Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK MANAGEMENT)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK MANAGEMENT)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK MANAGEMENT)

2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ορίζεται ως: «Η επιστημονική προσέγγιση στην εξέταση των κινδύνων, για την πρόγνωση των πιθανών τυχαίων απωλειών και το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών που ελαχιστοποιούν την απώλεια» (Vaughan, 1997).

3 Έννοια του Κινδύνου O κίνδυνος είναι μια έννοια που είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της αβεβαιότητας. Η έννοια, πάλι, της αβεβαιότητας είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της μεταβλητότητας (variation - variability) ή της αστάθειας (volatility). Οι έννοιες αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όλες οι οικονομικές πράξεις χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα ή αστάθεια όσο αφορά τις πιθανές τους τιμές ή τις πιθανές τους μελλοντικές εξελίξεις.

4 Είδη Κινδύνου Επιχειρηματικοί (Business Risk)
Χρηματοοικονομικοί (Financial Risk) Λειτουργικοί (Operational Risk)

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

6 Λόγοι που οδήγησαν στην διαχείριση των Τραπεζικών κινδύνων
Κατάρρευση συνθήκης Breton Woods(1971), (ευμετάβλητες τιμές συναλλάγματος) Ενεργειακή κρίση ( ), (υψηλός πληθωρισμός, διακυμάνσεις επιτοκίων) Έντονες κρίσεις τραπεζικού συστήματος την δεκαετία του ‘90.

7 Εποπτεία τραπεζικών ιδρυμάτων
Η εποπτεία αναφέρεται σε μια γενικότερη παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηματοοικονομικών οργανισμών.

8 Εποπτεία τραπεζικών ιδρυμάτων

9 Κίνδυνος Αγοράς Αντανακλάται στην μεταβλητότητα της αξίας του χαρτοφυλακίου τίτλων, η οποία οφείλεται στις αλλαγές των αγοραίων τιμών των τίτλων του ενεργητικού.

10 Κίνδυνος Αγοράς Σημαντικές συνιστώσες: Επιτοκιακός κίνδυνος
Συναλλαγματικός κίνδυνος Π.Χ. Αύξηση επιτοκίων οδηγεί σε μείωση των τιμών των ομολόγων. Υποτίμηση ενός νομίσματος οδηγεί σε μείωση της αξίας των τίτλων που εκφράζονται σε αυτό το νόμισμα.

11 Πιστωτικός Κίνδυνος Είναι η πιθανότητα αδυναμίας ανάκτησης ενός στοιχείου του ενεργητικού λόγω αδυναμίας του οφειλέτη ή λόγω καθυστέρησης αποπληρωμής ενός δανείου.

12 Πιστωτικός Κίνδυνος Στην πράξη, ο πιστωτικός κίνδυνος από τη χορήγηση ενός δανείου αυξάνεται σημαντικά για την τράπεζα σε δύο περιπτώσεις: Πρώτον, όταν όλα τα οικονομικά δεδομένα ή κάποιες εταιρείες αξιολόγησης της πιστοληπτικής επιφάνειας προτείνουν την υποβάθμιση της φερεγγυότητας του πιστούχου. Δεύτερον, όταν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας παρουσιάζει υψηλή έκθεση σε δανεισμό σε ένα συγκεκριμένο πιστούχο ή σε μία ομάδα εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.

13 Εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας Ι (1988)
Εστιάζει στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Το Σύμφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο ενιαίο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, 8%, και εναρμόνισε για πρώτη φορά το διεθνές εποπτικό σύστημα.

14 Βασιλεία ΙΙ – Μία νέα προσέγγιση
Δείκτης > 8 % Τεχνικές μείωσης του κινδύνου Καλύμματα, εγγυήσεις Πιστωτικός κίνδυνος Διαβαθμίσεις, πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (PD), ζημίες δεδομένης της αθέτησης (LGD) Μεθοδολογίες πιστωτικού κινδύνου Τυποποιημένη, εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB): (θεμελιώδης, εξελιγμένη) Λειτουργικός κίνδυνος Αξιολόγηση διαδικασιών, δείκτες κινδύνου, μεθοδολογίες Πυλώνας Ι, ΙΙ, ΙΙI

15 Αλλαγές με τη Βασιλεία ΙΙ
- Τρεις πυλώνες εποπτείας Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο

16 Βασιλεία ΙΙ – Πιστωτικός κίνδυνος
Υπολογισμός σταθμισμένου ενεργητικού : - Τυποποιημένη μέθοδος - Θεμελιώδης μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (PD Τράπεζα, LGD 45 %) - Εξελιγμένη μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (PD, LGD Τράπεζα)

17 Τυποποιημένη μέθοδος Έμφαση πάλι στα καλύμματα
Τυποποιημένη μέθοδος Έμφαση πάλι στα καλύμματα -Δάνεια καλυμμένα με κατοικίες (LTV < 75 %) : στάθμιση 35 % (αντί 50 % της Βασιλείας Ι) -Μικρές επιχειρήσεις (όριο < € 1 εκατ.) : στάθμιση 75 % (αντί 100 %) -Καθυστερημένες οφειλές: στάθμιση 100% ή 150 % (αντί 100 %)

18 Μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB)
- Η στάθμιση των κινδύνων γίνεται με κριτήρια : ● Την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (PD) που υπολογίζεται ανά βαθμίδα διαβάθμισης ● Την ζημία δεδομένης της αθέτησης (LGD) που καθορίζεται κύρια από τα καλύμματα

19 Κατηγοριοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
● Τυποποιημένη μέθοδος : Λιανική τραπεζική περιλαμβάνει ανοίγματα < € 1 εκατ. ● Μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων : - Λιανική τραπεζική : ανοίγματα < € 1 εκατ. -Μικρομεσαίες επιχειρήσεις : ετήσιες πωλήσεις < € 50 εκατ. ● Ευνοϊκότερη στάθμιση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις

20 Εφαρμογή της μεθόδου των εσωτερικών διαβαθμίσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
● Βάσει του σχετικού αλγορίθμου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αυξάνονται με : -Τη ζημία από την αθέτηση υποχρέωσης (LGD) -Την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (PD) -Τη ληκτότητα του ανοίγματος -Τις ετήσιες πωλήσεις

21 Λειτουργικός κίνδυνος
● Μέθοδος του βασικού δείκτη Σύνολο λειτουργικών εσόδων x 15 % ● Τυποποιημένη μέθοδος (ανά επιχειρηματικό τομέα) έσοδα x : 18 % (Επενδυτικές δραστηριότητες) 15 % (Μεγάλες επιχειρήσεις) 12 % (Λιανική τραπεζική) ● Εξελιγμένη μέθοδος – Στατιστικές μέθοδοι

22 Δάνειο καλυμμένο με κατοικίες (LTV < 75 %) 0,56 %
Επιβάρυνση Χορηγήσεων (α) (Αγνοώντας απομειώσεις, λειτουργικό κίνδυνο & κόστος) Παραδοχές : Δείκτης : 8 % , Απόδοση κεφαλαίων : 20 % π.χ. € x 100 % (στάθμιση) x 8 % x 20 % = € , € / € = 1,6 % Δάνειο ακάλυπτο > € 1 εκατ. 1,6 % (στάθμιση 100 %) < € 1 εκατ. 1,2 % (στάθμιση 75 %) Δάνειο καλυμμένο με κατοικίες (LTV < 75 %) 0,56 % (στάθμιση 35 %)

23 Δάνειο προς μικρομεσαία επιχείρηση PD= 2 %,
Επιβάρυνση Χορηγήσεων (β) (Αγνοώντας απομειώσεις, λειτουργικό κίνδυνο & κόστος) Παραδοχές : Δείκτης : 8 % , Απόδοση κεφαλαίων : 20 % π.χ. € x 100 % (στάθμιση) x 8 % x 20 % = € , € / € = 1,60 % Δάνειο προς μικρομεσαία επιχείρηση PD= 2 %, LGD = 45 %, Λ=2 χρόνια, Π= € 25 εκατ. 1,6 % (στάθμιση 100 %) Δάνειο προς μικρομεσαία PD= 1 %, 1,28 % (στάθμιση 80 %) LGD = 22,5 %, Λ=2 χρόνια, Π= € 25 εκατ. 0,8 % (στάθμιση 50 %) Δάνειο προς μεγάλη επιχείρηση PD=2 %, LGD=45 %, Λ=2 χρόνια 1,84 % (στάθμιση 115 %)

24 Καθυστερημένες οφειλές (α)
● Ορισμός ουσιαστικής καθυστέρησης (materiality level) - > 90 ημερών - 5 % της δόσης για τα τοκοχρεωλυτικά 2 % του ορίου για ανοικτούς αλληλόχρεους ● Η κατηγοριοποίηση μίας οφειλής ως καθυστερημένης επιβαρύνει την Τράπεζα : Αυξημένες προβλέψεις Αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιβάρυνση δεικτών (π.χ. NPL δείκτης)

25 Καθυστερημένες οφειλές (β)
Η Ελληνική αγορά εμφανίζεται να έχει περισσότερες καθυστερήσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως επισημαίνεται και από την Τράπεζα της Ελλάδος

26 Τιτλοποίηση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
● Σημαντικό ποσοστό δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ανακυκλούμενης μορφής μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών ● Περιορισμοί από την Βασιλεία II στην απελευθέρωση κεφαλαίων από την τιτλοποίηση των εν λόγω δανείων

27 Επιπτώσεις (α) ● Οικονομικά ορθότερες μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων ● Σταδιακή υιοθέτηση των πιο εξελιγμένων μεθόδων από τις τράπεζες ● Τα εσωτερικά μοντέλα διαβάθμισης γίνονται τα επίσημα “εργαλεία” υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων. Ταυτόχρονα θα αυξάνονται οι απαιτήσεις για πελατειακά δεδομένα.

28 Επιπτώσεις (β) ● Οι διαβαθμίσεις που διακρίνουν μεταξύ “καλών” και λιγότερο “καλών” εταιριών θα καθορίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η ενιαία αντιμετώπιση της Βασιλείας Ι δεν ισχύει πλέον. ● Μέσω των καλυμμάτων και των εγγυήσεων, θα μπορούν να μειωθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις. ● Η συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. καθυστερήσεις, ρυθμίσεις) θα επηρεάζουν σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αλλά και τις ειδικές προβλέψεις

29 Επιπτώσεις (γ) ● Οι μεγάλες επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν καλύτερες διαβαθμίσεις από τις μικρομεσαίες. Από άποψη κεφαλαιακών απαιτήσεων αυτό αντισταθμίζεται από τους σχετικούς αλγόριθμους που καθορίζουν μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις μικρομεσαίες.

30 Συμπεράσματα ● Εντός του 2007 η Βασιλεία ΙΙ θα αποτελεί το νέο πλαίσιο εποπτείας ● Ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων αλλάζει σημαντικά ● Την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών θα επηρεάζουν σημαντικά, πλέον του λειτουργικού κόστους και των ειδικών προβλέψεων, τα απασχολούμενα κεφάλαια που πλέον θα διαφέρουν για διαφορετικούς αντισυμβαλλόμενους


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK MANAGEMENT)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google