Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EQF European Qualifications Framework: Διαφάνεια και νέοι κανόνες στα συστήματα πιστοποίησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EQF European Qualifications Framework: Διαφάνεια και νέοι κανόνες στα συστήματα πιστοποίησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EQF European Qualifications Framework: Διαφάνεια και νέοι κανόνες στα συστήματα πιστοποίησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Ελπινίκη Ν.Σ. Καράμπαλη Msc, MBA, DBA

2 Agenda: Λίγα λόγια για την EFICERT Ορολογία Νομικό πλαίσιο Το Ευρωπαικό…Οπλοστάσιο Το EQF (ΕΠΠ) αναλυτικά… Τα βήματα που οφείλουμε να ακολουθήσουμε 2010-2012…

3 Η EFICERT (European Financial Certification Organization) είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας πιστοποίησης στην Ευρώπη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Έχει 17 χώρες ενεργά μέλη και συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Ακαδημίες, θεσμικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε 21 κράτη μέλη της ΕΕ. Έχει 17 χώρες ενεργά μέλη και συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Ακαδημίες, θεσμικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε 21 κράτη μέλη της ΕΕ. Βασική αποστολή της EFICERT είναι η διασφάλιση της διαφάνειας στο σύστημα πιστοποίησης του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη.

4 Ορολογία… Δια Βίου Μάθηση: Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής ή / και εργασιακής προοπτικής "

5  Γνώση Είναι το αποτέλεσμα της συλλογής και της αφομοίωσης πληροφοριών μέσα από την διαδικασία της Μάθησης. Είναι το αποτέλεσμα της συλλογής και της αφομοίωσης πληροφοριών μέσα από την διαδικασία της Μάθησης. Η Γνώση μπορεί να είναι θεωρητική ή αντικειμενική. Η Γνώση μπορεί να είναι θεωρητική ή αντικειμενική.  Δεξιότητα Είναι η δυνατότητα εφαρμογής Γνώσης και χρήσης Τεχνογνωσίας κατά την εκτέλεση ενός έργου ή την λύση ενός προβλήματος. Είναι η δυνατότητα εφαρμογής Γνώσης και χρήσης Τεχνογνωσίας κατά την εκτέλεση ενός έργου ή την λύση ενός προβλήματος. Η Δεξιότητα μπορεί να είναι νοητική ή πρακτική.  Ικανότητα Είναι η αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης των Γνώσεων, των Δεξιοτήτων και άλλων δυνατοτήτων κατά την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας με διαφορετικό ανά βαθμίδα, απαιτούμενο επίπεδο δυσκολίας. Η Ικανότητα περιγράφεται με όρους Υπευθυνότητας και Αυτονομίας. Είναι η αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης των Γνώσεων, των Δεξιοτήτων και άλλων δυνατοτήτων κατά την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας με διαφορετικό ανά βαθμίδα, απαιτούμενο επίπεδο δυσκολίας. Η Ικανότητα περιγράφεται με όρους Υπευθυνότητας και Αυτονομίας.

6 Μορφές Μάθησης:  Επίσημη / Σχολική ( Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Διαρθρωμένη, Σκόπιμη, Πιστοποιημένη )  Ανεπίσημη / Εξωσχολική ( Σκόπιμη, Μη-Διαρθρωμένη, Μη- Πιστοποιημένη (?) )  Άτυπη Μάθηση ( Μη-Σκόπιμη, Μη-Διαρθρωμένη, Μη- Πιστοποιημένη )

7 European Qualifications Framework Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ ή EQF) είναι ένας μηχανισμός μετάφρασης, ο οποίος :  Καθιστά τα Προσόντα Διαφανή και Συγκρίσιμα.  Συγκρίνει τα Προσόντα και τα Πιστοποιητικά της Αγοράς.  Αντιστοιχεί τα προσόντα από κάθε Κράτος – Μέλος.  Βασίζεται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, (= ποιότητα), αντί στις Μαθησιακές Εισροές (= ποσότητα).  Έχει σαν κριτήρια τις Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες.  Έχει Οκτώ Επίπεδα Αναφοράς.

8 Νομικό πλαίσιο Άρθρο §150.1 της Συνθήκης της Λισσαβόνας Άρθρο §283.1 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος IMD1 Preamble (21), Art. 2 (3), Art.12 Recommendation by the European Parliament and Council on the23rd of April 2008. http://www.eqfref.eu/index.php?option=com_content&vie w=article&id=2&Itemid=4

9 Το Ευρωπαϊκό …Οπλοστάσιο  Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Ζώνης Δια Βίου Μάθησης (LLL) με 7ετή Προϋπολογισμό : € 6.970.000.000,-.  Η περαιτέρω ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.  Η ενίσχυση Κινητικότητας και Απασχολησιμότητας.  Η ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας.  Η δράση της Cedefop και του ETF.

10 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι ο οργανισμός που συμβάλλει στην προώθηση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

11 The European Training Foundation Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), προωθεί την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, σε 30 γειτονικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες. Ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στο Τορίνο.

12 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει καθήκον να επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη ανά κράτος μέλος, ήτοι από έναν εκπρόσωπο ανά ομάδα συμφερόντων, των εθνικών κυβερνήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ενώσεων εργοδοτών. ( 27 Χ 3 = 81 ! )

13 ECTS & ECVET ECTS - European Credit Transfer (and Accumulation) System ECVET - European Credit (Transfer System for) Vocational Education and Training

14 ECTS - European Credit Transfer System  Διαδικασία της Μπολώνια – 1999  Ανθρωποκεντρικό Σύστημα Συγκέντρωσης και Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων.  Καλύπτει μόνο την Επίσημη Μάθηση.  Με κριτήρια τον όγκο της Μαθησιακής Εργασίας και τα Μαθησιακά Αποτελέσματα.  Ένα Σχολικό / Ακαδημαϊκό Έτος = 1500 Ώρες Μαθησιακής Εργασίας = 60 Ακαδημαϊκές Μονάδες 60 Ακαδημαϊκές Μονάδες ECTS - European Credit Transfer System

15 ECVET - European Credit (Transfer System) for Vocational Education and Training  Η Διαδικασία της Κοπεγχάγης – 2002.  Αποτελεί πρόταση για επέκταση του ECTS.  Βασίζεται σε τομεακές Ψηφίδες (Units) των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.  Καλύπτει και την Ανεπίσημη / Άτυπη Μάθηση.  Έχει Ποσοτικά και Ποιοτικά Κριτήρια.  Επικυρώνει τα Μαθησιακά Αποτελέσματα.  Προωθεί την Ευρωπαϊκή Κινητικότητα.

16 European Qualifications Framework Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ ή EQF) είναι ένας μηχανισμός μετάφρασης, ο οποίος :  Καθιστά τα Προσόντα Διαφανή και Συγκρίσιμα.  Συγκρίνει τα Προσόντα και τα Πιστοποιητικά της Αγοράς.  Αντιστοιχεί τα προσόντα από κάθε Κράτος – Μέλος.  Βασίζεται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, (= ποιότητα), αντί στις Μαθησιακές Εισροές (= ποσότητα).  Έχει σαν κριτήρια τις Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες.  Έχει Οκτώ Επίπεδα Αναφοράς.

17 Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων :  Βοηθά στην δημιουργία των Εθνικών Πλαισίων.  Επικυρώνει την Ανεπίσημη και τη Άτυπη Μάθηση.  Εξομοιώνει Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή Μάθηση.  Διευκολύνει την επιθυμητή Επαγγελματική και Γεωγραφική Κινητικότητα.  Αφαιρεί τους φραγμούς για την Δια Βίου Μάθηση.  Ενισχύει την Αμοιβαία Εμπιστοσύνη των φορέων σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Κλαδικό Επίπεδο.  Διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας.

18  Κάθε Κράτος – Μέλος θα πρέπει να ετοιμάσει :  Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework) &  Τα Κλαδικά Πλαίσια Προσόντων (Sectoral Qualifications Frameworks).  Μέχρι το 2010 να συσχετισθούν και τα 27 NQF με το EQF.  Μέχρι το 2012 όλα τα Διπλώματα / Πιστοποιητικά να περιέχουν σαφή αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο EQF.

19 1 2 3 4 5 6 7 8 NQF Country A NQF Country B EQF Reference levels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

20 The Insurance Intermediary on the EQF framework by EFICERT LevelKnowledgeSkillsCompetence Level 1basic general knowledgebasic skills required to carry out simple tasks work or study under direct supervision in a structured context Level 2basic factual knowledge of a field of work or study basic cognitive and practical skills required to use relevant information in order to carry out tasks and to solve routine problems using simple rules and tools work or study under supervision with some autonomy Level 3knowledge of facts, principles, processes and general concepts, in a field of work or study. a range of cognitive and practical skills required to accomplish tasks and solve problems by selecting and applying basic methods, tools, materials and information take responsibility for completion of tasks in work or study adapt own behaviour to circumstances in solving problems Level 4factual and theoretical knowledge in broad contexts within a field of work or study a range of cognitive and practical skills required to generate solutions to specific problems in a field of work or study exercise self-management within the guidelines of work or study contexts that are usually predictable, but are subject to change supervise the routine work of others, taking some responsibility for the evaluation and improvement of work or study activities

21 Τhe Evaluation System by EFICERT Assessment: Does the Insurance Intermediary possess the knowledge, skills and competences defined? Class Room Practical Experience E-Learning … no matter what…

22 The Application Manual of EFICERT Assessment: Does the Insurance Intermediary possess the knowledge, skills and competences defined? National methods of proving competence have to fulfil the following criteria in order to get acknowledgement to award the title 1.Assessment can mean: tests (written, oral, computer); documentation of practical experience; prior learning can also be considered as part of the assessment 2.assessment should cover knowledge, skills and competence defined in ECII 3.evaluation has to be submitted by external persons and has to be documented using standardized evaluation forms (no self-evaluation alone) 4.Assessment procedure has to be clearly defined and supervised 5.Decision-taking has to be described (measurement; limit for passing / not passing defined) 6.In case of assessment-documentation, the eficert-member has to supervise and approve the procedure 7.no knowledge-tests alone, but case-based, solution-oriented questions (open and/or multiple choice) 8.Test must be done by testee alone (without help); individual test 9.Testing results have to be supervised / test has to be controlled 10.for competence-testing: hands-on problems have to be solved (client-situation: e.g. case study, role play) 11.Assessments / tests have to be standardised and objective (e.g. if oral exams, then a standardised evaluation form is needed) 12.eficert board can make quality assurance on the place; test dates have to be declared on demand 13.time restrictions have to be described

23 The WEB of interacting interests National regulation Regional fed ’ ns WFII /BIPAR Insurance intermediaries Employees of intermediaries National associations of insurance intermediaries clients Bank fedrts Insurer fedrtns Consumer fedrtns FLG Geneva Association IIS Press Think tanks opinion Supervisory authorities Politicians Regional regulators Trade unions OECD WTO IAIS World Bank UNCTAD Academics IMF EU CEIOPS ICC

24 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/LangPassport/ELPExamples.csp?loc=en_GB About Europass: the EU tool for mobility 1

25 EQARF, the quality framework Recommandation (Council and Parliament) June 2009 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm

26 Τα βήματα που οφείλουμε να ακολουθήσουμε 2010 -2012… Αξιολόγηση και πιστοποίηση Εθνικής Εξεταστικής διαδικασίας με την συνεργασία της εποπτεύουσας αρχής 1. Αξιολόγηση και πιστοποίηση Εθνικής Εξεταστικής διαδικασίας με την συνεργασία της εποπτεύουσας αρχής 2. Αξιολόγηση & Πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών Κέντρων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ικανότητα οργάνωσης και υλοποίησης της κατάρτισης Ανθρώπινο Δυναμικό 3. Πιστοποίηση Δομών Κατάρτισης Κατάλληλη κτιριακή υποδομή Υποδομή τεχνικών μέσων και υλικών 4. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Τίτλος σπουδών και επαγγελματική πείρα Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτών

27 Έχουν ήδη πιστοποιηθεί τα εθνικά (κλαδικά) συστήματα πιστοποίησης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση των χωρών μελών της EFICERT από την Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα: ΓερμανίαΕλβετίαΑυστρίαΤουρκία

28 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας… Ερωτήσεις?


Κατέβασμα ppt "EQF European Qualifications Framework: Διαφάνεια και νέοι κανόνες στα συστήματα πιστοποίησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google