Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαια 19 - 20 Οι Εταιρικές Απαιτήσεις και Επενδύσεις ως Δικαιώματα Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαια 19 - 20 Οι Εταιρικές Απαιτήσεις και Επενδύσεις ως Δικαιώματα Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαια 19 - 20 Οι Εταιρικές Απαιτήσεις και Επενδύσεις ως Δικαιώματα Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

2 18- 2 Θέματα  Παράγωγα  Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα  Αποτίμηση Δικαιωμάτων με Η/Υ  Εταιρικές (Ενδεχόμενες) Απαιτήσεις  Πραγματικές Επενδύσεις  Αναθεωρημένη Καθαρή Παρούσα Αξία

3 18- 3 Παράγωγα  Εξαρτώνται από τη στοχαστική αξία ενός υποκειμένου προϊόντος.  Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) ή προθεσμιακές συμβάσεις  Συμβάσεις ανταλλαγής  Δικαιώματα (χρηματοοικονομικά ή πραγματικά)

4 18- 4 Παράγωγα  Επειδή η αξία των ΣΑ μπορεί να υπολογισθεί ως αξία αθροίσματος ΣΜΕ,  Η αξία ενός ΣΜΕ μπορεί να υπολογισθεί ως συνδυασμός δικαιωμάτων,  Κάθε εταιρική απαίτηση (μετοχικό κεφάλαιο, χρέος) ή επένδυση μπορεί να θεωρηθεί ως δικαίωμα επί της αξίας της εταιρείας,  => Τα δικαιώματα έχουν τεράστια σημασία για τη χρηματοοικονομική.

5 18- 5 Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα  Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα εντός ή εκτός χρηματιστηρίου επί  Μετοχών  Δεικτών  Συναλλαγματικών Ισοτιμιών  ΣΜΕ  Για τις ανάγκες του μαθήματος επικεντρωνόμαστε στα λεγόμενα Ευρωπαϊκά Δικαιώματα επί μετοχών.

6 18- 6 Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα  Δικαίωμα Αγοράς (ΔΑ) Δίδει το δικαίωμα στον αγοραστή τού ΔΑ να αγοράσει την μετοχή από τον πωλητή τού ΔΑ, σε συγκεκριμένη τιμή και ημερομηνία στο μέλλον.  Δικαίωμα Πώλησης (ΔΠ) Δίδει το δικαίωμα στον αγοραστή του ΔΠ να πουλήσει την μετοχή που κατέχει στον πωλητή τού ΔΠ σε συγκεκριμένη τιμή και ημερομηνία στο μέλλον.

7 18- 7 Περιγραφή Δικαιωμάτων ΤύποςΘέσηΑρχική Ταμ. Ροή ΕπιλογέςΥποχρεώσεις Δικαίωμα αγοράς (ΔΑ) Θετική, αγορά ΔΑ Πληρωμή αντιτίμου Άσκηση ή όχι του ΔΑ Αρνητική, πώληση ΔΑ Είσπραξη αντιτίμου Πώληση της μετοχής αν ασκηθεί το ΔΑ Δικαίωμα πώλησης (ΔΠ) Θετική, αγορά ΔΠ Πληρωμή αντιτίμου Άσκηση ή όχι του ΔΠ Αρνητική, πώληση ΔΠ Είσπραξη αντιτίμου Αγορά της μετοχής αν ασκηθεί το ΔΠ

8 18- 8 Συνάρτηση Απολαβής Αξία Δικαιώματος Αγοράς Αξία Δικαιώματος Πώλησης Κ ΚΑνΑν ΑνΑν Κ

9 18- 9 Συνάρτηση Αξίας  δ α = δ α (Α, Κ, σ, ν, τ, ΜΕΡ)  δ π = δ π (Α, Κ, σ, ν, τ, ΜΕΡ)

10 18- 10 Συνάρτηση Αξίας ΜεταβλητήΑξία Δικαιώματος Αγοράς Αξία Δικαιώματος Πώλησης Τιμή μετοχής+− Τιμή άσκησης−+ Μεταβλητότητα++ Χρόνος έως την εκπνοή ;; Επιτόκιο+− Μερίσματα−+

11 18- 11 Χρησιμότητα  Αντιστάθμιση κινδύνων. Π.χ., αγορά δικαιώματος πώλησης + μετοχή καλύπτει τον κίνδυνο της υποχώρησης των αξιών.  Κερδοσκοπία. Με «λίγα» χρήματα, δημιουργούνται τεράστιες δυνατότητες για αγορά μετοχών.  Εξισορροπητική αντιστάθμιση μεταξύ δύο αλληλένδετων αγορών, της μετοχής και του δικαιώματος.  Αποτίμηση χρέους και μετοχών.  Αξιολόγηση πραγματικών επενδύσεων.  Χρηματοοικονομική μηχανική.

12 18- 12 Χρησιμότητα  Παράδειγμα αντιστάθμισης κινδύνων

13 18- 13 Η Σχέση ΔΑ και ΔΠ A + δ π = δ α + Κe −τν A + δ π − Κe −τν = δ α A + δ π − δ α = Κe −τν A = δ α + Κe −τν − δ π Χρηματο- οικονομική Μηχανική

14 18- 14 Το Υπόδειγμα Μπλακ-Σολς δ α = Α N(η 1 ) − Κe −τν N(η 2 ) δ π = Κe −τν N(−η 2 ) −Α Ν(η 1 )

15 18- 15 Το Υπόδειγμα Μπλακ-Σολς  Το σκεπτικό: Ας φτιάξουμε ένα χαρτοφυλάκιο με κλάσμα Δ μιας μετοχής (π.χ., Δ = 0,3) και αρνητική θέση σε ένα δικαίωμα αγοράς, Δ × Α − δ α  Ας καθορίσουμε το Δ έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο να μην διέπεται από κίνδυνο βραχυπρόθεσμα.  Δηλαδή, αν αυξηθεί η τιμή της μετοχής κατά 1 ευρώ, η αξία του δικαιώματος να μειωθεί κατά Δ του ευρώ.  Το κατάλληλο Δ είναι η μερική παράγωγος της συνάρτησης τιμής του δικαιώματος ως προς την τιμή της μετοχής.

16 18- 16 Αποτίμηση Δικαιωμάτων με Η/Υ  http://www- 2.rotman.utoronto.ca/~hull/software/index.html/ http://www- 2.rotman.utoronto.ca/~hull/software/index.html/  Περιγραφή των λογιστικών φύλλων για την αποτίμηση.

17 18- 17 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  Έστω ότι το A αντιπροσωπεύει την αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας που οφείλει το ποσόν Κ στους πιστωτές στο χρόνο ν.  Η αξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι ουσιαστικά η αξία ενός δικαιώματος αγοράς επί της αξίας της εταιρείας. A = δ α + Κe −τν − δ π Χρέος Μετοχικό Κεφάλαιο

18 18- 18 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  Η αξία του δ π είναι το ενδεχόμενο κόστος από την πτώχευση. (Δομικά υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου.)  Αν το χρέος είναι καταθέσεις, τότε το δ π είναι το ασφάλιστρο που πρέπει να χρεώνει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, για να εγγυηθεί τις καταθέσεις (να τις κάνει δηλαδή καταθέσεις χωρίς κίνδυνο). A = δ α + Κe −τν − δ π

19 18- 19 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις

20 18- 20 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  Όταν αυξάνεται η αξία της εταιρείας, αυξάνεται και η αξία του μετοχικού κεφαλαίου.  Αυξάνεται επίσης και η αξία του χρέους, διότι μειώνεται η αξία του δικαιώματος πώλησης, δηλαδή η πιθανότητα πτώχευσης. A = δ α + Κe −τν − δ π

21 18- 21 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  Όταν αυξάνεται ο κίνδυνος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (το σίγμα), αυξάνεται η αξία του μετοχικού κεφαλαίου.  Ο κίνδυνος αυξάνει την πιθανότητα πτώχευσης, αυξάνει την αξία του δικαιώματος πώλησης και μειώνει την αξία του χρέους. A = δ α + Κe −τν − δ π

22 18- 22 Πραγματικές Επενδύσεις  Στη συνήθη μέθοδο της ΚΠΑ, υπολογίζονται οι αναμενόμενες ταμειακές ροές και προεξοφλούνται.  Το έργο θεωρείται ότι βρίσκεται σε αυτόματη εξέλιξη όταν αρχίσει η υλοποίησή του.

23 18- 23 Πραγματικές Επενδύσεις  Όμως, η διοίκηση έχει στη διακριτική της ευχέρεια επιλογές παρέμβασης:  Εγκατάλειψη του έργου, εντατικοποίηση, επέκταση, τροποποίηση, καθυστέρηση, ανανέωση, αλληλεπιδράσεις με νέα έργα, κλπ.  Οι επιλογές αυτές έχουν αξία σήμερα και πρέπει να προστίθενται στη συνήθη ΚΠΑ.

24 18- 24 Πραγματικές Επενδύσεις  Η επένδυση ως δικαίωμα αγοράς.  Η εταιρεία προτίθεται να επενδύσει το ποσό Κ τη στιγμή ν για να υλοποιήσει έργο που σήμερα έχει αξία Α.  Αν υλοποιηθεί το έργο θα αποφέρει ετήσια έσοδα ΜΕΡ. Επομένως, όσο δεν υλοποιείται το έργο υπάρχουν διαφυγόντα έσοδα.  Η αξία του έργου (έστω και αν δεν παρατηρείται) εξελίσσεται στοχαστικά με τυπική απόκλιση, σ.  Αν η αξία της επένδυσης υπερβεί το κόστος Κ, το έργο θα υλοποιηθεί. Αν όχι, το έργο δεν θα υλοποιηθεί.  => Πρόκειται για ΔΑ.

25 18- 25 Πραγματικές Επενδύσεις

26 18- 26 Σύγκριση με Συνήθη Δικαιώματα  Στα συνηθισμένα δικαιώματα υπάρχει αντισυμβαλλόμενος που πουλά το δικαίωμα ενώ στα πραγματικά δικαιώματα δεν υπάρχει.  Πού τα βρίσκει τότε η εταιρεία;  Στα συνηθισμένα δικαιώματα υφίσταται η υποκείμενη μετοχή. Στα πραγματικά δικαιώματα η υποκείμενη αξία είναι η αξία της επένδυσης που δεν υφίσταται, διότι το έργο δεν έχει υλοποιηθεί.  Παρόμοιοι προβληματισμοί ισχύουν και για την εκτίμηση της μεταβλητότητας.

27 18- 27 Σύγκριση με Συνήθη Δικαιώματα  Άνευ κινδύνου επιτόκιο. Δεν είναι βέβαιο πώς μπορούμε να προεξοφλούμε με επιτόκιο που δεν είναι προσαρμοσμένο για τον κίνδυνο.  Πολλά πραγματικά δικαιώματα είναι όχι μόνο πολύπλοκα αλλά και δύσκολο να ανακαλυφθούν σε μια επένδυση.

28 18- 28 Σύγκριση με Συνήθη Δικαιώματα  Ανταγωνισμός. Στα πραγματικά δικαιώματα μπορεί να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Η εταιρεία όμως δεν μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον για να ασκήσει το δικαίωμα.  Ανταγωνίστριες εταιρείες διεκδικούν την υποκείμενη αξία με παρόμοια έργα. Αυτό μειώνει την αξία του δικαιώματος.

29 18- 29 Το Δικαίωμα της Επέκτασης  Εταιρεία λογισμικού αξιολογεί την πρώτη έκδοση από το ηλεκτρονικό παιγνίδι «ΘΑΝ 1 ». Το προϊόν θα πωληθεί δοκιμαστικά σε συγκεκριμένη περιοχή. Η ΚΠΑ είναι −20 χιλιάδες.  Όμως, το «ΘΑΝ 1 ». είναι απολύτως απαραίτητο για να υλοποιηθεί το δεύτερο και πολύ μεγαλύτερης κλίμακας έργο «ΘΑΝ 2 » σε τρία έτη αν η εταιρεία κρίνει σκόπιμο.  Το δεύτερο έργο απαιτεί εκταμίευση Κ = 1 εκατ. ευρώ. Η σημερινή εκτίμηση της αξίας του είναι 500 χιλιάδες. Η τυπική απόκλιση είναι σ = 0,4 και το άνευ κινδύνου επιτόκιο είναι τ = 10%.

30 18- 30 Το Δικαίωμα της Επέκτασης  Από το υπόδειγμα Μπλακ-Σολς βρίσκουμε  δ α = 73 χιλ. ευρώ.  Η σωστή αξία για το πρώτο έργο είναι  ΚΠΑ = −20 + {Αξία δικαιώματος για το «ΘΑΝ 2 »} = −20 + 73 = 53 χιλ. ευρώ.

31 18- 31 Το Δικαίωμα της Εγκατάλειψης  Έργο απαιτεί εκταμίευση σήμερα 2 εκατ. ευρώ. Όλα εξαρτώνται από τη ζήτηση σε ένα έτος.  Αν τότε η ζήτηση για το προϊόν του έργου είναι υψηλή, η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών θα είναι 5 εκατ. ευρώ.  Αν η ζήτηση είναι χαμηλή, η παρούσα αξία θα είναι −1 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες πιθανότητες είναι 70% και 30%. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι μηδέν.

32 18- 32 Το Δικαίωμα της Εγκατάλειψης  Η αναμενόμενη ΠΑ σε ένα έτος θα είναι  ΠΑ = (0,7)(5) + (0,3)(−1) = 3,2 εκατ. ευρώ.  ΚΠΑ = −2 + 3,2/(1 + 0) = 1,2 εκατ. ευρώ. Υψηλή Ζήτηση ΠΑ = 5 Εκατ. Ευρώ Χαμηλή Ζήτηση ΠΑ = −1 Εκατ. Ευρώ −2 Εκατ. Ευρώ Σήμερα

33 18- 33 Το Δικαίωμα της Εγκατάλειψης  Αναμενόμενη ΠΑ σε ένα έτος με την παρέμβαση:  ΠΑ = (0,7)(5) + (0,3)(0) = 3,5 εκατ. ευρώ.  Η σωστή ΚΠΑ σήμερα είναι:  ΚΠΑ = −2 + 3,5/(1 + 0) = 1,5 εκατ. Υψηλή Ζήτηση ΠΑ = 5 Εκατ. Ευρώ Χαμηλή Ζήτηση ΠΑ = −1 Εκατ. Ευρώ −2 Εκατ. Ευρώ Σήμερα

34 18- 34 Το Δικαίωμα της Εγκατάλειψης  Αξία δικαιώματος εγκατάλειψης του έργου  = 1,5 – 1,2 = 0,3 εκατ. ευρώ.  Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί πάντα, όπως π.χ., στην περίπτωση που η εταιρεία έχει συμβόλαιο με το Δημόσιο να εκτελέσει το έργο. Το δικαίωμα έχει αξία την οποία η εταιρεία «θυσιάζει» λόγω του συμβολαίου.  Βλ. επίσης μη αναστρέψιμα έργα (π.χ., ΟΤΕ, ΔΕΗ). Το όφελος πρέπει να είναι ίσως διπλάσιο από το κόστος για να γίνει η επένδυση!

35 18- 35 Η Αναθεωρημένη ΚΠΑ  Αναθεωρημένη ΚΠΑ = {Συνήθης ΚΠΑ} + {Αξία Πραγματικών Δικαιωμάτων}  Έχει σημασία, έστω και διαισθητικά, να κατανοούμε την αξία της ευελιξίας και των πραγματικών δικαιωμάτων.  Τα πραγματικά δικαιώματα μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη αξία.  => Προτείνεται η διοίκηση να δημιουργεί πραγματικά δικαιώματα προς άσκηση στο μέλλον.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαια 19 - 20 Οι Εταιρικές Απαιτήσεις και Επενδύσεις ως Δικαιώματα Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google