Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2 Βασικές καινοτομίες Καλλικράτη στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Κανόνες και περιορισμοί στην πιστοληπτική πολιτική ΟΤΑ Προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλους τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα Πρόβλεψη προσυμβατικού ελέγχου νομιμότηταςΘεσμοθέτηση ελέγχου της πορείας είσπραξης εσόδων των ΟΤΑΘεσμοθέτηση της χρηματοδότησης των ΟΤΑ ως ποσοστό δυναμικών πόρωνΔιασφάλιση πραγματικά ισοσκελισμένων προϋπολογισμώνΠρόβλεψη ειδικού προγράμματος εξυγίανσης για τους υπερχρεωμένους ΟΤΑΥποχρεωτική ανάρτηση όλων των αποφάσεων των ΟΤΑ στη Δι@ύγειαΔημιουργία βάσης οικονομικών δεδομένων των Δήμων και των ΠεριφερειώνΤριμηνιαία έκθεση για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού

3 Μηνιαία στοιχεία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021Τόκοι κεφαλαίων 03ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 04ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 045Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 046Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα 05ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 07ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από Τακτικό Προϋπολογισμό από ΠΔΕ 13ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες από Τακτικό Προϋπολογισμό από ΠΔΕ 132Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα από Τακτικό Προϋπολογισμό από ΠΔΕ 14ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ000 Ι. Έσοδα

4 Μηνιαία στοιχεία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 6ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 65Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 6511Τόκοι δανείων εσωτερικού 6512Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6516Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6517Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518Χρεολύσια λοιπών χρεών 6521Τόκοι δανείων εσωτερικού 6522Τόκοι δανείων εξωτερικού 6523Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6526Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6527Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 671Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 672Υποχρεωτικές εισφορές 673Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 7ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 75Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 82Λοιπές αποδόσεις 85Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 9ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 00 ΙΙ. Έξοδα ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

5 Μηνιαία στοιχεία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1Διαθέσιμα (α+β+γ)000 α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 2Χρεόγραφα (α+β+γ)000 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3Δάνεια προς τρίτους 4Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 5Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)000 α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης ΙΙΙ. Στοιχεία Ισολογισμού ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

6 Στοιχεία Απογραφής ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (λογαριασμός 30)Ευρώ ea1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (λογαριασμός 30.00) ea2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (λογαριασμός 30.10) ea3. Λοιπές απαιτήσεις (λοιποί λογαριασμοί 30) Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (λογαριασμός 38) eb1. Ταμείο (λογαριασμός 38.00) eb2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (σύνολο καταθέσεων – λοιποί λογαριασμοί 38) Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(λογαριασμός 36) ec1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 36.00) ec2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα λογαριασμός 36.01) ec3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (λοιποί λογαριασμοί 36) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (λογαριασμός 45) pa1. Υποχρεώσεις προς τράπεζες εσωτερικού (περιλαμβάνεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) pa2. Υποχρεώσεις προς τράπεζες εξωτερικού pa3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (όλες οι υπόλοιπες, εκτός των υποχρεώσεων σε τράπεζες) Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ pb1. Προμηθευτές (λογαριασμός 50) pb2. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (λογαριασμός 52) pb3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (λογαριασμός 54) pb4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (λογαριασμός 55) pb5. Λοιπές υποχρεώσεις (λογαριασμοί 51, 53) Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (λογαριασμός 56) pc1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (λογαριασμός 56.00) pc2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (λογαριασμός 56.01) pc3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (λοιποί λογαριασμοί 56.00) ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

7 Εκτίμηση σταθερών εσόδων των δήμων 2011 ΚΩΔΙΚΟΣΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ70.000.000 02ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ15.000.000 03ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ1.100.000.000 04ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ320.000.000 05ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ180.000.000 06ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (με βάση τον τρέχοντα ρυθμό αποδόσεων) 2.140.000.000 07ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ105.000.000 15ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ80.000.000 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ4.010.000.000 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

8 Εκτίμηση ελάχιστου κόστους λειτουργιάς δήμων 2011 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού2.105.000.000 61Αμοιβές αιρετών και τρίτων130.000.000 62Παροχές τρίτων (ενοίκια τηλ/νιες, ρεύμα, συντηρήσεις εξοπλισμού κλπ)320.000.000 64Λοιπά γενικά έξοδα ( έξοδα μεταφορών, συνδρομών δημοσιεύσεων, δραστηριοτήτων κλπ)35.000.000 66Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων (καύσιμα, υλικά γραφείου κλπ)120.000.000 67.1Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις600.000.000 67.2Υποχρεωτικές εισφορές σε Συνδέσμους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές120.000.000 67.3Προαιρετικές μεταβιβάσεις120.000.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ3.550.000.000 65Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (τοκοχρεολύσια)250.000.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ3.800.000.000 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1Μεταφορές μαθητών170.000.000 2Προνοικά επιδόματα1.100.000.000 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ1.270.000.000 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

9


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google