Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ L’IMPERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ L’IMPERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ L’IMPERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

2 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA PRESENT TEMPS SECUNDARI

3 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS I MODES

4 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA PRESENT TIPUS DE FLEXIÓ COM EL PRESENT TEMÀTICA / ATEMÀTICA CONTRACTE / NO CONTRACTE ACTIVA / MITJANA-PASSIVA

5 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA DE PRESENT VERBS EN -ω-ω -μι DESINÈNCIES PERSONALS ESPECÍFIQUES VOCAL TEMÀTICA AUGMENT REDUPLICACIÓ TIMBRE “i” EN ALGUNS VERBS SÍNO IMPERFET

6 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ PRIMARIS SECUNDARIS PRESENT FUTUR PERFET AORIST IMPERFET PLUSQUAMPERFET TEMPS SECUNDARI DESINÈNCIES SECUNDÀRIES AUGMENT

7 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ AUGMENT MARCA DE TEMPS PASSAT A L’INDICATIU: IMPERFET, AORIST, PLUSQUAMPERFET PRECEDEIX EL TEMA VERBAL TEMES VERBALS COMENÇATS PER CONSONANT ALLARGAMENT VOCÀLIC TEMES VERBALS COMENÇATS PER VOCAL VOCAL ε ἤ γετε ὥριζον ἔ-φερον προσ-έβαινες

8 ActivaMitjana-passiva Primàries SecundàriesPrimàriesSecundàries singular 1 -ω-ω-μι-ν-ν-μαι-μην 2 -ς-ς-σαι-σο 3 -----σι (-τι)-----ται-το plural 1 -μεν-μεϑα 2 -τε-σϑε 3 -σι-ασι-ν / -σαν-νται-ντο temàtiquesatemàtiques DESINÈNCIES PERSONALS

9 DESINÈNCIES SECUNDÀRIES VEU ACTIVAVEU MITJANA-PASSIVA singular 1 -ν-μην 2 -ς-σο 3 ---------------το plural 1 -μεν-μεθα 2 -τε-σθε 3 -ν / -σαν-ντο temàtiques / atemàtiques

10 TERMINACIONS VERBS TEMÀTICS singular -ον-ων-ουν ες-ας-εις-ους -ε-ε-α-ει-ου plural -ομεν-ῶμεν-οῦμεν -ετε-ᾶτε-εῖτε-οῦτε -ον-ων-ουν VEU ACTIVA

11 singular ἔπαυονἐλαμβάνονὥρωνἐφίλουνἐδήλουν ἔπαυεςἐλάμβανεςὥραςἐφίλειςἐδήλους ἔπαυεἐλάμβανεὥραἐφίλειἐδήλου plural ἐπαύομενἐλαμβάνομ εν ὡρῶμενἐφιλοῦμενἐδηλοῦμε ν ἐπαύετεἐλαμβάνετεὡρᾶτεἐφιλεῖτεἐδηλοῦτε ἔπαυονἐλάμβανονὥρωνἐφίλουνἐδήλουν VERBS TEMÀTICS VEU ACTIVA

12 TERMINACIONS VERBS TEMÀTICS VEU MITJANA-PASSIVA singular -όμην-ώμην-ούμην -ου-ῶ-οῦ -ετο-ᾶτο-εῖτο-οῦτο plural -όμεθα-ώμεθα-ούμεθα -εσθε-ᾶσθε-εῖσθε-οῦσθε -οντο - ῶ ντο -οῦντο

13 VERBS TEMÀTICS VEU MITJANA-PASSIVA singular ἐπαυόμη ν ἐλαμβανόμη ν ὡρώμηνἐφιλούμηνἐδηλούμη ν ἐπαύουἐλαμβάνουὡρῶἐφιλοῦἐδηλοῦ ἐπαύετοἐλαμβάνετοὡρᾶτοἐφιλεῖτοἐδηλοῦτο plural ἐπαυόμε θα ἐλαμβανόμε θα ὡρώμεθαἐφιλούμεθ α ἐδηλούμεθ α ἐπαύεσθεἐλαμβάνεσθ ε ὡρᾶσθεἐφιλεῖσθεἐδηλοῦσθε ἐπαύοντο ἐ λαμβ ά νοντο ὡ ρ ῶ ντο ἐφιλοῦντο ἐ δηλο ῦ ντο

14 TERMINACIONS VERBS ATEMÀTICS VEU ACTIVA VEU MITJANA-PASSIVA singular 1 -ν 2 -ες 3 -ε plural 1 -μεν 2 -τε 3 - σαν singular 1 -μην 2 -σο 3 το plural 1 -μεθα 2 -εσθε 3 -ντο

15 VERBS ATEMÀTICS VEU ACTIVA singular ἐτίθηνἐδίδουνἵστηνἐδείκνυνἦν ἐτίθειςἐδίδουςἵστηςἐδείκνυςἦσθα ἐτίθειἐδίδουἵστηἐδείκνυἦν plural ἐτίθεμενἐδίδομενἵσταμε ν ἐδείκνυμε ν ἦμεν ἐτίθετεἐδίδετεἵστατεἐδείκνυτεἦτε ἐτίθεσα ν ἐ δ ί δοσαν ἵ στασαν ἐδείκνυσ αν ἦ σαν

16 VERBS ATEMÀTICS VEU MITJANA-PASSIVA singular ἐτιθέμηνἐδιδόμηνἱτάμηνἐδεικνύμην ἐτίθεσοἐδίδοσοἵστασοἐδείκνυσο ἐτίθετοἐδίδοτοἵστατοἐδείκνυτο plural ἐτιθέμεθαἐδιδόμεθαἵστάμεθαἐδεικνύμεθ α ἐτίθεσθεἐδίδεσθεἵστασθεἐδείκνυσθε ἐτίθεντο ἐ δ ί δο ντο ἵ σταντο ἐδείκνυντο


Κατέβασμα ppt "EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ L’IMPERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google