἵστατοἱστάμεθαἵστασθεἵσταντο

20 Imperfect Ind. Mid/Pass. -μι Verbs -μην -μην -σο -σο -το -το -μεθα -μεθα -σθε -σθε -ντο -ντο ἐδιδόμην ἐδίδοσο ἐδίδοτο ἐδιδόμεθα ἐδίδοσθε ἐδίδοντο ἐτιθέμην ἐτίθεσο ἐτίθετο ἐτιθέμεθα ἐτίθεσθε ἐτίθεντο ἱστάμην ἵστασο ἵστατο ἱστάμεθα ἵστασθε ἵσταντο

21 Present Subj. Act. -μι Verbs It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem, mostly. It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem, mostly. –διδο-, τιθε-, ἱστε- The regular subjunctive endings for the present stem are used and contracted with the short-vowel grade stem, mostly. The regular subjunctive endings for the present stem are used and contracted with the short-vowel grade stem, mostly.

22 Present Subj. Act. -μι Verbs -ω -ω -ῃς -ῃς -ῃ -ῃ -ωμεν -ωμεν -ητε -ητε -ωσι(ν) -ωσι(ν) -ω -ω -ῃς -ῃς -ῃ -ῃ -ωμεν -ωμεν -ητε -ητε -ωσι(ν) -ωσι(ν)

23 Present Subj. Act. -μι Verbs -ω -ω -ῃς -ῃς -ῃ -ῃ -ωμεν -ωμεν -ητε -ητε -ωσι(ν) -ωσι(ν)διδῶ διδῷς διδῷ διδῶμενδιδῶτε διδῶσι(ν) τιθῶτιθῇςτιθῇτιθῶμεντιθῆτε τιθῶσι(ν) ἱστῶἱστῇςἱστῇἱστῶμενἱστῆτε ἱστῶσι(ν)

24 Present Subj. Mid/Pass. -μι Verbs It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem, mostly. It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem, mostly. –διδο-, τιθε-, ἱστε- The regular subjunctive endings for the present stem are used and contracted with the short-vowel grade stem, mostly. The regular subjunctive endings for the present stem are used and contracted with the short-vowel grade stem, mostly.

25 Present Subj. Mid/Pass. -μι Verbs -ωμαι -ωμαι -ῃ -ῃ -ηται -ηται -ωμεθα -ωμεθα -ησθε -ησθε -ωνται -ωνται -ωμαι -ωμαι -ῃ -ῃ -ηται -ηται -ωμεθα -ωμεθα -ησθε -ησθε -ωνται -ωνται

26 Present Subj. Mid/Pass. -μι Verbs -ωμαι -ωμαι -ῃ -ῃ -ηται -ηται -ωμεθα -ωμεθα -ησθε -ησθε -ωνται -ωνταιδιδῶμαι διδῷ διδῶταιδιδώμεθαδιδῶσθεδιδῶνταιτιθῶμαιτιθῇτιθῆταιτιθώμεθατιθῆσθετιθῶνταιἱστῶμαιἱστῇἱστῆταιἱστώμεθαἱστῆσθεἱστῶνται

27 Present Opt. Act. -μι Verbs It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem. It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem. –διδο-, τιθε-, ἱστα- Contract the stem with the ending. Contract the stem with the ending. Ending are nearly the same as the aor. opt. passive or alternate forms of the pres. opt. active of contract verbs. Ending are nearly the same as the aor. opt. passive or alternate forms of the pres. opt. active of contract verbs. Has alternate forms for the plural. Has alternate forms for the plural.

28 Present Opt. Act. -μι Verbs -οιμι -οιμι -οις -οις -οι -οι -οιμεν -οιμεν -οιτε -οιτε -οιεν -οιεν -ιην -ιην -ιης -ιης -ιη -ιη -ιμεν/-ιημεν -ιμεν/-ιημεν -ιτε/-ιητε -ιτε/-ιητε -ιεν/-ιησαν -ιεν/-ιησαν

29 Present Opt. Act. -μι Verbs -ιην -ιην -ιης -ιης -ιη -ιη -ιμεν/-ιημεν -ιμεν/-ιημεν -ιτε/-ιητε -ιτε/-ιητε -ιεν/-ιησαν -ιεν/-ιησανδιδοίηνδιδοίηςδιδοίηδιδοῖμενδιδοῖτεδιδοῖενδιδοίηνδιδοίηςδιδοίηδιδοίημενδιδοίητεδιδοίησαν

30 Present Opt. Act. -μι Verbs -ιην -ιην -ιης -ιης -ιη -ιη -ιμεν/-ιημεν -ιμεν/-ιημεν -ιτε/-ιητε -ιτε/-ιητε -ιεν/-ιησαν -ιεν/-ιησαντιθείηντιθείηςτιθείητιθεῖμεντιθεῖτετιθεῖεντιθείηντιθείηςτιθείητιθείημεντιθείητετιθείησαν

31 Present Opt. Act. -μι Verbs -ιην -ιην -ιης -ιης -ιη -ιη -ιμεν/-ιημεν -ιμεν/-ιημεν -ιτε/-ιητε -ιτε/-ιητε -ιεν/-ιησαν -ιεν/-ιησανἱσταίηνἱσταίηςἱσταίηἱσταῖμενἱσταῖτεἱσταῖενἱσταίηνἱσταίηςἱσταίηἱσταίημενἱσταίητεἱσταίησαν

32 Present Opt. Mid/Pass. -μι Verbs It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem. It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem. –διδο-, τιθε-, ἱστα- Same endings as the thematic, only without the thematic omicron. Same endings as the thematic, only without the thematic omicron. Contract the stem with the ending. Contract the stem with the ending.

33 Present Opt. Mid/Pass. -μι Verbs -οιμην -οιμην -οιο -οιο -οιτo -οιτo -οιμεθα -οιμεθα -οισθε -οισθε -οιντο -οιντο -ιμην -ιμην -ιο -ιο -ιτο -ιτο -ιμεθα -ιμεθα -ισθε -ισθε -ιντο -ιντο

34 Present Opt. Mid/Pass. -μι Verbs -ιμην -ιμην -ιο -ιο -ιτο -ιτο -ιμεθα -ιμεθα -ισθε -ισθε -ιντο -ιντοδιδοίμηνδιδοῖοδιδοῖτοδιδοίμεθαδιδοῖσθεδιδοῖντοτιθείμηντιθεῖοτιθεῖτοτιθείμεθατιθεῖσθετιθεῖντοἱσταίμηνἱσταῖοἱσταῖτοἱσταίμεθαἱσταῖσθεἱσταῖντο

35 Present Imperative Act. -μι Verbs It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem, mostly. It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem, mostly. –διδο-, τιθε-, ἱστα- Same endings as the thematic, only without the thematic vowel, mostly. Same endings as the thematic, only without the thematic vowel, mostly. Contract the stem with the ending, if needed. Contract the stem with the ending, if needed.

36 Present Imperative Act. -μι Verbs -ε -ε -ετω -ετω -ετε -ετε -οντων -οντων -θι, -ε, -- -θι, -ε, -- -τω -τω -τε -τε -ντων -ντων

37 Present Imperative Act. -μι Verbs -ε, -- -ε, -- -τω -τω -τε -τε -ντων -ντωνδίδουδιδότωδίδοτεδιδόντωντίθειτιθέτωτίθετετιθέντωνἵστηἱστάτωἵστατεἱστάντων

38 Present Imperative Mid/Pass. -μι Verbs It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem. It is formed using the short-vowel grade stem of the present stem. –διδο-, τιθε-, ἱστα- Same endings as the thematic, only without the thematic epsilon. Same endings as the thematic, only without the thematic epsilon. The intervocalic sigma returns in the second person singular. The intervocalic sigma returns in the second person singular.

39 Present Imperative Mid/Pass. -μι Verbs -ου<-εσο -ου<-εσο -εσθω -εσθω -εσθε -εσθε -εσθων -εσθων -σο -σο -σθω -σθω -σθε -σθε -σθων -σθων

40 Present Imperative Mid/Pass. -μι Verbs -σο -σο -σθω -σθω -σθε -σθε -σθων -σθωνδίδοσοδιδόσθωδίδοσθεδιδόσθωντίθεσοτιθέσθωτίθεσθετιθέσθωνἵστασοἱστάσθωἵστασθεἱστάσθων

41 Practice δίδωσι δίδωσι τιθέασι τιθέασι ἵσταμεν ἵσταμεν δίδοσαι δίδοσαι τίθενται τίθενται ἵσταμαι ἵσταμαι ἐδίδου ἐδίδου ἐτίθεσαν ἐτίθεσαν ἵστην ἵστην ἐδίδοσθε ἐδίδοσθε ἐτιθέμην ἐτιθέμην ἵσταντο ἵσταντο διδῷ διδῷ τιθῶσι τιθῶσι ἱστῶ ἱστῶ διδῶσθε διδῶσθε τιθῆται τιθῆται ἱστώμεθα ἱστώμεθα διδοίην διδοίην τιθείησαν τιθείησαν ἱσταῖτε ἱσταῖτε διδοῖο διδοῖο τιθεῖντο τιθεῖντο ἱσταίμην ἱσταίμην


Κατέβασμα ppt "Unit 12 -μι Verbs Present System. -μι Verbs -μι verbs are also known as athematic verbs -μι verbs are also known as athematic verbs Called athematic because,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google