Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο οργανωμένος συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής για την επίτευξη συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο οργανωμένος συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής για την επίτευξη συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο οργανωμένος συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής για την επίτευξη συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών Κριτήρια διάκρισης οικονομικών μονάδων:  Είδος φορέα (δημόσιες, μικτές, ιδιωτικές)  Αντικείμενο δραστηριότητας (εμπορικές, βιομηχανικές, τραπεζικές, ναυτιλιακές κ.λ.π.)  Νομική μορφή (ατομικές, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αφανείς)  Μέγεθος (μικρές, μεσαίες, μεγάλες)  Επιδίωξη ή μη του κέρδους (κερδοσκοπικές/ ποριστικές, μη κερδοσκοπικές/εξισωτικές, προσαυξητικές)

2 2  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο επιστημονικός κλάδος που αναφέρεται στην συλλογή, επεξεργασία και παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών Στόχοι της Λογιστικής:  Ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις οικονομικές μονάδες  Υποβοήθηση της διοίκησης και λειτουργίας των οικονομικών μονάδων  Διευκόλυνση οικονομικής και κοινωνικής σημασίας δραστηριοτήτων

3 3  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ (Ιnput) EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Processing) ΕΞΟΔΟΣ (Οutput)

4 4  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  Ευρήματα στην αρχαιότητα  Σταυροφορίες ( ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών, ανάγκη παρακολούθησης αποτελεσμάτων) !!! Επινόηση “διγραφικής μεθόδου”  Βιομηχανική επανάσταση (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές μεταβολές)  Αρχές 20 ου αιώνα, ανάπτυξη «Επιστημονικής Διοίκησης των οργανισμών»  Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (παγκόσμιες εξελίξεις)

5 5  ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ζήτηση λογιστικών πληροφοριών από:  Εσωτερικούς χρήστες (διοίκηση, διευθυντικά στελέχη)  Εξωτερικούς χρήστες (μέτοχοι κ δυνητικοί επενδυτές, αναλυτές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, δανειστές, προμηθευτές, δημόσιες υπηρεσίες, εργαζόμενοι) Παροχή λογιστικών πληροφοριών με:  Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών γεγονότων της οικονομικής μονάδας  Μέτρηση και αποτύπωση των επιδράσεων κάθε γεγονότος  Μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών δεδομένων σε λογιστικές πληροφορίες  Διοχέτευση των πληροφοριών στους ενδιαφερομένους

6 6  ΣΧΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ  Διοίκηση επιχειρήσεων  Οικονομική επιστήμη  Δίκαιο  Μαθηματικά –Επιχειρησιακή έρευνα  Πληροφορική  Επιστήμες συμπεριφοράς  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  Χρηματοοικονομική Λογιστική  Διοικητική Λογιστική  Λογιστική κόστους  Ελεγκτική  Διεθνής Λογιστική  Φορολογική Λογιστική  Λογιστική εταιρειών

7 7  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο κλάδος της Λογιστικής που ασχολείται με τον καθορισμό των αναγκαίων πληροφορικών στοιχείων για τον προσδιορισμό κ παρουσίαση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής μονάδα σε δεδομένη χρονική περίοδο και της χρηματοοικονομικής της θέσεως στο τέλος της περιόδου, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την υποβοήθηση στην λήψη αποφάσεων Χαρακτηριστικά Χρηματοοικονομικής Λογιστικής:  Ενημέρωση κυρίως τρίτων  Δέσμευση λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων  Ύπαρξη λογιστικών κανόνων

8 8  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι:  Σχετικές  Αξιόπιστες  Σαφείς, ακριβείς  Πλήρεις, επαρκείς  Ουσιώδεις  Ουδέτερες  Επίκαιρες  Συγκρίσιμες  Κατανοητές

9 9  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρχές διασφάλισης ομοιόμορφης αντιμετώπισης και παρουσίασης λογιστικών πληροφοριών  Αρχή αυτοτέλειας οικονομικής μονάδας Η οικονομική μονάδα είναι διακριτή οντότητα, με δική της περιουσία και υποχρεώσεις- Οι φορείς λογίζονται ως τρίτοι  Αρχή συνέχειας της δραστηριότητας Συνέχεια δραστηριότητας για αόριστο χρονικό διάστημα προς υλοποίηση των στόχων και κάλυψη των υποχρεώσεων (π.χ επίδραση στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, υποχρέωση συνέπειας μεθόδων κ.λ.π.)  Αρχή περιοδικότητας αποτελεσμάτων Διαίρεση ζωής μονάδων σε χρονικά διαστήματα για καθορισμό χρηματοοικονομικής κατάστασης (κάλυψη πληροφοριακών απαιτήσεων)

10  Αρχή νομισματικής μονάδας μέτρησης Το χρήμα η καταλληλότερη μονάδα μέτρησης. Υπόθεση σταθερής αγοραστικής αξίας. Αποτύπωση βιβλίων κ στοιχείων σε τοπικό νόμισμα. (Περιορισμοί για ποιοτικά χαρακτηριστικά ή ποσοτικά μη εκφρασμένα σε χρήμα, μη δυνατότητα συγκρίσεων λόγω μεταβολών αγοραστικής αξίας)  Αρχή ιστορικού κόστους ή τιμής Καταγραφή, παρακολούθηση, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων στο κόστος κτήσης (εύκολος κ αντικειμενικός προσδιορισμός, αλλά μη συγκρισιμότητα εταιρειών –μη αποτύπωση πραγματικότητας,!!! Αναπροσαρμογή παγίων)  Αρχή συντηρητικότητας Επιλογή μεθόδου αποτίμησης εσόδων/ενεργητικού που δίνει μικρότερα δυνατά αποτελέσματα, ή εξόδων / υποχρεώσεων που δίνει τα υψηλότερα αποτελέσματα – (Άμεση αναγνώριση εξόδων κ αναγνώριση εσόδων όταν πραγματοποιηθούν – Αποφυγή υπεραισιόδοξων προβλέψεων) 10

11  Αρχή πραγματοποίησης εσόδων Αναγνώριση εσόδων όταν πραγματοποιηθούν, ανεξάρτητα είσπραξης (έχει περατωθεί ή ολοκληρώνεται η πώληση –εισπράττεται το αντίτιμο ή είναι βέβαιο ότι θα εισπραχθεί – διαφορά Κ.Β.Σ )  Αρχή συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα Η αναγνώριση των εξόδων γίνεται στην ίδια χρήση με αυτή των εσόδων. Οικονομικό αποτέλεσμα βάσει σχέσης Έσοδα -Έξοδα  Αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων Ανεξαρτησία κάθε χρήσης – Προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης βάσει εσόδων και εξόδων χρήσης, ανεξαρτήτως χρόνου είσπραξης 11

12 12  Αρχή πλήρους αποκάλυψης Αποκάλυψη όλων των διαδικασιών, αρχών, κανόνων, υποθέσεων παρουσίασης οικονομικών πληροφοριών καθώς και όλων των σημαντικών γεγονότων που αναφέρονται στην οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης  Αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών Σημασία πληροφοριών για χρήστες. Κόστος πληροφόρησης μικρότερο του οφέλους.  Αρχή συγκρισιμότητας/αρχή συνέπειας στην εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων Τήρηση ίδιων αρχών, κανόνων, διαδικασιών μεταξύ χρήσεων ( δυνατότητα διαχρονικής σύγκρισης, εντοπισμός τάσεων)

13  Αρχή αντικειμενικότητας Αμεροληψία και επαλήθευση, με έλλειψη υποκειμενικού στοιχείου και ύπαρξη δικαιολογητικών εγγράφων (δυσκολία αποφυγής υποκειμενικού στοιχείου, μη παράλληλη πορεία χρησιμότητας κ αντικειμενικότητας)  Αρχή της εύλογης αξίας Δυνατότητα αποτίμησης στην τρέχουσα αξία (π.χ αναπροσαρμογή παγίων)  Αρχή της ουσίας και της πραγματικότητας συναλλαγής Υπερέχει το στοιχείο της πραγματικότητας των συναλλαγών και όχι της νόμιμης κυριότητας (π.χ μίσθωση) 13


Κατέβασμα ppt "1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο οργανωμένος συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής για την επίτευξη συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google