Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 Το αποτέλεσμα από την ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου ως διαφορά μεταξύ διαφορετικών CFR Όταν, τόσο τα τοποθετούμενα όσο και τα αντλούμενα κεφάλαια είναι με σταθερό επιτόκιο, αλλά διαφέρει ο χρόνος διάρκειας του σταθερού επιτοκίου, τότε υπάρχει επιτοκιακός κίνδυνος. π.χ. 5ετές δάνειο με σταθερό επιτόκιο που χρηματοδοτείται με ετήσιες προθεσμιακές καταθέσεις. Το αποτέλεσμα από την ανάληψη του επιτοκιακού κινδύνου μετριέται ως διαφορά μεταξύ των εκάστοτε CFR.

3 Το αποτέλεσμα από την ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου ως διαφορά μεταξύ διαφορετικών CFR - Παράδειγμα 5ετές δάνειο€ 100.000 με σταθερό επιτόκιο 6% Ετήσια προθεσμιακή κατάθεση € 100.000 με επιτόκιο 3,2% για τον πρώτο χρόνο ΄Εστω5ετές swap rate = CFR 1 = 4,4% Ετήσιο euribor = CFR 2 = 4,0% Κερδοφορία καταθέσεων € 100.000 (4,00% - 3,2%) = € 800 Αποτέλεσμα από την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου € 100.000 (6,00% - 4,4%) = € 1.600 Αποτέλεσμα από την ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου € 100.000 (CFR 1 -CFR 2 ) = € 100.000 (4,4% - 4%) = € 400 Αποτέλεσμα πρώτου έτους για σκοπούς χρηματοοικονομικής λογιστικής € 100.000 (6% - 3,2%) = € 2.800

4 Το αποτέλεσμα από την ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου ως διαφορά μεταξύ CFR και MFR Όταν από τη μία πλευρά του ενεργητικού υπάρχουν τοποθετήσεις με σταθερό επιτόκιο οι οποίες χρηματοδοτούνται από στοιχεία υποχρεώσεων με μεταβλητό επιτόκιο, αυτό σημαίνει ότι ο ισολογισμός περιέχει επιτοκιακό κίνδυνο. Το αποτέλεσμα από την ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου εκφράζεται ως διαφορά μεταξύ των δύο επιτοκίων με τα οποία γίνεται η τιμολόγηση των αντίστοιχων κεφαλαίων και εν προκειμένω μεταξύ CFR και MFR.

5 - Σταθερό – μεταβλητό επιτόκιο - Χωρίς αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου Δάνειο 5 ετών με σταθερό επιτόκιο 4,8%€ 100.000 Καταθέσεις Ταμιευτηρίου € 100.000 Επιτόκιο 0,60% ΄Εστω5ετές swap rate = 2,10% = CFR ΜFR = 0,80% Αποτέλεσμα 1.1 – 31.12.2012 για σκοπούς χρηματοοικονομικής λογιστικής € 100.000 (4,8% - 0,60%) = € 4.200 Αποτέλεσμα από την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου € 100.000 (4,8% - 2,10%) = € 2.700 Αποτέλεσμα από την ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου € 100.000 (CFR - ΜFR ) = € 100.000 (2,10% - 0,80%) = € 1.300 Κερδοφορία καταθέσεων € 100.000 (0,80% - 0,60%) = € 200

6 Ισολογισμός με κυμαινόμενα επιτόκια Όταν τα τοκοφόρα στοιχεία, τόσο στο ενεργητικό, όσο και στις υποχρεώσεις, είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο, επιτοκιακός κίνδυνος δεν υπάρχει. Κίνδυνος, εν τούτοις, υπάρχει όταν τα στοιχεία ενεργητικού έχουν διαφορετική βάση τιμολόγησης από εκείνα των υποχρεώσεων (basis risk). π.χ. euribor τριμήνου στο ενεργητικό και euribor εξαμήνου στις υποχρεώσεις. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον κίνδυνο βάσης ενσωματώνονται στην κερδοφορία των δανείων και των καταθέσεων, εξαιτίας της ύπαρξης ενός (συνήθως) MFR, τόσο για το ενεργητικό, όσο και για τις υποχρεώσεις.

7 Κυμαινόμενο – κυμαινόμενο επιτόκιο (παράδειγμα) Δάνειο 5 ετών με € 100.000 μεταβλητό επιτόκιο τρίμηνο euribor +3% € 100.000\ Καταθέσεις Ταμιευτηρίου € 60.000 Επιτόκιο 0,60% Καταθέσεις όψεως€ 40.000 επιτόκιο 0,50%€ 100.000 ΄Εστω ότι για το διάστημα 1.1 – 31.12.2012 Τρίμηνο euribor 0,90% ΜFR = 0,80% Κερδοφορία δανείου € 100.000 Χ [(0,90% + 3%) – 0,80%] = € 3.100 Κερδοφορία καταθέσεων€ 3.340 € 60.000 Χ (0,80% - 0,60%) = € 120 € 40.000 Χ (0,80% - 0,50%) = € 120 Κερδοφορία για σκοπούς χρηματοοικονομικής λογιστικής € 100.000 Χ3,90% - € 60.000Χ0,60% - € 40.000Χ0,50% = € 3.900-€ 360-€ 200 = € 3.340

8 Αποτέλεσμα από την ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου ανάλογα με το πρόσημο της διαφοράς CFR και MFR 1. CFR Ε – MFR > 0 Κέρδη CFR Ε = CFR ενεργητικού 2. CFR y – MFR > 0 Ζημίες CFR y = CFR υποχρεώσεων 3. CFR E – CFR y > 0 Κέρδη Αν οι ανωτέρω διαφορές είναι μικρότερες του μηδενός, παράγονται τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Παρατήρηση: Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά CFR’s στο ενεργητικό και στις υποχρεώσεις. Αντίθετα, υπάρχει συνήθως μόνο ένα ΜFR, τόσο για το ενεργητικό, όσο και για τις υποχρεώσεις.

9 Ισολογισμός με αναπροσαρμοζόμενα επιτόκια Όταν υπάρχουν τοκοφόρα στοιχεία είτε στο ενεργητικό είτε στις υποχρεώσεις ή στο σύνολο του ισολογισμού με αναπροσαρμοζόμενα επιτόκια ή άλλα με αναπροσαρμοζόμενο και άλλα με μεταβαλλόμενο επιτόκιο, τότε υπάρχει επιτοκιακός κίνδυνος, ο οποίος περιορίζεται στις μικρές, συνήθως, διαφορές που υπάρχουν στο χρόνο επανατιμολόγησης των στοιχείων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν στις περιπτώσεις αυτές ενσωματώνονται στην κερδοφορία των δανείων και των καταθέσεων, εξαιτίας της ύπαρξης ενός (συνήθως) MFR, τόσο για το ενεργητικό, όσο και για τις υποχρεώσεις.


Κατέβασμα ppt "ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google