Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τμήμα Βιομηχανιών Κατασκευής Μηχανών ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Εκπαίδευση Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τον έλεγχο βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας 3ης Διεύθυνσης Κ.Β.Π. της Γ.Γ.Β. Εισηγητής ΑΠ. ΖΑΡΚΑΔΑΣ Προϊστάμενος Διεύθυνσης

2 Κύρια Σημεία Νομοθετικό Πλαίσιο Ορισμοί
Κατάταξη με βάση την Επικινδυνότητα Αρχική διάθεση στην Αγορά Αρχικός και Περιοδικός Επανέλεγχος – Συχνότητα Έλεγχοι - Κυρώσεις

3 Νομοθετικό Πλαίσιο ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93» ΚΥΑ 15085/593/ «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» για τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων

4 Ανυψωτικό Μηχάνημα Μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων, αναρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης

5 Κατάταξη με βάση την επικινδυνότητά
(άρθρο 2, 15085/593 ΚΥΑ, 2003) Υψηλή Μέση Χαμηλή

6 Υψηλή Επικινδυνότητα Υποκατηγορία Υ1:
γερανοί που λειτουργούν κοντά στη θάλασσα (ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εξυπηρέτησης λιμένων) γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά ανυψωτικής ικανότητας ≥2 tn, γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ≥5 tn οικοδομικοί πυργογερανοί ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4m γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ≥2 tn

7 γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας <5 tn
Υψηλή Επικινδυνότητα Υποκατηγορία Υ2: ανυψωτικά μηχανήματα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από ύψος >3m μηχανήματα έργων (γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες) γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας <2tn γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας <5 tn γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας <2 tn

8 Μέση Επικινδυνότητα μικροί γερανοί οικοδομών έως 250kg (παπαγαλάκια)
ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων <4m αντλίες σκυροδέματος ή περονοφόρα οχήματα μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια: ανύψωσης οικοσκευών τροφοδοσίας αεροσκαφών ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας κ.ά.

9 Χαμηλή Επικινδυνότητα
γερανοί μετακίνησης οχημάτων χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου >100kg αναβατόρια (μη αυτοκινούμενα) υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες ανυψωτικής ικανότητας >200kg

10 Αρχική διάθεση στην Αγορά
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α’/ ) (Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα), τα ανυψωτικά μηχανήματα, που κατασκευάστηκαν μετά την , οφείλουν: να φέρουν σήμανση ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη με: εμπορική επωνυμία και πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή, και, ενδεχομένως, του εντολοδόχου του, την περιγραφή του μηχανήματος τη σήμανση «CE» την περιγραφή της σειράς ή του τύπου τον αριθμό σειράς (εάν υπάρχει) το έτος κατασκευής να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ στην Ελληνική γλώσσα Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα Σχέδια, διαγράμματα, περιγραφές

11 Αρχική διάθεση στην Αγορά
Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ή ο εισαγωγέας όταν πρόκειται για εισαγόμενο ανυψωτικό μηχάνημα από τρίτη εκτός ΕΕ χώρα και το διαθέτει με την επωνυμία του ή το δικό του εμπορικό σήμα, εξασφαλίζει ότι: το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ο τεχνικός φάκελος είναι διαθέσιμος παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες (οδηγίες χρήσης, σχέδια, διαγράμματα) εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, η οποία συνοδεύει το μηχάνημα επιθέτει ορθά τη σήμανση CE

12 Αρχικός και Περιοδικός Επανέλεγχος
Αρχικός Έλεγχος Τύπου ΑΑ (με φορτία) εφαρμόζεται: για την εγκατάσταση κατόπιν επανασυναρμολόγησης, μετατροπής ή σοβαρής επισκευής μετά την εγκατάσταση Περιοδικός Επανέλεγχος Τύπου Β (ενδιάμεσος έλεγχος χωρίς φορτία) Περιοδικός Επανέλεγχος Τύπου Α (πλήρης έλεγχος με φορτία)

13 Συχνότητα διενέργειας ελέγχων
Κατηγορία ανυψωτικού (επικινδυνότητα) Χρόνος αρχικού ελέγχου Τύπου ΑΑ Περίοδος επανελέγχου Τύπος Α Τύπος Β Υψηλή 1 Αμέσως μετά την εγκατάσταση Κάθε 48 μήνες Κάθε 12 μήνες Υψηλή 2 Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη λειτουργίας Κάθε 24 μήνες Μέση Κάθε 60 μήνες Κάθε 30 μήνες Χαμηλή Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη λειτουργίας

14 Πρόσθετες Απαιτήσεις (άρθρο 3, 15085/593 ΚΥΑ) Σε κάθε περίπτωση, τα ανυψωτικά πρέπει να συνοδεύονται από: οδηγίες χρήσης και συντήρησης βιβλίο συντήρησης και ελέγχων (αναγράφονται οι βλάβες και ο τρόπος αντιμετώπισής τους)

15 Έλεγχοι από Ελεγκτές ΓΓΒ
Έλεγχοι από ΦΕ Έλεγχο / Θεώρηση Βιβλίων Συντήρησης / Επιθεωρήσεων, Βιβλίων Οδηγιών χρήσης κ.λ.π, καθώς επίσης Πιστοποιητικών προηγουμένων επιθεωρήσεων, εξαρτημάτων, συρματόσχοινων. Έλεγχο πληρότητας των απαιτήσεων σε σήμανση και μηχανισμούς ασφαλείας Έλεγχο πριν τη θέση σε λειτουργία, Μηχανολογικά - Ηλεκτρικά μέρη Λειτουργικό έλεγχο χωρίς φορτίο και με φορτίο Λειτουργικό έλεγχο όλων των μηχανισμών ασφαλείας Έλεγχοι από Ελεγκτές ΓΓΒ Πιστοποιητικά Ελέγχου Βιβλία Συντήρησης Οδηγίες Χρήσης Σήμανση ανυψωτικού μηχανήματος

16 Οι έλεγχοι της καταλληλότητας διενεργούνται από Φορέας αρχικού ελέγχου
φορείς ελέγχου (ΦΕ), εγκεκριμένοι από το ΥΠΑΑ φυσικά πρόσωπα (Π), με αρμοδιότητα ελέγχου (15085/593 ΚΥΑ) Κατηγορία ανυψωτικού (επικινδυνότητα) Φορέας αρχικού ελέγχου Φορέας επανελέγχου Υψηλή 1 ΦΕ Υψηλή 2 Μέση ΦΕ (Τύπου Α) ΦΕ ή Π (Τύπου Β) Χαμηλή ΦΕ ή Π Επικαιροποιημένος κατάλογος των φορέων ελέγχου, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3354/91/ (ΦΕΚ 149/Β/2001), είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

17 Κυρώσεις Για την εφαρμογή της Οδηγίας και τη σήμανση CE
παύση λειτουργίας απόσυρση μηχανήματος Διοικητικό πρόστιμο από 1.000€ εως € Διπλασιασμός του προστίμου σε υποτροπή Για τους ελέγχους - επανελέγχους Διοικητικό πρόστιμο από 200€ έως € Απαγόρευση λειτουργίας αφαίρεση πινακίδων για τα μηχανήματα έργων

18 Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 1η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής Τμήμα Βιομηχανιών Κατασκευής Μηχανών Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 10181 Τηλ , Fax


Κατέβασμα ppt "ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google