Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012

2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2012) Κ.Α.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμόςΒεβαιωθέντα%Εισπραχθέντα% 122/133/13/2 0Τακτικά έσοδα , ,9815,62% ,2815,41%98,67% 1Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,403,92%10.917,551,04%26,45% 2Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια10.000,00719,667,20%719,667,20%100,00% 3Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,697,53% ,697,53%100,00% 4Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,379,28% ,527,76%83,65% 5Φόροι και εισφορές , ,273,83% ,273,83%100,00% 6Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,5924,43% ,5924,43%100,00% 7Λοιπά τακτικά έσοδα , ,003,70%10.740,003,70%100,00% 1Εκτακτα έσοδα , ,512,98% ,881,57%52,76% 11Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , ,400,18%1.104,400,18%100,00% 12Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,500,53%27.881,500,53%100,00% 13Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,651,76% ,001,42%80,74% 14Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες ,460,000,00%0,000,00% 15Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,4712,35%81.695,491,38%11,18% 16Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,4913,50% ,4913,50%100,00% 2Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,2334,20% ,9132,03%93,66% 21Τακτικά έσοδα , ,3935,75% ,0733,48%93,65% 22Έκτακτα έσοδα , ,840,80%2.800,840,80%100,00% 3Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,07162,09%55.355,510,85%0,53% 31Εισπράξεις από δάνεια0,00 0,00%0,000,00% 32Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,07162,09%55.355,510,85%0,53% 4Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,0112,43% ,0112,43%100,00% 41Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,3812,74% ,3812,74%100,00% 42Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,631,99%6.357,631,99%100,00% 5Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,3113,60% ,3113,60%100,00% Σύνολα εσόδων , ,1116,55% ,9011,25%67,99%

3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2012 Κ.Α.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμόςΔεσμευθέντα%Τιμολογηθέντα%ΕνταλθένταΠληρωθέντα% 121/233/1455/15/3 6Έξοδα , ,7962,82% ,1115,41% , ,7012,57%81,58% 60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,4697,54% ,7221,81% , ,5918,88%86,57% 61Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,5759,05% ,7411,94% , ,968,84%74,07% 62Παροχές τρίτων , ,3855,99% ,4216,71% , ,9210,32%61,75% 63Φόροι - τέλη73.000, ,204,13%784,911,08%0,00 0,00% 64Λοιπά Γενικά έξοδα , ,4326,73%64.729,168,89%26.155, ,063,52%39,61% 65Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,5968,68% ,6814,37% , ,5714,30%99,54% 66Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,6349,24% ,414,56%85.746, ,921,22%26,73% 67Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,9244,03% ,8113,71% , ,3110,85%79,18% 68Λοιπά Έξοδα , ,6174,22% ,2632,89%69.425, ,3721,26%64,62% 7Επενδύσεις , ,4315,68% ,870,63%26.364, ,000,04%5,94% 71Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,206,12%4.947,450,17%0,00 0,00% 73Έργα , ,2116,31%83.376,350,22%20.000,00 0,05%23,99% 74Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,0215,90% ,071,42%6.364, ,000,01%1,05% 75Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)14.381,350,000,00%0,000,00%0,00 0,00% 8Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,4298,87% ,0444,91% , ,603,50%7,80% 81Πληρωμές Π.Ο.Ε ,98 100,00% ,5752,22% , ,112,29%4,39% 82Αποδόσεις , ,4493,43% ,479,68% ,49 9,33%96,36% 85Προβλέψεις μη είσπραξης0,00 0,00%0,000,00%0,00 0,00% 9Αποθεματικό ,03 Σύνολα δαπανών , , , , ,30

4

5

6

7

8

9

10


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google