Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καθ. Βασίλειος Ι. Παπάζογλου, Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καθ. Βασίλειος Ι. Παπάζογλου, Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καθ. Βασίλειος Ι. Παπάζογλου, Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

2 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης Σημεία αναφοράς Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Χρήση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework) ως εργαλείο αναφοράς Συσχέτιση εθνικών συστημάτων απόκτησης προσόντων με το EQF έως το 2010 Εκπόνηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και πράξη Νέοι τίτλοι με σύνδεση-αναφορά με το EQF, ως το 2012 Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) Ενίσχυση της διαφάνειας της μάθησης και των τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης Αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Διευκόλυνση της διεθνούς αναγνώρισης περιόδων και των τίτλων σπουδών Διευκόλυνση της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών και αποφοίτων

3 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ( ΕΧΑΕ ) ΠΠ- ΕΧΑΕ Τρεις κύκλοι σπουδών Κοινές αρχές, κριτήρια και περιγραφικοί δείκτες Σεβασμός στην αυτονομία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αμοιβαία κατανόηση Εμπιστοσύνη Επιτυχής Εφαρμογή

4 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΠ - ΕΧΑΕ και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης Προσόντα στο π λαίσιο των τριών κύκλων σ π ουδών της Ανωτ. Εκ π αίδευσης Δεν ρυθμίζονται ε π αγγελματικά δικαιώματα ΠΠ - ΕΧΑΕ Προσόντα για όλα τα ε π ί π εδα της Εκ π αίδευσης Δεν ρυθμίζονται ε π αγγελματικά δικαιώματα 6,7 και 8 επίπεδα ΕΠΠ - ΔΒΜ

5 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης Εφαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκ π αίδευσης Πλαίσιο Προσόντων ΕΧΑΕ Ευρω π αϊκό Πλαίσιο Προσόντων Διά Βίου Μάθησης Διακήρυξη του Leuven (Άνοιξη, 2009): Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε κάθε χώρα που συμμετέχει στη Διαδικασία της Μπολόνια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2012.

6 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης Συμμετέχοντες Επιτυχής ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Πολιτεία Α.Ε.Ι.Α.Ε.Ι. Ε π αγγελ. Φορείς και Ενώσεις στενή συνεργασία ενεργός συμμετοχή

7 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης Οφέλη - Πλεονεκτήματα Ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης Ενίσχυση της διαφάνειας των προσόντων και της μάθησης στα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης Διευκόλυνση της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και της μάθησης, που αναπτύσσονται σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των ελληνικών ιδρυμάτων.

8 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης Απαιτήσεις Κύκλοι Σπουδών (α’ κύκλος: πτυχίο/δίπλωμα, β’ κύκλος: μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, γ’ κύκλος: διδακτορικό δίπλωμα) Κοινές αρχές, κριτήρια, περιγραφικοί δείκτες και μαθησιακά αποτελέσματα, Αντιστοίχηση με έναν από τους 3 κύκλους σπουδών του Πλαισίου Προσόντων του ΕΧΑΕ, Αντιστοίχηση με τα 3 (ανώτερα) επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης, Τίτλοι σπουδών Σύνδεση με αναφορά στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, στο Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Διά Βίου Μάθησης Πρόγραμμα σπουδών - Περίοδος σπουδών - Δραστηριότητα μάθησης Περιγραφή με βάση τις κοινές αρχές, κριτήρια κ.λπ.

9 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης Συμπεράσματα δεν μεταβάλλει τη δομή και τη διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δεν ρυθμίζει επαγγελματικά δικαιώματα, δεν μεταβάλλει το θεσμικό πλαίσιο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης εισάγει ένα νέο εργαλείο διαφάνειας ενισχύει τη διεθνή διαφάνεια και ανάδειξη των σπουδών στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και αποσαφηνίζει τους στόχους, το περιεχόμενο κ.λπ. των προγραμμάτων σπουδών αλλά σε συνδυασμό με το σύστημα ECTS και την έκδοση του Συμπληρώματος Διπλώματος


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καθ. Βασίλειος Ι. Παπάζογλου, Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google