Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

18- 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Η μόχλευση σε ανταγωνιστική και χωρίς φόρους οικονομία  Χρηματοοικονομικός κίνδυνος και αναμενόμενες αποδόσεις  Το μεσοσταθμικό κόστος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "18- 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Η μόχλευση σε ανταγωνιστική και χωρίς φόρους οικονομία  Χρηματοοικονομικός κίνδυνος και αναμενόμενες αποδόσεις  Το μεσοσταθμικό κόστος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 18- 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Η μόχλευση σε ανταγωνιστική και χωρίς φόρους οικονομία  Χρηματοοικονομικός κίνδυνος και αναμενόμενες αποδόσεις  Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC)  Το μετά φόρων WACC

2 18- 2 M&M: Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Modigliani & Miller –Σε μια χωρίς φόρους οικονομία, όταν οι αγορές είναι τέλειες, η μόχλευση των επιχειρήσεων δεν προσφέρει αυξημένες δυνατότητες επιλογών επενδύσεων ως προς τα χαρακτηριστικά κινδύνου απόδοσης. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι ίδιοι οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να δανειστούν με τους ίδιους όρους και να δημιουργήσουν όλα τα δυνατά προφίλ κινδύνου απόδοσης. Έτσι, η επιλογή κεφαλαιακής διάρθρωσης εκ μέρους των επιχειρήσεων, δεν έχει αξία για τους επενδυτές και συνεπώς οι μεταβολές της δεν επιδρούν στην αξία της επιχείρησης.

3 18- 3 M&M: Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υποθέσεις: ιδιωτική μόχλευση αντί ‘δημόσιας’  Αν η αμόχλευτη επιχείρηση εκδώσει μετοχές, δεν περιορίζει την δυνατότητα ενός επενδυτή, που επιθυμεί περισσότερο ρίσκο, να αγοράσει τις μετοχές της και να δανειστεί κεφάλαια από την αγορά, ή να αγοράσει μετοχές άλλης παρεμφερούς επιχείρησης που είναι μοχλευμένη: – Οι επενδυτές δεν χρειάζονται ‘έτοιμες’ επιλογές, ή – Υπάρχουν έτοιμες εναλλακτικές επιλογές για όλα τα προφίλ κινδύνου απόδοσης Η μόχλευση δεν αλλάζει τις συνολικές ταμειακές ροές  Λόγω μη ύπαρξης φόρων, πιθανότητας χρεοκοπίας και ειδικών κινήτρων για τα διοικητικά στελέχη

4 18- 4 M&M: Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

5 18- 5 M&M (Debt Policy Doesn’t Matter)

6 18- 6 Παράδειγμα από αμόχλευτη εταιρεία ΜΟΧΛΕΥΣΗ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ -ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Αναμενόμενο αποτέλεσμα

7 18- 7 παράδειγμα Με μόχλευση 50% χρέος M&M (Debt Policy Doesn’t Matter)

8 18- 8 Παράδειγμα home made leverage - επένδυση στην αμόχλευτη - ιδιωτικός δανεισμός M&M (Debt Policy Doesn’t Matter)

9 18- 9 Borrowing and EPS at Macbeth

10 18- 10 M&M Proposition I παράδειγμα

11 18- 11 Απόδοση και Μόχλευση

12 18- 12 M&M Proposition II Macbeth continued

13 18- 13 M&M Proposition II Macbeth continued

14 18- 14 Leverage and Risk Η μόχλευση αυξάνει τον κίνδυνο των μετοχικών αποδόσεων

15 18- 15 Μόχλευση και Αποδόσεις Αξία Ενεργητικού100 Δάνεια (D) 30 Ίδια (E)70 Αξία Ενεργητικού 100Αξία Επιχ. (V)100 r d = 7.5% r e = 15% Παράδειγμα με Ισολογισμό σε τρέχουσες αξίες

16 18- 16 Μόχλευση και Αποδόσεις Asset Value100Debt (D)40 Equity (E)60 Asset Value100Firm Value (V)100 r d = 7.5% αυξάνεται σε 7.875% r e = ?? Παράδειγμα με Ισολογισμό σε τρέχουσες αξίες Τι συμβαίνει στο r e όταν το κόστος δανεισμού αυξάνεται?

17 18- 17 Μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση και η επίδρασή της στο ‘β’

18 18- 18 WACC  WACC το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου προϋπήρχε της θεωρίας των Μ&Μ.

19 18- 19 r DVDV rDrD rErE r Α =WACC WACC

20 18- 20 r DEDE rDrD rErE M&M Proposition II rArA Risk free debtRisky debt

21 18- 21 r DVDV rDrD rErE WACC WACC (traditional view)

22 18- 22 r DVDV rDrD rErE WACC WACC (M&M view)

23 18- 23 Το μετά φόρων WACC  Το όφελος από την φοροαπαλλαγή των τόκων πρέπει να συμπεριληφθεί στο κόστος των κεφαλαίων.  Αυτό το όφελος μειώνει το τελικό κόστος των δανειακών κεφαλαίων κατά τον φορολογικό συντελεστή (επί του ποσού των τόκων). Old Formula

24 18- 24 Το μετά φόρων WACC Το ΜΣΚΚ προσαρμοσμένο για τους φόρους

25 18- 25 Το μετά φόρων WACC Παράδειγμα - Union Pacific Η εταιρεία έχει οριακό φορολογικό συντελεστή 35%. Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων είναι 12.0% και το προ φόρων κόστος δανεισμού είναι 6.0%. Χρησιμοποιείστε τα στοιχεία του ισολογισμού για να υπολογίσετε το WACC?

26 18- 26 Το μετά φόρων WACC Παράδειγμα - Union Pacific MARKET VALUES

27 18- 27 Το μετά φόρων WACC Παράδειγμα - Union Pacific Debt ratio = (D/V) = 6.7/32.9=.20 or 20% Equity ratio = (E/V) = 26.2/32.9 =.80 or 80%

28 18- 28 Το μετά φόρων WACC Παράδειγμα - Union Pacific

29 18- 29 Το μετά φόρων WACC Another Example - Kate’s Cafe Kate’s Café has a marginal tax rate of 35%. The cost of equity is 10.0% and the pretax cost of debt is 5.5%. Given the book and market value balance sheets, what is the tax adjusted WACC?

30 18- 30 After Tax WACC Another Example - Kate’s Cafe- continued MARKET VALUES

31 18- 31 After Tax WACC Another Example - Kate’s Cafe- continued Debt ratio = (D/V) = 7.6/22.6=.34 or 34% Equity ratio = (E/V) = 15/22.6 =.66 or 66%

32 18- 32 After Tax WACC Another Example - Kate’s Cafe- continued

33 18- 33 Web Resources http://finance.yahoo.com www.valuepro.net Click to access web sites Internet connection required


Κατέβασμα ppt "18- 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Η μόχλευση σε ανταγωνιστική και χωρίς φόρους οικονομία  Χρηματοοικονομικός κίνδυνος και αναμενόμενες αποδόσεις  Το μεσοσταθμικό κόστος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google