Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαια 3 - 4 Αποτίμηση Ομολόγων και Μετοχών Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαια 3 - 4 Αποτίμηση Ομολόγων και Μετοχών Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαια 3 - 4 Αποτίμηση Ομολόγων και Μετοχών Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

2 4- 2 Θέματα  Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων  Η Επίδραση του Χρόνου έως τη Λήξη (ωρίμανση)  Παράγοντες Προσδιορισμού Επιτοκίων  Υπολογισμός της Καμπύλης Αποδόσεων  Προθεσμιακά επιτόκια  Ομόλογα κυμαινομένου επιτοκίου  Αποτίμηση μετοχών μέσω μερισμάτων

3 4- 3 Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων  Ομόλογα: Τίτλοι χρέους εταιρειών ή κράτους.  Αγοράζονται από επενδυτές ή τράπεζες.  Προβλέπουν συγκεκριμένη μορφή τόκων (τοκομερίδια) και κεφαλαίου (ονομαστικής αξίας).  Συνήθης μορφή, τα σταθερού τοκομεριδίου ομόλογα.

4 4- 4 Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων 01 ν − 1 ν ΡΡΡΡ + Φ 2

5 4- 5 Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων  Γενικά είναι άγνωστο τι υπόδειγμα χρησιμοποιεί η αγορά για την αποτίμηση οποιουδήποτε χρεογράφου.  Υποθέτουμε ότι το υπόδειγμα της προεξόφλησης είναι σωστό.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο αλλάζει. Αν το Ρ παραμένει σταθερό, αλλάζει και η ΠΑ.  Έννοιες «υπό το άρτιο, στο άρτιο, υπέρ το άρτιο».

6 4- 6 Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων  Πενταετές ομόλογο δημοσίου εκδόθηκε πριν 3 χρόνια με τοκομερίδιο 10%. Το επιτόκιο σήμερα είναι 11% (9%). (Η τιμή είναι υπό το άρτιο) (Η τιμή είναι υπέρ το άρτιο)

7 4- 7 Στοιχεία αποτίμησης ομολόγων  Ειδική περίπτωση τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου Η τιμή είναι πάντα υπό το άρτιο, για αυτό και ονομάζονται εκπτωτικά. Φημισμένα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για φορολογικούς λόγους.

8 4- 8 Επίδραση του χρόνου ως τη λήξη

9 4- 9 Γενικό υπόδειγμα επιτοκίων  τ = τ χ + α + ρ + μ + α λ  τ = Ονομαστικό επιτόκιο, αυτό που ισχύει και που παρατηρούμε στην αγορά.  τ χ = Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Είναι το επιτόκιο που έχει ένα χρεόγραφο χωρίς κινδύνους. Περιέχει όμως τον ενδεχόμενο πληθωρισμό.  α = Η ανταμοιβή ή ασφάλιστρο για τον κίνδυνο χρεοκοπίας και αθέτησης πληρωμών εκ μέρους του δανειζομένου.  ρ = Ασφάλιστρο ρευστότητας.  μ = Ασφάλιστρο λόγω του κινδύνου μεταβολής της τιμής του ομολόγου.

10 4- 10 Χρονική διάρθρωση επιτοκίων  Καμπύλη αποδόσεων.  Η σχέση των αποδόσεων δανεισμού με τα αντίστοιχα έτη.  Αποτυπώνει το κόστος κεφαλαίου για κάθε περιόδου δανεισμού.

11 4- 11 Χρονική διάρθρωση επιτοκίων  Διαφορά Αποδόσεων.  Χρήσιμη και για υπολογισμό της πιθανότητας χρεοκοπίας των εταιρειών.  Κλίση της καμπύλης χρήσιμη για οικονομικές προβλέψεις.

12 4- 12 Χρονική διάρθρωση επιτοκίων http://sdw.ecb.europa.eu/servlet/desis?node=100000177http://sdw.ecb.europa.eu/servlet/desis?node=100000177 Ιστοσελίδα EKT

13 4- 13 Χρονική διάρθρωση επιτοκίων Πηγή: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseisHDATWeeklyReport/Hdatwr20110725-20110729.pdf http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseisHDATWeeklyReport/Hdatwr20110725-20110729.pdf 22-9-2014: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspxhttp://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx

14 4- 14 Χρονική διάρθρωση επιτοκίων Πηγή: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseisHDATWeeklyReport/Hdatwr20110725- 20110729.pdf http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseisHDATWeeklyReport/Hdatwr20110725- 20110729.pdf

15 4- 15 Υπολογισμός καμπύλης αποδόσεων  1) Από ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου λύνουμε ως προς τ, το αντίστοιχο για κάθε έτος.  2) Από τιμές συνηθισμένων ομολόγων. Λύνουμε το σύστημα και παίρνουμε τ 1 = 8,91% και τ 2 = 10,67%. Γενίκευση για ν ομόλογα.

16 4- 16 Προθεσμιακά επιτόκια  Προθεσμιακά επιτόκια είναι τα επιτόκια για επενδύσεις συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που θα αρχίσουν και θα ολοκληρωθούν στο μέλλον. Είναι άγνωστα σήμερα, αλλά εκτιμήσιμα.  Το τεκμαιρόμενο προθεσμιακό επιτόκιο ενός έτους για το δεύτερο έτος, φ 2, είναι αυτό για το οποίο ισχύει:  (1 + τ 2 ) 2 = (1 + τ 1 ) (1 + φ 2 )  Λύνουμε ως προς φ 2. Χρησιμότητα για τράπεζες αλλά και πραγματικές επενδύσεις.

17 4- 17 Στοιχεία αποτίμησης μετοχών  Τίτλοι ιδιοκτησίας σε εταιρεία.  Η αξία τους απορρέει από τα δικαιώματα των μετόχων, δηλ. βασικά τα μερίσματα.  Αξία μετοχής = προεξοφλημένα μερίσματα + αξία μεταπώλησης.

18 4- 18 Στοιχεία αποτίμησης μετοχών  Αν ν τείνει στο άπειρο, και υπό συνθήκες που η αξία μεταπώλησης αυξάνει λιγότερο από τον παρονομαστή, τότε:

19 4- 19 Στοιχεία αποτίμησης μετοχών  Σταθερά μερίσματα, ΜΕΡ.  Μερίσματα αυξανόμενα με σταθερό ρυθμό γ < τ.

20 4- 20 Στοιχεία αποτίμησης μετοχών Μερίσματα μεταβαλλόμενα με ακανόνιστο ρυθμό. Εταιρεία έχει μόλις πληρώσει μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή. Τα μερίσματα της εταιρείας αναμένονται να αυξηθούν με ρυθμό γ 1 = 30% για τα επόμενα 4 έτη, και μετά θα αυξηθούν με σταθερό ρυθμό γ = 5% για πάντα. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 10%. ΜΕΡ 1 = ΜΕΡ 0 (1 + γ 1 ) = 1(1,30) = 1,30 ΜΕΡ 2 = ΜΕΡ 0 (1 + γ 1 ) 2 = 1(1,30) 2 = 1,69 ΜΕΡ 3 = ΜΕΡ 0 (1 + γ 1 ) 3 = 1(1,30) 3 = 2,197 ΜΕΡ 4 = ΜΕΡ 0 (1 + γ 1 ) 4 = 1(1,30) 4 = 2,8561 ΜΕΡ 5 = ΜΕΡ 4 (1 + γ) = 2,8561(1 + 0,05) = 2,9989

21 4- 21 Στοιχεία αποτίμησης μετοχών Η αξία της μετοχής το 4 ο έτος και μετά την πληρωμή του μερίσματος του 4 ου έτους θα δίδεται από: Α 4 = ΜΕΡ 5 /(τ − γ) = 2,9989/(0,10 −0,05) = 59,98 € Συνεπώς: Α 0 = ΜΕΡ 1 /(1 + τ) + ΜΕΡ 2 /(1 + τ) 2 + ΜΕΡ 3 /(1 + τ) 3 + ΜΕΡ 4 /(1 + τ) 4 + Α 4 /(1 + τ) 4 = 1,30/1,1 + 1,69/(1,1) 2 + 2,197/(1,1) 3 + 2,8561/(1,1) 4 + 59,98/(1,1) 4 = 47,15 ευρώ.

22 4- 22 Στοιχεία αποτίμησης μετοχών Τι γίνεται αν η μετοχή δεν δίνει μερίσματα;


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαια 3 - 4 Αποτίμηση Ομολόγων και Μετοχών Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google