Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δρ. Κωνσταντίνος Δ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δρ. Κωνσταντίνος Δ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δρ. Κωνσταντίνος Δ. Αντωνιάδης

2 2/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Νόμος 1568/85 & Π.Δ. 17/1996 Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τρίτων. Νόμος 1568/85 & Π.Δ. 294/1988 Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και Γιατρού Εργασίας, ενώ σε στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερο από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Όλες οι εταιρείες χρειάζονται Τεχνικό Ασφαλείας από τις πιο απλές, όπως καταστήματα, φροντιστήρια, εταιρείες security, έως και οι πιο επικίνδυνες, όπως βιομηχανίες με παραγωγική διαδικασία.

3 3/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων Κατηγορία Α: Υψηλή επικινδυνότητα Χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βιομηχανίες κατασκευής προϊόντων εκ μετάλλου όπως γέφυρες κλπ, βιομηχανίες κατασκευής μεταφορικών μέσων, υφαντικές βιομηχανίες, κ.α. Οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση τη δραστηριότητα τους Κατηγορία Β: Μέση επικινδυνότητα Όλες οι υπόλοιπες Κατηγορία Γ: Χαμηλή επικινδυνότητα Γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο, εστιατόρια, τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, κ.α.

4 4/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ώρες παρουσίας Τεχνικού Ασφαλείας Κατηγορία Α: Οι ώρες παρουσίας του ΤΑ στην επιχείρηση δεν πρέπει να είναι λιγότερες από (Π.Δ.17/1996): -25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους, -50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, και -75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων. Εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις εποχιακών επιχειρήσεων. Κατηγορία Β: Κατηγορία Γ: 0.4 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο Αριθμός εργαζομένων Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο Τεχνικός ΑσφαλείαςΓιατρός Εργασίας έως 5003.50.8 501 έως 10003.00.8 1001 έως 50002.50.8 5001 και άνω2.00.8 έως 10002.50.6 1001 έως 50001.50.6 5001 και άνω1.00.6

5 5/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας Ο ρόλος του ΤΑ είναι συμβουλευτικός, ελεγκτικός και κατευθυντήριος για την επιχείρηση σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια εργασίας. Ο ΤΑ κάνει συστάσεις και επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας. Στο εξωτερικό ο ρόλος του ΤΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικός και οι εργοδότες κινούνται αυστηρά και μόνο με βάση τις υποδείξεις του ΤΑ. Υπεύθυνος για την εφαρμογή των υποδείξεων του ΤΑ είναι ο εργοδότης. Η εταιρεία οφείλει να έχει Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, ώστε να καταγράφονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να εκπαιδεύεται να τηρεί τις οδηγίες για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της σωστής χρήσης των μηχανισμών ασφάλειας και των προστατευτικών διατάξεων.

6 6/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ο ρόλος Τεχνικού Ασφαλείας  Σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων  Εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών  Προμήθεια μέσων και εξοπλισμού  Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας Ο ΤΑ συμβουλεύει σε θέματα Ο ΤΑ ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον

7 7/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ο ρόλος Τεχνικού Ασφαλείας  Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους.  Την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.  Τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας (δάπεδο, φωτισμός, θόρυβος, θερμοκρασιακό κλίμα, ηλεκτρισμός, πυρασφάλεια, διάδρομοι, έξοδοι κινδύνου, κοινόχρηστοι χώροι, σήμανση).  Τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας (εργασία σε καθιστή στάση, εργασία σε όρθια στάση, συμμετοχή και εκπαίδευση, ανύψωση βαρών, διαλείμματα, χημικές ουσίες και ρεύματα αέρα).  Τον εξοπλισμό (εργαλεία χειρός, μηχανήματα, ανυψωτικά μέσα, ιδιοκατασκευές, συντήρηση, εκπαίδευση εργαζομένων).  Ειδικές εργασίες (εργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εργασία σε ύψος, εργασίες συγκολλήσεων, επισκευές χώρων, χρήση φιάλων αερίου).  Τη σωστή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Ο ΤΑ ελέγχει:

8 8/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Παραδείγματα εργατικών ατυχημάτων Ατύχημα στη διάρκεια μετάγγισης αμμωνίας από τη δεξαμενή σε μπιτόνια. Αίτια: Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας και κακή χρήση ΜΑΠ. Τραυματισμός: Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε στους οφθαλμούς Έκρηξη στη διάρκεια εργασιών συντήρησης-κολλήσεων σε δεξαμενόπλοιου. Αίτια: Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας και κακός αερισμός Τραυματισμός: Θάνατος εργαζομένου Διαρροή οξέος από δεξαμενή. Αίτια: Μη καθορισμένη συντήρηση – παρακολούθηση της δεξαμενής Τραυματισμός: Κανείς. Καταστροφή του φρεατίου ασφαλείας Τραυματισμός από πτώση αντικειμένου στη διάρκεια διαλογής προϊόντων Αίτια: Μη χρήση ΜΑΠ Τραυματισμός: Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε στο πόδι Τραυματισμός από πτώση εργαζομένου στο δάπεδο Αίτια: Ολισθηρότητα δαπέδου Τραυματισμός: Ένας εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στο πόδι

9 9/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "1/46 Εισαγωγή Μέθοδος Συσκευή T P L Μετρήσεις Σύνθετων Υλικών Συμπεράσματα Μετρήσεις Στερεών Υλικών Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δρ. Κωνσταντίνος Δ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google