Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α.Γ.Λ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΚΟΣΤΟΣ Α.Γ.Λ. Παραγωγή H διαδικασία με την οποία οι παραγωγικοί συντελεστές μετατρέπονται σε χρήσιμα αγαθά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α.Γ.Λ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΚΟΣΤΟΣ Α.Γ.Λ. Παραγωγή H διαδικασία με την οποία οι παραγωγικοί συντελεστές μετατρέπονται σε χρήσιμα αγαθά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Α.Γ.Λ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΚΟΣΤΟΣ

3 Α.Γ.Λ. Παραγωγή H διαδικασία με την οποία οι παραγωγικοί συντελεστές μετατρέπονται σε χρήσιμα αγαθά.

4 Α.Γ.Λ. Χαρακτηριστικά της Παραγωγής (α) Συνειδητή προσπάθεια για κάποιο τελικό αποτέλεσμα. (β) Χρονική διάρκεια. (γ) Τεχνολογική σχέση ποσοτήτων παραγωγικών συντελεστών και παραγόμενου προϊόντος.

5 Α.Γ.Λ. Βραχυχρόνια περίοδος  Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν μπορεί να μεταβάλλει την ποσότητα κάποιων απο τους συντελεστές παραγωγής.

6 Α.Γ.Λ. Μακροχρόνια περίοδος  Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει την ποσότητα όλων των συντελεστών παραγωγής.

7 Α.Γ.Λ. Σταθεροί συντελεστές παραγωγής  Αυτοί που η ποσότητά τους δεν μεταβάλλεται βραχυχρόνια.

8 Α.Γ.Λ. Μεταβλητοί συντελεστές παραγωγής  Αυτοί που η ποσότητά τους μπορεί να μεταβληθεί βραχυχρόνια.

9 Α.Γ.Λ. Συνάρτηση Παραγωγής όπου Q: ποσότητα παραγώμενου προϊόντος, L: εργασία (μεταβλητός συντελεστής), : κεφάλαιο (σταθερός συντελεστής). (a) (a)  Σαν f νοείται ο τρόπος του μετασχηματισμού των συντελεστών σε προϊόν.

10 Α.Γ.Λ. Συνάρτηση Παραγωγής  Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει την μέγιστη ποσότητα προϊόντος που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο με τις απαιτούμενες ποσότητες συντελεστών, θεωρώντας δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής.

11 Α.Γ.Λ. Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν

12 Α.Γ.Λ. Συνολικό προϊόν  Συνολικό προϊόν, TP ή Q, είναι η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται όταν μεταβάλλεται μόνο η ποσότητα του συντελεστή που μας ενδιαφέρει, ενώ οι ποσότητες όλων των άλλων συντελεστών παραμένουν σταθερές.  total product

13 Α.Γ.Λ. Μέσο προϊόν  Μέσο προϊόν, AP, είναι το συνολικό προϊόν ανα μονάδα μεταβλητού συντελεστή.  Αν ο μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία L, τότε το μέσο προϊόν:  average product

14 Α.Γ.Λ. Οριακό προϊόν  Οριακό προϊόν, MP, είναι η μεταβολή στο συνολικό προϊόν εξ' αιτίας της μεταβολής του μεταβλητού συντελεστή κατά μία μονάδα. (b) (b)  marginal product

15 Α.Γ.Λ. Παρατήρηση •Το οριακό προϊόν δεν είναι η παραγωγή της συγκεκριμένης τελευταίας μονάδας του μεταβλητού συντελεστή που προστέθηκε. •Γενικά στην οικονομική θεωρία, η λέξη οριακό σημαίνει παράγωγος, δηλαδή ρυθμός μεταβολής. •Εν τω προκειμένω, ρυθμός μεταβολής του συνολικού προϊόντος όταν μεταβάλλεται η εργασία.

16 Α.Γ.Λ. Παράδειγμα Εργάτες LTPAPMP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 43 160 351 600 875 1,152 1,372 1,536 1,656 1,750 1,815 1,860 0 43 80 117 150 175 192 196 192 184 175 165 155 0 43 117 191 249 275 277 220 164 120 94 65 45

17 Α.Γ.Λ. Γραφήματα  Η ποσότητα του συνολικού προϊόντος, TP, αυξάνεται συνεχώς, πρώτα με αύξοντα ρυθμό και κατόπιν με φθίνοντα.  Αυτό αναγκάζει τις καμπύλες του μέσου, AP, και του οριακού προϊόντος, MP, πρώτα να αυξάνονται και μετά να φθίνουν.  Το μέσο προϊόν, AP, είναι μέγιστο όταν (c)

18 Α.Γ.Λ. Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης  Στη βραχυχρόνια περίοδο, η διαρκής αύξηση της ποσότητας του μεταβλητού συντελεστή οδηγεί πρώτα στην αύξηση και τελικά στη μείωση του μέσου και του οριακού προϊόντος του μεταβλητού συντελεστή.

19 Α.Γ.Λ. Υπενθύμιση:  Στη βραχυχρόνια περίοδο, ένας τουλάχιστον συντελεστής παραμένει σταθερός.

20 Α.Γ.Λ. Αιτιολόγηση:  Ο σταθερός συντελεστής περιορίζει την ποσότητα πρόσθετης παραγωγής που μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση του μεταβλητού συντελεστή με την ίδια τεχνολογία παραγωγής.

21 Α.Γ.Λ. Γενική Περίπτωση (Σχήμα)

22 Α.Γ.Λ. Σχέση μεταξύ των καμπυλών προϊόντος.  Όταν το MP αυξάνεται, αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό το TP.  Όταν το MP μειώνεται, αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό το TP.  Όταν το MP ισούται με το 0, το TP είναι μέγιστο.  Όταν το MP γίνει μικρότερο του 0, το TP μειώνεται.  Η καμπύλη του MP τέμνει πάντα αυτήν του AP απο πάνω προς τα κάτω στην μέγιστη τιμή της AP.  Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες απο αυτές του οριακού.

23 Α.Γ.Λ. Λογική εξήγηση:  Η καμπύλη του μέσου προϊόντος θα έχει θετική (ανοδική) κλίση εφ' όσον η καμπύλη του οριακού προϊόντος βρίσκεται απο πάνω της.  Δεν έχει σημασία αν το οριακό προϊόν είναι ανοδικό ή πτωτικό.  Αν ο επι πλέον εργάτης αυξήσει το μέσο προϊόν όλων των εργατών, η αύξηση που προσδίδει στο συνολικό προϊόν πρέπει να είναι μεγαλύτερη απο το μέσο προϊόν όλων των υπαρχόντων εργατών.  Η σχέση είναι μαθηματική και γενική. Π.χ. Έστω 3 μαθητές με μέσο βαθμό 15.  Προσθέτοντας έναν τέταρτο μαθητή, μόνον αν ο βαθμός του είναι λ.χ. 19 (>15) θα ανεβεί ο μέσος βαθμός των τεσσάρων στο 16 (>15).  Δεν απαιτείται όμως να είναι μεγαλύτερος απο αυτόν του τελευταίου μαθητή που προσμετρήθηκε στον μέσο όρο των τριών πρώτων.

24 Α.Γ.Λ. Μεταβολή της τεχνολογίας  Η βελτίωση της τεχνολογίας μετακινεί την καμπύλη παραγωγής προς τα επάνω.  (Με την ίδια ποσότητα μεταβλητού συντελεστή, L, παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος, Q).  Αντιθέτως, η υποβάθμιση της τεχνολογίας θα μετακινήσει την καμπύλη παραγωγής προς τα κάτω.

25 Α.Γ.Λ. Κόστος Παραγωγής στη Βραχυχρόνια Περίοδο

26 Α.Γ.Λ. Κόστος  Το ποσό της δαπάνης που καταβάλλει η επιχείρηση για την απόκτηση των υπηρεσιών ενός συντελεστή παραγωγής.

27 Α.Γ.Λ. Μεταβλητό κόστος  Κόστος που μεταβάλλεται ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής, VC. variable cost

28 Α.Γ.Λ. Σταθερό κόστος  Κόστος που παραμένει αμετάβλητο, ανεξάρτητα απο την ποσότητα παραγωγής, FC. fixed cost

29 Α.Γ.Λ. Συνολικό κόστος  Το άθροισμα σταθερού και μεταβλητού κόστους: total cost

30 Α.Γ.Λ. Συνάρτηση κόστους  Εκφράζει την σχέση μεταξύ κόστους παραγωγής και παραγόμενης ποσότητας ενός προϊόντος.  Αν π.χ. οι σταθεροί συντελεστές,, κοστίζουν €4.000, η εργασία (L) €1000 ανα εργάτη και οι πρώτες ύλες €100 ανα μονάδα προϊόντος, τότε η συνάρτηση κόστους:

31 Α.Γ.Λ. Κατηγορίες Μέσου Κόστους Επίσης, average total cost Μέσο συνολικό κόστος average variable cost Μέσο Μεταβλητό κόστος average fixed cost Μέσο σταθερό κόστος average cost Ο λόγος του κόστους προς την αντίστοιχη ποσότητα προϊόντος. Μέσο κόστος  Απόδειξη Απόδειξη

32 Α.Γ.Λ. Οριακό κόστος  Ο ρυθμός μεταβολής του συνολικού κόστους όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα, δηλαδή ο λόγος της μεταβολής του συνολικού κόστους προς τη μεταβολή του προϊόντος: (e)  Marginal Cost  Ή, αφού το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται,

33 Α.Γ.Λ. Παράδειγμα

34 Α.Γ.Λ. Καμπύλες Κόστους

35 Α.Γ.Λ. Καμπύλες Κόστους (Γενική Μορφή)  Το συνολικό σταθερό κόστος, FC, δεν μεταβάλλεται με την ποσότητα παραγόμενου προϊόντος, Q. Το συνολικό μεταβλητό κόστος, VC, και το συνολικό κόστος, TC=FC+VC, αυξάνονται με το προϊόν, πρώτα με φθίνοντα ρυθμό και μετά με αύξοντα ρυθμό. Η απόσταση μεταξύ συνολικού και μεταβλητού κόστους είναι ίση με το σταθερό κόστος.  Το μέσο σταθερό κόστος, AFC, μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος έχοντας ως ασύμπτωτο τον οριζόντιο άξονα διότι είναι ισοσκελής υπερβολή:  Το μέσο μεταβλητό κόστος, AVC, και το μέσο συνολικό κόστος, ATC, μειώνονται και μετά αυξάνονται με την αύξηση της παραγωγής. Το ίδιο συμβαίνει και με το οριακό κόστος, MC, το οποίο τέμνει τις καμπύλες AVC και ATC στα ελάχιστα σημεία τους.  Οι ποσότητες Χ 1, Χ 2, και Χ 3 του μεταβλητού συντελεστή στις καμπύλές προϊόντος αντιστοιχούν πλήρως στις ποσότητες παραγωγής Q 1, Q 2, και Q 3 των καμπυλών κόστους.

36 Α.Γ.Λ. Γενική Μαθηματική Μορφή  Η συνάρτηση παραγωγής γενικής μορφής που χρησιμοποιείται για να εκφράσουμε τη σχέση παραγόμενης ποσότητας, Q, με έναν μεταβλητό συντελεστή, X, είναι  Συνήθως το α=0.

37 Α.Γ.Λ. Συνεχές Οριακό Προϊόν  Θεωρητικά το οριακό προϊόν ορίζεται ως η πρώτη παράγωγος του συνολικού:

38 Α.Γ.Λ. MP=AP

39 Α.Γ.Λ. Απόδειξη ATC = AFC+AVC

40 Α.Γ.Λ. Συνεχές Οριακό Κόστος είναι ο θεωρητικός ορισμός του (συνεχούς) οριακού κόστους.


Κατέβασμα ppt "Α.Γ.Λ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΚΟΣΤΟΣ Α.Γ.Λ. Παραγωγή H διαδικασία με την οποία οι παραγωγικοί συντελεστές μετατρέπονται σε χρήσιμα αγαθά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google