Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ECTS Νέος Οδηγός για τους Χρήστες για τους Χρήστες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ECTS Νέος Οδηγός για τους Χρήστες για τους Χρήστες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ECTS Νέος Οδηγός για τους Χρήστες για τους Χρήστες

2 ECTS Οδηγός για τους Χρήστες ECTS Ο Νέος Οδηγός για τους Χρήστες του ECTS, παρουσιάσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός, τον Φεβρουάριο του 2009.

3 • • Ο Νέος Οδηγός για τους Χρήστες παρέχει οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων -ECTS. • • Παρουσιάζει επίσης τα βασικά έγγραφα του ECTS. • • Ο Οδηγός προσφέρεται για να βοηθήσει τους φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

4 • • Βασισμένος στην προηγούμενη έκδοση του 2005, ο Οδηγός επικαιροποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της Διαδικασίας της Μπολόνια, τη μεγάλης σπουδαιότητας δια βίου μάθηση, τη δημιουργία των πλαισίων τίτλων σπουδών και την όλο και περισσότερο αυξανόμενη χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

5 Ο Νέος Οδηγός Ο Νέος ECTS Οδηγός για τους Χρήστες για τους Χρήστες περιλαμβάνει 8 τμήματα και 5 παραρτήματα

6 Το ECTS εφαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), που δημιουργήθηκε από τη Διαδικασία της Bologna. Το τμήμα αυτό αναφέρεται επίσης στο ρόλο του ECTS στο Πλαίσιο των Τίτλων Σπουδών του ΕΧΑΕ (αναφέρεται σ’ αυτόν τον Οδηγό ως Bologna Πλαίσιο Τίτλων Σπουδών). Τμήμα Πρώτο

7 Τμήμα Δεύτερο Περιλαμβάνει τα Βασικά Χαρακτηριστικά του ECTS. Αποτελούν μία συνοπτική επισκόπηση του ECTS και των κύριων λειτουργιών του, για τις οποίες υπάρχει ευρεία συναίνεση. Αυτά είναι οι πιστωτικές μονάδες ECTS και η χρήση τους. Tο τμήμα των βασικών χαρακτηριστικών του ECTS διατίθεται επίσης σε ξεχωριστό φυλλάδιο.

8 Τμήμα Τρίτο Παρέχει λεπτομερείς επεξηγήσεις των βασικών χαρακτηριστικών του ECTS: 1)Φοιτητοκεντρικό σύστημα πιστωτικών μονάδων 2)ECTS και μαθησιακά αποτελέσματα 3)Επίπεδα και δείκτες επιπέδου 4)Πιστωτικές μονάδες ECTS και φόρτος εργασίας

9 Τμήμα Τέταρτο Προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο σωστής εφαρμογής του ECTS στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 1) 1) Κατανομή πιστωτικών μονάδων 2) 2) Απονομή πιστωτικών μονάδων 3) 3) Συσσώρευση πιστωτικών μονάδων 4) 4) Μεταφορά πιστωτικών μονάδων 5) 5) ECTS και Διά Βίου Μάθηση

10 Τμήμα Πέμπτο Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το ECTS με την Διασφάλιση Ποιότητας.

11 Τμήμα ΄Εκτο Παρουσιάζει τα βασικά έγγραφα του ECTS: 1.- Αίτηση του φοιτητή 2.- Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 3.- Συμφωνία Μάθησης

12 Τμήμα ΄Εβδομο Παρατίθενται αναφορές για περαιτέρω μελέτη. 1)Σύστημα πιστωτικών μονάδων και τίτλοι σπουδών 2)Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών 3)Μαθησιακά αποτελέσματα 4)Σχετικές εκδόσεις Κρατών-Μελών ΕΕ

13 Τμήμα ΄Ογδοο Γλωσσάρι Παρατίθενται σχετικοί όροι με σαφείς επεξηγήσεις γιά πλήρη κατανόηση του ECTS.

14 Παράρτημα Πρώτο Προοπτική των φοιτητών στη χρήση του ECTS. 1)Oδηγός σπουδών 2)Μέθοδοι αξιολόγησης 3)Απονομή πιστωτικών μονάδων 4)Συμμετοχή στην περιοδική παρακολούθηση και αναθεώρηση του εκτιμώμενου φόρτου εργασίας

15 Παράρτημα Δεύτερο Συστάσεις προς τα ιδρύματα σχετικά με την αναγνώριση των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών.

16 Παράρτημα Τρίτο Πίνακας βαθμολογίας σύμφωνα με το ECTS.

17 Παράρτημα Τέταρτο Παρουσίαση των βασικών εγγράφων του ECTS.

18 Παράρτημα Πέμπτο Επισκόπηση εθνικών κανονισμών σχετικά με τον αριθμό των ωρών μάθησης ανά ακαδημαϊκό έτος.

19 Προοπτική των φοιτητών στη χρήση του ECTS. Η εφαρμογή του ECTS πρέπει να προσφέρει προστασία και δίκαιη μεταχείριση στους φοιτητές και σε όλους όσους είναι σε διαδικασία μάθησης.

20 Σε ίδρυμα που χρησιμοποιεί το ECTS, οι φοιτητές δικαιούνται να έχουν: -Κατάλογο Μαθημάτων, με σαφή περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων, με αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τα συστατικά τους, συμπεριλαμβανομένων των κατανεμημένων πιστωτικών μονάδων ECTS. -Μεθόδους αξιολόγησης που είναι συνεπείς με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και με το φόρτο εργασίας. -Πληροφορίες για αυτές τις μεθόδους αξιολόγησης διαθέσιμες αρκετά έγκαιρα.

21 Σε ίδρυμα που χρησιμοποιεί το ECTS, οι φοιτητές δικαιούνται να έχουν: -Απονομή του αριθμού των πιστωτικών μονάδων ECTS, που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε εκπαιδευτικό συστατικό μετά την επιτυχή απαιτούμενη διαδικασία αξιολόγησης. -Συμμετοχή στην περιοδική παρακολούθηση και αναθεώρηση του εκτιμώμενου φόρτου εργασίας και, επομένως, της κατανομής των πιστωτικών μονάδων.

22 Σε περιπτώσεις κινητικότητας: Για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό ή σε άλλο ίδρυμα, βασισμένες σε Συμφωνία Μάθησης, πρέπει να δίνεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση από το ίδρυμα προέλευσης για πιστωτικές μονάδες που απονεμήθηκαν για τη συγκεκριμένη περίοδο σπουδών, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μάθησης, δίχως να επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης.

23 Σε περιπτώσεις κινητικότητας : Για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό ή σε άλλο ίδρυμα χωρίς Σύμβαση Μάθησης πρέπει να δίνεται δίκαιη ακαδημαϊκή αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων που απονεμήθηκαν μετά την επιτυχή περίοδο σπουδών και να λαμβάνονται υπόψη για την απονομή του τίτλου σπουδών από το ίδρυμα προέλευσης, όπως και η ληφθείσα από το ίδρυμα υποδοχής βαθμολογία.

24 Συστάσεις προς τα ιδρύματα σχετικά με την αναγνώριση των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών. -Επιλογή κατάλληλων ιδρυμάτων-εταίρων -Ενσωμάτωση της κινητικότητας στα προγράμματα σπουδών -Κατανομή ακαδημαϊκής υπευθυνότητας -Επικοινωνία με μεμονωμένους εξερχόμενους φοιτητές, που επιθυμούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική τους κινητικότητα.

25 Πίνακας Βαθμολογίας ECTS Ο Πίνακας Βαθμολογίας ECTS επιτρέπει μία απλή, διαφανή ερμηνεία και μετατροπή των βαθμών από ένα σύστημα σε ένα άλλο και έτσι προσφέρει δικαιοσύνη στο επίπεδο ακαδημαϊκής επίδοσης σε όλους τους φοιτητές. Χρησιμοποιούμενος σωστά ο Πίνακας γεφυρώνει διαφορετικά συστήματα βαθμολογίας καθώς επίσης και διαφορετικές κουλτούρες βαθμολογίας στον ΕΧΑΕ και πέρα από αυτόν.

26 Διαδικασία (α) 1.- Προσδιορισμός της ομάδας αναφοράς για την οποία η κατανομή βαθμολογίας θα υπολογισθεί (συνήθως είναι ένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μία ευρύτερη ή διαφορετική ομαδοποίηση φοιτητών όπως τομέας σπουδών ή τμήμα, π.χ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες). 2.- Συλλογή όλων των βαθμών που δόθηκαν σε μία περίοδο (τουλάχιστον) δύο ακαδημαϊκών ετών για την προσδιορισθείσα ομάδα αναφοράς.

27 Διαδικασία (β) 3.- Υπολογισμός της κατανομής βαθμών σε ποσοστά για την ομάδα αναφοράς. 4.- Παρουσίαση του πίνακα ποσοστών βαθμολογίας του προγράμματος σπουδών σε κάθε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας/Παράρτημα Διπλώματος. 5.- Για μεταφορά βαθμολογίας, σύγκριση του πίνακα ποσοστών του προγράμματος σπουδών του άλλου ιδρύματος με το δικό σας. Με βάση αυτή τη σύγκριση, μπορούν να μεταφερθούν οι ατομικοί βαθμοί από το ένα σύστημα βαθμολογίας στο άλλο.

28 Παράρτημα Τέταρτο Βασικά έγγραφα http://ec.europa.eu/education/lifelong-http://ec.europa.eu/education/lifelong- learning- policy/doc48_en.htm Αναφορά σε άλλα χρήσιμα έγγραφα, όπως υπόδειγμα σχεδιασμού ενός μαθήματος ή υπόδειγμα για τον έλεγχο του φόρτου εργασίας ενός εκπαιδευτικού στοιχείου.

29 Η Χάρτα του Φοιτητή ERASMUS Ο χαρακτηρισμός ‘Erasmus φοιτητής’ δίνεται σε φοιτητές που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας Erasmus και που έχουν επιλεγεί από το ίδρυμά τους να διανύσουν μία περίοδο σπουδών Erasmus στο εξωτερικό, είτε σπουδάζοντας σε ένα επιλέξιμο ίδρυμα-εταίρο είτε κάνοντας πρακτική άσκηση σε επιχείρηση ή σε άλλο κατάλληλο οργανισμό.

30 Το Παράρτημα Διπλώματος(α) Το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου των Υπουργών και της UNESCO/CEPES. Σκοπός του Παραρτήματος είναι να παρέχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και της δίκαιης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης τίτλων σπουδών (διπλωμάτων, πτυχίων, πιστοποιητικών, κλπ.).

31 Το Παράρτημα Διπλώματος(β) Σχεδιάσθηκε για να προσφέρει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του περιεχομένου των σπουδών που παρακολούθησε και επιτυχώς περάτωσε ο κάτοχος του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει κρίσεις αξίας, δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις για αναγνώριση. Πληροφορίες και στα 8 τμήματα που το αποτελούν πρέπει να παρέχονται. ΄Οπου δεν παρέχεται πληροφόρηση πρέπει να δίνεται σχετική εξήγηση.

32 Παράρτημα Πέμπτο Επισκόπηση των εθνικών κανονισμών σχετικά με τον αριθμό των ωρών μάθησης κατά ακαδημαϊκό έτος.

33 ECTS USERS’ GUIDE: European Commission: • http://ec.europa.eu/education/progra mmes/lifelong-learning- policy/doc/ects/guide_en.html http://ec.europa.eu/education/progra mmes/lifelong-learning- policy/doc/ects/guide_en.html http://ec.europa.eu/education/progra mmes/lifelong-learning- policy/doc/ects/guide_en.html • Source: European Commission-EAC DG

34 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας…. Και Καλή Επιτυχία Στο έργο σας και τις προσπάθειές σας. Οι φοιτητές μας το αξίζουν!

35 Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα τμημάτων του πρωτότυπου κειμένου στην Αγγλική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Κατερίνα Γαλανάκη Bologna Expert ECTS/DS National Contact Point - GR Ευπρόσδεκτες όλες οι σχετικές ερωτήσεις galanaki@aueb.gr Νοέμβριος 2010


Κατέβασμα ppt "ECTS Νέος Οδηγός για τους Χρήστες για τους Χρήστες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google