Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παρουσιάζουν έντονη χρονική μεταβολή σε σχέση με τον χαρακτηριστικό χρόνο (ιδιοπερίοδο) της κατασκευής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παρουσιάζουν έντονη χρονική μεταβολή σε σχέση με τον χαρακτηριστικό χρόνο (ιδιοπερίοδο) της κατασκευής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παρουσιάζουν έντονη χρονική μεταβολή σε σχέση με τον χαρακτηριστικό χρόνο (ιδιοπερίοδο) της κατασκευής. Μπορούν να χωρισθούν σε κατηγορίες ανάλογα με: (β) την προέλευσή τους (περιβαλλοντικά – ανθρώπινης δραστηριότητας) (γ) την τυχαιότητά τους (τυχαία – αιτιοκρατικά) (α) την μορφή τους (περιοδικότητά – χρονική διάρκεια) 1.1 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

2 f(t) Αρμονική διέγερση Επιταχυνσιόγραμμα t 1/ε τ ε Μοναδιαίο πλήγμα f(t)

3

4

5

6

7 1.2 ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Βαθμοί ελευθερίας (ΒΕ)  μετακινήσεις & στροφές που απαιτούνται για την περιγραφή της απόκρισης του φορέα y y z z x Σύστημα έξι βαθμών ελευθερίας (ΒΕ) Διακριτοποίηση φορέα με την τεχνική των συγκεντρωμένων μαζών

8 1.3 ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Το απλούστερο δυναμικό σύστημα με ένα (1) ΒΕ, δηλαδή ο μονοβάθμιος ταλαντωτής Μάζα m (tn= kN*sec 2 /m ), ελατήριο δυστένειας k (kN/m) και ιξώδης αποσβεστήρας με συντελεστή απόσβεσης c (kN*sec/m). Απαρτίζεται από μάζα, αποσβεστήρα, και ελατήριο m c k f(t) u(t)

9 Εαν η χρονικά μεταβαλλόμενη απόκριση του φορέα είναι u(t) (σε m), η ταχύτητά του u’(t) (σε m/s) και η επιτάχυνσή του u’’(t) (σε m/s 2 ), τότε: f I (t) = m u’’(t), f D (t) = c u’(t), f S (t) = k u(t). Η εξωτερική δύναμη f(t) (kN) αναγκάζει τη μάζα να ταλαντωθεί. Ανά πάσα χρονική στιγμή, πέρα της f(t), αναπτύσσονται και πρόσθετες δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνηση. Αυτές είναι οι δυνάμεις: Αδράνειας f I (t), Απόσβεσης f D (t) και Επαναφοράς f S (t) f(t) f I (t) f D (t) f S (t)

10 Αρχή του D’Alembert Για κάθε χρονική στιγμή t, η εξωτερική δράση f(t) ισούται με το άθροισμα των δυνάμεων αδρανείας f I (t), απόσβεσης f D (t), και επαναφοράς f S (t) = ku(t). Είναι δηλαδή: mu’’(t)+cu’(t)+ku(t) = f(t) Στην περίπτωση στατικού φορτίου f(t) = f, η απόκριση είναι επίσης στατική. Οπότε η παραπάνω εξίσωση μεταπίπτει στην κλασσική στατική εξίσωση ισορροπίας: ku = f. Δυσκαμψία k ταυτίζεται με την στατική δύναμη f που απαιτείται για μοναδιαία μετατόπιση (για u = 1, k = f).

11 1.4 ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρεαλιστικές κατασκευές  συστήματα εκατοντάδων ή χιλιάδων βαθμών ελευθερίας. Θεώρηση μονοβάθμιων ταλαντωτών (1-ΒΕ)  μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Π.χ. υδατόπυργοι επίπεδα μονώροφα διατμητικά πλαίσια με αβαρή υποστυλώματα.

12 Επίπεδο διατμητικό πλαίσιο υπό δυναμική διέγερση f(t). Άκαμπτο ζύγωμα φέρει το σύνολο των φορτίων βαρύτητας w. Στύλοι αβαρείς. f(t) w c k u(t) fIfI f(t) fDfD fSfS

13 w = το συνολικό βάρος του συστήματος (σε kN) από το οποίο προκύπτει η μάζα m = w/g (όπου g = η επιτάχυνση της βαρύτητας σε m/s 2 ). Οι μονάδες της μάζας είναι σε tn = kN*s 2 /m. fSfS k u 1 Η μεταφορική δυσκαμψία k του ταλαντωτή (σε kN/m), προκύπτει από την ΣΥΝΘΕΣΗ των μεταφορικών δυσκαμψιών των ΣΤΥΛΩΝ. Ο συντελεστής ιξώδους απόσβεσης c (σε kN*s/m) εξαρτάται κυρίως από το υλικό του φορέα και τον τρόπο θεμελίωσης. fDfD c u’u’ 1

14 Να υπολογισθούν: η συνολική μάζα m η συνολική δυσκαμψία k του μονοβάθμιου φορέα. Παράδειγμα 2.1 Tο διατμητικό πλαίσιο ΑΒΓΔ του σχήματος, φέρει άκαμπτο ζύγωμα και αβαρή υποστυλώματα κοινής διατομής τα οποία στηρίζονται με πάκτωση στο Α και άρθρωση στο Δ. Το διανεμημένο φορτίο q, περιλαμβάνει και τα ίδια βάρη, q h k A B Γ Δ l u

15 Υπολογισμός μάζας: m = w/g = (ql)/g Υπολογισμός μεταφορικής δυσκαμψίας πλαισίου: k = k AB +k ΔΓ όπου k = η στατική μεταφορική δύναμη f st που απαιτείται για μοναδιαία μετατόπιση. B Γ VΓΔ VΒΑ fst(u=1) Από Στατική ΙΙ, για μοναδιαία διαφορική μετακίνηση βάσης – κορυφής, u = 1, τα υποστυλώματα αναπτύσσουν καμπτικές ροπές (M) και τέμνουσες (V), ανάλογα με τις συνθήκες στήριξής τους, ως ακολούθως:

16 Μ ΑΒ = -6EI/h 2, M BA = +6EI/h 2  V BA = V AB = (M BA - M AB )/h = 12EI/h 3 M ΓΔ = +3EI/h 2, M ΔΓ = 0  V ΓΔ = (M ΓΔ - Μ ΔΓ )/h = 3EI/h 3 Κατά συνέπεια, η μεταφορική δυσκαμψία του συστήματος ισούται με: k = f st (u=1) = V BA + V ΓΔ = 15EI/h 3 Σημείωση: Αν η μάζα των στύλων δεν θεωρηθεί αμελητέα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ισοκατανέμεται στους κόμβους αρχής και τέλους των υποστυλωμάτων. Άρα στην μάζα ζυγώματος θα έπρεπε να προστεθεί και η ΜΙΣΗ μάζα των υποστυλωμάτων.


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παρουσιάζουν έντονη χρονική μεταβολή σε σχέση με τον χαρακτηριστικό χρόνο (ιδιοπερίοδο) της κατασκευής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google